Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πανεπιστήμιο Κρήτης: "Εμβόλια και Πρόληψη Λοιμώξεων" (2024-2025)

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) "Εμβόλια και Πρόληψη Λοιμώξεων", σε εφαρμογή του Ν. 4957/2022 και του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΦΕΚ 5941/12-10-2023), το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) (MSc in Vaccines and Infection Prevention).

Σκοπός του Προγράμματος είναι η παροχή σύγχρονης, ανταγωνιστικής, διεθνούς επιπέδου εκπαίδευσης σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, ώστε να αποκτήσουν ένα ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία στο δυναμικό και απαιτητικό πεδίο των εμβολίων και της πρόληψης των λοιμώξεων. Οι θεματικές ενότητες που διδάσκονται αφορούν σφαιρικά τη θεωρία και την πράξη των εμβολιασμών και των στρατηγικών πρόληψης των λοιμώξεων, στοιχεία αντιμετώπισης επιδημιών/πανδημιών, τις αρχές και το σχεδιασμό των προγραμμάτων εμβολιασμών, την πρακτική εφαρμογή, τις κοινωνικές, ηθικές και νομικές πτυχές, και σχετικά θέματα επιδημιολογίας, ανοσολογίας, μεθοδολογίας έρευνας και εργαστηρίου.
Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η προαγωγή της γνώσης και η κτήση δεξιοτήτων στο πεδίο της πρόληψης των λοιμώξεων και των εμβολιασμών.

Οι θεματικές ενότητες του Προγράμματος καλύπτουν σφαιρικά θεωρία και πράξη του εμβολιασμού και της πρόληψης των λοιμώξεων από τις βασικές αρχές και τη στρατηγική των προγραμμάτων εμβολιασμών και της πρόληψης των λοιμωδών νοσημάτων, ως την πρακτική εφαρμογή, την κριτική ανασκόπηση των εμβολιασμών και των μέτρων πρόληψης και σχετικά πεδία επιδημιολογίας, φυσιολογίας και ανοσολογίας των εμβολίων και των λοιμώξεων. Το αντικείμενο του Προγράμματος είναι ευρύ, έτσι ώστε οι απόφοιτοι να έχουν σφαιρική θεώρηση του πεδίου. Το Πρόγραμμα απευθύνεται συνεπώς σε όλους τους Επαγγελματίες Υγείας που θα κληθούν να συμπράξουν στην πρόληψη των λοιμώξεων.

Μαθησιακά αποτελέσματα και τα προσόντα που αποκτώνται από την επιτυχή παρακολούθηση του Προγράμματος:

 • Κτήση γνώσεων και πρακτικές όσο και κοινωνικές δεξιότητες στο πεδίο της πρόληψης των λοιμώξεων και των εμβολιασμών
 • Κατανόηση βασικών αρχών και στρατηγικής των προγραμμάτων εμβολιασμών και της πρόληψης των λοιμωδών νοσημάτων
 • Κατάκτηση γνώσης και χρήσης των εμβολιαστικών προγραμμάτων για βρέφη, παιδιά, εφήβους, ενήλικες
 • Κατανόηση και απόκτηση βασικών γνώσεων στα σχετικά πεδία της επιδημιολογίας, φυσιολογίας και ανοσολογίας των εμβολίων και των λοιμώξεων, η εκπαίδευση σε μηχανισμούς ανοσοαπάντησης, μεταφραστική και κλινική έρευνα, νέα εμβόλια και εξατομικευμένη παρέμβαση (precision vaccinology)
 • Κατανόηση ιδιαιτεροτήτων και απαιτήσεων στην πρόληψη λοιμώξεων και στους εμβολιασμούς σε ειδικές ομάδες υψηλού κινδύνου για λοιμώδη νοσήματα, στα νεογνά, στην κύηση, στους υπερήλικες και σε ανοσοκατασταλμένους
 • Κατανόηση θεμάτων ασφάλειας των εμβολίων, σχεδιασμού και εφαρμογής των κλινικών μελετών για τα εμβόλια
 • Εξοικείωση με πρακτικά θέματα διάθεσης και εφαρμογής των εμβολιασμών
 • Εξοικείωση με τη μεθοδολογία της έρευνας και την εκπόνηση ερευνητικών μελετών
 • Απόκτηση γνώσεων σχετικά με τη διαχείριση εκτάκτων κρίσεων Δημόσιας Υγείας
 • Έκθεση και προβληματισμός πάνω σε ζητήματα που άπτονται των ηθικών, κοινωνικών και νομικών πτυχών των εμβολιασμών και της πρόληψης

Η διάρκεια φοίτησης για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. είναι 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα (2 εξάμηνα για μαθήματα και ασκήσεις και 1 εξάμηνο για εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας).

Το Πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης και η παρακολούθηση υποχρεωτική. Η διάρθρωση των μαθημάτων είναι τέτοια, ώστε να καθίσταται εφικτή η παρακολούθηση του Προγράμματος και από εργαζόμενους.

Η διδασκαλία των μαθημάτων στο α’ και β’ εξάμηνο σπουδών πραγματοποιείται με φυσική παρουσία των φοιτητών.

Ως Γλώσσα του Προγράμματος τόσο στη διδασκαλία όσο και στη συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ορίζεται η ελληνική ή/και αγγλική.

Δεκτοί γίνονται κάτοχοι πτυχίου της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής προερχόμενοι από Τμήματα Ιατρικής, Νοσηλευτικής, Μαιευτικής και Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας καθώς και από Τμήματα ή Σχολές με συναφή αντικείμενα.

Ο αριθμός των εισακτέων στο Πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε δεκαπέντε (15) φοιτητές ετησίως.

Καθ’ υπέρβασιν του αριθμού των εισακτέων μπορούν να εισαχθούν στο Πρόγραμμα μέχρι δύο (2) υποψήφιοι στους οποίους έχει απονεμηθεί υποτροφία μεταπτυχιακών σπουδών από Κράτη, Ιδρύματα Κρατικών Υποτροφιών, Διεθνείς Οργανισμούς, Διεθνή Προγράμματα, κ.α., εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στην τελευταία θέση θα γίνονται δεκτοί όλοι όσοι ισοβαθμούν.

Ο ελάχιστος αριθμός εισακτέων στο Πρόγραμμα κατ’ έτος ορίζεται σε δέκα (10).

Προϋπόθεση εγγραφής αποτελεί η κατοχή πτυχίου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ/ΑΤΕΙ της Ελλάδας ή αντίστοιχου/ισότιμου τίτλου του Εξωτερικού.

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και φοιτητές που δεν έχουν ολοκληρώσει τις προπτυχιακές τους σπουδές αλλά πρόκειται να τις ολοκληρώσουν πριν την εγγραφή τους στο Πρόγραμμα (Σεπτέμβριος 2024).

Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών
Η υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών γίνεται MONO ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://postgrad.cict.uoc.gr στην οποία οι υποψήφιοι πρέπει να δημιουργήσουν λογαριασμό χρήστη, να επεξεργαστούν την αίτησή τους, να επισυνάψουν (upload) τα δικαιολογητικά τους και να την υποβάλλουν οριστικά πριν τη λήξη της προθεσμίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα εξής:

 1. Αίτηση συμμετοχής : στην ιστοσελίδα https://postgrad.cict.uoc.gr και τα παρακάτω πιστοποιητικά ή αρχεία
 2. Πτυχίο
  1. Για πτυχιούχους
   Αντίγραφο Πτυχίου
   Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων
  2. Για πτυχιούχους Πανεπιστημίων του εξωτερικού
   Πιστοποιητικό ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ (εφόσον υπάρχει). Σε διαφορετική περίπτωση η διαπίστωση της αναγνώρισης του ιδρύματος της αλλοδαπής και του χορηγούμενου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής γίνεται από το Πανεπιστήμιο Κρήτης εφόσον τα ως άνω εντάσσονται στο Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής και στο Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της Αλλοδαπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 304 του ν. 4957/2022.
  3. Για τελειόφοιτους:
   Υποβολή Πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων 2.3.2. Βεβαίωση περάτωσης σπουδών (εφόσον υπάρχει)
 3. Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 με βάση το Κοινό Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τις γλώσσες ή εναλλακτικά τίτλο σπουδών από Εκπαιδευτικό Ίδρυμα αγγλόφωνης χώρας ή αγγλόφωνου προγράμματος σπουδών.
 4. Κατάλογος δημοσιεύσεων και εργασιών σε συνέδρια εφόσον υπάρχουν (σε αρχείο pdf)
 5. Βιογραφικό σημείωμα
 6. Φωτογραφία
  Μπορείτε να επισυνάψετε αρχεία τύπου: .png, .jpeg
  Μέγιστο Μέγεθος: 2MB
  Διαστάσεις: 200px x 200px
  Για τα σαρωμένα πιστοποιητικά και τα αρχεία
  Μπορείτε να επισυνάψετε μόνο αρχεία τύπου pdf
  Μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος κάθε αρχείου = 2MB
  Συνολικό μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος αρχείων = 20MB
 7. Δύο (2) συστατικές επιστολές
  Οι Συστατικές Επιστολές πρέπει να υποβληθούν: School of Medicine, University of Crete
  1. είτε μέσα από την εφαρμογή της υποβολής των αιτήσεων. Σε αυτήν την περίπτωση οι Συστατικές Επιστολές στέλνονται από τους συντάκτες τους μέσω της εφαρμογής υποβολής των αιτήσεων. Τα άτομα που θα αναγράψει ο υποψήφιος μέσα στην αίτησή του, θα λάβουν σχετική πρόσκληση/ειδοποίηση μετά την οριστική υποβολή της αίτησης.
   Ο υποψήφιος πρέπει υποχρεωτικά να δηλώσει στην αίτηση υποψηφιότητάς του: τη διεύθυνση email του φορέα στον οποίο ανήκει/εργάζεται ο συντάκτης ώστε εν συνεχεία η εφαρμογή να ειδοποιήσει ηλεκτρονικά τον συντάκτη, καθώς και την επίσημη ιδιότητα και τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του συντάκτη.
   Η ανάρτηση των συστατικών επιστολών από τους συντάκτες στην εφαρμογή της υποβολής των αιτήσεων πρέπει να γίνει μέχρι τις 10 Ιουνίου 2024.
  2. είτε μέσω email από τον συντάκτη της συστατικής επιστολής στη διεύθυνση postgradsecr@med.uoc.gr με την ένδειξη «Συστατική Επιστολή για τον/την υποψήφιο/α κ. (ΕΠΩΝΥΜΟ) του ΠΜΣ «Εμβόλια και Πρόληψη Λοιμώξεων». Η αποστολή του email πρέπει να γίνει από διεύθυνση email του φορέα στον οποίο ανήκει/εργάζεται ο συντάκτης, διαφορετικά από την προσωπική διεύθυνση email του συντάκτη. Το email με τη Συστατική Επιστολή πρέπει να περιλαμβάνει την ιδιότητα και τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του συντάκτη. Η ηλεκτρονική αποστολή των συστατικών επιστολών από τους συντάκτες πρέπει να γίνει μέχρι τις 10 Ιουνίου 2024.

Κριτήρια Αξιολόγησης Υποψηφίων και Διαδικασία Αξιολόγησης και Επιλογής
Οι υποψήφιοι επιλέγονται με κριτήρια που περιλαμβάνουν: 1) βαθμό πτυχίου, 2) βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα τα σχετικά με το αντικείμενο του Προγράμματος, 3) επίδοση στη διπλωματική εργασία εάν αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο σπουδών, 4) τυχόν ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου, 5) αξιολόγηση συστατικών επιστολών, 6) επαρκή γνώση της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 με βάση το Κοινό Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τις γλώσσες και 7) επίδοση στην προσωπική συνέντευξη. Η προφορική συνέντευξη αποβλέπει στη διαπίστωση του κατά πόσο τα προσόντα που αναφέρονται στα υποβληθέντα δικαιολογητικά και στις συστατικές επιστολές του υποψηφίου ανταποκρίνονται στη γενική κατάρτιση και τις ικανότητές του.

Τα παραπάνω κριτήρια συνεκτιμώνται σε βαθμολογική κλίμακα αξιολόγησης 1-10 (με το 10 να είναι η υψηλότερη βαθμολογία).

Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην τελευταία θέση της κατάταξης του πίνακα επιτυχόντων, έχουν δυνατότητα εγγραφής στο Πρόγραμμα όλοι οι ισοβαθμήσαντες.

Μετά την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων, η Επιτροπή Επιλογής καταρτίζει τους αρχικούς πίνακες των επιτυχόντων και τυχόν επιλαχόντων φοιτητών με βάση τη σειρά κατάταξης με φθίνουσα σειρά. Οι πίνακες αυτοί δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος.

Τυχόν ενστάσεις (οι οποίες πρέπει να είναι αιτιολογημένες και συγκεκριμένες) γίνονται μέσα σε επτά (7) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αρχικών πινάκων, εξετάζονται από Τριμελή Επιτροπή Ενστάσεων.

Οι οριστικοί πίνακες επιτυχόντων και τυχόν επιλαχόντων φοιτητών αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος.

Εφόσον Μεταπτυχιακός Φοιτητής που έχει επιλεχθεί να φοιτήσει στο Πρόγραμμα ενημερώσει εγγράφως ή ηλεκτρονικά τη Γραμματεία του Προγράμματος ότι δεν επιθυμεί εν τέλει να εγγραφεί, ή παρέλθει η ημερομηνία εγγραφής, και διαπιστωμένα η μη εγγραφή του δεν οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, τότε με απόφαση του αρμοδίου οργάνου οι κενές θέσεις επιτυχόντων δύναται να καλυφθούν από τους επιλαχόντες, εφόσον υπάρχουν, σύμφωνα με τη σειρά κατάταξής τους.

Τέλη Φοίτησης
Για τη φοίτηση στο Πρόγραμμα απαιτείται η καταβολή τελών φοίτησης σε τραπεζικό λογαριασμό του ΕΛΚΕ ύψους 1.500€, για το σύνολο των σπουδών του Προγράμματος. Ενδεικτική καταβολή των τελών φοίτησης:

 • 1η Δόση – Σεπτέμβριος 2024 για την εγγραφή στο Πρόγραμμα: 1000 €
 • 2η Δόση – Σεπτέμβριος 2025: 500€

Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης για οποιοδήποτε λόγο, τα καταβληθέντα τέλη φοίτησης δεν επιστρέφονται.

Χρονοδιάγραμμα

 • 7 Ιουνίου 2024: Λήξη διορίας υποβολής αιτήσεων
 • 10 Ιουνίου 2024: Λήξη διορίας υποβολής συστατικών επιστολών
 • 18 Ιουνίου 2024: Συνεντεύξεις
  Για την ακριβή ώρα των συνεντεύξεων και τον τρόπο διεξαγωγής τους θα ενημερωθούν οι υποψήφιοι μέσω e-mail. Σε περίπτωση μεγάλου αριθμού υποψηφίων θα διεξαχθούν συνεντεύξεις και στις 19 Ιουνίου 2024
 • 21 Ιουνίου 2024: Ανακοίνωση Αρχικού Πίνακα Επιτυχόντων και τυχόν Επιλαχόντων Φοιτητών
 • 27 Ιουνίου 2024: Προθεσμία υποβολής ενστάσεων
 • Ιούλιος 2024: Ανακοίνωση Τελικού Πίνακα Επιτυχόντων και τυχόν Επιλαχόντων Φοιτητών
 • Σεπτέμβριος 2024: Εγγραφές με προσκόμιση των παρακάτω:
  1. Έντυπο εγγραφής
  2. Αντίγραφο πτυχίου και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (αφορά μόνον σε όσους δεν είχαν προσκομίσει τα σχετικά πιστοποιητικά κατά τη διάρκεια των αιτήσεων) ή βεβαίωση ολοκλήρωσης προπτυχιακών σπουδών, για όσους δεν είχαν λάβει το πτυχίο τους 
  3. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή αντίστοιχου για ξένους υπηκόους
  4. Αποδεικτικό πληρωμής της πρώτης δόσης των τελών φοίτησης
   Σε περίπτωση που τα παραπάνω δεν κατατεθούν εμπρόθεσμα, ΔΕΝ θα είναι εφικτή η εγγραφή.
 • Έναρξη μαθημάτων – 1 Οκτωβρίου 2024

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία ΠΜΣ (τηλ. 2810394868, postgradsecr@med.uoc.gr)

Προκήρυξη


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο