International Hellenic University - Executive MBA

Πανεπιστήμιο Κρήτης: Μοριακή Βιολογία- Βιοϊατρική

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Πανεπιστημιούπολη Βουτών, 700 13 Ηράκλειο Κρήτης,

 Τηλ.: 2810 394400-3, Fax: 2810 394404,

E-mail: secretariat@biology.uoc.gr

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Τα Τμήματα Βιολογίας και Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ι.Τ.Ε., οργανώνουν και λειτουργούν Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Μοριακή Βιολογία-Βιοϊατρική». Η έναρξη του Π.Μ.Σ. για το ακαδ. έτος 2017-2018 θα γίνει τον Οκτώβριο του 2017.

Οι μεταπτυχιακές σπουδές οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη «Μοριακή Βιολογία-Βιοϊατρική» μετά από κύκλο σπουδών διάρκειας τεσσάρων (4) ακαδημαϊκών εξαμήνων.

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί κάτοχοι πτυχίου ή τελειόφοιτοι ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου ΑΕΙ της αλλοδαπής ή πτυχιούχοι ΤΕΙ προερχόμενοι από Τμήματα: Ιατρικής, Βιολογίας, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Χημείας, Χημικών Μηχανικών, Πληροφορικής και συναφών ειδικοτήτων ΑΕΙ, Φυσικής, Μαθηματικών, Στατιστικής καθώς και από Τμήματα Γεωπονικών Πανεπιστημίων, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο Ν. 2327/95 όπως συμπληρώθηκε από τον Ν. 2916/2001 και ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΔΜΠ-ΜΒΒ του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Η επιλογή γίνεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

I. Βαθμός Πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία.

II. Επίδοση σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με την ειδίκευση.

III. Αποδεδειγμένη επάρκεια της Αγγλικής γλώσσας.

IV. Αξιολόγηση συστατικών επιστολών.

V. Προσωπική συνέντευξη και συνέντευξη ενώπιον 11μελούς επιτροπής.

VI. Κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με τα προσόντα του/της υποψηφίου/ας που αποδεικνύεται από τα δικαιολογητικά που κατατίθενται.

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν τον Μάιο του 2017, στο Τμήμα Βιολογίας του Π.Κ. στο Ηράκλειο Κρήτης. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να παρευρεθούν στις συνεντεύξεις για 2 μέρες (προσωπικές και ενώπιον της επιτροπής). Η ακριβείς ημερομηνίες των συνεντεύξεων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Για το αναλυτικό πρόγραμμα των συνεντεύξεων οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν από τη γραμματεία μέσω e-mail.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά

α) ηλεκτρονικά (σε ένα αρχείο pdf) και

β) πρωτότυπα, με τη σειρά που αυτά αναφέρονται,

μέχρι τις 15 Μαρτίου 2017 στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, στην Πανεπιστημιούπολη Βουτών Ηρακλείου:

 

1. Αίτηση, με την ένδειξη «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Μοριακή Βιολογία- Βιοϊατρική»

2. Έκθεση σχετική με τους λόγους εκπόνησης μεταπτυχιακών σπουδών.

3. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα, που θα περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή την επαγγελματική δραστηριότητα, τις πιθανές επιστημονικές εργασίες και τα ενδιαφέροντα του υποψηφίου

4. Αντίγραφο πτυχίου. Στην περίπτωση που ο τίτλος δεν υπάρχει κατά την υποβολή των δικαιολογητικών, οι επιτυχόντες πρέπει να τον προσκομίσουν κατά την εγγραφή τους. Εναλλακτικά, μπορεί να προσκομίσουν βεβαίωση περάτωσης σπουδών του οικείου Τμήματος κατά την εγγραφή και τον τίτλο μέχρι τη λήξη του ημερολογιακού έτους.

5. Βεβαίωση υποβολής αίτησης ισοτιμίας στον ΔΟΑΤΑΠ (www.doatap.gr) για τους υποψήφιους που προέρχονται από πανεπιστημιακές σχολές της αλλοδαπής. Η ισοτιμία πρέπει να βεβαιωθεί μέχρι το τέλος του πρώτου ακαδημαϊκού έτους.

6. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.

7. Βεβαίωση από τη γραμματεία που να αναγράφεται ο Μ.Ο της βαθμολογίας (στις περιπτώσεις που δεν αναγράφεται στο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας).

8. Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β).

9. Μία φωτογραφία ταυτότητας.

10. Δύο συστατικές επιστολές, οι οποίες θα αποσταλούν από τους υπογράφοντες απ’ ευθείας στο Τμήμα Βιολογίας του Π.Κ.

11. Κάθε άλλο στοιχείο που, κατά τη γνώμη των υποψηφίων, θα συνέβαλλε ώστε η επιτροπή αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη και πιο ολοκληρωμένη άποψη.

Σχετικές πληροφορίες καθώς και τα έντυπα Αίτησης, Έκθεσης και Συστατικών Επιστολών παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, κ.Ευφροσύνη Μπερβανάκη (bervan@biology.uoc.gr ), τηλ. 2810-394402, fax: 2810-394404

Όλα τα απαραίτητα έντυπα και περιγραφή του Π.Μ.Σ. βρίσκονται επίσης στην ιστοσελίδα του προγράμματος στη διεύθυνση: https://www.biology.uoc.gr/el/newsannouncements/calls και http://www.imbb.forth.gr/mbb/aithseis.html

 

Υπεύθυνος του Δ-ΠΜΣ είναι ο Αναπλ. Καθηγητής του Τμήματος Βιολογίας Χ. Σπηλιανάκης (spiliana@imbb.forth.gr ), τηλ.2810-391163

Για τις συνεντεύξεις των υποψηφίων, δείτε ανακοίνωση της Γραμματείας εδώ

Application m.sc - report

Recommendation letters

Αίτηση - έκθεση για μεταπτυχιακές σπουδές

Έντυπα συστατικής επιστολής

imerominies_synenteyxeon_ypopsifion_m.f.2017.doc


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα