Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πανεπιστήμιο Κρήτης: ΔΠΜΣ στην Ειδική Αγωγή (2021-2022)

ΔΟΘΗΚΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ: Η διάρκεια υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα θα είναι  από Δευτέρα 01/11/21 έως και Τρίτη 30/11/21

Τα Τμήματα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ) και Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (ΠΤΠΕ) του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνουν και λειτουργούν το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Ειδική Αγωγή» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4485/2017 και ΦΕΚ Ίδρυσης: Β΄4159/14-11-2019.

Για το Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 προβλέπεται η εισαγωγή 40 νέων φοιτητών /τριών.

Φοίτηση

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του μεταπτυχιακού τίτλου είναι 4 διδακτικά εξάμηνα. Για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου απαιτείται επιτυχής εκπλήρωση των υποχρεώσεων σε μαθήματα, σεμινάρια, εργαστήρια, πρακτικές ασκήσεις, εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (αν επιλεγεί), όπως αυτά ορίζονται στον κανονισμό σπουδών. Στα δύο πρώτα εξάμηνα ολοκληρώνονται υποχρεωτικά μαθήματα (κορμού και επιλογής), ενώ στα δύο τελευταία εξάμηνα οι συμμετέχοντες επιλέγουν μαθήματα, μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία (αν επιθυμούν να εκπονήσουν) και συμμετέχουν σε πρακτική άσκηση.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων, πρακτικών ασκήσεων και εργαστηρίων είναι υποχρεωτική. Τα μαθήματα διεξάγονται απογευματινές ώρες και Σαββατοκύριακα στις εγκαταστάσεις των δύο Τμημάτων. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα για εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Σχολής Επιστημών Αγωγής (μέχρι 12 ώρες από τις 39 ώρες διδασκαλίας κάθε μαθήματος εφόσον ο διδάσκων το επιθυμεί).

Οι φοιτητές καλούνται να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των δαπανών του προγράμματος καταβάλλοντας το συνολικό ποσό των 3.000 €. Το τέλος φοίτησης θα καταβάλλεται ως εξής: 200 ευρώ κατά την εγγραφή και 4 ισόποσες δόσεις 700 € στην αρχή του κάθε εξαμήνου σπουδών. Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης ή αποτυχίας ολοκλήρωσης των σπουδών, τα καταβληθέντα δίδακτρα δεν επιστρέφονται. Σε περίπτωση απαλλαγής τελών φοίτησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (απαλλαγή τελών φοίτησης τυγχάνει το 30% των εισαχθέντων στο Δ.Π.Μ.Σ. κατ’ έτος φοιτητών) επιστρέφεται μέρος ή το σύνολο των τελών φοίτησης που έχουν καταβληθεί.

Επιλογή Μεταπτυχιακών Φοιτητών

1. Δικαίωμα Υποψηφιότητας

Στο Δ.Π.Μ.Σ. Ειδική Αγωγή θα γίνουν δεκτοί 40 πτυχιούχοι:

α) Παιδαγωγικών Τμημάτων, Τμημάτων Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Τμημάτων Ψυχολογίας, Τμημάτων Κοινωνιολογίας και Τμημάτων Ιατρικής Α.Ε.Ι της ημεδαπής ή αντίστοιχων Πανεπιστημιακών Τμημάτων της αλλοδαπής.

β) Τμημάτων Βρεφονηπιοκομίας, Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας και Τμημάτων Λογοθεραπείας των Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων Τ.Ε.Ι. της αλλοδαπής

γ) Άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι. ή Τμημάτων Τ.Ε.Ι. με πτυχίο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξη ειδικότητας. Οι πτυχιούχοι αυτής της κατηγορίας εφόσον επιλεγούν και δεν έχουν ολοκληρώσει δύο τουλάχιστον μαθήματα των Επιστημών της Αγωγής (ή συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της Ειδικής Αγωγής) στη διάρκεια των προπτυχιακών τους σπουδών ή δεν είναι απόφοιτοι Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., υποχρεούνται να εξετασθούν επιτυχώς σε 2 τουλάχιστον προπτυχιακά μαθήματα των Επιστημών της Αγωγής (ή συναφή μαθήματα με το γνωστικό αντικείμενο της Ειδικής Αγωγής) από το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών των συνεργαζόμενων Τμημάτων. Τα μαθήματα αυτά πρέπει να ολοκληρωθούν στη διάρκεια των δυο πρώτων εξαμήνων των μεταπτυχιακών σπουδών τους.

Οι τίτλοι σπουδών που έχουν αποκτηθεί σε Α.Ε.Ι. εξωτερικού πρέπει να έχουν αναγνωρισθεί από το Ο.Α.Τ.Α.Π. ή ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ως τίτλοι ισότιμοι με εκείνους που χορηγούν τα ελληνικά Α.Ε.Ι.

2. Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών

Υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών γίνεται MONO ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας http://postgrad.cict.uoc.gr στην οποία οι υποψήφιοι θα πρέπει να δημιουργήσουν λογαριασμό χρήστη, να επεξεργαστούν την αίτησή τους, να επισυνάψουν (upload) τα δικαιολογητικά τους και να την υποβάλλουν οριστικά πριν τη λήξη της προθεσμίας. Οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων είναι από Δευτέρα 01/11/21 έως και την Τρίτη 30/11/21 στις 24.00 ώρα. (Θα μπορείτε να στείλετε την αίτησή σας από την 1/11/21 στις 12.00 πμ. και μετά, αφότου ανοίξει η εφαρμογή υποβολής αιτήσεων).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν:

1. Αίτηση συμμετοχής στην ιστοσελίδα http://postgrad.cict.uoc.gr

και τα παρακάτω πιστοποιητικά ή αρχεία

2. Για πτυχιούχους:
2.1. Αντίγραφο Πτυχίου και
2.2. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων
Για πτυχιούχους Πανεπιστημίων του εξωτερικού: Επιπρόσθετα καλούνται να υποβάλλουν πιστοποιητικό ισοτιμίας ή/και αντιστοιχίας του πτυχίου τους από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή αντίγραφο της αίτησης που έχει κατατεθεί στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
Για τελειόφοιτους:
2.3. Βεβαίωση περάτωσης σπουδών με τελική βαθμολογία και
2.4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων

3. Φωτοτυπία ταυτότητας

4. Επικυρωμένο πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 ή εναλλακτικά νόμιμα αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών από Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ξένης χώρας σε μία από τις παραπάνω γλώσσες.

5. Πιστοποίηση σχετικής με το αντικείμενο εμπειρίας (επαγγελματικής ή εθελοντικής), συμμετοχής σε ερευνητική δραστηριότητα και διακρίσεις εάν υπάρχουν

6. Συγγραφικό έργο (Περίληψη σχετικής με το αντικείμενο πτυχιακής εργασίας, βεβαιώσεις σχετικών δημοσιεύσεων και εργασιών σε συνέδρια εάν υπάρχουν

7. Δήλωση σκοπού και κινήτρων

8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86 όπου ο υποψήφιος /α δηλώνει ότι: Δηλώνω υπεύθυνα α) ότι τα στοιχεία της αίτησης μου είναι ακριβή και αληθή. Σε περίπτωση ανακρίβειας γνωρίζω ότι θα έχω τις συνέπειες που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν.1599/1986 β) ότι μπορώ να ανταποκριθώ πλήρως σε όλες τις απαιτήσεις της υποχρεωτικής φοίτησης μου σύμφωνα με τον κανονισμό σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. «Ειδική Αγωγή» και την προκήρυξη.

9. Φωτογραφία

Για τα σαρωμένα πιστοποιητικά και τα αρχεία

Μπορείτε να επισυνάψετε μόνο αρχεία τύπου pdf. Μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος κάθε αρχείου = 2MB. Συνολικό μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος αρχείων = 20MB.

Για τη Φωτογραφία

Μπορείτε να επισυνάψετε αρχεία τύπου: .png, .jpeg Μέγιστο Μέγεθος: 2MB Διαστάσεις: 200px x 200px

Για τις Συστατικές Επιστολές (υποχρεωτικό)

Είναι απαραίτητο να δηλώσετε τουλάχιστον 2 άτομα (π.χ. καθηγητές, εργοδότες) μέσα στην αίτησή σας, τα οποία θα είναι διαθέσιμα σε περίπτωση που τους ζητηθεί συστατική επιστολή. Επομένως, θα πρέπει να συμπεριλάβετε:

1. διεύθυνση e-mail του φορέα στον οποίο ανήκει/εργάζεται ο συντάκτης της επιστολής
2. ιδιότητα και πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του

Διευκρινήσεις για την ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών:

1) Η επιτροπή επιλογής διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου οποιουδήποτε στοιχείου του φακέλου στην πρωτότυπη μορφή του (ή επικυρωμένο αντίγραφό του).

2) Για την πιστοποίηση εκπόνησης πτυχιακής εργασίας χρειάζεται βεβαίωση από τη γραμματεία του Τμήματος από το οποίο αποφοίτησε ο υποψήφιος/α όπου θα φαίνεται ο τίτλος, ο/η συγγραφέας και η βαθμολογία της πτυχιακής εργασίας ή/και να είναι εμφανής η βαθμολογία της στο αναλυτικό πιστοποιητικό προπτυχιακών σπουδών. Η πτυχιακή εργασία μοριοδοτείται μόνο εφόσον έχει συνάφεια με το αντικείμενο της ειδικότητας.

3) Σε περίπτωση 2ου πτυχίου λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός του πτυχίου που είναι συναφέστερο με τις επιστήμες αγωγής και ειδικότερα με την ειδική αγωγή.

4) Για την πιστοποίηση δημοσιευμένων εργασιών χρειάζεται φωτοτυπία της πρώτης σελίδας της εργασίας.

5) Η εκπαιδευτική εμπειρία βεβαιώνεται από την αρμόδια διεύθυνση εκπαίδευσης που υπηρέτησε ο υποψήφιος. Σε περίπτωση ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου, από το μισθολόγιο του ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου και από βεβαίωση του εργοδότη, όπου θα πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά τα εκπαιδευτικά καθήκοντα του υποψηφίου.

Τρόποι απόδειξης γλωσσομάθειας σύμφωνα με το ΑΣΕΠ (25/2/2106) 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΛΛΙΠΕΙΣ ΦΑΚΕΛΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΔΕΝ ΘΑ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ

3. Διαδικασία Επιλογής Εισακτέων

Η Επιτροπή Επιλογής δεν εξετάζει δικαιολογητικά στις περιπτώσεις που ο φάκελος της υποψηφιότητας δεν έχει υποβληθεί σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν ανακοινωθεί στην παραπάνω χρονική περίοδο (δηλ. 01/11/21-έως και 15/11/21) ή είναι ελλιπής και τότε η υποψηφιότητα θεωρείται άκυρη.

Στην περίπτωση που οι εμπρόθεσμες και πλήρεις αιτήσεις υποψηφίων είναι περισσότερες από 120 τότε γίνεται προεπιλογή 80 υποψήφιων και 10 επιλαχόντων με βάση τον φάκελο υποψηφιότητας. Μόνο οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στη λίστα προεπιλογής έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις γραπτές εξετάσεις και στη συνέντευξη.

Σε περίπτωση που οι εμπρόθεσμες και πλήρεις αιτήσεις είναι λιγότερες από 120 τότε δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις και στη συνέντευξη έχουν όλοι/ες οι αιτούντες υποψήφιοι.

Η διαδικασία προεπιλογής για την κατάρτιση της σχετικής λίστας θα στηριχθεί στα κριτήρια Α, Β και Δ του παρακάτω πίνακα μοριοδότησης καθώς και στα πλήρη δικαιολογητικά που έχουν κατατεθεί (π.χ. πιστοποίηση ξένης γλώσσας , σχετικής εμπειρίας, δήλωση σκοπού και κινήτρων, ονόματα για συστάσεις κτλ.).

Η προεπιλογή των υποψηφίων θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος καθώς και των συμμετεχόντων τμημάτων μέχρι την 20/12/21 με τον αριθμό πρωτοκόλλου που λαμβάνεται κατά τον έλεγχο της αιτήσεως σας από την γραμματεία και ο οποίος χρησιμοποιείται στην ανακοίνωση αποτελεσμάτων αντί του ονόματος (σύμφωνα με το νόμο προστασίας προσωπικών δεδομένων).

Η αξιολόγηση των δικαιολογητικών γίνεται βάσει των παρακάτω κριτηρίων

Τα μόρια που αντιστοιχούν στο κάθε κριτήριο προστίθενται χωρίς ωστόσο να είναι αναγκαίο οι υποψήφιοι να έχουν συλλέξει μόρια από όλα τα κριτήρια.

Η επιλογή των φοιτητών που θα φοιτήσουν στο ΔΠΜΣ θα γίνει με βάση τη μοριοδότησή τους σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια του παρακάτω πίνακα

Α) Βαθμός πτυχίου Μέχρι 15 μόρια
Β) Βαθμός συναφούς πτυχιακής εργασίας Μέχρι 5 μόρια
Γ) Συνέντευξη – Επιστημονικό έργο Μέχρι 30 μόρια
Δ) Εκπαιδευτική εμπειρία Μέχρι 10 μόρια
Ε) Γραπτή Δοκιμασία σε δύο γνωστικά αντικείμενα Μέχρι 40 μόρια

Ο τελικός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων διαμορφώνεται με βάση το άθροισμα των μορίων που έχουν συγκεντρώσει (μέγιστη μοριοδότηση =100) και η επιλογή τους στο ΔΠΜΣ γίνεται με βάση τη σειρά τους στον πίνακα κατάταξης. Εάν κάποιος υποψήφιος αρνηθεί να εγγραφεί, τη σειρά του παίρνει ο επόμενος στη σειρά κατάταξης. Εάν ισοβαθμήσουν στην τελευταία θέση παραπάνω τους ενός υποψήφιοι, επιλέγονται όλοι.

Στη γραπτή δοκιμασία θα προσέλθουν όλοι οι αιτούντες, αν οι εμπρόθεσμες και πλήρεις αιτήσεις είναι λιγότερες από 120 ή όσοι υποψήφιοι είναι στη λίστα προεπιλογής. Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν σε μια ενιαία τρίωρη γραπτή εξέταση στα γνωστικά αντικείμενα: (α) Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας και (β) Ειδική Αγωγή. Ακριβές πρόγραμμα του χρόνου και τόπου εξέτασης θα ανακοινωθεί .

Μόνο οι επιτυχόντες της γραπτής δοκιμασίας (δηλ. όσοι συγκεντρώσουν βαθμολογία μεγαλύτερη της βάσης 5 σε καθένα από τα δύο γνωστικά αντικείμενα) θα κληθούν σε συνέντευξη από τριμελή επιτροπή. Εάν ο βαθμός μίας από τις γραπτές δοκιμασίες είναι κάτω από την βάση ,τότε ο υποψήφιος αποκλείεται αυτόματα από την διαδικασία επιλογής.

Η συνέντευξη μπορεί να γίνει δια ζώσης ή με προγραμματισμένη τηλεδιάσκεψη (π.χ. μέσω skype). Ακριβές πρόγραμμα του χρόνου και τρόπου εξέτασης θα ανακοινωθεί .

Οι επιτυχόντες/ούσες οφείλουν να εγγραφούν αυτοπροσώπως στο ΔΠΜΣ εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ανακοίνωση του τελικού πίνακα επιτυχόντων. Όσοι επιτυχόντες/ούσες δεν εγγραφούν εντός της καθορισμένης προθεσμίας, αυτόματα θα θεωρηθούν ότι δεν έχουν αποδεχθεί την εγγραφή τους, και θα κληθούν οι επόμενοι υποψήφιοι βάσει της σειράς κατάταξης επιτυχόντων για να αναπληρώσουν τις κενές θέσεις.

Πληροφορίες για τις θεματικές ενότητες των γραπτών εξετάσεων και ενδεικτική βιβλιογραφία είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να αποστέλλετε email στην γραμματεία: eidikiagogi@edc.uoc.gr

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 2021-2022.pdf
ΥΛΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.pdf


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο