Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του ΔΜΣ ανέρχονται σε εκατόν είκοσι (120).

Συγκεκριμένα, ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/φοιτήτρια υποχρεούται:

(α) Να συμμετάσχει επιτυχώς σε πέντε (5) Μεταπτυχιακά Σεμινάρια, το καθένα από τα οποία διαρκεί τρεις ώρες εβδομαδιαίως επί δεκατρείς εβδομάδες, και αντιστοιχεί σε δώδεκα (12) πιστωτικές μονάδες (E.C.T.S.), και να συγκεντρώσει έτσι συνολικά εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες.

Προβλέπονται δύο γενικές κατηγορίες σεμιναριακών μαθημάτων, τα κύρια και τα παράπλευρα. Κύρια είναι σεμιναριακά μαθήματα της Κλασικής Αρχαιολογίας για την κατεύθυνση της Κλασικής Αρχαιολογίας, της Προϊστορικής Αρχαιολογίας για την κατεύθυνση της Προϊστορικής Αρχαιολογίας, και της Αρχαίας Ιστορίας για την κατεύθυνση της Αρχαίας Ιστορίας. Παράπλευρα είναι προσφερόμενα Σεμιναριακά μαθήματα των άλλων δύο κατευθύνσεων του Π.Μ.Σ. Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος, και επίσης, ανάλογα με την κατεύθυνση σπουδών ή και τη θεματική ενότητα που ενδιαφέρει τον φοιτητή και τη φοιτήτρια, σεμινάρια που προσφέρονται από τα άλλα Π.Μ.Σ. της Φιλοσοφικής Σχολής (π.χ. Κλασικής Φιλολογίας, Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας, Κοινωνιολογίας, Ανθρωπολογίας κ.λπ.), ή από Π.Μ.Σ. άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Με τη σύμφωνη γνώμη της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ.

α) από τα πέντε Σεμιναριακά μαθήματα, ο μεταπτυ- χιακός φοιτητής/η μεταπτυχιακή φοιτήτρια πρέπει να ολοκληρώσει με επιτυχία τρία από την κύρια κατεύθυνση που έχει επιλέξει, και δύο παράπλευρα Σεμιναριακά μαθήματα διαφορετικού γνωστικού αντικειμένου μεταξύ τους, εναλλακτικά είτε από τα προσφερόμενατων άλλων κατευθύνσεων του Π.Μ.Σ., της Σχολής και του Πανεπιστημίου, είτε από ειδικά Σεμιναριακά μαθήματα από άλλες, συναφείς και βοηθητικές επιστημονικές κατευθύνσεις (π.χ. Επιγραφική, Νομισματική, Αρχαιομετρία, Γεωαχαιολογία, Οστεοαρχαιολογία κ.λπ.).

β) Να συμμετάσχει επιτυχώς σε εντατικές, εξειδικευμένες δράσεις μικρότερης χρονικής διάρκειας από αυτήν των Σεμιναριακών μαθημάτων, οι οποίες συμπληρώνουν και ενισχύουν την πρακτική κατάρτιση ανά κατεύθυνση σε συγκεκριμένα γνωστικά πεδία και να συγκεντρώσει έτσι συνολικά τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες.

- Συγκεκριμένα, με τη σύμφωνη γνώμη της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ., ο/η φοτητής/φοιτήτρια οφείλει να πάρει μέρος κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα των σπουδών σε Πρακτικές Ασκήσεις που αντιστοιχούν σε έξι (6) πιστωτικές μονάδες η καθεμία και σε δώδεκα (12) πιστωτικές μονάδες συνολικά, με γενικό θέμα «Από την ανασκαφή στη δημοσίευση Ι-ΙΙ» για την Κλασική και την Προϊστορική Αρχαιολογία, και «Αρχειακή και Βιβλιογραφική Τεκμηρίωση Ι-ΙΙ» για την Αρχαία Ιστορία. Αυτές υλοποιούνται στο πλαίσιο Προγραμμάτων του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή εκπονούνται σε αρχεία, μουσεία, βιβλιοθήκες, ινστιτούτα και άλλους σχετικούς φορείς του εσωτερικού ή του εξωτερικού, για παράδειγμα συναφή Ινστιτούτα του ΙΤΕ, Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού κ.λπ. Μπορούν να αντικαθίστανται από σχετικά Εργαστήρια, εάν προσφέρονται, από το Π.Μ.Σ., ή από άλλα Π.Μ.Σ. του Τμήματος, της Σχολής ή του Πανεπιστημίου.

- Επιπλέον, ο/η φοιτητής/φοιτήτρια της Κλασικής και της Προϊστορικής Αρχαιολογίας οφείλει να συμμετάσχει επιτυχώς σε Έρευνα Πεδίου, δηλαδή σε ανασκαφή ή επιφανειακή ή άλλη σχετική επιτόπια έρευνα του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή ομοειδών Τμημάτων του εσωτερικού ή του εξωτερικού, όσο και της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, Ξένων Αρχαιολογικών Σχολών κ.λπ., η οποία αντιστοιχεί σε δεκαοκτώ (18) πιστωτικές μονάδες. Ενώ, αντίστοιχα, ο/η φοιτητής/φοιτήτρια της Αρχαίας Ιστορίας οφείλει να συμμετάσχει σε τρία Εργαστήρια ή/ και Φροντιστηριακές Ασκήσεις που αντιστοιχούν σε έξι [6] πιστωτικές μονάδες το καθένα/η καθεμία και σε δεκαοκτώ (18) πιστωτικές μονάδες συνολικά. Τις μονάδες αυτές μπορεί προαιρετικά να αποκτήσει με συμμετοχή σε ΄Ερευνα Πεδίου, σε συνεννόηση με τον/την σύμβουλο σπουδών του/της.

γ) Να εκπονήσει επιτυχώς και να υποστηρίξει δημοσίως στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας τελική Διπλωματική Μεταπτυχιακή Εργασία, η οποία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Οι Σεμιναριακές Εργασίες και η Διπλωματική Μεταπτυχιακή Εργασία γράφονται κατά κανόνα στην ελληνική γλώσσα. Εξαιρέσεις είναι δυνατές κατά περίπτωση με τη σύμφωνη γνώμη της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, το εξαμηνιαίο πρόγραμμα σπουδών ανά κατεύθυνση ορίζεται ως εξής.

 

Ι. Κατεύθυνση Κλασικής Αρχαιολογίας

Α' Εξάμηνο

 • Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Κλασικής Αρχαιολογίας (12 ECTS)
 • Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Επιλογής (Αρχαίας Ιστορίας, Προϊστορικής Αρχαιολογίας, άλλου Π.Μ.Σ.. του Τμήματος Ι-Α ή άλλων Τμημάτων του Π.Κ.) (12 ECTS)
 • Από την Ανασκαφή στη Δημοσίευση Ι  (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Β' Εξάμηνο 

 • Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Κλασικής Αρχαιολογίας (12 ECTS)
 • Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Επιλογής (Αρχαίας Ιστορίας, Προϊστορικής Αρχαιολογίας, άλλου Π.Μ.Σ. του Τμήματος Ι-Α ή άλλων Τμημάτων του Π.Κ.) (12 ECTS)
 • Από την Ανασκαφή στη Δημοσίευση ΙΙ (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Γ' Εξάμηνο 

 • Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Κλασικής Αρχαιολογίας (12 ECTS)
 • Έρευνα Πεδίου (18 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Δ' Εξάμηνο 

 • Συγγραφή της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

II. Κατεύθυνση Αρχαίας Ιστορίας

Α' Εξάμηνο

 • Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Αρχαίας Ιστορίας (12 ECTS)
 • Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Επιλογής (Κλασικής Αρχαιολογίας, Προϊστορικής Αρχαιολογίας, άλλου Π.Μ.Σ. του Τμήματος Ι-Α ή άλλων Τμημάτων του Π.Κ.) (12 ECTS)
 • Αρχειακή και Βιβλιογραφική Τεκμηρίωση στην Αρχαία Ιστορία Ι (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Β' Εξάμηνο

 • Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Αρχαίας Ιστορίας (12 ECTS)
 • Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Επιλογής (Κλασικής Αρχαιολογίας, Προϊστορικής Αρχαιολογίας, άλλου Π.Μ.Σ. του Τμήματος Ι-Α ή άλλων Τμημάτων του Π.Κ.) (12 ECTS)
 • Αρχειακή και Βιβλιογραφική Τεκμηρίωση στην Αρχαία Ιστορία ΙΙ (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Γ' Εξάμηνο 

 • Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Αρχαίας Ιστορίας (12 ECTS)
 • Εργαστήριο Ι (6 ECTS)
 • Εργαστήριο ΙΙ (6 ECTS)
 • Φροντιστηριακή Άσκηση στην Αρχαία Ιστορία (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Δ' Εξάμηνο 

 • Συγγραφή της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

ΙΙΙ. Κατεύθυνση Προϊστορικής Αρχαιολογίας

Α' Εξάμηνο

 • Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Προϊστορικής Αρχαιολογίας (12 ECTS)
 • Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Επιλογής (Αρχαίας Ιστορίας, Κλασικής Αρχαιολογίας, άλλου Π.Μ.Σ. του Τμήματος Ι-Α ή άλλων Τμημάτων του Π.Κ.) (12 ECTS)
 • Από την Ανασκαφή στη Δημοσίευση Ι (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Β' Εξάμηνο 

 • Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Προϊστορικής Αρχαιολογίας (12 ECTS)
 • Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Επιλογής (Αρχαίας Ιστορίας, Κλασικής Αρχαιολογίας, άλλου Π.Μ.Σ. του Τμήματος Ι-Α ή άλλων Τμημάτων του Π.Κ.) (12 ECTS)
 • Από την Ανασκαφή στη Δημοσίευση ΙΙ (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Γ' Εξάμηνο 

 • Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Προϊστορικής Αρχαιολογίας (12 ECTS)
 • Έρευνα Πεδίου (18 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Δ' Εξάμηνο 

 • Συγγραφή της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Παρατίθεται ενδεικτικός κατάλογος σεμιναρίων, επιτόπιων ερευνών, εργαστηρίων κ.λπ.

Ι. Κατεύθυνση Κλασικής Αρχαιολογίας

 • Ταξιδεύοντας στη Μεσόγειο την Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου (12 ECTS)
 • Μέταλλα: Η κοσμηματοτεχνία στην Κρήτη, το Αιγαίο, την Ανατ. Μεσόγειο και την Ετρουρία στην Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου (12 ECTS) 
 • Η Κρήτη κατά τους ελληνιστικούς χρόνους (12 ECTS)
 • Θάνατος: Ταφικές πρακτικές στους ελληνιστικούς χρόνους (12 ECTS)
 • Ρωμαϊκά αυτοκρατορικά πορτρέτα στην Ελλάδα (12 ECTS)
 • Εργαστήριο συντήρησης κεραμεικής και άλλων ευρημάτων (6 ECTS)

II. Κατεύθυνση Αρχαίας Ιστορίας

 • Επιγραφική και Δημοκρατία (12 ECTS) 
 • Ο θεσμός της δουλείας στην αρχαϊκή και κλασική Ελλάδα (12 ECTS)
 • Οι αγορές στην Ελληνιστική και τη Ρωμαϊκή περίοδο: Θεσμοί και πρακτικές (12 ECTS)
 • Ζητήματα της αρχαίας ελληνικής θρησκείας (12 ECTS)
 • Λατρεία ηγεμόνων από τους κλασικούς μέχρι τους ρωμαϊκούς χρόνους (12 ECTS)
 • Φιλολογικά και επιγραφικά κείμενα (Εργαστήριο) (6 ECTS)
 • Νομισματική (Εργαστήριο) (6 ECTS)
 • Αρχαίο Δίκαιο (Εργαστήριο) (6 ECTS)

ΙΙΙ. Κατεύθυνση Προϊστορικής Αρχαιολογίας

 • Ανθρώπινες δράσεις στο προϊστορικό Αιγαίο: Μαρτυρίες από την πολιτισμική παραγωγή των νησιών της Μεσογείου (12 ECTS)
 • Προϊστορία και παιδί: Ζητήματα ανίχνευσης και αναπαράστασης (12 ECTS)
 • Γυναίκες και άνδρες στο προϊστορικό Αιγαίο και τους γειτονικούς πολιτισμούς (12 ECTS)
 • Τέχνη και τεχνική στις μινωικές τοιχογραφίες (12 ECTS)
 • Αρχαιομετρικές μέθοδοι και παλαιοπεριβάλλον (Ειδικό σεμιναριακό μάθημα) (12 ECTS)
 • Προϊστορικές λθοτεχνίες λαξευμένου, λειασμένου και αδρού λίθου (12 ECTS)
 • Δημόσια Αρχαιολογία (12 ECTS)
 • Παλαιολιθικές κοινωνίες της ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής (12 ECTS)
 • Εργαστήριο συντήρησης κεραμεικής και άλλων ευρημάτων (6 ECTS)
 • Μελέτη και δημοσίευση ανασκαφικών ευρημάτων από τη νήσο Γαύδο (6 ECTS)
 • Πανεπιστημιακή ανασκαφή στα Ροδαφνίδια Λέσβου (18 ECTS)
 • Επιφανειακή έρευνα στη νήσο Ντία (18 ECTS)

 

Τροποποίηση του εκπαιδευτικού Προγράμματος και ανακατανομή των δραστηριοτήτων μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να επέλθει με αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων όπως αναφέρεται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ.

Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα