Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Βυζαντινές Σπουδές (2021-2022)

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βυζαντινές Σπουδές» του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θα κάνει δεκτούς από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 έως είκοσι (20) νέους μεταπτυχιακούς φοιτητές κατόπιν εξετάσεων στον Α΄ Κύκλο στις παρακάτω κατευθύνσεις:
i) Βυζαντινή Ιστορία δέκα (10)
ii) Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη δέκα (10)

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας (1ος όροφος κτιρίου Διοίκησης, Πανεπιστημιούπολη, Ιωάννινα 45 110) αίτηση η οποία θα συνοδεύεται από:

1. Βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου (το οποίο θα περιλαμβάνει και ενδελεχή αυτο-αξιολόγηση του ενδιαφέροντος του υποψηφίου για το Π.Μ.Σ, καθώς και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που τεκμηριώνει επιστημονικές δραστηριότητες του).
2. Αντίγραφα πτυχίων (περιλαμβάνονται και πτυχία ξένης γλώσσας) και αναγνώριση ισοτιμίας (σε περίπτωση που το πτυχίο χορηγήθηκε από ομοταγές ίδρυμα του εξωτερικού).
3. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών.
4. Φώτοτυπία ταυτότητας.

Τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν από τις 6 έως 19 Σεπτεμβρίου 2021.

Οι γραπτές εξετάσεις θα διενεργηθούν στις 11 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ., ενώ οι προφορικές εξετάσεις θα γίνουν την ίδια ημέρα σε ώρα που θα ανακοινωθεί κατά τη διάρκεια των εξετάσεων (Βυζαντινό Σπουδαστήριο, 1ος όροφος κτιρίου Φιλοσοφικής Σχολής, Πανεπιστημιούπολη, Ιωάννινα 45110).

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για τις προϋποθέσεις κατάθεσης αίτησης και τον τρόπο επιλογής στο Άρθρο 5 «Επιλογή Μεταπτυχιακών Φοιτητών» του κανονισμού λειτουργίας του ΠΜΣ (ΦΕΚ 1796/Β/21.5.2018) που θα βρείτε αναρτημένο στην ιστοσελίδα: εδώ. Στην ίδια ιστοσελίδα θα βρείτε υπόδειγμα αίτησης και την εξεταστέα ύλη.

Η αίτηση και τα συνοδευόμενα δικαιολογητικά μπορούν να κατατεθούν και ηλεκτρονικά με σαρωμένα αρχεία από τα πρωτότυπα έγγραφα στα οποία θα υπάρχει εμφανώς η πρωτότυπη υπογραφή του συντάκτη.Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο