Πανεπιστήμιο Κρήτης: Επιστήμες της Αγωγής: Παιδαγωγική και Διδακτική Πράξη (2019-2020)

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Π.Ε.) του Πανεπιστημίου Κρήτης προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 την εισαγωγή 19 φοιτητών/τριών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Επιστήμες της Αγωγής: Παιδαγωγική και Διδακτική Πράξη» σε τρεις Ειδικότητες:

1. Γλώσσα και Γραμματισμός στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (8 θέσεις)
2. Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (5 θέσεις)
3. Διοίκηση και Επιμόρφωση στην Εκπαίδευση (6 θέσεις)

Oι υποψήφιοι/ες μπορούν να επιλέξουν μόνο 1 ειδικότητα.

Η έναρξη των μαθημάτων του ΠΜΣ θα γίνει τον Οκτώβριο του 2019. Οι σπουδές είναι διετείς (τέσσερα εξάμηνα) και οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις “Επιστήμες της Αγωγής: Παιδαγωγική και Διδακτική Πράξη”. Τα μαθήματα διεξάγονται απογευματινές ώρες ή Σαββατοκύριακα στις εγκαταστάσεις του Τμήματος και η φοίτηση είναι υποχρεωτική

 

Προϋποθέσεις Υποψηφιότητας
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι α) των Παιδαγωγικών Τμημάτων, των Τμημάτων Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας και Τμημάτων Ψυχολογίας των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχων Πανεπιστημιακών Τμημάτων της αλλοδαπής, β) άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι., εφόσον έχουν εξετασθεί επιτυχώς σε δύο τουλάχιστον μαθήματα των Επιστημών της Αγωγής ή συναφή μαθήματα με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυγμένης ειδίκευσης, γ) Τμημάτων Βρεφονηπιοκομίας, Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής, Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας και Τμημάτων Λογοθεραπείας των Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων Τ.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή Τμημάτων Τ.Ε.Ι. με πτυχίο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξη ειδικότητας.

Δικαιολογητικά κατάθεσης υποψηφιότητας

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν στη Γραμματεία του Π.Τ.Π.Ε.

1. Αίτηση υποψηφιότητας, όπου πρέπει να δηλωθεί υποχρεωτικά μία ειδικότητα,

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα,

3. Aντίγραφα τίτλων σπουδών,

4. Αναλυτικό πιστοποιητικό προπτυχιακών σπουδών (όπου αναφέρονται όλα τα μαθήματα που έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς και η επίδοση τους σ' αυτά),

5. Επικυρωμένα πτυχία ξένων γλωσσών (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) επιπέδου γλωσσομάθειας τουλάχιστον Β2 ή νόμιμα αναγνωρισμένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) πανεπιστημιακό τίτλο από ξένη χώρα σε μία από τις παραπάνω γλώσσες.

6. Βεβαιώσεις σχετικών δημοσιεύσεων, ανακοινώσεων σε συνέδρια, συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα, επαγγελματικής και εκπαιδευτικής εμπειρίας.

7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, όπου ο/η υποψήφιος/α δηλώνει ότι:

i. μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της υποχρεωτικής φοίτησης σύμφωνα με τον κανονισμό σπουδών του Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής» και αυτήν την προκήρυξη,

ii. αναλαμβάνει το κόστος των σπουδών του για όλα τα εξάμηνα.

Οι τίτλοι σπουδών που έχουν αποκτηθεί σε Α.Ε.Ι. εξωτερικού πρέπει να έχουν αναγνωρισθεί από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ως τίτλοι ισότιμοι με εκείνους που χορηγούν τα ελληνικά Α.Ε.Ι.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν το φάκελο υποψηφιότητάς τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατά την 2η περίοδο υποβολής αιτήσεων από 28 Αυγούστου 2019 έως 12 Σεπτεμβρίου 2019 στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Η υποβολή των φακέλων υποψηφιότητας θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά με αποστολή ψηφιοποιημένων δικαιολογητικών στο email: ptpepms-epa@edc.uoc.gr

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της υποψηφιότητάς τους οι υποψήφιοι/ες θα λάβουν εντός δύο (2) ημερών επιβεβαίωση λήψης της υποψηφιότητάς τους. Αν δεν λάβουν τηnηλεκτρονική αυτή επιβεβαίωση, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την Γραμματεία του Π.Μ.Σ. τηλεφωνικώς στο 28310-77701.

Σχετικές πληροφορίες δίδονται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ “Επιστήμες της Αγωγής: Παιδαγωγική και Διδακτική Πράξη” του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, τηλ. 28310 77701, καθώς και από την ιστοσελίδα του Τμήματος εδώ και του Π.Μ.Σ εδώ.

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.

Αίτηση 2019-2020.doc


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr
eduguide App

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα