Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πανεπιστήμιο Κρήτης: Επιστήμες της Αγωγής: Τέχνη και Εκπαίδευση (2024-2025)

Περίοδος υποβολής αιτήσεων από 1 Ιουλίου 2024 έως 30 Αυγούστου 2024.

Για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης με τίτλο: «Επιστήμες της Αγωγής: Τέχνη και Εκπαίδευση» (Αριθμ. ΦΕΚ 1025/τ.Β΄/12.2.2024).

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Π.Ε.) του Πανεπιστημίου Κρήτης προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 την εισαγωγή τριάντα (30) φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Επιστήμες της Αγωγής: Τέχνη και Εκπαίδευση».

Η έναρξη των μαθημάτων του ΠΜΣ θα γίνει τον Οκτώβριο του 2024. Οι σπουδές είναι διετείς (τέσσερα εξάμηνα) και οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών στις “Επιστήμες της Αγωγής: Τέχνη και Εκπαίδευση”. Τα μαθήματα διεξάγονται απογευματινές ώρες ή Σαββατοκύριακα με μέσα εξ αποστάσεως διδασκαλίας. H παρακολούθηση είναι υποχρεωτική. Η γλώσσα διεξαγωγής και εξέτασης των μαθημάτων θα είναι η ελληνική.

Προϋποθέσεις Υποψηφιότητας

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι α) των Παιδαγωγικών Τμημάτων, των Τμημάτων Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας και Τμημάτων Ψυχολογίας των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχων Πανεπιστημιακών Τμημάτων της αλλοδαπής, β) άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι. και πρώην Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, εφόσον έχουν εξετασθεί επιτυχώς σε δύο τουλάχιστον μαθήματα των Επιστημών της Αγωγής ή συναφή μαθήματα με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυγμένης εξειδίκευσης.

Δικαιολογητικά κατάθεσης υποψηφιότητας

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα https://postgrad.cict.uoc.gr τα ακόλουθα:

  1. Αίτηση υποψηφιότητας,
  2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα,
  3. Aντίγραφα τίτλων σπουδών,
  4. Αναλυτικό πιστοποιητικό προπτυχιακών σπουδών (όπου αναφέρονται όλα τα μαθήματα που έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς και η επίδοση τους σ' αυτά)
  5. Επικυρωμένα πτυχία ξένων γλωσσών (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) επιπέδου γλωσσομάθειας τουλάχιστον Β2 ή πανεπιστημιακό τίτλο από ξένη χώρα σε μία από τις παραπάνω γλώσσες.
  6. Βεβαιώσεις σχετικών δημοσιεύσεων, ανακοινώσεων σε συνέδρια, συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα, επαγγελματικής και εκπαιδευτικής εμπειρίας.
  7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, όπου ο/η υποψήφιος/α δηλώνει ότι: i. μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της υποχρεωτικής φοίτησης σύμφωνα με τον κανονισμό σπουδών του Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής: Τέχνη και Εκπαίδευση» και αυτήν την προκήρυξη, ii. αναλαμβάνει το κόστος των σπουδών του για όλα τα εξάμηνα

Αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά θα απορριφθούν.

Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί σε Α.Ε.Ι. εξωτερικού, τότε η διαπίστωση της αναγνώρισης του ιδρύματος της αλλοδαπής και του χορηγούμενου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής γίνεται από το Πανεπιστήμιο Κρήτης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 304 του ν.4957/2022, εάν το ίδρυμα της αλλοδαπής ή ο χορηγούμενος τίτλος δεν είναι ήδη αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π

Επιλογή των Εισακτέων

Η επιλογή των εισακτέων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Επιστήμες της Αγωγής: Τέχνη και Εκπαίδευση» διεξάγεται ως εξής: Συνέντευξη και αξιολόγηση φακέλου υποψηφίου από την Επιτροπή Επιλογής (Ε.Ε.), η οποία έχει οριστεί από τη Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.).

Ο βαθμός επιτυχίας κάθε υποψηφίου προκύπτει από συνεκτίμηση των εξής κυρίως κριτηρίων: (α) το γενικό βαθμό του πτυχίου, (β) το βαθμό της πτυχιακής εργασίας, όπου προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο, (γ) το βαθμό σε δύο προπτυχιακά μαθήματα συγγενικά με το προκηρυγμένο Π.Μ.Σ., (δ) την τυχόν ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου, (ε) το βαθμό επίδοσης στη συνέντευξη (στ) την επαγγελματική εμπειρία και (ζ) την εκπαιδευτική εμπειρία.

Κατά την περίπτωση που οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές (ΜΦ) που έχουν κάνει αίτηση για το πρόγραμμα είναι περισσότεροι από τον τριπλάσιο αριθμό των προκηρυγμένων θέσεων, τότε γίνεται προεπιλογή ενός αριθμού υποψήφιων ΜΦ. Η προεπιλογή στηρίζεται στα κριτήρια «α, β, γ, δ, ε, στ, ζ» της προηγούμενης παραγράφου και καταρτίζεται μία λίστα από υποψήφιους ΜΦ που δεν υπερβαίνουν το διπλάσιο αριθμό των προκηρυγμένων θέσεων. Μόνο οι υποψήφιοι ΜΦ που είναι στην λίστα προεπιλογής προσέρχονται στη συνέντευξη. Η τελική κατάταξη των υποψήφιων ΜΦ λαμβάνει υπόψη και το βαθμό της συνέντευξης, εφόσον ο βαθμός αυτός είναι πάνω από τη βάση (π.χ. τουλάχιστον 5 με άριστα το 10). Εάν ο βαθμός της συνέντευξης είναι κάτω από τη βάση, τότε ο υποψήφιος ΜΦ αποκλείεται αυτόματα από τη διαδικασία επιλογής.

Εάν το σύνολο των επιτυχόντων εισακτέων στο πρόγραμμα είναι μικρότερο από 8, τότε αυτό δεν είναι βιώσιμο για να λειτουργήσει. Δύναται να γίνει επαναπροκήρυξη θέσεων εντός 3 μηνών από την αρχική έκδοση των αποτελεσμάτων εισδοχής στο Π.Μ.Σ. και πριν την έναρξη του εξαμήνου, προκειμένου να συμπληρωθούν οι κενές θέσεις.

Όλοι οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές αξιολογούνται από την Ε.Ε. για την ακρίβεια και γνησιότητα των δικαιολογητικών που έχουν καταθέσει. Η αξιολόγησή τους γίνεται βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, όπως παρατίθενται παρακάτω. Τα μόρια που δίνει κάθε κριτήριο προστίθενται, χωρίς ωστόσο να είναι αναγκαίο οι υποψήφιοι να έχουν συλλέξει μόρια από όλα τα κριτήρια. Τα κριτήρια είναι μετρήσιμα και δίνουν ένα ορισμένο αριθμό μορίων για κάθε υποψήφιο. Η μοριοδότηση των προσόντων που γίνονται αποδεκτά, η διενέργεια και η βαθμολόγηση της συνέντευξης γίνονται από την Ε.Ε

Με βάση το σύνολο των μορίων, καταρτίζεται ο τελικός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων του προγράμματος και με βάση τη σειρά των υποψηφίων γίνεται η επιλογή τους. Εάν κάποιος υποψήφιος αρνηθεί να εγγραφεί, τη σειρά του παίρνει ο επόμενος στη σειρά κατάταξης. Εάν ισοβαθμήσουν στην τελευταία θέση παραπάνω του ενός υποψήφιοι, τότε επιλέγονται όλοι. Καθ’ υπέρβασιν του αριθμού των εισακτέων μπορεί να εισάγονται και υπότροφοι του ΙΚΥ ή άλλων διεθνών οργανισμών.

Για τα κριτήρια εισαγωγής βλ. εδώ

Αναλυτικές λεπτομέρειες για τον πίνακα κριτηρίων υπάρχουν στον Κανονισμό λειτουργίας του ΠΜΣ.

Οι φοιτητές που φοιτούν στο Π.Μ.Σ. συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των δαπανών του καταβάλλοντας το συνολικό ποσό των 2800€. Αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και για την εγγραφή στο πρόγραμμα οι φοιτητές καταβάλλουν το ποσό των 200 ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό των 2.600 € καταβάλλεται κατανεμημένο σε 4 ισόποσες δόσεις (650 € ανά εξάμηνο) κατά την πρώτη εβδομάδα του κάθε εξαμήνου του προγράμματος σπουδών. Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης ή αποτυχίας ολοκλήρωσης των σπουδών, τα καταβληθέντα τέλη φοίτησης δεν επιστρέφονται. Σε περίπτωση υποτροφίας επιστρέφεται μέρος ή το σύνολο των τελών φοίτησης που έχουν καταβληθεί.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν το φάκελο υποψηφιότητάς τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατά την 1η περίοδο υποβολής αιτήσεων από 1 Ιουλίου 2024 έως 30 Αυγούστου 2024. H υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών γίνεται MONO ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://postgrad.cict.uoc.gr, στην οποία οι υποψήφιοι θα πρέπει να δημιουργήσουν λογαριασμό χρήστη, να επεξεργαστούν την αίτησή τους, να επισυνάψουν (upload) τα δικαιολογητικά τους και να την υποβάλουν οριστικά πριν τη λήξη της προθεσμίας. Εάν παραμείνουν κενές θέσεις μετά την 1η περίοδο υποβολής αιτήσεων θα υπάρξει επαναπροκήρυξη.

Οι υποψήφιοι φοιτητές που θα επιλεγούν στην πρώτη φάση (με βάση τα κριτήρια α-δ και στ-ζ) του παραπάνω πίνακα θα κληθούν για συνέντευξη, η οποία θα διενεργηθεί εντός του διαστήματος από 10 έως 17 Σεπτεμβρίου 2024.

Σχετικές πληροφορίες δίδονται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ “Επιστήμες της Αγωγής: Τέχνη και Εκπαίδευση” του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, τηλ. 28310 77701, καθώς και από την ιστοσελίδα του Τμήματος https://ptpe.edc.uoc.gr/el και του Π.Μ.Σ https://ptpepms-epa.edc.uoc.gr.

Προκήρυξη


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο