Πανεπιστήμιο Κρήτης: Μοριακή Βιολογία- Βιοϊατρική (2021-2022)

Τα Τμήματα Βιολογίας και Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης και το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (Ι.Μ.Β.Β.) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.) υποστηρίζουν το νέο Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Μοριακής Βιολογίας - Βιοϊατρικής”.

Η έναρξη του Δ.Π.Μ.Σ. για το ακαδ. έτος 2021-2022 θα συμπίπτει με την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου 2021-2022 στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης

Οι μεταπτυχιακές σπουδές οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη «Μοριακή Βιολογία-Βιοϊατρική» μετά από κύκλο σπουδών διάρκειας τεσσάρων (4) ακαδημαϊκών εξαμήνων.

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου πανεπιστημίων της αλλοδαπής στα αντικείμενα Ιατρικής, Βιολογίας, Γενετικής, Βιοχημείας, Βιοτεχνολογίας, Μοριακής Βιολογίας, Κτηνιατρικής, Γεωπονικής, Φαρμακευτικής, Χημείας, Πληροφορικής, Φυσικής, Μαθηματικών, Στατιστικής, και συναφών ειδικοτήτων, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Η επιλογή γίνεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

I. Βαθμός Πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία.
II. Επίδοση σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με την ειδίκευση.
III. Αποδεδειγμένη επάρκεια της Αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον επίπεδο Β2)
IV. Αξιολόγηση συστατικών επιστολών.
V. Προσωπική συνέντευξη και συνέντευξη ενώπιον 11μελούς επιτροπής.
VI. Κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με τα προσόντα του/της υποψηφίου/ας που αποδεικνύεται από τα δικαιολογητικά που κατατίθενται.

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν στις 10 και 11 Μαΐου 2021, διαδικτυακά. Για το αναλυτικό πρόγραμμα των συνεντεύξεων οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν από τη γραμματεία μέσω e-mail.

Υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών θα πρέπει να γίνει μέχρι τις 16 Απριλίου 2021 ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://postgrad.cict.uoc.gr στην οποία οι υποψήφιοι θα πρέπει να δημιουργήσουν λογαριασμό χρήστη, προκειμένου να επεξεργαστούν και να υποβάλουν την αίτησή τους.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν / υποβάλλουν ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα https://postgrad.cict.uoc.gr

 1. Αίτηση συμμετοχής
 2. Έκθεση σχετική με τα κίνητρα πραγματοποίησης μεταπτυχιακών σπουδών (στην ιστοσελίδα https://postgrad.cict.uoc.gr)
 3. Δύο συστατικές επιστολές (να αναγραφούν τα ονόματα και οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις (e-mails) των προσώπων από τα οποία έχουν ζητηθεί οι συστατικές. Οι συστατικές θα σταλούν απευθείας από τους συντάκτες).
 4. Μία φωτογραφία τύπου ταυτότητας. *και να επισυνάψουν τα παρακάτω πιστοποιητικά/αρχεία:
 5. Αντίγραφο πτυχίου. Στην περίπτωση που ο τίτλος δεν υπάρχει κατά την υποβολή των δικαιολογητικών, αλλά αναμένεται, οι υποψήφιοι μπορούν να προσκομίσουν μόνο αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας. Σε περίπτωση που γίνουν δεκτοί στο Πρόγραμμα θα πρέπει να προσκομίσουν κατά την εγγραφή τους αντίγραφο πτυχίου ή Βεβαίωση περάτωσης σπουδών.
 6. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
 7. Βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ (www.doatap.gr) για τους υποψήφιους, που προέρχονται από πανεπιστημιακές σχολές της αλλοδαπής. Σε περίπτωση που η βεβαίωση ισοτιμίας είναι σε εκκρεμότητα οι υποψήφιοι μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση κατάθεσης των δικαιολογητικών στο ΔΟΑΤΑΠ.
 8. Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης Αγγλικής (επίπεδο Β2) για τους δε αλλοδαπούς τεκμηρίωση γνώσης της Αγγλικής ή της Ελληνικής γλώσσας.
 9. Κάθε άλλο στοιχείο που ενισχύει την υποψηφιότητα.

Για τα σαρωμένα πιστοποιητικά και τα αρχεία

Τα αρχεία θα πρέπει να φέρουν τους αντίστοιχους τίτλους (Αντίγραφο πτυχίου, Αναλυτική βαθμολογία, ΔΟΑΤΑΠ, Βεβαίωση αγγλικής γλώσσας)

 • Μπορείτε να επισυνάψετε μόνο αρχεία τύπου pdf.
 • Μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος κάθε αρχείου = 2MB.
 • Συνολικό μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος αρχείων = 20MB.

Για τη Φωτογραφία Μπορείτε να επισυνάψετε αρχεία τύπου:

 • .png, .jpeg
 • Μέγιστο Μέγεθος: 2MB
 • Διαστάσεις: 200px x 200px

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Π.Μ.Σ. βρίσκονται στην ιστοσελίδα του προγράμματος στη διεύθυνση: εδώ ή μπορείτε να απευθυνθείτε στη γραμματέα του ΠΜΣ κ. Ευφροσύνη Μπερβανάκη (bervan@uoc.gr), τηλ. 2810-394402.

Υπεύθυνος του Δ.Π.Μ.Σ. είναι ο Καθηγητής του Τμήματος Βιολογίας, Χρήστος Δελιδάκης (delidaki@imbb.forth.gr), τηλ.2810-391112

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώΈχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο