Σύγχρονη Τεχνολογία Τροφίμων-Οινολογία
ΕΚΠΑ: Ευφυής Διαχείριση Ανανεώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων
ΠΜΣ Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Εκπαιδευτική Πράξη
Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη

α. Τα μαθήματα έχουν τη μορφή παραδόσεων/διαλέξεων, σεμιναρίων και εργαστηρίων με τη χρήση νέων τεχνολογιών, και διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: Υποχρεωτικά Μαθήματα και Επιλεγόμενα Μαθήματα.

β. Κάθε προσφερόμενο μάθημα πιστώνεται με μονάδες (ECTS). Ειδικότερα:

Τα σεμινάρια πιστώνονται με 10ECTS (250 ώρες φόρτου εργασίας).

Τα εργαστήρια πιστώνονται με 10 ECTS (250 ώρες φόρτου εργασίας).

Οι παραδόσεις/διαλέξεις πιστώνονται με 5 ECTS (125 ώρες φόρτου εργασίας).

Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία πιστώνεται 30 ECTS (εκπόνηση - συγγραφή).

Για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτείται κατ' ελάχιστον η συμπλήρωση ενενήντα (90) πιστωτικών μονάδων (ECTS).

γ. Οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν επιτυχώς σε επτά (7) μαθήματα: πέντε (5) υποχρεωτικά και δύο (2) επιλεγόμενα. Εφόσον κριθεί αναγκαίο οι φοιτητές παρακολουθούν έως δύο (2) μαθήματα υποδομής από το προπτυχιακό πρόγραμμα κάποιου Τμήματος του Πανεπιστημίου Κρήτης ή άλλου Πανεπιστημίου της ημεδαπής.

 

Ενδεικτικό πρόγραμμα 1ου, 2ου και 3oυ εξαμήνου: 

1ο εξάμηνο 

 • Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο σύγχρονων ιστορικών, φιλοσοφικών και μεταγνωστικών θεωρήσεων (σεμινάριο) (10 ECTS) 
 • Αρχές εκπαιδευτικής έρευνας και διδακτικής επικοινωνίας στον 21ο αιώνα (εργαστήριο) (10 ECTS)  
 • Θεωρίες μάθησης, εκπαίδευση ενηλίκων και κοινωνική παρέμβαση (εργαστήριο) (10 ECTS)  

Σύνολο 30 

 

2ο εξάμηνο

 • Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών βασισμένη στη δημιουργική και εξανθρωπιστική Παιδαγωγική (σεμινάριο) (10 ECTS) 
 • Το Επάγγελμα του εκπαιδευτικού και εκπαιδευτή στο πλαίσιο της Κριτικής Παιδαγωγικής, του έμφυλου εκπαιδευτικού επιτεύγματος και των σύγχρονων μετανεωτερικών ρευμάτων στο χώρο της εκπαίδευσης (σεμινάριο) (10 ECTS) 

και δύο από τα παρακάτω:

 • Μη τυπικές και άτυπες δομές εκπαίδευσης και Δια βίου μάθηση (παράδοση/διάλεξη) (5 ECTS) 
 • Τέχνη, εκπαίδευση εκπαιδευτικών και η αποσχολειοποίηση της γνώσης (παράδοση/ διάλεξη) (5 ECTS)  
 • Καλές εκπαιδευτικές πρακτικές χθες και σήμερα στο σύγχρονο μεταμοντέρνο κόσμο (παράδοση/διάλεξη) (5 ECTS)  
 • Ο ρόλος και ο λόγος του εκπαιδευτικού και εκπαιδευτή απέναντι στις διεθνείς επαγγελματικές προκλήσεις (πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές) (παράδοση/διάλεξη) (5 ECTS)  
 • Επιμέρους αναλύσεις και εμβάθυνση σε θέματα εκπαιδευτικής αυτογνωσίας, διοίκησης και ηγεσίας στη μετανεωτερική εποχή (παράδοση/διάλεξη) (5 ECTS)  

Σύνολο 30 

 

3ο εξάμηνο 

 • Εκπόνηση -Υποστήριξη Διπλωματικής εργασίας (30 ECTS) 

Σύνολο 30 

 

Τα μαθήματα εντός του παραπάνω προγράμματος δύναται να ανανεώνονται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα