Neapolis University
Neapolis University
International Hellenic University

Πανεπιστήμιο Κρήτης: Μοριακή Βάση των Νοσημάτων του Ανθρώπου (2018-2019)

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Μοριακή Βάση των Νοσημάτων του Ανθρώπου» σε εφαρμογή του ν.4485/2017 (ΦΕΚ Επανίδρυσης 1397/25-4-2018, τ. Β΄ & ΦΕΚ Κανονισμού 1871/24-5-2018, τ. Β΄), το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην Μοριακή Βάση των Νοσημάτων του Ανθρώπου.

Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης στην Ιατρική Έρευνα (Βασική και Κλινική) και αποσκοπεί κυρίως στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ της βασικής ερευνητικής γνώσης και της κλινικής πράξης, εκπαιδεύοντας τους μελλοντικούς κλινικούς και βασικούς ερευνητές. Επίσης, αποσκοπεί στη σύγκλιση μεταξύ της κλινικής και βασικής βιοϊατρικής επιστήμης και έρευνας μέσα από την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ Καθηγητών κλινικών και βασικών τομέων και της συν-επίβλεψης της έρευνας των φοιτητών του εν λόγω Προγράμματος.

Η διάρκεια φοίτησης για την απόκτηση του τίτλου ΔΜΣ είναι τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα από τα οποία τα 2 πρώτα αφορούν στην παρακολούθηση μαθημάτων και τη συμμετοχή σε δυο προχωρημένες τριμηνιαίες εργαστηριακές ασκήσεις ενώ τα 2 επόμενα στην εκπόνηση πρωτότυπης έρευνας και τη συγγραφή μεταπτυχιακής εργασίας. Το Πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης και η παρακολούθηση υποχρεωτική. Ως γλώσσα διδασκαλίας των μεταπτυχιακών μαθημάτων, της αξιολόγησης των φοιτητών και της συγγραφής της μεταπτυχιακής εργασίας ορίζεται η Αγγλική.

Δεκτοί γίνονται: Πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής, προερχόμενοι από τα Τμήματα Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Χημείας, Βιοχημείας, Βιοτεχνολογίας, Μοριακής Βιολογίας ή άλλων Τμημάτων με συναφές αντικείμενο, καθώς και πτυχιούχοι ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι φοιτητές που αναμένεται να έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν τις εγγραφές στο ΠΜΣ.

Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε δεκαπέντε (15) φοιτητές ετησίως.

Η επιλογή γίνεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Γενικό Βαθμό Πτυχίου
 • Αναλυτική Βαθμολογία-Δίνεται έμφαση στη βαθμολογία των προπτυχιακών μαθημάτων που είναι σχετικά με το αντικείμενο του ΠΜΣ, την επίδοση στη διπλωματική εργασία όπου αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο
 • Τυχόν ερευνητική δραστηριότητα
 • Συστατικές επιστολές
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον Β2 (οι υποψήφιοι με επίπεδο C1 ή C2 θα έχουν προτεραιότητα σε περίπτωση ισοβαθμίας)
 • Έκθεση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 • Προσωπική συνέντευξη

Τέλη Φοίτησης: Το Πρόγραμμα δεν προβλέπει τέλη φοίτησης

Δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Αίτηση
 • Έκθεση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (1 σελίδα) σχετική με τους λόγους εκπόνησης μεταπτυχιακών σπουδών.
 • Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα που θα περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή την επαγγελματική δραστηριότητα, τις πιθανές επιστημονικές εργασίες και τα ενδιαφέροντα του υποψηφίου.
 • Αντίγραφο πτυχίου. Στην περίπτωση που ο τίτλος δεν υπάρχει κατά την υποβολή των δικαιολογητικών, οι επιτυχόντες πρέπει να τον προσκομίσουν κατά την εγγραφή τους. Εναλλακτικά, μπορεί να προσκομίσουν βεβαίωση περάτωσης σπουδών του οικείου Τμήματος κατά την εγγραφή και τον τίτλο μέχρι τη λήξη του ημερολογιακού έτους.
 • Ισοτιμία και/ή αντιστοιχία βασικού τίτλου σπουδών από τον ΔΟΑΤΑΠ (www.doatap.gr) για τους υποψηφίους που προέρχονται από πανεπιστημιακές σχολές της αλλοδαπής ή βεβαίωση υποβολής αίτησης στον ΔΟΑΤΑΠ. (Η ισοτιμία θα πρέπει να κατατεθεί κατά την εγγραφή τον Σεπτέμβριο).
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
 • Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο τουλάχιστον Β2).
 • Μια φωτογραφία ταυτότητας.
 • Δυο συστατικές επιστολές
 • Κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη των υποψηφίων θα συμβάλλει ώστε η επιτροπή αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη και πιο ολοκληρωμένη άποψη

Σχετικές πληροφορίες καθώς και τα έντυπα Αίτησης, Έκθεσης και Συστατικών Επιστολών παρέχονται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος http://www.grad-mbhd-uoc.gr

Τα δικαιολογητικά θα σταλούν μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση adamakim@uoc.gr μέχρι τις 15 Iουνίου 2018 σε ένα αρχείο μορφής PDF, το οποίο θα φέρει το όνομα του/της υποψηφίου/ίας.

Οι συστατικές επιστολές πρέπει να σταλούν από τον ίδιο τον συντάκτη με e-mail στη διεύθυνση adamakim@uoc.gr με την ένδειξη το όνομα του/της υποψηφίου/ίας.

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν την περίοδο 25-29 Ιουνίου 2018 στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο. Για το αναλυτικό πρόγραμμα των συνεντεύξεων, οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν από τη Γραμματεία μέσω e-mail. Για οποιαδήποτε πληροφορία, απευθυνθείτε στη Γραμματέα του ΠΜΣ, Μαίρη Αδαμάκη (adamakim@uoc.gr), τηλ. 2810 394783, fax 2810 394871.

 

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ «Μοριακή Βάση των Νοσημάτων του Ανθρώπου»

Καθηγητής Δ. Καρδάσης

 

Ο Κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής

Καθηγητής Γ. Κοντάκης


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα