Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πανεπιστήμιο Κρήτης: Μοριακή Βιολογία- Βιοϊατρική (2024-2025)

Τα Τμήματα Βιολογίας και Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης και το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (Ι.Μ.Β.Β.) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.) υποστηρίζουν το νέο Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Μοριακή Βιολογία - Βιοϊατρική”.

Η έναρξη του Δ.Π.Μ.Σ. για το ακαδ. έτος 2024-2025 θα συμπίπτει με την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου 2024-2025 στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Οι μεταπτυχιακές σπουδές οδηγούν στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη «Μοριακή Βιολογία-Βιοϊατρική» μετά από κύκλο σπουδών διάρκειας τεσσάρων (4) ακαδημαϊκών εξαμήνων.

Στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. και πρώην Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής προερχόμενοι από πανεπιστημιακά Τμήματα: Φυσικών Επιστημών & Επιστημών Ζωής (Βιολογία, Χημεία, Φυσική, Γεωπονική), Επιστημών Υγείας (Ιατρική, Κτηνιατρική, Φαρμακευτική, Οδοντιατρική), Επιστήμης Υπολογιστών, Μαθηματικών, Επιστημών Μηχανικών και Τεχνολογιών.

Η επιλογή γίνεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

 1. Βαθμός Πτυχίου, αναλυτική βαθμολογία, ECTS
 2. Επίδοση σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με την ειδίκευση
 3. Αποδεδειγμένη επάρκεια της Αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον επίπεδο Β2)
 4. Αξιολόγηση συστατικών επιστολών.
 5. Προσωπική συνέντευξη και συνέντευξη ενώπιον 11μελούς επιτροπής.
 6. Κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με τα προσόντα του/της υποψηφίου/ας που αποδεικνύεται από τα δικαιολογητικά που κατατίθενται.

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν τον Μάιο 2024. Οι ακριβείς ημερομηνίες, ο τρόπος διεξαγωγής και το αναλυτικό πρόγραμμα των συνεντεύξεων θα ανακοινωθούν μετά τη λήξη της προθεσμίας των αιτήσεων.

Υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών θα πρέπει να γίνει έως τις 26 Απριλίου 2024 ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://postgrad.cict.uoc.gr στην οποία οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να δημιουργήσουν λογαριασμό χρήστη, προκειμένου να επεξεργαστούν την αίτησή τους.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα https://postgrad.cict.uoc.gr και να επισυνάψουν τα παρακάτω πιστοποιητικά/αρχεία

 1. Αίτηση συμμετοχής
 2. Έκθεση σχετική με τα κίνητρα πραγματοποίησης μεταπτυχιακών σπουδών.
 3. Δύο συστατικές επιστολές (να αναγραφούν τα ονόματα και οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις (e-mails) των προσώπων από τα οποία έχουν ζητηθεί οι συστατικές. (Οι συστατικές θα σταλούν απευθείας από τους/τις συντάκτες/ριες στη γραμματεία bervan@uoc.gr ).
 4. Μία φωτογραφία τύπου ταυτότητας.
 5. Αντίγραφο πτυχίου. Στην περίπτωση που ο τίτλος δεν υπάρχει κατά την υποβολή των δικαιολογητικών, αλλά αναμένεται, οι υποψήφιοι/ες μπορούν να προσκομίσουν μόνο αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας.
 6. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας όπου θα αναγράφεται ο Μ.Ο. των μαθημάτων και τα ECTS.
 7. Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης Αγγλικής (επίπεδο Β2). Για τους/τις αλλοδαπούς/ες τεκμηρίωση γνώσης της Αγγλικής ή της Ελληνικής γλώσσας.

Για την εγγραφή
Οι υποψήφιοι/ες που θα γίνουν δεκτοί/ες στο Πρόγραμμα θα πρέπει κατά την εγγραφή τους (τον Σεπτέμβριο 2024) να προσκομίσουν αντίγραφο πτυχίου ή Βεβαίωση περάτωσης σπουδών.

Για τους/τις κατόχους ισοδύναμων πτυχίων πανεπιστημίων της αλλοδαπής, το αντίγραφο πτυχίου και το πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας θα πρέπει να φέρουν σφραγίδα APOSTILLE και εφόσον δεν είναι από την έκδοσή τους στην αγγλική γλώσσα να συνοδεύονται και από μετάφραση στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα από την αντίστοιχη Πρεσβεία/Προξενείο στη χώρα έκδοσης των εγγράφων).

Κατά την κρίση της εξεταστικής επιτροπής, μπορεί να ζητηθεί σε μεμονωμένες περιπτώσεις υποψηφίων, ως προαπαιτούμενο για την εγγραφή, η επιτυχής εξέταση σε συγκεκριμένο αριθμό προπτυχιακών μαθημάτων.

Για τα σαρωμένα πιστοποιητικά και τα αρχεία
Τα αρχεία θα πρέπει να φέρουν τους αντίστοιχους τίτλους (Αντίγραφο πτυχίου, Αναλυτική βαθμολογία, Βεβαίωση αγγλικής γλώσσας)
Μπορείτε να επισυνάψετε μόνο αρχεία τύπου pdf.
Μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος κάθε αρχείου = 2MB.
Συνολικό μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος αρχείων = 20MB.

Για τη Φωτογραφία
Μπορείτε να επισυνάψετε αρχεία τύπου: .png, .jpeg
Μέγιστο Μέγεθος: 2MB
Διαστάσεις: 200px x 200px

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Π.Μ.Σ. βρίσκονται στην ιστοσελίδα του προγράμματος ή μπορείτε να απευθυνθείτε στη γραμματέα του ΠΜΣ κ. Ευφροσύνη Μπερβανάκη (bervan@uoc.gr), τηλ.2810-394402.

Υπεύθυνος του Δ.Π.Μ.Σ. είναι ο Καθηγητής του Τμήματος Βιολογίας, Χρήστος Δελιδάκης (delidaki@imbb.forth.gr ), τηλ.2810-391112

Προκήρυξη


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο