ΟΠΑ - Management Information Systems
Msc in Data Science
Neapolis University
ΠΜΣ Συμβουλευτικής- Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
International Hellenic University

Πανεπιστήμιο Κρήτης: Επιστήμες της Αγωγής: Αναπτυξιακή Ψυχολογία και Παιδαγωγικές Εφαρμογές (2018-2019)

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Π.Ε.) του Πανεπιστημίου Κρήτης προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 την εισαγωγή 20 φοιτητών/τριών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Επιστήμες της Αγωγής: Αναπτυξιακή Ψυχολογία και Παιδαγωγικές Εφαρμογές»

Η έναρξη των μαθημάτων του ΠΜΣ θα γίνει τον Οκτώβριο του 2018. Οι σπουδές είναι διετείς (τέσσερα εξάμηνα) και οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις Επιστήμες της Αγωγής. Τα μαθήματα διεξάγονται απογευματινές ώρες ή Σαββατοκύριακα στις εγκαταστάσεις του Τμήματος και η φοίτηση είναι υποχρεωτική.

Προϋποθέσεις Υποψηφιότητας

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι α) των Παιδαγωγικών Τμημάτων, των Τμημάτων Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας και Τμημάτων Ψυχολογίας των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχων Πανεπιστημιακών Τμημάτων της αλλοδαπής, β) άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι., εφόσον έχουν εξετασθεί επιτυχώς σε δύο τουλάχιστον μαθήματα των Επιστημών της Αγωγής ή συναφή μαθήματα με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυγμένης ειδίκευσης, γ) Τμημάτων Βρεφονηπιοκομίας, Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής, Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας και Τμημάτων Λογοθεραπείας των Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων Τ.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή Τμημάτων Τ.Ε.Ι. με πτυχίο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξη ειδικότητας.

Δικαιολογητικά κατάθεσης υποψηφιότητας

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται αναλυτικά στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Π.Μ.Σ):

  1. Αίτηση υποψηφιότητας με πλήρη στοιχεία.
  2. Βιογραφικό σημείωμα.
  3. Αντίγραφο τίτλου ή τίτλων σπουδών. Εάν οι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί σε Α.Ε.Ι. εξωτερικού πρέπει να έχουν αναγνωρισθεί από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ως τίτλοι ισότιμοι με εκείνους που χορηγούν τα ελληνικά Α.Ε.Ι.
  4. Αναλυτικό πιστοποιητικό προπτυχιακών σπουδών στο οποίο θα αναφέρονται όλα τα μαθήματα που έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς και η επίδοσή τους σε αυτά.
  5. Εάν ο ενδιαφερόμενος έχει εκπονήσει πτυχιακή εργασία συναφή με το αντικείμενο της προκήρυξης, θα πρέπει να καταθέσει φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας της εργασίας, το οποίο θα είναι σφραγισμένο από την Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου ή τη Γραμματεία του Τμήματος αποφοίτησης, για να πιστοποιηθεί ο τίτλος της εργασίας και ο αριθμός των συγγραφέων.
  6. Ενδεχόμενα πτυχία ξένης γλώσσας (Αγγλικά, Γαλλικά ή Γερμανικά) επιπέδου γλωσσομάθειας τουλάχιστον Β2 (π.χ. Lower για την αγγλική) ή νόμιμα αναγνωρισμένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) πανεπιστημιακό τίτλο από ξένη χώρα σε μία από τις παραπάνω γλώσσες.
  7. Πιστοποίηση σχετικής ερευνητικής δραστηριότητας του υποψηφίου (π.χ. δημοσιεύσεις σε περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων κ.ά., ανακοινώσεις σε συνέδρια, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα κτλ).
  8. Πιστοποίηση σχετική με το αντικείμενο του ΠΜΣ εκπαιδευτικής ή επαγγελματικής εμπειρίας, όπου θα φαίνεται ο χρόνος προϋπηρεσίας.

Λεπτομερείς πληροφορίες για τα δικαιολογητικά κατάθεσης που αφορούν την πιστοποίηση της ερευνητικής δραστηριότητας και της εκπαιδευτικής ή επαγγελματικής εμπειρίας δίνονται στον Κανονισμό του Προγράμματος, στην ενότητα 1.3 που βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν το φάκελο υποψηφιότητάς τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατά την 1η περίοδο υποβολής αιτήσεων από 3 έως 17 Σεπτεμβρίου 2018.

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα