Economic Strategy
ΕΚΠΑ: Ευφυής Διαχείριση Ανανεώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων
MBA Agribusiness
Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Πανεπιστήμιο Κρήτης: Ιστορία της Τέχνης (2019-2020)

Οι εξετάσεις των υποψηφίων για εγγραφή στo πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης) του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας στην "Ιστορία της Τέχνης" θα διενεργηθούν την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ.στην αίθουσα 56 του Τμήματος, στην Πανεπιστημιούπολη στου Γάλλου, Ρέθυμνο.

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών μέχρι και 20 Σεπτεμβρίου 2019, στην ταχυδρομική διεύθυνση: Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου Οδός Ανδρέα Παπανδρέου, Γάλλος Τ.Κ 74100 Ρέθυμνο

Υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών γίνεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας εδώ στην οποία οι υποψήφιοι θα πρέπει να δημιουργήσουν λογαριασμό χρήστη, να επεξεργαστούν την αίτησή τους, να επισυνάψουν (upload) τα δικαιολογητικά τους και να την υποβάλλουν οριστικά πριν τη λήξη της προθεσμίας.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

α. Αίτηση συμμετοχής 

β. β. Αντίγραφο πτυχίου. Για τους πτυχιούχους των Α.Ε.Ι. εξωτερικού απαιτείται το αντίγραφο πτυχίου να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση και από πιστοποιητικό αντιστοιχίας ή ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή βεβαίωση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ότι έχουν ήδη καταθέσει το πτυχίο τους για αναγνώριση.

γ. Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο πρέπει να αναγράφεται και ο βαθμός πτυχίου.

δ. Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η επιστημονική δραστηριότητα, η διδακτική/επαγγελματική εμπειρία και η ευρύτερη κοινωνική δραστηριότητα του/της υποψήφιου/ιας.

ε. Αντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών. Το επίπεδο γλωσσομάθειας που απαιτείται είναι το επίπεδο B2· συγκεκριμένα, για την αγγλική γλώσσα: επιπέδου Lower, για τη γαλλική: DELF B2, για τη γερμανική: ZERTIFIKATB2, για την ιταλική: CELI 3, για την ισπανική: Diplomas de Español como Lengua Extranjera (DELE, Nivel intermedio).

στ. Γραπτή ερευνητική πρόταση (500-1000 λέξεις) για ένα θέμα Ιστορίας της Τέχνης όπου να αναδεικνύεται η συγκρότηση του/της υποψήφιου/ας σε ζητήματα ιστορίας της τέχνης.

ζ. Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου για τους/τις αλλοδαπούς/ές υποψηφίους/ες.

η. Κάθε άλλο έγγραφο που πιστοποιεί έργο ή δραστηριότητα που κατά την κρίση του/της υποψήφιου/ας θα βοηθούσε στην επιλογή του/της (συστατικές επιστολές, δημοσιεύσεις, πτυχιακές ή σεμιναριακές εργασίες κ.ά.).

θ. Πιστοποιητικό επάρκειας ελληνικής γλώσσας για τους/τις αλλοδαπούς/ές υποψήφιους/ες.

Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι φοιτητές που αναμένεται να έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν τις εγγραφές στο Πρόγραμμα. Σε αυτή την περίπτωση υποβάλλουν προσωρινά Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων και Βεβαίωση περάτωσης σπουδών.

Δεκτοί/ές ως υποψήφιοι/ες για τις εισαγωγικές εξετάσεις στο Π.Μ.Σ. στην Ιστορία της Τέχνης γίνονται κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, και συγκεκριμένα των Τμημάτων Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Φιλολογίας, Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας, Ανθρωπολογίας, Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, των Ανωτάτων Σχολών Καλών Τεχνών, των Σχολών και Τμημάτων Αρχιτεκτονικής, των Σχολών Επιστημών Αγωγής, των Προγραμμάτων Σπουδών «Ελληνικός Πολιτισμός» και «Ευρωπαϊκός Πολιτισμός» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.), των Σχολών Συντήρησης Έργων Τέχνης, Φωτογραφίας, Γραφικών Τεχνών και Διακόσμησης των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), καθώς και πτυχιούχοι αντίστοιχων Τμημάτων και Σχολών ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν σε μια ξένη γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά ή Ιταλικά ή Ισπανικά), όπως επίσης και στην Ιστορία της Ευρωπαϊκής Τέχνης από την Αναγέννηση μέχρι τον Picasso. Ο αριθμός των εισακτέων δεν μπορεί να ξεπεράσει τους τριάντα (30) ετησίως.

Ο αριθμός των εισακτέων δεν μπορεί να ξεπεράσει τους τριάντα (30) ετησίως.

 

<meta charset="utf-8"/>

Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στη Γραμματεία Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας στα τηλ. 28310/77379-77337 και στην ιστοσελίδα, εδώ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Παυλίνα Καραναστάση

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ (σε μορφή pdf)


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα