Economic Strategy
ΕΚΠΑ: Ευφυής Διαχείριση Ανανεώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων
MBA Agribusiness
Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Πανεπιστήμιο Κρήτης: Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος - Ιστορία και Αρχαιολογία (2019-2020)

Οι εξετάσεις των υποψηφίων για εγγραφή στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα “Aρχαίος Mεσογειακός Kόσμος-Ιστορία και Αρχαιολογία” με τρεις ξεχωριστές κατευθύνσεις, θα πραγματοποιηθούν στις παρακάτω ημερομηνίες.

  • Για την Αρχαία Ιστορία, την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2019. Οι εξετάσεις θα ξεκινήσουν στις 09:30.
  • Για την Κλασική Αρχαιολογία, την Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2019. Οι εξετάσεις θα ξεκινήσουν στη 13:00.
  • Για την Προϊστορική Αρχαιολογία, την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019. Οι εξετάσεις θα ξεκινήσουν στις 10:00.

Προθεσμία
Υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών μέχρι και την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2019 ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά
μέσω της ιστοσελίδας https://postgrad.cict.uoc.gr στην οποία οι υποψήφιοι θα πρέπει να δημιουργήσουν λογαριασμό χρήστη, να επεξεργαστούν την αίτησή τους, να επισυνάψουν/αναρτήσουν (upload) τα δικαιολογητικά τους και να την υποβάλουν οριστικά πριν τη λήξη της προθεσμίας.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

α. Αίτηση συμμετοχής στην ιστοσελίδα https://postgrad.cict.uoc.gr 
β. Αντίγραφο του πτυχίου συνοδευόμενο για τους πτυχιούχους των ΑΕΙ εξωτερικού από επίσημη μετάφραση και πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
γ. Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός πτυχίου.
δ. Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η επιστημονική δραστηριότητα, η διδακτική/επαγγελματική εμπειρία και η ευρύτερη κοινωνική δραστηριότητα του/της υποψηφίου/ας.
ε. Αντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών. στ. Γραπτή ερευνητική πρόταση (μέχρι 1000 λέξεις) για ένα θέμα που άπτεται του Αρχαίου Μεσογειακού Κόσμου, στο πλαίσιο της εκάστοτε κατεύθυνσης του ΠΜΣ (Κλασική Αρχαιολογία, Αρχαία Ιστορία, Προϊστορική Αρχαιολογία).
ζ. Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου για τους αλλοδαπούς/ές υποψηφίους/ες.
η. Κάθε άλλο έργο ή δραστηριότητα που κατά την κρίση του/της υποψήφιου/ας θα βοηθούσε στην επιλογή του/της (συστατικές επιστολές, δημοσιεύσεις, πτυχιακές ή σεμιναριακές εργασίες κ.ά.).
θ. Πιστοποιητικό επάρκειας ελληνικής γλώσσας για τους/τις αλλοδαπούς/ές υποψήφιους/ες.

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι/ες φοιτητές και φοιτήτριες που αναμένεται να έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν από την εγγραφή τους στο Πρόγραμμα. Σε αυτή την περίπτωση, εφόσον δεν μπορούν να καταθέσουν αντίγραφο πτυχίου, υποβάλλουν προσωρινά Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων και Βεβαίωση περάτωσης σπουδών.

Πληροφορίες για την εξεταστέα ύλη στην ιστοσελίδα http://www.historyarchaeology.uoc.gr

Στο Π.Μ.Σ. Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος γίνονται δεκτοί/ές ως υποψήφιοι στις εισαγωγικές εξετάσεις πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πολιτισμικών Σπουδών, Φιλολογίας, Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Εθνολογίας, καθώς και των Ανωτάτων Σχολών Καλών Τεχνών και των Σχολών Αρχιτεκτονικής, καθώς και των Σχολών Επιστημών Αγωγής Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών, ισότιμων και αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Πτυχιούχοι άλλων από τα παραπάνω οριζόμενα Τμήματα και Σχολές της ημεδαπής και της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι των Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου γίνονται δεκτοί κατά περίπτωση, εφόσον το πτυχίο τους προέρχεται από Τμήμα συγγενές με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος ή εφόσον προκύπτει από το πτυχίο τους ότι έχουν παρακολουθήσει ικανό αριθμό σχετικών μαθημάτων και μόνο ύστερα από σχετική απόφαση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. αποτελεί, επίσης, η πολύ καλή γνώση μιας τουλάχιστον γλώσσας πέραν της γλώσσας διεξαγωγής του Π.Μ.Σ.

Ο αριθμός των εισακτέων δεν μπορεί να ξεπεράσει τους 15 ετησίως.

Πληροφορίες: Γραμματεία Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας τηλ. 28310/77379 & 28310/77337 και στην ιστοσελίδα του προγράμματος, εδώ.  

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Παυλίνα Καραναστάση

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα