Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πανεπιστήμιο Κρήτης: Μαθηματικά και Εφαρμογές τους (2023-2024)

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων στο Π.Μ.Σ. “Μαθηματικά και Εφαρμογές τους”

Το Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση στo πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών:

“Μαθηματικά και Εφαρμογές τους”

Καταληκτική ημερομηνία είναι: η 19η Μαΐου 2023.

Κριτήρια Επιλογής: Τα κριτήρια επιλογής είναι: 70% Γραπτές Εξετάσεις, 30% επίδοση στις προπτυχιακές σπουδές, συστατικές επιστολές και λοιπά προσόντα όπως περιγράφονται στο εδάφιο 4.3 του κανονισμού μεταπτυχιακών σπουδών.

Φοιτητές/τριες με μέσο όρο στην αναλυτική τους βαθμολογία μεγαλύτερο ή ίσο του 8 κατά το χρόνο των εξετάσεων θα γίνονται αυτομάτως δεκτοί στο Πρόγραμμα.

Διεξαγωγή γραπτών εξετάσεων: Τρίτη 23 Μαΐου 2023 δια ζώσης (ή διαδικτυακά σε εξαιρετικές περιπτώσεις).

Ημερομηνία συνεντεύξεων: Τρίτη 23 Μαΐου 2023 (αμέσως μετά το πέρας των γραπτών εξετάσεων).

Στη γραπτή εξέταση θα εξεταστούν βασικές γνώσεις Απειροστικού Λογισμού Ι, ΙΙ, III και Εισαγωγής στη Γραμμική Άλγεβρα και Γραμμική Άλγεβρα Ι (με ύλη από τον Οδηγό Σπουδών του τμήματος).

Τα θέματα της εξέτασης του 2017 μπορείτε να τα βρείτε εδώ, του 2018 εδώ, του 2019 εδώ, του 2020 εδώ, του 2021 εδώ και του 2022 εδώ.

Η συνέντευξη θα είναι ολιγόλεπτης διάρκειας περί των στόχων και των ενδιαφερόντων των υποψηφίων.

Ακολουθεί η περιγραφή του προγράμματος και της διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων

Πρόγραμμα “Μαθηματικά και Εφαρμογές τους”

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μαθηματικά και Εφαρμογές τους» έχει διάρκεια 4 εξάμηνα. Όσοι παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις εξής ειδικεύσεις:

 • Θεωρητικά Μαθηματικά.
 • Μαθηματικά της Πληροφορικής
 • Εφαρμοσμένα Μαθηματικά: Διαφορικές Εξισώσεις και Αριθμητικές Μέθοδοι.

Το Π.Μ.Σ. έχει ως αντικείμενο τα Μαθηματικά και τις Εφαρμογές τους. Σκοπός του είναι η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας σε γνωστικές περιοχές των Μαθηματικών και των Εφαρμογών τους, όπως αυτές προσδιορίζονται από τις τρεις ειδικεύσεις του Π.Μ.Σ. Οι κάτοχοι του απονεμόμενου Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) αναμένεται να έχουν υψηλή κατάρτιση στα Μαθηματικά και σε περιοχές εφαρμογών τους με δυνατότητες, αφενός, την συνέχιση των σπουδών τους με σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και, αφετέρου, την απασχόληση τους σε Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα ως ειδικό ερευνητικό και τεχνικό προσωπικό όπως, επίσης, στην εκπαίδευση, σε δημόσιες υπηρεσίες,ιδιωτικές επιχειρήσεις και οργανισμούς. Το Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών λειτουργεί σε στενή συνεργασία με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.) και άλλα αναγνωρισμένα Ερευνητικά Κέντρα. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Π.Μ.Σ. μπορούν να συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα του Ι.Τ.Ε. και άλλων αναγνωρισμένων Ερευνητικών Κέντρων, με στόχο την εκπαίδευση τους σε ειδικά θέματα και την πραγματοποίηση ερευνητικής εργασίας σχετιζόμενης με τη συγγραφή μεταπτυχιακής εργασίας. Σαν μέρος της εκπαίδευσής τους, οι φοιτητές του Προγράμματος συμμετέχουν επικουρικά στη διδασκαλία προπτυχιακών μαθημάτων. Η γνώση Αγγλικών είναι απαραίτητη.

Υπάρχει η δυνατότητα χρηματοδότησης μεταπτυχιακών φοιτητών του Προγράμματος μέσω υποτροφιών ή ερευνητικών προγραμμάτων. Μεταξύ των υποτροφιών είναι και οι εξής:
Α) η υποτροφία «Μαρίας Μιχαήλ Μανασσάκη» (Υποτροφίες Πανεπιστημίου Κρήτης)
Β) η υποτροφία «Σ.Κ. Πηχωρίδη» του Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών (Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας) (Ετήσιες Υποτροφίες ΙΤΕ)

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων των Σχολών θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών και Οικονομικών Σχολών της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων και Τ.Ε.Ι. Συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Μετά τη συμπλήρωση των υποχρεώσεων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, οι κάτοχοι του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν στην εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά
(υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση fourier.math.uoc.gr/grad):

 1. Αίτηση εισαγωγής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση fourier.math.uoc.gr/grad.
 2. Βιογραφικό Σημείωμα.
 3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων.
 4. Αντίγραφα τίτλων Αγγλικής γλώσσας ή άλλα πιστοποιητικά.
 5. Δύο (2) συστατικές επιστολές από καθηγητές οι οποίοι γνωρίζουν προσωπικά την ακαδημαϊκή πορεία του υποψηφίου στις προπτυχιακές του σπουδές.
 6. Άλλα επικουρικά στοιχεία κατά την κρίση των υποψηφίων (π.χ. άλλοι τίτλοι σπουδών, υποτροφίες (ΙΚΥ), επιδόσεις σε εξετάσεις (πχ GRE, TOEFL) ή διαγωνισμούς ακαδημαϊκού χαρακτήρα (Διαγωνισμός Μαθηματικής Εταιρείας), κλπ.).
 7. Σύντομη περιγραφή των επιστημονικών ενδιαφερόντων του υποψηφίου.
 8. Αντίγραφο πτυχίου ή επίσημη βεβαίωση περάτωσης σπουδών, αν είναι διαθέσιμα. Αν η αίτηση γίνει δεκτή, απαραίτητη προϋπόθεση εγγραφής στο Π.Μ.Σ. είναι η προσκόμιση αντίγραφου του πτυχίου πρώτου κύκλου σπουδών. Ειδικότερα, εάν ο τίτλος του πρώτου κύκλου σπουδών προέρχεται από ίδρυμα της αλλοδαπής απαιτείται, για μεν την εγγραφή στο Π.Μ.Σ. να προσκομισθεί η αίτηση προς τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) για την αναγνώριση του τίτλου, για δέ την απονομή του Δ.Μ.Σ., η αναγνώριση του τίτλου από τον παραπάνω οργανισμό.
 9. Για την εγγραφή είναι απαραίτητο να προσκομιστούν, για όποια ο νόμος το απαιτεί, επικυρωμένα αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών.

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα ή για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται με e-mail στη διεύθυνση gradsec@math.uoc.gr.

Προκήρυξη


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο