Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πανεπιστήμιο Κρήτης: Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος - Ιστορία και Αρχαιολογία (2022-2023)

Προκήρυξη εισαγωγής πτυχιούχων στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος-Ιστορία και Αρχαιολογία» του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, χειμερινό εξάμηνο 2022-2023

Οι εξετάσεις του χειμερινού εξαμήνου 2022-23 στις τρεις κατευθύνσεις του Μεταπτυχιακού Προγράμματος “Aρχαίος Mεσογειακός Kόσμος - Ιστορία και Αρχαιολογία” του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Παν/μίου Κρήτης θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης ως εξής:

  • Αρχαία Ιστορία: Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022, στις 09:30
  • Κλασική Αρχαιολογία: Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2022, στις 11:00
  • Προϊστορική Αρχαιολογία: Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022, στις 10:00

Προθεσμία

Υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών μέχρι και την Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2022

Λόγω των ειδικών επιδημιολογικών συνθηκών παρακαλούνται οι υποψήφιοι να παρακολουθούν συχνά την ιστοσελίδα του Τμήματος για τυχόν αλλαγές.

Αίτηση και Δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν:

α. Αίτηση συμμετοχής στην ιστοσελίδα https://postgrad.cict.uoc.gr/.

β. Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (ή διαβατηρίου για τους αλλοδαπούς/ές υποψηφίους/ες). (όνομα αρχείου: [επίθετο υποψηφίου]_ταυτότητα)

γ. Αντίγραφο του πτυχίου μαζί με πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τους/τις πτυχιούχους ΑΕΙ εξωτερικού. (όνομα αρχείου: [επίθετο υποψηφίου]_πτυχίο)

δ. Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων και βαθμό πτυχίου (και μετάφραση αυτών, αν πρόκειται για τίτλο της αλλοδαπής). (όνομα αρχείου: [επίθετο υποψηφίου]_βαθμολογία)

ε. Αντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών. (όνομα αρχείου: [επίθετο υποψηφίου]_αγγλικά [ή όποια άλλη γλώσσα])

στ. Πιστοποιητικό επάρκειας ελληνικής γλώσσας για τους/τις αλλοδαπούς/ές υποψήφιους/ες. (όνομα αρχείου: [επίθετο υποψηφίου]_επάρκεια-ελληνικά)

ζ. Βιογραφικό υπόμνημα με τις σπουδές και την εν γένει ακαδημαϊκή/επιστημονική εμπειρία (επαγγελματική απασχόληση, κοινωνική δραστηριότητα κ.ά.). (όνομα αρχείου: [επίθετο υποψηφίου]_βιογραφικό)

η. Γραπτή ερευνητική πρόταση (μέχρι 1500 λέξεις) για ένα θέμα που άπτεται του Αρχαίου Μεσογειακού Κόσμου, στο πλαίσιο της αιτούμενης κατεύθυνσης του ΠΜΣ (Κλασική Αρχαιολογία, Αρχαία Ιστορία, Προϊστορική Αρχαιολογία). Το θέμα αυτό θα ενδιέφερε εν δυνάμει τον/την υποψήφιο/α στο πλαίσιο της τελικής μεταπτυχιακής εργασίας και πρέπει να τεκμηριώνεται βιβλιογραφικά. (όνομα αρχείου: [επίθετο υποψηφίου]_πρόταση)

θ. Προαιρετικά συναφή στοιχεία (συστατικές επιστολές, σεμιναριακές/πτυχιακές εργασίες, τυχόν δημοσιεύσεις). (όνομα αρχείου: [επίθετο υποψηφίου]_συστατική1, [επίθετο υποψηφίου]_πτυχιακή, [επίθετο υποψηφίου]_δημοσίευση1)

Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών

Αίτηση και δικαιολογητικά υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://postgrad.cict.uoc.gr. Οι υποψήφιοι/ες θα δημιουργήσουν λογαριασμό χρήστη, θα επεξεργαστούν και θα επισυνάψουν/αναρτήσουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά τους και θα τα υποβάλουν οριστικά πριν από τη λήξη της προθεσμίας.

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι/ες φοιτητές και φοιτήτριες που αναμένεται να έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν από την εγγραφή τους στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. Σε αυτή την περίπτωση, εφόσον δεν μπορούν να καταθέσουν αντίγραφο πτυχίου, υποβάλουν προσωρινά Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων και Βεβαίωση περάτωσης σπουδών. (όνομα αρχείου: [επίθετο υποψηφίου]_Βεβαίωση περάτωσης σπουδών)

Ψηφιοποιημένα αρχεία γίνονται δεκτά μόνο σε μορφή PDF, με μέγιστο μέγεθος κάθε αρχείου 2ΜΒ. Συνολικό μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος αρχείων 20ΜΒ.

Κάθε δικαιολογητικό πρέπει να είναι σε ένα ενιαίο αρχείο PDF. Δεν γίνονται αποδεκτά αρχεία με μερική αποτύπωση των σελίδων ούτε φωτογραφίες δικαιολογητικών.

Τα αντίγραφα των παραπάνω δεν απαιτείται να είναι επικυρωμένα. Πρέπει όμως να είναι πλήρη, ευκρινή και ευανάγνωστα. Για τους επιτυχόντες και τις επιτυχούσες θα γίνει έλεγχος γνησιότητας των τίτλων.

Οι συστατικές επιστολές πρέπει να σταλούν με e-mail:

  • από τον συντάκτη της συστατικής στην διεύθυνση history-archaeology@ia.uoc.gr με την ένδειξη «Συστατική για τον/την υποψήφιο/α κ. (ΕΠΩΝΥΜΟ) του ΠΜΣ «Aρχαίος Mεσογειακός Kόσμος - Ιστορία και Αρχαιολογία»
  • πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων
  • από διεύθυνση e-mail του φορέα στον οποίο ανήκει/εργάζεται ο συντάκτης
  • να περιλαμβάνει την ιδιότητα και πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του συντάκτη

Εξεταστέα Ύλη & διαδικασία επιλογής

Πληροφορίες για την εξεταστέα ύλη στις ιστοσελίδες http://www.history-archaeology.uoc.gr και https://postgrad.cict.uoc.gr.

Εκτός από τις γραπτές και προφορικές εξετάσεις, οι υποψήφιοι θα εξεταστούν και σε μια ξένη γλώσσα της επιλογής τους (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά), την οποία θα δηλώσουν στην ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής τους.

Τη διαδικασία επιλογής θα δείτε στο ΦΕΚ του Κανονισμού του ΠΜΣ (Αρ. φύλλου 2163/12-06- 2018, άρθρο 3).

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Στις εισαγωγικές εξετάσεις στο ΠΜΣ Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος – Ιστορία και Αρχαιολογία μπορούν να συμμετάσχουν πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών, ισότιμων και αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, και ειδικότερα: Τμημάτων Ιστορίας & Αρχαιολογίας, Πολιτισμικών Σπουδών, Φιλολογίας, Φιλοσοφικών & Κοινωνικών Σπουδών, Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής - Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Εθνολογίας, Ανωτάτων Σχολών Καλών Τεχνών, Σχολών Αρχιτεκτονικής, και Σχολών Επιστημών Αγωγής.

Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων και Σχολών της Ελλάδας και του εξωτερικού, καθώς και των Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου γίνονται δεκτοί κατά περίπτωση, και μόνο ύστερα από σχετική απόφαση της Σ.Ε. του ΠΜΣ, εφόσον: το πτυχίο τους προέρχεται από Τμήμα συγγενές με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ· από το πτυχίο τους προκύπτει ότι έχουν παρακολουθήσει ικανό αριθμό σχετικών μαθημάτων.

Ο αριθμός των εισακτέων δεν μπορεί να ξεπεράσει τους 15 ετησίως.

Πληροφορίες: Γραμματεία Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας τηλ. 28310/77379 & 28310/77337, και ιστοσελίδα http://www.history-archaeology.uoc.gr

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο