International Hellenic University

Πανεπιστήμιο Κρήτης: Περιβαλλοντική Βιολογία – Διαχείριση Χερσαίων και Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Πανεπιστημιούπολη Βουτών, 700 13 Ηράκλειο Κρήτης,

Τηλ.: 2810 394400-3, Fax: 2810 394404,

E-mail: secretariat@biology.uoc.gr

 

Προκήρυξη εισαγωγής υποψηφίων Μεταπτυχιακών φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Περιβαλλοντική Βιολογία – Διαχείριση Χερσαίων και Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων».

Φ.Ε.Κ. Ιδρύσεως του Μεταπτυχιακού Προγράμματος: 1151/3-11-1998

Φ.Ε.Κ. Τροποποίησης: 1465/21-11-2002

 

Το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Περιβαλλοντική Βιολογία – Διαχείριση Χερσαίων και Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων».

Η έναρξη του Π.Μ.Σ. για το ακαδ. έτος 2017-18 θα γίνει τον Οκτώβριο του 2017. Οι μεταπτυχιακές σπουδές οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Περιβαλλοντική Βιολογία – Διαχείριση Χερσαίων και Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων» μετά από κύκλο σπουδών διάρκειας τεσσάρων (4) έως έξι (6) ακαδημαϊκών εξαμήνων.

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών καθώς και απόφοιτοι Γεωπονικών, Κτηνιατρικών και Ιατρικών Τμημάτων των ΑΕΙ της Ελλάδας ή Πανεπιστημίων άλλων χωρών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον αναμορφωμένο Οδηγό Σπουδών του ΠΜΣ. Επίσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΤΕΙ, που πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο Ν. 2327/95 (ΦΕΚ 156 τ.Α) όπως συμπληρώθηκε από τον Ν. 2916/2001 και ο Κανονισμός Σπουδών του ΠΜΣ.

 

Η επιλογή γίνεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

I. Βαθμός Πτυχίου ή βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας για τους τελειόφοιτους.

 II. Επίδοση σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με την ειδίκευση.

 III. Αποδεδειγμένη επάρκεια της Αγγλικής γλώσσας.

IV. Αξιολόγηση συστατικών επιστολών.

V. Προσωπική συνέντευξη και συνέντευξη στην ολομέλεια του ΠΜΣ.

VI. Κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με τα προσόντα του/της υποψηφίου/ας που αποδεικνύεται από τα δικαιολογητικά που κατατίθενται

 

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν τον Μάιο του 2017, στο Τμήμα Βιολογίας του Π.Κ. στο Ηράκλειο Κρήτης. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να παρευρεθούν στις συνεντεύξεις για 2 μέρες (προσωπικές και ενώπιον της επιτροπής). Οι ακριβείς ημερομηνίες των συνεντεύξεων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Για το αναλυτικό πρόγραμμα των συνεντεύξεων οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν από τη γραμματεία μέσω e-mail.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά α) ηλεκτρονικά (σε ένα αρχείο pdf) και β) πρωτότυπα, με τη σειρά που αυτά αναφέρονται, μέχρι τις 15 Μαρτίου 2017 στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, στην Πανεπιστημιούπολη Βουτών Ηρακλείου:

  • Αίτηση, με την ένδειξη «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Περιβαλλοντική Βιολογία – Διαχείριση Χερσαίων και Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων»
  • Έκθεση σχετική με τους λόγους μεταπτυχιακών σπουδών.  
  • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα, που θα περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή την επαγγελματική δραστηριότητα, τις πιθανές επιστημονικές εργασίες και τα ενδιαφέροντα του υποψηφίου
  • Αντίγραφο πτυχίου. Στην περίπτωση που ο τίτλος δεν υπάρχει κατά την υποβολή των δικαιολογητικών αλλά αναμένεται μέχρι το τέλος του ακαδημαϊκού έτους, οι επιτυχόντες πρέπει να το προσκομίσουν υποχρεωτικά κατά την εγγραφή τους. Εναλλακτικά, μπορεί να προσκομίσουν βεβαίωση περάτωσης σπουδών του οικείου Τμήματος κατά την εγγραφή και τον τίτλο μέχρι τη λήξη του ημερολογιακού έτους.
  • Βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ (www.doatap.gr) για τους υποψήφιους που προέρχονται από πανεπιστημιακές σχολές της αλλοδαπής. · Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
  •  Βεβαίωση από τη γραμματεία που να αναγράφεται ο Μ.Ο της βαθμολογίας (στις περιπτώσεις που δεν αναγράφεται στο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας).
  • Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης Αγγλικής (τουλάχιστον επίπεδο Β) ή άλλων ξένων γλωσσών, για τους δε αλλοδαπούς τεκμηρίωση γνώσης της Αγγλικής ή της Ελληνικής γλώσσας,
  • Μια φωτογραφία ταυτότητας.
  • Τρεις συστατικές επιστολές, οι οποίες θα αποσταλούν απ’ ευθείας στο Τμήμα Βιολογίας του Π.Κ.
  • Κάθε άλλο στοιχείο που, κατά τη γνώμη των υποψηφίων, θα συνέβαλλε ώστε η επιτροπή αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη και πιο ολοκληρωμένη άποψη.

Σχετικές πληροφορίες καθώς και τα έντυπα Αίτησης, Έκθεσης και Συστατικών Επιστολών παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, κ. Ευφροσύνη Μπερβανάκη, (bervan@biology.uoc.gr ) τηλ. 2810-394402, fax: 2810-394404. Όλα τα απαραίτητα έντυπα και περιγραφή του Π.Μ.Σ. βρίσκονται επίσης στην ιστοσελίδα του προγράμματος στη διεύθυνση: https://www.biology.uoc.gr/el/news-announcements/calls  Υπεύθυνος του Π.Μ.Σ. είναι ο Αν. Καθηγητής κ. Γ. Κουμουνδούρος (gkoumound@biology.uoc.gr ), τηλ. 2810-394065

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Μ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Application m.sc report

Recommendation letters

Αίτηση - έκθεση για μεταπτυχιακές σπουδές

Έντυπα συστατικής επιστολής

Για τις συνεντεύξεις δείτε: imerominies_synenteyxeon_ypopsifion_m.f.2017.doc


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr
ielts-peoplecert

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα