Economic Strategy
ΕΚΠΑ: Ευφυής Διαχείριση Ανανεώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων
MBA Agribusiness
Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Πανεπιστήμιο Κρήτης: Μοριακή Βιολογία- Βιοϊατρική (2019-2020)

Τα Τμήματα Βιολογίας και Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης και το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (Ι.Μ.Β.Β.) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.) υποστηρίζουν το νέο Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Μοριακής Βιολογίας - Βιοϊατρικής”.

Η έναρξη του Δ.Π.Μ.Σ. για το ακαδ. έτος 2019-2020 θα συμπίπτει με την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου 2019-2020 στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Οι μεταπτυχιακές σπουδές οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη «Μοριακή Βιολογία-Βιοϊατρική» μετά από κύκλο σπουδών διάρκειας τεσσάρων (4) ακαδημαϊκών εξαμήνων.

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου πανεπιστημίων της αλλοδαπής στα αντικείμενα Ιατρικής, Βιολογίας, Γενετικής, Βιοχημείας, Βιοτεχνολογίας, Μοριακής Βιολογίας, Κτηνιατρικής, Γεωπονικής, Φαρμακευτικής, Χημείας, Πληροφορικής, Φυσικής, Μαθηματικών, Στατιστικής, και συναφών ειδικοτήτων, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Η επιλογή γίνεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

I. Βαθμός Πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία.
II. Επίδοση σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με την ειδίκευση.
III. Αποδεδειγμένη επάρκεια της Αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον επίπεδο Β2)
IV. Αξιολόγηση συστατικών επιστολών.
V. Προσωπική συνέντευξη και συνέντευξη ενώπιον 11μελούς επιτροπής.
VI. Κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με τα προσόντα του/της υποψηφίου/ας που αποδεικνύεται από τα δικαιολογητικά που κατατίθενται.

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν στις 20 και 21 Μαΐου 2019, στο Τμήμα Βιολογίας του Π.Κ. στο Ηράκλειο Κρήτης. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να παρευρεθούν στις συνεντεύξεις για 2 μέρες (προσωπικές και ενώπιον της επιτροπής). Για το αναλυτικό πρόγραμμα των συνεντεύξεων οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν από τη γραμματεία μέσω e-mail.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά με τη σειρά που αυτά αναφέρονται μέχρι την Παρασκευή 19 Απριλίου 2019:

α) ηλεκτρονικά (σε ένα ενιαίο αρχείο pdf) στη διεύθυνση bervan@uoc.gr

και β) πρωτότυπα, στη διεύθυνση Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτη Πανεπιστημιούπολη Βουτών 70013, Ηράκλειο Κρήτης

 1. Αίτηση, με την ένδειξη «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Μοριακή Βιολογία-Βιοϊατρική»
 2. Έκθεση σχετική με τους λόγους εκπόνησης μεταπτυχιακών σπουδών.
 3. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα, που θα περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή την επαγγελματική δραστηριότητα, τις πιθανές επιστημονικές εργασίες και τα ενδιαφέροντα του υποψηφίου.
 4. Αντίγραφο πτυχίου. Στην περίπτωση που ο τίτλος δεν υπάρχει κατά την υποβολή των δικαιολογητικών, οι επιτυχόντες πρέπει να τον προσκομίσουν κατά την εγγραφή τους. Εναλλακτικά, μπορεί να προσκομίσουν βεβαίωση περάτωσης σπουδών του οικείου Τμήματος κατά την εγγραφή και τον τίτλο μέχρι τη λήξη του ημερολογιακού έτους.
 5. Βεβαίωση υποβολής αίτησης ισοτιμίας στον ΔΟΑΤΑΠ (www.doatap.gr) για τους υποψήφιους που προέρχονται από πανεπιστημιακές σχολές της αλλοδαπής. Η ισοτιμία πρέπει να βεβαιωθεί μέχρι το τέλος του πρώτου ακαδημαϊκού έτους.
 6. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
 7. Βεβαίωση από τη γραμματεία που να αναγράφεται ο Μ.Ο. της βαθμολογίας (στις περιπτώσεις που δεν αναγράφεται στο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας).
 8. Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2).
 9. Μία φωτογραφία ταυτότητας.
 10. Δύο συστατικές επιστολές, οι οποίες θα αποσταλούν απ’ ευθείας ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικώς στο Τμήμα Βιολογίας του Π.Κ.
 11. Έντυπο ενημέρωσης για συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.
 12. Κάθε άλλο στοιχείο που, κατά τη γνώμη των υποψηφίων, θα συνέβαλλε ώστε η επιτροπή αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη και πιο ολοκληρωμένη άποψη.

Σχετικές πληροφορίες καθώς και τα έντυπα Αίτησης, Έκθεσης, Συστατικών Επιστολών και Ενημέρωσης για Προσωπικά Δεδομένα παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, κ. Ευφροσύνη Μπερβανάκη (bervan@biology.uoc.gr), τηλ. 2810-394402, fax: 2810- 394404

και στη διεύθυνση https://www.biology.uoc.gr/el/announcements

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Π.Μ.Σ. βρίσκονται στην ιστοσελίδα του προγράμματος στη διεύθυνση: http://www.imbb.forth.gr/mbb/index.php/el/

Υπεύθυνη του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η Αναπλ. Καθηγήτρια του Τμήματος Βιολογίας Δ. Αλεξανδράκη (alexandr@imbb.forth.gr), τηλ.2810-391161


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα