Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πανεπιστήμιο Κρήτης: "Εμβόλια και Πρόληψη Λοιμώξεων" (2021-2022)

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) "Εμβόλια και Πρόληψη Λοιμώξεων", σε εφαρμογή του Ν. 4485/2017, του ΦΕΚ Επανίδρυσης (Β' 1397/25.04.2018) και του ΦΕΚ Κανονισμού (Β’ 1871/24.05.2018), το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) (Msc in Vaccines and Infection Prevention).

Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στη θεωρία και πράξη των Εμβολιασμών και της Πρόληψης των Λοιμώξεων, περιλαμβάνοντας πεδία βασικής θεωρητικής εκπαίδευσης αλλά και ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων καθώς και στρατηγικές πρόληψης, διαχείρισης κρίσεων, επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης με την κοινότητα και τις δομές υγείας. Το Πρόγραμμα αποσκοπεί στην προετοιμασία καταρτισμένων στελεχών για σταδιοδρομία στην περίθαλψη και την υγεία, στον ακαδημαϊκό χώρο, σε δημόσιες υπηρεσίες και στον παραγωγικό τομέα στην Ελλάδα και διεθνώς.

Η διάρκεια φοίτησης για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. είναι 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα (2 εξάμηνα για μαθήματα και ασκήσεις και 1 εξάμηνο για εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας).

Το Πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης και η παρακολούθηση υποχρεωτική. Η διάρθρωση των μαθημάτων είναι τέτοια, ώστε να καθίσταται εφικτή η παρακολούθηση του Προγράμματος και από εργαζόμενους.

Δεκτοί γίνονται πτυχιούχοι:

(α) Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής προερχόμενοι από Τμήματα Ιατρικής, Νοσηλευτικής και άλλων τμημάτων ή σχολών με συναφή αντικείμενα,

(β) ΤΕΙ/ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής προερχόμενοι από Τμήματα Νοσηλευτικής, Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας, Μαιευτικής και άλλων Τμημάτων με συναφή αντικείμενα.

Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται, κατ' ανώτατο όριο, σε δεκαπέντε (15) φοιτητές ανά ακαδημαϊκό έτος.

Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π καθώς και Ε.ΔΙ.Π και Ε.Τ.Ε.Π μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι, κατόπιν αιτήσεώς τους, όχι πάνω από ένας κατ’ έτος και με την προϋπόθεση ότι πληρούν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 43, παρ 8 του ν.4485/17.

Προϋπόθεση εγγραφής αποτελεί η κατοχή πτυχίου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ/ΑΤΕΙ της Ελλάδας ή αντίστοιχου/ισότιμου τίτλου του Εξωτερικού. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και φοιτητές που δεν έχουν ολοκληρώσει τις προπτυχιακές τους σπουδές αλλά πρόκειται να τις ολοκληρώσουν πριν την εγγραφή τους στο Πρόγραμμα (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος).

Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών

Υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών γίνεται MONO ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://postgrad.cict.uoc.gr στην οποία οι υποψήφιοι θα πρέπει να δημιουργήσουν λογαριασμό χρήστη, να επεξεργαστούν την αίτησή τους, να επισυνάψουν (upload) τα δικαιολογητικά τους και να την υποβάλλουν οριστικά πριν τη λήξη της προθεσμίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν:

1. Αίτηση συμμετοχής: στην ιστοσελίδα https://postgrad.cict.uoc.gr

και τα παρακάτω πιστοποιητικά ή αρχεία

2. Για πτυχιούχους:

2.1. Αντίγραφο Πτυχίου και

2.2. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων

Για πτυχιούχους Πανεπιστημίων του εξωτερικού

Επιπρόσθετα καλούνται να υποβάλλουν πιστοποιητικό ισοτιμίας ή/και αντιστοιχίας του πτυχίου τους από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή αντίγραφο της αίτησης που έχει κατατεθεί στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 7 του Ν. 4485/2017, Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ)

Για τελειόφοιτους:

Υποβολή Πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων και Βεβαίωση περάτωσης σπουδών (εφόσον υπάρχει)

3. Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 με βάση το Κοινό Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τις γλώσσες. Εάν το πτυχίο δεν είναι επιπέδου Β2 ή ανώτερο, οι υποψήφιοι, θα εξεταστούν στην αγγλική γλώσσα.

4.Έκθεση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σχετική με τους λόγους εκπόνησης μεταπτυχιακών σπουδών στο Πρόγραμμα

5. Δύο (2) συστατικές επιστολές

6. Φωτογραφία

Για τα σαρωμένα πιστοποιητικά και τα αρχεία

Μπορείτε να επισυνάψετε μόνο αρχεία τύπου pdf

Μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος κάθε αρχείου = 2MB

Συνολικό μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος αρχείων = 20MB

Για τη Φωτογραφία

Μπορείτε να επισυνάψετε αρχεία τύπου: .png, .jpeg

Μέγιστο Μέγεθος: 2MB

Διαστάσεις: 200px x 200px

Για τις Συστατικές Επιστολές

Οι συστατικές επιστολές πρέπει να σταλούν αποκλειστικά από τους συντάκτες τους μέσα από την εφαρμογή της υποβολής των αιτήσεων. Τα άτομα που θα αναγράψει ο υποψήφιος μέσα στην αίτησή του, θα λάβουν σχετική πρόσκληση μετά την οριστική υποβολή της αίτησης. Θα πρέπει υποχρεωτικά να δηλωθεί στην αίτηση υποψηφιότητας:

α) η διεύθυνση email του φορέα στον οποίο ανήκει/εργάζεται ο συντάκτης

β) η ιδιότητα και τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του συντάκτη

Η υποβολή των συστατικών επιστολών από τους συντάκτες θα πρέπει να γίνει μέχρι και την Τετάρτη 2 Ιουνίου 2021.

Κριτήρια Αξιολόγησης Υποψηφίων και Διαδικασία Επιλογής

Οι υποψήφιοι επιλέγονται με κριτήρια που περιλαμβάνουν 1) βαθμό πτυχίου, 2) βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα τα σχετικά με το αντικείμενο του Προγράμματος, 3) επίδοση στη διπλωματική εργασία εάν αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο σπουδών, 4) τυχόν ερευνητική και σχετική επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου, 5) αξιολόγηση συστατικών επιστολών, 6) επαρκή γνώση της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 με βάση το Κοινό Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τις γλώσσες, είτε κατόπιν επιτυχούς γραπτής εξέτασης αγγλικών που πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής και 7) επίδοση στην προσωπική συνέντευξη η οποία αποβλέπει στη διαπίστωση του ενδιαφέροντος και του κινήτρου του υποψηφίου για το Πρόγραμμα και της γενικής κατάρτισης και επιστημονικής επάρκειάς του.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η επιλογή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών (ΜΦ) ολοκληρώνεται με τη συνεδρίαση της Επιτροπής Επιλογής, η οποία συνεκτιμώντας τα κριτήρια επιλογής που αναφέρονται στην προκήρυξη καταρτίζει τον πίνακα των επιτυχόντων και τυχόν επιλαχόντων βάσει σειράς κατάταξης.

Σε περίπτωση που ΜΦ, αν και έχει επιλεγεί, δεν εγγράφεται στο Πρόγραμμα, η θέση του καλύπτεται από τους τυχόν επιλαχόντες ΜΦ σύμφωνα με τη σειρά κατάταξής τους. Ωστόσο, για την εύρυθμη λειτουργία του Προγράμματος, η έναρξη παρακολούθησης δεν είναι εφικτή μετά από τις 2 πρώτες εβδομάδες από την έναρξη των μαθημάτων του Προγράμματος και στην περίπτωση αυτή η θέση μένει κενή

Τέλη Φοίτησης- Υποτροφίες

Το Πρόγραμμα δεν προβλέπει τέλη φοίτησης. Το Πρόγραμμα δύναται, εφόσον το επιτρέπουν τα οικονομικά του, να προσφέρει μια υποτροφία κάθε χρόνο σε ένα φοιτητή. Η δυνατότητα παροχής υποτροφίας εξετάζεται και ανακοινώνεται στην έναρξη κάθε ακαδημαϊκού έτους. Τα κριτήρια παροχής είναι κοινωνικά (διαμονή μακριά από τον τόπο διεξαγωγής του Προγράμματος) και ακαδημαϊκά (σειρά κατάταξης στην αξιολόγηση για ένταξη στο Πρόγραμμα ή βαθμολογία μαθημάτων).

Χρονοδιάγραμμα

  • 26 Μαΐου 2021: Λήξη υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών
  • 9 Ιουνίου 2021: Γραπτή εξέταση γλωσσικής επάρκειας (διάρκειας 1 ώρας)

(Για την ώρα και τον τρόπο διεξαγωγής της εξέτασης οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν από τη Γραμματεία ΠΜΣ μέσω email).

  • 15 και 16 Ιουνίου 2021: Συνέντευξη

(Για την ώρα και τον τρόπο διεξαγωγής των συνεντεύξεων οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν από τη Γραμματεία ΠΜΣ μέσω email).

  • Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2021:

Α. Εγγραφές με προσκόμιση των εξής δικαιολογητικών:

  • Έντυπο εγγραφής
  • Αντίγραφο πτυχίου και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (αφορά μόνον σε όσους δεν είχαν προσκομίσει τα σχετικά πιστοποιητικά κατά τη διάρκεια των αιτήσεων) ή βεβαίωση ολοκλήρωσης προπτυχιακών σπουδών, για όσους δεν έχουν λάβει το πτυχίο τους
  • Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή αντίστοιχου για ξένους υπηκόους

Σε περίπτωση που δεν κατατεθεί εμπρόθεσμα κάποιο από τα παραπάνω δικαιολογητικά, ΔΕΝ θα είναι εφικτή η εγγραφή.

  • Πιστοποιητικό ισοτιμίας ή/και αντιστοιχίας του πτυχίου από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή αντίγραφο της αίτησης για την αναγνώριση τίτλου σπουδών/αναγνώρισης ομοταγούς που έχει υποβληθεί στον ΔΟΑΤΑΠ(αφορά μόνον όσους δεν είχαν προσκομίσει τα παραπάνω κατά τη διάρκεια των αιτήσεων). Σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 7 του Ν. 4485/2017, Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ.

Β. Έναρξη Προγράμματος

  • 4 Οκτωβρίου 2021

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία ΠΜΣ (τηλ. 2810394868, postgradsecr@med.uoc.gr)

Προκήρυξη


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο