Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πανεπιστήμιο Κρήτης: Επιστήμες της Αγωγής, Κριτική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών (2024-2025)

Ιστοσελίδα προγράμματος

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει το ακαδημαϊκό έτος 2024-25 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής, Κριτική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών», σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4957/2022 (Α’ 141) και απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις Επιστήμες της Αγωγής, την Κριτική Παιδαγωγική και την Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών.

Το Π.Μ.Σ. προσφέρεται στην Ελληνική γλώσσα και απονέμει, πέραν του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια (Αρθρο 17: ΦΕΚ Β΄1937/28-03-2024).

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 θα εισαχθούν στο Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής, Κριτική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών» κατ’ ανώτατο όριο εξήντα πέντε (65) μεταπτυχιακοί/ ές φοιτητές/ τριες.

Οι αιτήσεις θα γίνονται ηλεκτρονικά από 18/04/2024 έως 31/05/2024 και ώρα 23.00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://cutt.ly/ZxEV6W4.

Αντικείμενο, σκοπός, μαθησιακά αποτελέσματα και αποκτώμενα προσόντα

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η παραγωγή και διάδοση επιστημονικής γνώσης στον τομέα των Επιστημών της Αγωγής και ειδικότερα στο πεδίο της Κριτικής Παιδαγωγικής και της Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών.

Πιο συγκεκριμένα, το εν λόγω μεταπτυχιακό πρόγραμμα έχει σκοπό:

 • Να εφοδιάσει τους/ τις μεταπτυχιακούς/ ές φοιτητές/ τριες με τις απαραίτητες γνώσεις, εμπειρίες και ικανότητες στην Κριτική Παιδαγωγική που θα τους/ τις καταστήσουν ικανούς/ ές να επιδιώξουν επαγγελματική σταδιοδρομία στον χώρο της αγωγής και εκπαίδευσης σε σύγχρονους τομείς εργασίας και επαγγελματικής απασχόλησης.
 • Να στελεχώσει με εξειδικευμένους/ ες επαγγελματίες τις ποικίλες δομές και μορφές εκπαίδευσης, κοινωνικούς, πολιτιστικούς και μουσειακούς χώρους και φορείς, συστήματα και προγράμματα μόρφωσης, επιμόρφωσης και κατάρτισης στο πλαίσιο της Κριτικής Παιδαγωγικής και της Εκπαίδευσης των Εκπαιδευτικών.
 • Να προετοιμάσει ένα ειδικά καταρτισμένο επιστημονικό δυναμικό που θα στελεχώσει μελλοντικά τις σχολικές μονάδες και εκπαιδευτικές δομές και φορείς της χώρας και θα προωθήσει την ψυχοπαιδαγωγική έρευνα, μάθηση και διδασκαλία μέσα από επιστημονικά πεδία αιχμής, καινοτόμες πρακτικές και κοινωνικο-εκπαιδευτικές δράσεις που διασφαλίζονται από ένα ευρύ και υψηλού επιπέδου πρόγραμμα σπουδών.
 • Να προσφέρει τη δυνατότητα στους/ τις μεταπτυχιακούς/ ές φοιτητές/ τριες να συνδέσουν κριτικά τη θεωρία, την έρευνα και την πρακτική εφαρμογή στην εκπαίδευση σε όλες της μορφές της και την κοινωνία, ώστε να επιτύχουν μια αξιόλογη επαγγελματική ή και ακαδημαϊκή σταδιοδρομία, τόσο στον ελληνικό όσο και στον διεθνή χώρο.
 • Να συμβάλλει στον περιορισμό της διαρροής επιστημονικού δυναμικού προς άλλες χώρες.
 • Να δημιουργήσει, μέσω των διεθνών συνεργασιών, πνεύμα εξωστρέφειας και ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών.

Τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα, στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος, είναι τα ακόλουθα:

 • Βαθειά γνώση των φοιτητών/ τριών στα ουσιώδη σύγχρονα ζητήματα του σχολείου και της εκπαίδευσης στο πλαίσιο της Κριτικής Παιδαγωγικής και της Εκπαίδευσης των Εκπαιδευτικών, και της επαναδόμησης/ του επαναπροσδιορισμού του ρόλου τους.
 • Ανάπτυξη και προώθηση ψυχοπαιδαγωγικών ικανοτήτων, ερευνητικών, διδακτικών και εκπαιδευτικών μεθόδων, σύμφωνα με το κριτικό εκπαιδευτικό παράδειγμα.
 • Ικανότητα παρέμβασης σε τυπικές, μη τυπικές και άτυπες δομές/ μορφές αγωγής και εκπαίδευσης με στόχο την αλλαγή, τον μετασχηματισμό και βελτίωσή τους.
 • Ικανότητα κριτικού στοχασμού για τον επαγγελματικό, κοινωνικό και πολιτισμικό τους ρόλο στο πλαίσιο μιας μεταμοντέρνας κριτικής παιδαγωγικής προσέγγισης.
 • Εφαρμογή νέων/ καινοτόμων μεθοδολογικών προσεγγίσεων, όπως η σύνδεση της τέχνης με την επιστημονική έρευνα και η εφαρμογή τους στην εκπαιδευτική πρακτική (art-based research method).
 • Κατανόηση/ ερμηνεία των σύγχρονων ιδεολογικοπολιτικών, δημογραφικών, κοινωνικών, πολιτισμικών, οικονομικών και εκπαιδευτικών-παιδαγωγικών προκλήσεων στον σύγχρονο κόσμο.

Τα αποκτώμενα προσόντα και εφόδια των αποφοίτων του μεταπτυχιακού προγράμματος συνίστανται στην εφαρμογή παραδειγμάτων και βέλτιστων πρακτικών από την Κριτική Παιδαγωγική στον χώρο της εκπαίδευσης τόσο στις τυπικές όσο και μη τυπικές και τις άτυπες μορφές και δομές της και πιο συγκεκριμένα: α. Σε σχολικές μονάδες/ κοινότητες με σκοπό την προώθηση της εκπαιδευτικής και ψυχοπαιδαγωγικής έρευνας, της μάθησης και της διδασκαλίας μέσα από μετασχηματιστικές, καινοτόμες, εναλλακτικές, κριτικο-πραξιακές και κοινωνικο-εκπαιδευτικές δράσεις και προγράμματα. β. Σε ποικίλες δομές και μορφές εκπαίδευσης, κοινωνικούς, πολιτιστικούς και μουσειακούς χώρους, δομές και φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και προγράμματα επιμόρφωσης και κατάρτισης στο πλαίσιο της δια βίου/ συνεχιζόμενης μάθησης. γ. Σε ερευνητικά κέντρα, ιδρύματα και διεθνείς επιστημονικές συνεργασίες που συνδέουν την κριτική θεωρία, την έρευνα και την πρακτική εφαρμογή της σε τομείς και πεδία, όπως η εκπαίδευση, ο πολιτισμός και η κοινωνία, σε έναν διαρκώς ανοικτό και μεταβαλλόμενο κόσμο (κουλτούρα εξωστρέφειας και ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και μεθόδων).

Κατηγορίες πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί/ ές στο Π.Μ.Σ.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ ές κάτοχοι πτυχίων όλων των Τμημάτων του πανεπιστημιακού (Α.Ε.Ι.) ή του πρώην τεχνολογικού τομέα (Τ.Ε.Ι.) της Ανώτατης Εκπαίδευσης ή ακαδημαϊκά αναγνωρισμένων τίτλων ανώτατων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Οι υπήκοοι ξένων χωρών πρέπει να έχουν επαρκή γνώση της Ελληνικής, η οποία διασφαλίζεται με δύο τρόπους: είτε να έχουν σπουδάσει σε ελληνόφωνο Τμήμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό είτε να διαθέτουν πιστοποιητικό Ελληνομάθειας επιπέδου τουλάχιστον Γ1. Ο έλεγχος για την πιστοποίηση της ακαδημαϊκής ισοδυναμίας τίτλων σπουδών της αλλοδαπής γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Οι υποψήφιοι/ ες οφείλουν να γνωρίζουν επαρκώς μία ξένη γλώσσα (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά ή άλλη) και θα πρέπει να καταθέσουν αποδεικτικό καλής γνώσης της αντίστοιχης Γλώσσας (επιπέδου τουλάχιστον Β2) ή να εξεταστούν σε μία από αυτές.

Χρονική διάρκεια φοίτησης

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα πλήρους φοίτησης με δυνατότητα παράτασης με βάση τον Εσωτερικό Κανονισμό.

Οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας

Η υλοποίηση του μεταπτυχιακού προγράμματος γίνεται με βάση σύγχρονα μοντέλα διδασκαλίας και μάθησης, που στηρίζονται στη μεικτή μέθοδο διδασκαλίας/ Blended Learning (σύγχρονη και ασύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία και δια ζώσης διδασκαλία), όπως ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία, επιτυγχάνοντας με αυτό τον τρόπο τον εμπλουτισμό και τη συμπληρωματικότητα των μεθόδων διδασκαλίας.

Οι φοιτητές/ τριες στο τέλος κάθε εξαμήνου αξιολογούνται γραπτά ή προφορικά ή μέσω της υποβολής εργασιών.

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται ημέρα Σάββατο για την εξυπηρέτση των μεταπτυχιακών φοιτητών/ τριών που εργάζονται ή διαμένουν σε άλλες περιοχές της χώρας.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική τόσο στις δια ζώσης συναντήσεις όσο και στις συναντήσεις με τη χρήση νέων τεχνολογιών, όπου θα δηλώνεται ηλεκτρονικά η παρουσία του/ της μεταπτυχιακού/ ής φοιτητή/ τριας. Προβλέπονται μετά από αιτιολόγηση δύο απουσίες σε κάθε εξάμηνο.

Τέλη φοίτησης – απαλλαγή από τέλη φοίτησης

Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή τελών φοίτησης ύψους 2.400 ευρώ, τα οποία καταβάλλονται ως ακολούθως: η πρώτη δόση (800 €) καταβάλλεται αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και πριν την έναρξη του Α' εξαμήνου, ενώ οι άλλες δύο ισόποσες δόσεις (2Χ800 €) πριν την έναρξη του Β΄ και Γ’ εξαμήνου, αντίστοιχα.

Από τα τέλη φοίτησης του Π.Μ.Σ. απαλλάσσονται οι μεταπτυχιακοί/ ές φοιτητές/ τριες που πληρούν τις προϋποθέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 86 «Δικαίωμα δωρεάν φοίτησης σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τέλη φοίτησης Υποτροφίες» του ν. 4957/2022.

Παροχές Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης δια μέσου του Γραφείου Φοιτητικής Μέριμνας υποστηρίζει τους/ τις μεταπτυχιακούς/ ές φοιτητές/ τριες. Αναλυτικές πληροφορίες και προϋποθέσεις: www.merimna.uoc.gr.

Υποβολή υποψηφιότητας

Οι υποψήφιοι/ες υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους και τα υπόλοιπα στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητας στη διεύθυνση https://cutt.ly/ZxEV6W4 από 18/04/2024 έως 31/05/2024 και ώρα 23.00.

Σημαντικές ημερομηνίες

 • Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων: 18/04/2024 έως 31/05/2024
 • Διεξαγωγή συνεντεύξεων: 14-16/06/2024

Πληροφορίες

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.

Αίτηση


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο