International Hellenic University

Πανεπιστήμιο Κρήτης: Προκήρυξη ΠΜΣ στην Ειδική Αγωγή

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών /τριών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Τα Τμήματα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ), Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (ΠΤΠΕ) και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνουν και λειτουργούν το ακαδημαϊκό έτος 2017- 2018 Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Ειδική Αγωγή» ΦΕΚ Ίδρυσης: B 2529 / 17.08.2016.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 προβλέπεται η εισαγωγή 40 νέων φοιτητών /τριών.

 

Φοίτηση

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του μεταπτυχιακού τίτλου είναι 4 εξάμηνα.

Για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου απαιτείται επιτυχής εκπλήρωση των υποχρεώσεων σε θεωρητικά μαθήματα, σεμινάρια, εργαστήρια, πρακτικές ασκήσεις, εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (αν επιλεγεί), όπως αυτά ορίζονται στον Οδηγό και κανονισμό σπουδών. Στα δύο πρώτα εξάμηνα προσφέρονται υποχρεωτικά μαθήματα κορμού ενώ στα δύο τελευταία εξάμηνα οι συμμετέχοντες επιλέγουν μαθήματα, συμμετέχουν σε πρακτική άσκηση, κι εκπονούν τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, εφόσον επιλέξουν.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων, πρακτικών ασκήσεων και εργαστηρίων είναι υποχρεωτική. Τα μαθήματα διεξάγονται απογευματινές ώρες και Σαββατοκύριακα στις εγκαταστάσεις του ΠΚ στο Ρέθυμνο.

Οι φοιτητές φοιτούν στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των δαπανών καταβάλλοντας το συνολικό ποσό των 3000 € κατανεμημένο σε 4 ισόποσες δόσεις (750 € για κάθε εξάμηνο φοίτησης, τα οποία καταβάλλονται στην έναρξη κάθε εξαμήνου). Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης ή αποτυχίας ολοκλήρωσης των σπουδών, τα καταβληθέντα δίδακτρα δεν επιστρέφονται. Επιτυχόντες φοιτητές που αδυνατούν να καταβάλουν τα συγκεκριμένα δίδακτρα, έχουν τη δυνατότητα με βάση τεκμηριωμένα στοιχεία για τα εισοδήματα τους να ενισχυθούν με υποτροφίες από το ΠΜΣ.

 

Επιλογή Μεταπτυχιακών Φοιτητών

1. Δικαίωμα Υποψηφιότητας

Στο Δ.Π.Μ.Σ. Ειδική Αγωγή θα γίνουν δεκτοί 40 πτυχιούχοι:

α) Παιδαγωγικών Τμημάτων, Τμημάτων Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Τμημάτων Ψυχολογίας, Τμημάτων Κοινωνιολογίας, του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και Τμημάτων Ιατρικής Α.Ε.Ι της ημεδαπής ή αντίστοιχων Πανεπιστημιακών Τμημάτων της αλλοδαπής.

β) Τμημάτων Βρεφονηπιοκομίας, Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας και Τμημάτων Λογοθεραπείας των Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων Τ.Ε.Ι. της αλλοδαπής γ) Άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι. ή Τμημάτων Τ.Ε.Ι. με πτυχίο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξη ειδικότητας.

Οι τίτλοι σπουδών που έχουν αποκτηθεί σε Α.Ε.Ι. εξωτερικού πρέπει να έχουν αναγνωρισθεί από το .Ο.Α.Τ.Α.Π. ή ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ως τίτλοι ισότιμοι με εκείνους πουχορηγούν τα ελληνικά Α.Ε.Ι.

2. Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι πτυχιούχοι πρέπει να αποστείλουν από τις 15/5/2017 έως και τις 2/6/2017 στην ηλεκτρονική διεύθυνση eidikiagogi@edc.uoc.gr ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας που θα αποτελείται από ένα ενιαίο αρχείο PDF με τα παρακάτω δικαιολογητικά

o Αίτηση

o Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

o Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο θα περιλαμβάνονται και τα ονόματα και τα στοιχεία επικοινωνίας ατόμων που μπορούν να δώσουν συστάσεις για τον υποψήφιο/α.

o Φωτοαντίγραφο πτυχίου και αναλυτικό πιστοποιητικό προπτυχιακών σπουδών (όπου αναφέρονται όλα τα μαθήματα που έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς και η επίδοση τους σ' αυτά).

o Πιστοποίηση γνώσης ξένης γλώσσας (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά). Επικυρωμένα πτυχία ξένων γλωσσών επιπέδου γλωσσομάθειας τουλάχιστον Β2 ή νόμιμα αναγνωρισμένο από τον Ο.Α.Τ.Α.Π (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α) πανεπιστημιακό τίτλο από ξένη χώρα σε μία από τις παραπάνω γλώσσες.

o Συγγραφικό έργο (Περίληψη πτυχιακής, βεβαιώσεις σχετικών δημοσιεύσεων, ανακοινώσεων σε συνέδρια, κτλ. εάν υπάρχουν).

o Πιστοποίηση σχετικής εμπειρίας (επαγγελματικής ή εθελοντικής), συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα, κτλ. εάν υπάρχουν.

o Δήλωση σκοπού και κινήτρων.

o Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, όπου ο/η υποψήφιος/α δηλώνει ότι:

α) μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της υποχρεωτικής φοίτησης σύμφωνα με τον κανονισμό σπουδών του .Π.Μ.Σ. «Ειδική Αγωγή» και την προκήρυξη, και

β) αναλαμβάνει το κόστος των σπουδών του για όλα τα εξάμηνα

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιλογή των φοιτητών δείτε την αναλυτική προκήρυξη


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr
man and water

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα