Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πανεπιστήμιο Κρήτης: Δημόσια Υγεία - Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας - Υπηρεσίες Υγείας (2022-2023)

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο Δημόσια Τγεία - Πρωτοβάθμια Υροντίδα Τγείας- Τπηρεσίες Τγείας (ΥΕΚ: 3306 τ. Β’ 28.06.2022), το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ).

Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην υποβολή αιτήσεων για την απόκτηση ΔΜΣ στις εξής κατευθύνσεις/εξειδικεύσεις:

  1. Δημόσια Υγεία και Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ)
  2. Υπηρεσίες Υγείας

Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η δημιουργία επιστημόνων υγείας με υψηλό επίπεδο δεξιοτήτων που θα συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών υγείας με τη χρήση αρχών, μεθοδολογιών και εργαλείων από την Δημόσια Υγεία και την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ).

Η διάρκεια φοίτησης για την απόκτηση του ΔΜΣ είναι 4 ακαδημαϊκά εξάμηνα από τα οποία τα δύο πρώτα εξάμηνα αφορούν στην παρακολούθηση μαθημάτων, το τρίτο εξάμηνο αφορά στη συγγραφή του πρωτοκόλλου και στη συλλογή δεδομένων για τη μεταπτυχιακή εργασία και το τέταρτο εξάμηνο αφορά στην εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας. Το Πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης και η παρακολούθηση υποχρεωτική. Η επίσημη γλώσσα του Προγράμματος είναι η Ελληνική.


Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι:
(α) πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής, προερχόμενοι από τα Τμήματα Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Νοσηλευτικής και άλλων Τμημάτων Επιστημών Υγείας.
(β) πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής, προερχόμενοι από τα Τμήματα Οικονομικών, Διοικητικών και Κοινωνικών Επιστημών και άλλων Τμημάτων συναφών αντικειμένων.
(γ) πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγούς Ιδρύματος της αλλοδαπής προερχόμενοι από Τμήματα, το αντικείμενο των οποίων σχετίζεται με δράσεις δημόσιας υγείας, πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και διοίκησης υπηρεσιών υγείας.
(δ) T.Ε.Ι./Α.Τ.Ε.Ι. συναφών αντικειμένων.

Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών
Υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών γίνεται MONO ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας εδώ στην οποία οι υποψήφιοι θα πρέπει να δημιουργήσουν λογαριασμό χρήστη, να επεξεργαστούν την αίτησή τους, να επισυνάψουν (upload) τα δικαιολογητικά τους και να την υποβάλλουν οριστικά πριν τη λήξη της προθεσμίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν:
1. Αίτηση συμμετοχής : στην ιστοσελίδα  και τα παρακάτω πιστοποιητικά ή αρχεία
2. Για πτυχιούχους:
Αντίγραφο Πτυχίου ή πτυχίων και Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων
Για πτυχιούχους Πανεπιστημίων του εξωτερικού
Επιπρόσθετα καλούνται να υποβάλλουν πιστοποιητικό ισοτιμίας ή/και αντιστοιχίας του πτυχίου τους από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή αντίγραφο της αίτησης που έχει κατατεθεί στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 7 του Ν. 4485/2017, Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ)
Για τελειόφοιτους:
Υποβολή Πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων και Βεβαίωση περάτωσης σπουδών (εφόσον υπάρχει)
3. Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 με βάση το Κοινό Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τις γλώσσες
4. Κατάλογο δημοσιεύσεων ή επιστημονικών εργασιών, εφόσον υπάρχουν (σε αρχείο pdf)
5. Δύο (2) συστατικές επιστολές
6. Φωτογραφία

Για τα σαρωμένα πιστοποιητικά και τα αρχεία
Μπορείτε να επισυνάψετε μόνο αρχεία τύπου pdf
Μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος κάθε αρχείου = 2MB
Συνολικό μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος αρχείων = 20MB
Για τη φωτογραφία
Μπορείτε να επισυνάψετε αρχεία τύπου: .png, .jpeg Μέγιστο Μέγεθος: 2MB
Διαστάσεις: 200px x 200px

Τέλη φοίτησης
Το Πρόγραμμα προβλέπει τέλη φοίτησης ύψους 2000€ για το σύνολο των σπουδών. Ενδεικτική καταβολή των τελών φοίτησης:(εδώ, σελ.4)

Χρονοδιάγραμμα

  • 7/09/2022 - Λήξη υποβολής αιτήσεων
  • 9/09/2022 – Λήξη υποβολής συστατικών επιστολών
  • 15/09/2022: Συνέντευξη

Σε περίπτωση μεγάλου αριθμού υποψηφίων θα διεξαχθούν συνεντεύξεις και στις 16/09/2022.
Για την ώρα και τον τρόπο διεξαγωγής των συνεντεύξεων, οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν από τη Γραμματεία ΠΜΣ μέσω e-mail, μετά τη λήξη της υποβολής των αιτήσεων.

Οκτώβριος 2022
Εγγραφές με προσκόμιση των εξής δικαιολογητικών:
– Έντυπο εγγραφής
– Αντίγραφο πτυχίου και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (αφορά μόνον σε όσους δεν είχαν προσκομίσει τα σχετικά πιστοποιητικά κατά τη διάρκεια των αιτήσεων) ή βεβαίωση ολοκλήρωσης προπτυχιακών σπουδών, για όσους δεν έχουν λάβει το πτυχίο τους κατά την περίοδο των εγγραφών
– Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή αντίστοιχου για ξένους υπηκόους
– Πιστοποιητικό ισοτιμίας ή/και αντιστοιχίας του πτυχίου από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή αντίγραφο της αίτησης για την αναγνώριση τίτλου σπουδών/αναγνώρισης ομοταγούς που έχει υποβληθεί στον ΔΟΑΤΑΠ (αφορά μόνον σε όσους δεν είχαν προσκομίσει τα παραπάνω κατά τη διάρκεια των αιτήσεων).
Σε περίπτωση που δεν κατατεθεί εμπρόθεσμα κάποιο από τα παραπάνω δικαιολογητικά, ΔΕΝ θα είναι εφικτή η εγγραφή.

Έναρξη Μαθημάτων: Οκτώβριος 2022

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία ΠΜΣ (τηλ. 2810394868, postgradsecr@med.uoc.gr τηλ. 2810394671, mph@med.uoc.gr)

Προκήρυξη


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο