Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για τη λήψη του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε εκατόν είκοσι (120). Τα μαθήματα έχουν τη μορφή σεμιναρίου και διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: τα μαθήματα κορμού, τα κατ' επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα και τα σεμινάρια Διπλωματικής Μεταπτυχιακής Εργασίας. Κάθε μάθημα διδάσκεται επί 39 ώρες, οι οποίες αντιστοιχούν σε 13 συναντήσεις διάρκειας τριών (3) ωρών η καθεμία. Συγκεκριμένα, ο φοιτητής πρέπει να συγκεντρώσει: (α) τριάντα τέσσερις (34) πιστωτικές μονάδες από την επιτυχή παρακολούθηση και αξιολόγηση δύο μαθημάτων κορμού, (β) εξήντα πέντε (65) πιστωτικές μονάδες από την επιτυχή παρακολούθηση και αξιολόγηση πέντε υποχρεωτικών κατ' επιλογήν μαθημάτων, και (γ) είκοσι μία (21) πιστωτικές μονάδες από την παρακολούθηση Σεμιναρίου Διπλωματικής Μεταπτυχιακής Εργασίας και εκπόνησης Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Ειδικότερα, τα τρία από πέντε κατ' επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα πρέπει να ανήκουν στα προσφερόμενα μαθήματα της ειδίκευσης. Η παρακολούθηση του Σεμιναρίου Μεταπτυχιακής Εργασίας και η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας ξεκινούν στο Γ' εξάμηνο σπουδών.

Το πρόγραμμα σπουδών ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο και ειδίκευση έχει ως εξής:

 

1) Ειδίκευση: «Θεωρία και Πράξη στην Προσχολική Εκπαίδευση»

Α' Εξάμηνο 

Κορμού (ένα από τα παρακάτω)

 • Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας προχωρημένου επιπέδου (17 ECTS)
 • Σύγχρονα θέματα προσχολικής παιδαγωγικής (17 ECTS)

Κατ' επιλογήν υποχρεωτικά (ένα από τα παρακάτω) 

 • Ιστορία προσχολικής αγωγής (13 ECTS)
 • Διδασκαλία μέσω κίνησης (13 ECTS)
 • Διδακτική της φυσικής αγωγής στην προσχολική εκπαίδευση (13 ECTS)
 • Διδακτική των μαθηματικών στην προσχολική εκπαίδευση (13 ECTS)
 • Θρησκευτική αγωγή στο νηπιαγωγείο (13 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Β' Εξάμηνο 

Κορμού (ένα από τα παρακάτω)

 • Στατιστική στην εκπαίδευση (17 ECTS)
 • Σύγχρονα θέματα ψυχοπαιδαγωγικής (17 ECTS)

Κατ" επιλογήν υποχρεωτικά (ένα από τα παρακάτω)

 • Αναλυτικά προγράμματα προσχολικής εκπαίδευσης (13 ECTS)
 • Διαπολιτισμική προσχολική παιδαγωγική (13 ECTS)
 • Διδακτική των φυσικών επιστημών στην προσχολική εκπαίδευση (13 ECTS)
 • Διδασκαλία μέσω τέχνης (13 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Γ' Εξάμηνο 

 • Σεμινάριο Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Επίπεδο Ι) (4 ECTS)

Κατ' επιλογήν υποχρεωτικά (δύο από τα παρακάτω)

 • Θέατρο και εκπαίδευση (13 ECTS)
 • Διδακτική της γλώσσας στην προσχολική εκπαίδευση (13 ECTS)
 • Διδακτική της ιστορίας στο νηπιαγωγείο (13 ECTS)
 • Φιλοσοφία της Παιδείας (13 ECTS)
 • Κοινωνιολογία της προσχολικής εκπαίδευσης (13 ECTS)
 • Αισθητική αγωγή (13 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Δ' Εξάμηνο 

 • Σεμινάριο Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Επίπεδο II) (17 ECTS)

Κατ' επιλογήν υποχρεωτικά (ένα από τα παρακάτω)

 • Μουσική αγωγή στην προσχολική εκπαίδευση (13 ECTS)
 • Μουσειακή αγωγή στο νηπιαγωγείο (13 ECTS)
 • Οργάνωση και Διοίκηση ιδρυμάτων προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης (13 ECTS)
 • Σύγχρονες διδακτικές μέθοδοι προσχολικής εκπαίδευσης (13 ECTS)
 • Εφαρμογές Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην προσχολική εκπαίδευση (13 ECTS)
 • Εναλλακτικές-βιωματικές ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις των διαδικασιών μάθησης και ανάπτυξης (13 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

2) Ειδίκευση: Ανθρωπιστικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση

Α' Εξάμηνο 

Κορμού 

 • Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας προχωρημένου επιπέδου (17 ECTS)

Κατ' επιλογήν υποχρεωτικά (ένα από τα παρακάτω)

 • Αρχαία ελληνική λογοτεχνία και Εκπαίδευση (13 ECTS)
 • Διδακτική της ιστορίας (13 ECTS)
 • Γένεση και εξέλιξη της γλώσσας (13 ECTS)
 • Θέματα θεωρητικής και εφαρμοσμένης γλωσσολογίας (13 ECTS)
 • Θρησκευτική παιδεία Ι (13 ECTS)
 • Θέματα παιδικής λογοτεχνίας (13 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Β' Εξάμηνο 

Κορμού

 • Σύγχρονα θέματα ανθρωπιστικών επιστημών και εκπαίδευσης (17 ECTS)

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά (ένα από τα παρακάτω)

 • Θεωρία της λογοτεχνίας στην εκπαίδευση (13 ECTS)
 • Θρησκειολογία (13 ECTS)
 • Γένεση και εξέλιξη της γλώσσας (13 ECTS)
 • Πολυγλωσσία και εκπαίδευση: Εκμάθηση και διδασκαλία των δεύτερων/ ξένων γλωσσών (13 ECTS)
 • Διδακτική της λογοτεχνίας (13 ECTS)
 • Χριστιανική βιοηθική (13 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Γ' Εξάμηνο

 • Σεμινάριο Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Επίπεδο Ι) (4 ECTS)

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά (δυο από τα παρακάτω)

 • Αρχαία ελληνική ιστοριογραφία (13 ECTS)
 • Εκκλησία και εκπαίδευση (13 ECTS)
 • Πατερική παιδαγωγική (13 ECTS)
 • Ελληνική μυθολογία (13 ECTS)
 • Γλώσσα και κοινωνική διαστρωμάτωση (13 ECTS)
 • Αναπαραστάσεις της παιδικής ηλικίας στη λογοτεχνία (13 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Δ' Εξάμηνο 

 • Σεμινάριο Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Επίπεδο II) (17 ECTS)

Κατ' επιλογήν υποχρεωτικά (ένα από τα παρακάτω)

 • Θέματα διδακτικής της λογοτεχνίας (13 ECTS)
 • Θέματα διδακτικής της ιστορίας (13 ECTS)
 • Θέματα διδακτικής του θρησκευτικού μαθήματος (13 ECTS)
 • Θέματα διδακτικής της γλώσσας (13 ECTS)
 • Λαϊκός πολιτισμός, λογοτεχνία και εκπαίδευση (13 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος δύναται να επέλθει τροποποίηση στο πρόγραμμα μαθημάτων και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο