Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πανεπιστήμιο Κρήτης: Μοριακή Βάση των Νοσημάτων του Ανθρώπου (2022-2023)

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει και λειτουργεί ΠΜΣ στη «Μοριακή Βάση των Νοσημάτων του Ανθρώπου» σε εφαρμογή του ν.4485/2017 (ΦΕΚ Επανίδρυσης 1397/25-4-2018, τ. Β΄ & ΦΕΚ Κανονισμού 1871/24-5-2018, τ. Β΄), το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη Μοριακή Βάση των Νοσημάτων του Ανθρώπου.

Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης στην Ιατρική Έρευνα (Βασική και Κλινική). Το Πρόγραμμα αποσκοπεί κυρίως στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ της βασικής ερευνητικής γνώσης και της κλινικής πράξης, εκπαιδεύοντας τους μελλοντικούς κλινικούς και βασικούς ερευνητές.

Η διάρκεια φοίτησης για την απόκτηση του τίτλου ΔΜΣ είναι τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα από τα οποία τα 2 πρώτα αφορούν στην παρακολούθηση μαθημάτων και στη συμμετοχή σε δυο προχωρημένες τριμηνιαίες εργαστηριακές ασκήσεις ενώ τα 2 επόμενα στην εκπόνηση πρωτότυπης έρευνας και στη συγγραφή μεταπτυχιακής εργασίας. Το Πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης και η παρακολούθηση υποχρεωτική. Ως γλώσσα διδασκαλίας των μεταπτυχιακών μαθημάτων, της αξιολόγησης των φοιτητών και της συγγραφής της μεταπτυχιακής εργασίας ορίζεται η Αγγλική.

Δεκτοί γίνονται: Πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής, προερχόμενοι από τα Τμήματα Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Χημείας, Βιοχημείας, Βιοτεχνολογίας, Μοριακής Βιολογίας ή άλλων Τμημάτων με συναφές αντικείμενο.

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι φοιτητές που αναμένεται να έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν τις εγγραφές στο ΠΜΣ.

Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π καθώς και Ε.ΔΙ.Π και Ε.Τ.Ε.Π μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι, κατόπιν αιτήσεώς τους, όχι πάνω από ένας κατ’ έτος και με την προϋπόθεση ότι πληρούν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 43, παρ 8 του ν.4485/17.

Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε δεκαπέντε (15) φοιτητές ετησίως.

Η επιλογή γίνεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Γενικό Βαθμό Πτυχίου
 • Αναλυτική Βαθμολογία - Δίνεται έμφαση στη βαθμολογία των προπτυχιακών μαθημάτων που είναι σχετικά με το αντικείμενο του ΠΜΣ, την επίδοση στη διπλωματική εργασία όπου αυτή προβλέπεται σε προπτυχιακό επίπεδο.
 • Τυχόν ερευνητική δραστηριότητα
 • Συστατικές επιστολές
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον Β2 (οι υποψήφιοι με επίπεδο C1 ή C2 θα έχουν προτεραιότητα σε περίπτωση ισοβαθμίας)
 • Έκθεση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 • Προσωπική συνέντευξη

Τέλη Φοίτησης:

Το Πρόγραμμα δεν προβλέπει τέλη φοίτησης.

Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών:

Υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών γίνεται MONO ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://postgrad.cict.uoc.gr στην οποία οι υποψήφιοι θα πρέπει να δημιουργήσουν λογαριασμό χρήστη, να επεξεργαστούν την αίτησή τους, να επισυνάψουν (upload) τα δικαιολογητικά τους και να την υποβάλλουν οριστικά πριν τη λήξη της προθεσμίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν:

1. Αίτηση συμμετοχής στην ιστοσελίδα https://postgrad.cict.uoc.gr/ και τα παρακάτω πιστοποιητικά ή αρχεία

Για πτυχιούχους:

2. Αντίγραφο Πτυχίου και Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων Για πτυχιούχους Πανεπιστημίων του εξωτερικού: Επιπρόσθετα καλούνται να υποβάλλουν πιστοποιητικό ισοτιμίας ή/και αντιστοιχίας του πτυχίου τους από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (www.doatap.gr) ή αντίγραφο της αίτησης που έχει κατατεθεί στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Για τελειόφοιτους:

Υποβάλλουν μόνο Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων και Βεβαίωση περάτωσης σπουδών (εφόσον υπάρχει). Είναι υποχρεωτική η βεβαίωση περάτωσης σπουδών κατά την εγγραφή και ο τίτλος μέχρι τη λήξη του ημερολογιακού έτους.

3.

 • Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα
 • Κατάλογο δημοσιεύσεων/εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά, επιστημονικές συναντήσεις (σε PDF) εφόσον υπάρχουν
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας και διακρίσεων π.χ. επαγγελματικές πιστοποιήσεις, βραβεία, υποτροφίες αριστείας, κ.ά.
 • Πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 ή εναλλακτικά τίτλο σπουδών από εκπαιδευτικό Ίδρυμα αγγλόφωνης χώρας ή αγγλόφωνου προγράμματος σπουδών
 • 2 συστατικές επιστολές οι οποίες θα σταλούν αποκλειστικά από τους συντάκτες και όχι από τους υποψηφίους μέσα από την ιστοσελίδα https://postgrad.cict.uoc.gr.
 • Κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη των υποψηφίων θα συμβάλλει ώστε η επιτροπή αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη και πιο ολοκληρωμένη άποψη
 • Φωτογραφία

Η προθεσμία για την υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών είναι η 15/4/2022.

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν την περίοδο Μαΐου 2022. Για το αναλυτικό πρόγραμμα των συνεντεύξεων οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν από τη Γραμματεία μέσω email. Για οποιαδήποτε πληροφορία, απευθυνθείτε στη Γραμματέα του ΠΜΣ, Μαίρη Αδαμάκη (adamakim@uoc.gr), τηλ. 2810 394783.

Προκήρυξη


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο