Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πανεπιστήμιο Κρήτης: Επιστήμη και Μηχανική Υπολογιστών (2024-2025)

Υποβολή αιτήσεων για Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Τμήμα, σε επίπεδο Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Masters)

Γίνονται δεκτές αιτήσεις από κατόχους πτυχίων και διπλωμάτων ή τελειόφοιτους συναφών με την Επιστήμη των Υπολογιστών τμημάτων από Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Πανεπιστήμια, Πολυτεχνεία, ΑΤΕΙ) ή από αναγνωρισμένα ομοταγή ιδρύματα της αλλοδαπής.

To Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην Επιστήμη και Μηχανική Υπολογιστών του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης στοχεύει στην επέκταση και ενίσχυση των γνώσεων και της κατανόησης στις περιοχές ειδίκευσης του προγράμματος, μέσω εξειδικευμένων μαθημάτων και μιας ετήσιας μεταπτυχιακής εργασίας.

Περιλαμβάνει τις παρακάτω δώδεκα θεματικές  περιοχές, κατανεμημένες σε τρεις ομάδες:

Α. Υπολογιστικές υποδομές (Computing Infrastructures)

 • Αρχιτεκτονική υπολογιστών και μικρο-ηλεκτρονική
 • Συστήματα υπολογιστών και παράλληλα υπολογιστικά συστήματα υψηλών επιδόσεων
 • Ασφάλεια υπολογιστών και κατανεμημένα συστήματα
 • Δίκτυα υπολογιστών, κινητοί υπολογισμοί, και τηλεπικοινωνίες 

Β. Θεωρία, λογισμικό και δεδομένα (Theory, Software and Data)

 • Αλγοριθμική και ανάλυση συστημάτων
 • Βάσεις δεδομένων, διαχείριση πληροφορίας και γνώσης
 • Τεχνολογία λογισμικού και γλώσσες προγραμματισμού
 • Τεχνητή νοημοσύνη και μηχανική μάθηση

Γ. Εφαρμογές επιστήμης και μηχανικής υπολογιστών (Computer Science and Engineering Applications)

 • Επεξεργασία και ανάλυση σημάτων
 • Υπολογιστική όραση και ρομποτική
 • Γραφική και αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή
 • Βιοπληροφορική, ιατρική πληροφορική, και υπολογιστικές νευροεπιστήμες

Το Τμήμα έχει δύο περιόδους αποδοχής μεταπτυχιακών φοιτητών, μια κατά το φθινοπωρινό εξάμηνο για έναρξη των σπουδών το επόμενο εαρινό εξάμηνο και μια το εαρινό εξάμηνο για έναρξη των σπουδών το επόμενο φθινοπωρινό εξάμηνο. Οι αιτήσεις από όλους τους υποψηφίους πρέπει να υποβάλλονται στις προθεσμίες για την κάθε περίοδο, ως εξής:

Φθινοπωρινό εξάμηνο
Κατάθεση αίτησης: 31 Οκτωβρίου
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων: 15 Δεκεμβρίου
Έναρξη σπουδών: Επόμενο εαρινό εξάμηνο

Εαρινό εξάμηνο
Κατάθεση αίτησης: 31 Μαρτίου
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων: 31 Μαΐου
Έναρξη σπουδών: Επόμενο φθινοπωρινό εξάμηνο

Υποβολή της ΑΙΤΗΣΗΣ και των δικαιολογητικών γίνεται MONO ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://postgrad.cict.uoc.gr στην οποία οι υποψήφιοι θα πρέπει να δημιουργήσουν λογαριασμό χρήστη, να επεξεργαστούν την αίτησή τους, να επισυνάψουν (upload) τα δικαιολογητικά τους και να την υποβάλλουν οριστικά πριν τη λήξη της προθεσμίας.
 
Επίσης μαζί με την αίτηση θα πρέπει να υποβληθούν στο σύστημα και τα ακόλουθα δικαιολογητικά: (Προσοχή τα αρχεία που θα υποβληθούν πρέπει να είναι αρχεία τύπου pdf μεγέθους έως 2ΜΒ και συνολικό μέγεθος αρχείων έως 20ΜΒ):

 1. Κατάλογος μαθημάτων που έχει παρακολουθήσει ο υποψήφιος ( Αίτηση Μέρος 2 ΔΜΣ )
 2. Έκθεση προσωπικών στόχων, εργασιακών ενδιαφερόντων και συσχέτιση με τον επιδιωκόμενο τίτλο ΜΔΕ ( Αίτηση Μέρος 3 ΔΜΣ )
 3. Πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας σπουδών
 4. Επικυρωμένα αντίγραφα πτυχίων
 5. Αντίγραφα τίτλων Αγγλικής γλώσσας ή άλλα πιστοποιητικά
 6. Αντίγραφα εργασιών ή εκτενής περιγραφή τους
 7. Βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου
 8. Τουλάχιστον τρεις συστατικές επιστολές( Εντυπο Συστατικής επιστολής ΔΜΣ). Οι συστατικές επιστολές πρέπει να σταλούν απ' ευθείας από τον συντάκτη στην διεύθυνση: pgram@csd.uoc.gr. Οι συστατικές επιστολές είναι εμπιστευτικές και δεν γνωστοποιούνται από το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών στους υποψηφίους σε καμία περίπτωση, είτε πριν είτε μετά την ενδεχόμενη εισδοχή τους.
 9. Οποιαδήποτε επικουρικά στοιχεία που κρίνουν οι υποψήφιοι ότι θα βοηθήσουν στην πληρέστερη αξιολόγηση της αίτησης τους.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 304 του ν. 4957/2022, η διαπίστωση της αναγνώρισης του ιδρύματος της αλλοδαπής και του χορηγούμενου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής γίνεται από το Πανεπιστήμιο Κρήτης εφόσον τα ως άνω εντάσσονται στο Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής στο Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της Αλλοδαπής.

Για τη Φωτογραφία που περιλαμβάνεται στην αίτηση: Μπορείτε να επισυνάψετε αρχεία τύπου: .png, .jpeg, μέγιστο μέγεθος: 2MB και διαστάσεις: 200px x 200px

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Τμήματος.

Μπορούν επίσης να απευθύνονται στη γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών:

Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών
Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών
Πανεπιστημιούπολη Βουτών, Τ.Κ. 70013, Ηράκλειο, Κρήτη
Τηλ: +30 2810 393592
E-mail: pgram@csd.uoc.gr

Προκήρυξη


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο