ΠΜΣ Συμβουλευτικής- Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
MBA Agribusiness
International Hellenic University

Πανεπιστήμιο Κρήτης: Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος - Ιστορία και Αρχαιολογία (2018-2019)

Οι εξετάσεις των υποψηφίων για εγγραφή στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα “Aρχαίος Mεσογειακός Kόσμος-Ιστορία και Αρχαιολογία” με τρεις ξεχωριστές κατευθύνσεις, θα πραγματοποιηθούν στις παρακάτω ημερομηνίες.

 - Για την Κλασική Αρχαιολογία, στις 13 Φεβρουαρίου 2019. Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών μέχρι 4 Φεβρουαρίου 2019. Οι εξετάσεις θα ξεκινήσουν στις 11:30.

- Για την Αρχαία Ιστορία, στις 14 Φεβρουαρίου 2019. Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών μέχρι 4 Φεβρουαρίου 2019. Οι εξετάσεις θα ξεκινήσουν στις 09:30.

- Για την Προϊστορική Αρχαιολογία, στις 15 Φεβρουαρίου 2019. Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών μέχρι 4 Φεβρουαρίου 2019. Οι εξετάσεις θα ξεκινήσουν στις 10:00.

Αποστολή δικαιολογητικών στην ταχυδρομική διεύθυνση: Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου Οδός Ανδρέα Παπανδρέου, Γάλλος Τ.Κ 74100 Ρέθυμνο

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

α. Αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις του Π.Μ.Σ. Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος.

β. Επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου συνοδευόμενο για τους πτυχιούχους των ΑΕΙ εξωτερικού από επίσημη μετάφραση και πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

γ. Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός πτυχίου.

δ. Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η επιστημονική δραστηριότητα, η διδακτική/επαγγελματική εμπειρία και η ευρύτερη κοινωνική δραστηριότητα του/της υποψηφίου/ας.

ε. Αντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών.

στ. Γραπτή ερευνητική πρόταση (μέχρι 1000 λέξεις) για ένα θέμα που άπτεται του Αρχαίου Μεσογειακού Κόσμου, στο πλαίσιο της εκάστοτε κατεύθυνσης του ΠΜΣ (Κλασική Αρχαιολογία, Αρχαία Ιστορία, Προϊστορική Αρχαιολογία).

ζ. Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου για τους αλλοδαπούς/ές υποψηφίους/ες.

η. Κάθε άλλο έργο ή δραστηριότητα που κατά την κρίση του/της υποψηφίου/ας θα βοηθούσε στην επιλογή του/της (συστατικές επιστολές, δημοσιεύσεις, πτυχιακές ή σεμιναριακές εργασίες κ.ά.).

θ. Πιστοποιητικό επάρκειας ελληνικής γλώσσας για τους/τις αλλοδαπούς/ές υποψήφιους/ες.

Πληροφορίες για την εξεταστέα ύλη στην ιστοσελίδα http://www.historyarchaeology.uoc.gr

Στο Π.Μ.Σ. Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος γίνονται δεκτοί/ές ως υποψήφιοι στις εισαγωγικές εξετάσεις πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πολιτισμικών Σπουδών, Φιλολογίας, Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Εθνολογίας, καθώς και των Ανωτάτων Σχολών Καλών Τεχνών και των Σχολών Αρχιτεκτονικής, καθώς και των Σχολών Επιστημών Αγωγής Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών, ισότιμων και αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Πτυχιούχοι άλλων από τα παραπάνω οριζόμενα Τμήματα και Σχολές της ημεδαπής και της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι των Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου γίνονται δεκτοί κατά περίπτωση, εφόσον το πτυχίο τους προέρχεται από Τμήμα συγγενές με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος ή εφόσον προκύπτει από το πτυχίο τους ότι έχουν παρακολουθήσει ικανό αριθμό σχετικών μαθημάτων και μόνο ύστερα από σχετική απόφαση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. αποτελεί, επίσης, η πολύ καλή γνώση μιας τουλάχιστον γλώσσας πέραν της γλώσσας διεξαγωγής του Π.Μ.Σ. Ο αριθμός των εισακτέων δεν μπορεί να ξεπεράσει τους 15 ετησίως.

Πληροφορίες: Γραμματεία Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας τηλ. 28310/77379 & 28310/77337 στην ιστοσελίδα http://www.historyarchaeology.uoc.gr

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Παυλίνα Καραναστάση

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα