Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

 Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε εκατόν είκοσι (120).

1. Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Ιστορία της Τέχνης ο μεταπτυχιακός φοιτητής είναι υποχρεωμένος:

α) να συμμετάσχει επιτυχώς σε τέσσερα (4) τουλάχιστον ειδικά Μεταπτυχιακά Σεμινάρια. Κάθε ένα από τα Σεμινάρια διαρκεί τρεις ώρες εβδομαδιαίως επί δεκατρείς εβδομάδες. Κάθε Σεμινάριο αντιστοιχεί σε δώδεκα (12) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Ο μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να συγκεντρώσει σαράντα οκτώ (48) πιστωτικές μονάδες από την επιτυχή παρακολούθηση και γραπτή και προφορική εξέταση στα ειδικά Μεταπτυχιακά Σεμινάρια.

β) να πραγματοποιήσει κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών του δυο (2) Ασκήσεις Αρχειακής και Βιβλιογραφικής Τεκμηρίωσης και Οργάνωσης Έκθεσης. Κάθε Άσκηση αντιστοιχεί σε έξι (6) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Ο μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να συγκεντρώσει δώδεκα (12) πιστωτικές μονάδες (ECTS) από Ασκήσεις Αρχειακής και Βιβλιογραφικής Τεκμηρίωσης και Οργάνωσης Έκθεσης.

γ) να πραγματοποιήσει Επιτόπια Πρακτική Άσκηση διάρκειας τεσσάρων σε Μουσείο, Βιβλιοθήκη, Ερευνητικό Ινστιτούτο ή Αρχείο και γενικότερα σε συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της Ιστορίας της Τέχνης θεσμικό φορέα. Η διάρκεια της Επιτόπιας Πρακτικής Άσκησης δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τεσσάρων (4) μηνών και μεγαλύτερη των (6) έξι μηνών. Η Πρακτική Άσκηση αντιστοιχεί σε δεκαπέντε (15) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

δ) να πραγματοποιήσει Αρχειακή-Βιβλιογραφική Έρευνα και να συντάξει μια (1) Ειδική Βιβλιογραφία. Η Αρχειακή-Βιβλιογραφική Έρευνα και η Ειδική Βιβλιογραφία αντιστοιχούν σε δεκαπέντε (15) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

ε) να συντάξει Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία η οποία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

2. Οι Επιτόπιες Πρακτικές Ασκήσεις σε Μουσεία, Εκθέσεις, Βιβλιοθήκες, Ερευνητικά Ινστιτούτα και Αρχεία μπορούν να πραγματοποιηθούν είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό.

3. Το ένα από τα τέσσερα Σεμινάρια μπορεί να είναι άλλου, συναφούς όμως γνωστικού αντικειμένου, από τα προσφερόμενα μεταπτυχιακά Σεμινάρια των Π.Μ.Σ. του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας: α) Π.Μ.Σ. στον Αρχαίο Μεσογειακό Κόσμο: Ιστορία και Αρχαιολογία, β) Π.Μ.Σ. στις Βυζαντινές Σπουδές, γ) Π.Μ.Σ., στη Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία των Π.Μ.Σ. ή ένα μεταπτυχιακό Σεμινάριο Φιλοσοφίας της Τέχνης, Αισθητικής, Κοινωνιολογίας της Τέχνης, Ψυχολογίας της Τέχνης, εφόσον αυτά προσφέρονται από Π.Μ.Σ. άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης

4. Σύμφωνα με τα παραπάνω το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών ορίζεται ως εξής:

 

Α΄ εξάμηνο
Δραστηριότητα/Πιστωτικές μονάδες (ECTS)

 • Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Ιστορίας της Τέχνης 12 ECTS
 • Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Ιστορίας της Τέχνης 12 ECTS
 • Άσκηση Αρχειακής και Βιβλιογραφικής Τεκμηρίωσης ή Οργάνωση Έκθεσης Ι 6 ECTS

Σύνολο 30 ECTS

Β΄ εξάμηνο
Δραστηριότητα/Πιστωτικές μονάδες

 • Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Ιστορίας της Τέχνης (ή Σεμινάριο μεθοδολογίας της ιστορίας) 12 ECTS
 • Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Ιστορίας της Τέχνης (ή Σεμινάριο ιστορίας της αρχαίας ή βυζαντινής τέχνης ή άλλο προβλεπόμενο από τον Κανονισμό Σεμινάριο) 12 ECTS
 • Άσκηση Αρχειακής και Βιβλιογραφικής Τεκμηρίωσης ή Οργάνωση Έκθεσης ΙΙ 6 ECTS

Σύνολο 30 ECTS

Γ΄ εξάμηνο
Δραστηριότητα/ Πιστωτικές μονάδες

 • Εξάμηνη Επιτόπια Πρακτική Άσκηση σε Μουσείο, Βιβλιοθήκη, Ερευνητικό Ινστιτούτο ή Αρχείο 15 ECTS
 • Αρχειακή−Βιβλιογραφική Έρευνα και σύνταξη Ειδικής Βιβλιογραφίας 15 ECTS

Σύνολο 30 ECTS

Δ΄ εξάμηνο
Δραστηριότητα/ Πιστωτικές μονάδες

 • Συγγραφή Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 30 ECTS

Σύνολο 30 ECTS

 

Ενδεικτικός Κατάλογος Σεμιναρίων και Ασκήσεων

Σεμινάρια/ Πιστωτικές μονάδες (ECTS)

 • Τεχνοτροπίες της Ευρωπαϊκής Τέχνης 12 ECTS
 • Κριτική και θεωρία της τέχνης –αισθητικές θεωρίες 12 ECTS
 • Νεοελληνική τέχνη−πρόσληψη της ευρωπαϊκής τέχνης στην Ελλάδα 12
 • Βυζαντινή τέχνη και τέχνη του δυτικού μεσαίωνα 12
 • Ερμηνευτικές Μέθοδοι και τεχνικές ανάλυσης έργων τέχνης 12
 • Τέχνη, κοινωνία, πολιτισμός 12
 • Η τέχνη στους κλασικούς χρόνους 12

Ασκήσεις/ Πιστωτικές μονάδες (ECTS)

 • Άσκηση αρχειακής και βιβλιογραφικής τεκμηρίωσης ή Οργάνωσης Έκθεσης Ι - Έργα ευρωπαϊκής τέχνης σε ελληνικά περιοδικά τέχνης του 19ου αιώνα 6 ECTS
 • Άσκηση αρχειακής και βιβλιογραφικής τεκμηρίωσης ή Οργάνωσης Έκθεσης ΙΙ - Έκθεση εγγράφων και αρχειακών τεκμηρίων για την τέχνη της Αναγέννησης από το αρχείο Παντελή Πρεβελάκη 6 ECTS
 • Εξάμηνη Πρακτική Άσκηση σε Μουσείο, βιβλιοθήκη, Ερευνητικό Ινστιτούτο ή Αρχείο στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό 15 ECTS
 • Αρχειακή−Βιβλιογραφική Έρευνα και σύνταξη Ειδικής Βιβλιογραφίας 15 ECTS

Τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να επέλθει με αποφάσεις οργάνων όπως αναφέρεται στον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών του προγράμματος.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο