Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πανεπιστήμιο Κρήτης: Επιστήμες της Αγωγής: Αναπτυξιακή Ψυχολογία και Παιδαγωγικές Εφαρμογές (2023-2024)

Για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης με τίτλο: «Επιστήμες της Αγωγής: Αναπτυξιακή Ψυχολογία και Παιδαγωγικές Εφαρμογές» (ΦΕΚ 2807 16/07/2018 τ. β’)

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Π.Ε.) του Πανεπιστημίου Κρήτης προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 την εισαγωγή 20 φοιτητών/τριών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Επιστήμες της Αγωγής: Αναπτυξιακή Ψυχολογία και Παιδαγωγικές Εφαρμογές»

Η έναρξη των μαθημάτων του ΠΜΣ θα γίνει τον Οκτώβριο του 2023. Οι σπουδές είναι διετείς (τέσσερα εξάμηνα) και οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις Επιστήμες της Αγωγής. Τα μαθήματα διεξάγονται απογευματινές ώρες ή Σαββατοκύριακα στις εγκαταστάσεις του Τμήματος και η φοίτηση είναι υποχρεωτική.

1) Προϋποθέσεις Υποψηφιότητας

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι α) των Παιδαγωγικών Τμημάτων, των Τμημάτων Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας και Τμημάτων Ψυχολογίας των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχων Πανεπιστημιακών Τμημάτων της αλλοδαπής, β) άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι., εφόσον έχουν εξετασθεί επιτυχώς σε δύο τουλάχιστον μαθήματα των Επιστημών της Αγωγής ή συναφή μαθήματα με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυγμένης ειδίκευσης, γ) Τμημάτων Βρεφονηπιοκομίας, Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής, Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας και Τμημάτων Λογοθεραπείας των Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων Τ.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή Τμημάτων Τ.Ε.Ι. με πτυχίο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξη ειδικότητας.

2) Δικαιολογητικά κατάθεσης υποψηφιότητας

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα εξής δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται αναλυτικά στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Π.Μ.Σ):

1. Αίτηση υποψηφιότητας με πλήρη στοιχεία στην ιστοσελίδα https://postgrad.cict.uoc.gr

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

3. Αντίγραφο τίτλου ή τίτλων σπουδών ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών (για τελειόφοιτους).

4. Αντίγραφο αναλυτικού πιστοποιητικού προπτυχιακών σπουδών στο οποίο θα αναφέρονται όλα τα μαθήματα που έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς και η επίδοσή τους σ' αυτά.

5. Εάν ο ενδιαφερόμενος έχει εκπονήσει πτυχιακή εργασία συναφή με το αντικείμενο της προκήρυξης, θα πρέπει να καταθέσει φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας της εργασίας και της περίληψής της.

6. Επικυρωμένα αντίγραφα πτυχίων ξένης γλώσσας (Αγγλικά, Γαλλικά ή Γερμανικά) επιπέδου γλωσσομάθειας τουλάχιστον Β2 (π.χ. Lower για την αγγλική) ή πανεπιστημιακό τίτλο από ξένη χώρα σε μία από τις παραπάνω γλώσσες.

7. Πιστοποίηση σχετικής ερευνητικής δραστηριότητας του υποψηφίου (π.χ. δημοσιεύσεις σε περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων κ.ά., ανακοινώσεις σε συνέδρια, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα κτλ).

8. Πιστοποίηση σχετικής με το αντικείμενο του ΠΜΣ εκπαιδευτικής ή επαγγελματικής εμπειρίας, όπου θα φαίνεται ο χρόνος προϋπηρεσίας (βλ. σελ. 35966 του ΦΕΚ2807 16/07/2018 τ. β’ για το πώς πιστοποιείται η σχετική με το αντικείμενο προϋπηρεσία).

9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, όπου ο/η υποψήφιος/α δηλώνει ότι:

i. μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της υποχρεωτικής φοίτησης σύμφωνα με τον κανονισμό σπουδών του Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής: Αναπτυξιακή Ψυχολογία και Παιδαγωγικές Εφαρμογές».

ii. αναλαμβάνει το κόστος των σπουδών του για όλα τα εξάμηνα.

Λεπτομερείς πληροφορίες για τα δικαιολογητικά κατάθεσης που αφορούν την πιστοποίηση της ερευνητικής δραστηριότητας και της εκπαιδευτικής ή επαγγελματικής εμπειρίας δίνονται στον Κανονισμό του Προγράμματος, στην ενότητα 1.3 που βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ εδώ.

Αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά θα απορριφθούν.

3) Επιλογή των Εισακτέων

Η επιλογή των εισακτέων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Επιστήμες της Αγωγής: Αναπτυξιακή Ψυχολογία και Παιδαγωγικές Εφαρμογές» γίνεται με συνέντευξη και αξιολόγηση φακέλου υποψηφίου από την Επιτροπή Επιλογής.

Ο βαθμός επιτυχίας κάθε υποψηφίου προκύπτει από συνεκτίμηση των εξής κυρίως κριτηρίων: (α) το γενικό βαθμό του πτυχίου, (β) το βαθμό της πτυχιακής εργασίας, όπου προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο, (γ) το βαθμό σε δύο προπτυχιακά μαθήματα συγγενικά με την προκηρυγμένη ειδικότητα, (δ) την τυχόν ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου, (ε) το βαθμό επίδοσης στη συνέντευξη, (στ) το επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας και (ζ) την σχετική εκπαιδευτική ή επαγγελματική εμπειρία.

Εάν οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι περισσότεροι από τον τριπλάσιο αριθμό των προκηρυγμένων θέσεων τότε γίνεται προεπιλογή ενός αριθμού υποψήφιων. Η προεπιλογή στηρίζεται στα κριτήρια «α, β, γ, δ, στ, ζ» της προηγούμενης παραγράφου και καταρτίζεται μία λίστα από υποψήφιους που δεν υπερβαίνουν το διπλάσιο αριθμό των προκηρυγμένων θέσεων. Μόνο οι υποψήφιοι που είναι στην λίστα προεπιλογής προσέρχονται στη συνέντευξη. Η τελική κατάταξη των υποψήφιων λαμβάνει υπόψη και το βαθμό της συνέντευξης, εφόσον ο βαθμός αυτός είναι πάνω από τη βάση (π.χ. τουλάχιστον 15 μόρια με άριστα το 30).

Εάν ο βαθμός της συνέντευξης είναι κάτω από τη βάση, τότε ο υποψήφιος ΜΦ αποκλείεται αυτόματα από τη διαδικασία επιλογής. Εάν το σύνολο των επιτυχόντων εισακτέων είναι μικρότερο από 8, τότε το ΠΜΣ δεν είναι βιώσιμο, για να λειτουργήσει. Δύναται να γίνει επαναπροκήρυξη θέσεων εντός 3 μηνών από την αρχική έκδοση των αποτελεσμάτων εισδοχής στο ΠΜΣ και πριν την έναρξη του εξαμήνου, προκειμένου να συμπληρωθούν οι κενές θέσεις.

Όλοι οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές αξιολογούνται από την Επιτροπή Επιλογής για την ακρίβεια και γνησιότητα των δικαιολογητικών που έχουν καταθέσει. Η αξιολόγησή τους γίνεται βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, χωρίς ωστόσο να είναι αναγκαίο οι υποψήφιοι να έχουν συλλέξει μόρια από όλα τα κριτήρια. Τα κριτήρια είναι μετρήσιμα και δίνουν ένα ορισμένο αριθμό μορίων για κάθε υποψήφιο. Τα ποσοτικά αυτά κριτήρια φαίνεται στον Πίνακα που ακολουθεί, ενώ η επεξήγηση των κριτηρίων παρατίθεται αναλυτικά στον κανονισμό λειτουργίας του ΠΜΣ 

Με βάση το σύνολο των μορίων καταρτίζεται ο τελικός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων και με βάση τη σειρά των υποψηφίων γίνεται η επιλογή τους. Εάν κάποιος υποψήφιος αρνηθεί να εγγραφεί, τη σειρά του παίρνει ο επόμενος στη σειρά κατάταξης. Εάν ισοβαθμήσουν στην τελευταία θέση παραπάνω τους ενός υποψήφιοι τότε επιλέγονται όλοι.

4) Τέλη φοίτησης

Οι φοιτητές/ήτριες που φοιτούν στο Π.Μ.Σ. συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των δαπανών του καταβάλλοντας το συνολικό ποσό των 2.400 €. Αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και για την εγγραφή στο πρόγραμμα οι φοιτητές/ήτριες καταβάλλουν το ποσό των 200 ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό των 2200 € καταβάλλεται κατανεμημένο σε τέσσερις ισόποσες δόσεις (550 € ανά εξάμηνο) κατά την πρώτη εβδομάδα του κάθε εξαμήνου του προγράμματος σπουδών. Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης ή αποτυχίας ολοκλήρωσης των σπουδών, τα καταβληθέντα τέλη φοίτησης δεν επιστρέφονται. Σε περίπτωση υποτροφίας επιστρέφεται μέρος ή το σύνολο των τελών φοίτησης που έχουν καταβληθεί.

5) Σημαντικές Ημερομηνίες

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατάθεσης υποψηφιότητας (βλ. ενότητα 2 της παρούσας πρόσκλησης) ηλεκτρονικά και μόνο κατά την 1η περίοδο υποβολής αιτήσεων από 3 Ιουλίου έως 25 Αυγούστου 2023 μέσω της ιστοσελίδας https://postgrad.cict.uoc.gr στην οποία οι υποψήφιοι θα πρέπει να δημιουργήσουν λογαριασμό χρήστη, να επεξεργαστούν την αίτησή τους, να επισυνάψουν (upload) τα δικαιολογητικά τους και να τα υποβάλλουν οριστικά πριν τη λήξη της προθεσμίας. Τα δικαιολογητικά προκειμένου να αναρτηθούν πρέπει να είναι σε αρχεία τύπου pdf. Μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος κάθε αρχείου είναι τα 2MB, ενώ το συνολικό μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος αρχείων είναι τα 20MB. Εάν παραμείνουν κενές θέσεις μετά την 1η περίοδο υποβολής αιτήσεων θα υπάρξει επαναπροκήρυξη.

Οι υποψήφιοι θα κληθούν σε συνέντευξη ενώπιον τριμελούς επιτροπής στις 4-8 Σεπτεμβρίου. Θα ανακοινωθεί στα τέλη Αυγούστου το ακριβές πρόγραμμα των συνεντεύξεων, που θα πραγματοποιηθούν μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Σχετικές πληροφορίες δίδονται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ “Επιστήμες της Αγωγής: Αναπτυξιακή Ψυχολογία και Παιδαγωγικές Εφαρμογές»” του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, τηλ. 28310 77701 (email: ptpepms-epa@edc.uoc.gr), καθώς και από την ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ 

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο