Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

1. Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ανέρχονται σε 120. Για την λήψη του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση σε τουλάχιστον έξι (6) μαθήματα καθώς και η συγγραφή μεταπτυχιακής εργασίας στην περιοχή ειδίκευσης, η οποία πιστώνεται με 40 ECTS. Εναλλακτικά, αντί της συγγραφής μεταπτυχιακής εργασίας, απαιτείται η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση σε επί πλέον μαθήματα που αντιστοιχούν συνολικά σε 40 ECTS. Υπάρχει η δυνατότητα να ανατεθεί στους φοιτητές επικουρικό διδακτικό έργο (βοηθός διδασκαλίας, Β.Δ.) το οποίο πιστώνεται με 2 ECTS, ανά εξαμηνιαίο μάθημα, έως δύο διδακτικά εξάμηνα.

2. Το πρόγραμμα των μαθημάτων αποτελείται από Βασικά Μαθήματα Ειδίκευσης καθώς και από Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής. Στην κάθε ειδίκευση οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν με επιτυχία τουλάχιστον τέσσερα Βασικά Μαθήματα Ειδίκευσης.

Εκτός από τα μεταπτυχιακά μαθήματα, οι φοιτητές του Π.Μ.Σ., ως μέρος των σπουδών τους, δύναται να συμμετάσχουν στις παρακάτω ενδεικτικές θεματικές δραστηριότητες (Θ.Δ.) εκπληρώνοντας τις αντίστοιχες υποχρεώσεις:

 • Σεμιναριακά Μαθήματα (Προαιρετικά) (2-6 ECTS)
 • Επικουρικό διδακτικό έργο (ανά εξάμηνο) (Προαιρετικά) (2 ECTS)
 • Εποπτευόμενη Μελέτη και Αναφορά (Προαιρετικά) (6 ECTS)
 • Τεχνική Συγγραφή στα Αγγλικά (Προαιρετικά) (4 ECTS)

 

Α Εξάμηνο 

 • Βασικό Μάθημα Ειδίκευσης (10 ECTS)
 • Βασικό Μάθημα Ειδίκευσης (10 ECTS)
 • Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Β' Εξάμηνο 

 • Βασικό Μάθημα Ειδίκευσης (10 ECTS)
 • Βασικό Μάθημα Ειδίκευσης (10 ECTS)
 • Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Γ' Εξάμηνο 

 • Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής (10 ECTS)
 • Θεματικές Δραστηριότητες (6 ECTS)
 • Πτυχιακή (14 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Δ' Εξάμηνο 

 • Θεματικές Δραστηριότητες (4 ECTS)
 • Πτυχιακή (26 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Παρακάτω παρατίθεται ενδεικτικός κατάλογος των Βασικών Μαθημάτων Ειδίκευσης (BE) και των Ελεύθερων Επιλογών (ΕΕ) για τις τρεις διαφορετικές ειδικεύσεις. Ο κατάλογος αυτός, όπως και ο παραπάνω των Θεματικών Δραστηριοτήτων, είναι δυνατόν να τροποποιηθεί με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Αναπροσαρμόζεται και συγκεκριμενοποιείται ανά Ακαδημαϊκό Έτος με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

 

Ομάδα Α1

 • Άλγεβρα Ι (ΒΕ για κατευθύνσεις 1 & 2, ΕΕ για κατεύθυνση 3) 
 • Άλγεβρα II (ΒΕ για κατευθύνσεις 1 & 2, ΕΕ για κατεύθυνση 3) 
 • Αλγεβρική Θεωρία Αριθμών (ΕΕ για κατευθύνσεις 1, 2 & 3)
 • Αναπαραστάσεις Ομάδων (ΕΕ για κατευθύνσεις 1, 2 & 3)
 • Αλγεβρική Γεωμετρία (ΒΕ για κατεύθυνση 2, ΕΕ για κατευθύνσεις 1 & 3)
 • Θέματα Άλγεβρας - Θεωρίας Αριθμών (ΕΕ για κατευθύνσεις 1, 2 & 3)

 

Ομάδα Α2

 • Θεωρία Συνόλων (ΕΕ για κατευθύνσεις 1, 2 & 3)
 • Λογική (ΒΕ για κατεύθυνση 2, ΕΕ για κατευθύνσεις 1 & 3)
 • Υπολογισιμότητα (ΒΕ για κατεύθυνση 2, ΕΕ για κατευθύνσεις 1 & 3)
 • Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα (ΒΕ για κατεύθυνση 2, ΕΕ για κατευθύνσεις 1 & 3)
 • Θέματα Θεμελίωσης των Μαθηματικών (ΕΕ για κατευθύνσεις 1, 2 & 3)

 

Ομάδα A3

 • Συνδυαστική (ΕΕ για κατευθύνσεις 1, 2 & 3)
 • Κρυπτογραφία (ΒΕ για κατεύθυνση 2, ΕΕ για κατευθύνσεις 1 & 3)
 • Κωδικοποίηση (ΒΕ για κατεύθυνση 2, ΕΕ για κατευθύνσεις 1 & 3)
 • Θέματα Συμβολικών - Αλγεβρικών - Συνδυαστικών Υπολογισμών (ΕΕ για κατευθύνσεις 1, 2 & 3)
 • Θέματα Διακριτών Μαθηματικών (ΒΕ για κατεύθυνση 2, ΕΕ για κατευθύνσεις 1 & 3)

 

Ομάδα Β

 • Πραγματική Ανάλυση (ΒΕ για κατευθύνσεις 1 & 3, ΕΕ για κατεύθυνση 2) 
 • Συναρτησιακή Ανάλυση (ΒΕ για κατεύθυνση 3, ΕΕ για κατευθύνσεις 1 & 2)
 • Μιγαδική Ανάλυση (ΒΕ για κατεύθυνση 1, ΕΕ για κατευθύνσεις 2 & 3)
 • Αρμονική Ανάλυση (ΕΕ για κατευθύνσεις 1, 2 & 3)
 • Εργοδική θεωρία (ΕΕ για κατευθύνσεις 1, 2 & 3)
 • Θέματα Ανάλυσης (ΕΕ για κατευθύνσεις 1, 2 & 3)

 

Ομάδα Γ

 • Γεωμετρία Riemann (ΒΕ για κατευθύνσεις 1 & 3, ΕΕ για κατεύθυνση 2) 
 • Διαφορίσιμες Πολλαπλότητες (ΒΕ για κατεύθυνση 1, ΕΕ για κατευθύνσεις 2 & 3)
 • Αλγεβρική Τοπολογία - Ομοτοπία (ΒΕ για κατεύθυνση 1, ΕΕ για κατευθύνσεις 2 & 3)
 • Αλγεβρική Τοπολογία - Ομολογία (ΕΕ για κατευθύνσεις 1, 2 & 3)
 • Γεωμετρία των Δυναμικών Συστημάτων (ΕΕ για κατευθύνσεις 1, 2 & 3)
 • Θέματα Γεωμετρίας - Τοπολογίας (ΕΕ για κατευθύνσεις 1, 2 & 3)

 

Ομάδα Δ1

 • Διαφορικές Εξισώσεις με Μερικές Παραγώγους (ΒΕ για κατευθύνσεις 1 & 3, ΕΕ για κατεύθυνση 2) 
 • Διαφορικές Εξισώσεις με Μερικές Παραγώγους - Θεωρία Ασθενών Λύσεων (ΒΕ για κατεύθυνση 3, ΕΕ για κατευθύνσεις 1 & 2)
 • Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις και Δυναμικά Συστήματα (ΕΕ για κατευθύνσεις 1, 2 & 3)
 • Λογισμός Μεταβολών (ΕΕ για κατευθύνσεις 1, 2 & 3)
 • Μαθηματική Θεωρία Ρευστών (ΕΕ για κατευθύνσεις 1, 2 & 3)
 • Θέματα Διαφορικών Εξισώσεων (ΕΕ για κατευθύνσεις 1, 2 & 3)

 

Ομάδα Δ2

 • Αριθμητική Ανάλυση (ΒΕ για κατεύθυνση 3, ΕΕ για κατευθύνσεις 1 & 2)
 • Αριθμητική Επίλυση Διαφορικών Εξισώσεων (ΕΕ για κατευθύνσεις 1, 2 & 3)
 • Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα (ΕΕ για κατευθύνσεις 1, 2 & 3)
 • Θέματα Αριθμητικής Ανάλυσης (ΕΕ για κατευθύνσεις 1, 2 & 3)

 

Ομάδα Ε

 • Θεωρία Πιθανοτήτων (ΒΕ για κατευθύνσεις 1 & 3, ΕΕ για κατεύθυνση 2) 
 • Στοχαστική Ανάλυση (ΕΕ για κατευθύνσεις 1, 2 & 3)
 • Θέματα θεωρίας Πιθανοτήτων (ΕΕ για κατευθύνσεις 1, 2 & 3)
 • Θέματα Στοχαστική Ανάλυσης (ΕΕ για κατευθύνσεις 1, 2 & 3)

 

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος στον πίνακα μαθημάτων Ελεύθερης Επιλογής μπορούν να προστεθούν: (i) μεταπτυχιακά μαθήματα άλλου Π.Μ.Σ. του Πανεπιστημίου Κρήτης, εφ’ όσον αυτό έχει συναφές ή και συμπληρωματικό περιεχόμενο ανάλογων μαθημάτων του παρόντος Π.Μ.Σ., (ii) μεταπτυχιακά μαθήματα προσφερόμενα από Πανεπιστήμιο του εσωτερικού ή της αλλοδαπής, στο οποίο μετακινείται ο μεταπτυχιακός φοιτητής στο πλαίσιο προγράμματος μορφωτικών ανταλλαγών (π.χ. Erasmus), (iii) μαθήματα μεταπτυχιακού επιπέδου, τα οποία μπορεί να παρακολουθήσει ο μεταπτυχιακός φοιτητής στα πλαίσια ενός σχολείου ή μιας σειράς διαλέξεων, για τα οποία απονέμονται ECTS.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο