Για την απόκτηση Δ.Μ.Σ. στο Π.Μ.Σ. «Βυζαντινές Σπουδές», οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Π.Μ.Σ. οφείλουν να παρακολουθήσουν και να περατώσουν επιτυχώς κύκλο μεταπτυχιακών μαθημάτων δύο ακαδημαϊκών Ετών, ήτοι τεσσάρων εξαμήνων σύμφωνα με το πρόγραμμα μαθημάτων. Το αναλυτικό περιεχόμενο των μαθημάτων περιλαμβάνεται στον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος με μέριμνα της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. Τα μαθήματα είναι εξαμηνιαία, όπως το εξάμηνο ορίζεται από το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο της Σχολής. Στην εκπαιδευτική διαδικασία του Π.Μ.Σ., εκτός από την παρακολούθηση και εξέταση των μεταπτυχιακών μαθημάτων και την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, περιλαμβάνονται: εκπαιδευτικές εκδρομές, επιτόπιες έρευνες, επισκέψεις σε μουσεία και συλλογές, επισκέψεις σε ανασκαφές, καθώς και κάθε άλλη δραστηριότητα που ενισχύει το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του Π.Μ.Σ. Το πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ. «Βυζαντινές Σπουδές», ανά κατεύθυνση είναι το παρακάτω:

 

α. Κατεύθυνση: «Βυζαντινή Ιστορία»

Το ακαδημαϊκό πρόγραμμα της κατεύθυνσης «Βυζαντινή Ιστορία» περιλαμβάνει μαθήματα επιλογής με τη μορφή σεμιναρίων. Για την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών συνολικού αριθμού 120 ECTS και την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) απαιτείται η παρακολούθηση: α) Δύο υποχρεωτικών μαθημάτων κατά το πρώτο εξάμηνο σπουδών. β) Δύο υποχρεωτικών μαθημάτων κατά την διάρκεια του δευτέρου εξαμήνου σπουδών. γ) Δύο υποχρεωτικών μαθημάτων κατά το τρίτο εξάμηνο σπουδών δ) Η εκπόνηση της υποχρεωτικής διπλωματικής εργασίας κατά τη διάρκεια του τέταρτου εξαμήνου σπουδών. Από τα έξι μαθήματα τα τέσσερα είναι της Βυζαντινής Ιστορίας, ένα της Βυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης και ένα της Βυζαντινής Φιλολογίας.

 

β. Κατεύθυνση: «Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη»

Το ακαδημαϊκό πρόγραμμα της κατεύθυνσης «Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη» περιλαμβάνει μαθήματα επιλογής με τη μορφή σεμιναρίων. Για την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών συνολικού αριθμού 120 ECTS και την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) απαιτείται η παρακολούθηση: α) Δύο υποχρεωτικών μαθημάτων κατά το πρώτο εξάμηνο σπουδών. β) Δύο υποχρεωτικών μαθημάτων κατά την διάρκεια του δευτέρου εξαμήνου σπουδών. γ) Δύο υποχρεωτικών μαθημάτων κατά το τρίτο εξάμηνο σπουδών δ) Η εκπόνηση της υποχρεωτικής διπλωματικής εργασίας κατά τη διάρκεια του τέταρτου εξαμήνου σπουδών. Από τα έξι μαθήματα τα τέσσερα είναι της Βυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης, ένα της Βυζαντινής Ιστορίας και ένα της Βυζαντινής Φιλολογίας.

 

Θεματικά πεδία μαθημάτων:

Α) Βυζαντινή Ιστορία: (Θεσμοί, Δίκαιο, Εκκλησία, Κοινωνία, Διοίκηση και Οικονομία, Παιδεία, Εξωτερική Πολιτική, Ιστορική Γεωγραφία, Σχέσεις με άλλους λαούς και Βοηθητικές Επιστήμες)

Β) Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη: (Αρχιτεκτονική, Μνημειακή Ζωγραφική, Εικόνες, Εικονογραφημένα Χειρόγραφα, Μικροτεχνία, Γλυπτική, Μνημειακή Τοπογραφία, Κοπτική Τέχνη, Μεταβυζαντινή Τέχνη, Αλληλεπιδράσεις με την Τέχνη άλλων λαών και Βοηθητικές Επιστήμες)

Γ) Βυζαντινή Φιλολογία: (Ιστοριογραφία- Χρονογραφία, Επιστολογραφία, Κριτική και Έκδοση κειμένων, Αγιολογία, Ποίηση και Υμνογραφία)

 

Το κάθε υποχρεωτικό μεταπτυχιακό μάθημα και στις δυο κατευθύνσεις του Π.Μ.Σ., απονέμει 15 ECTS. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία απονέμει 30 ECTS. Το Π.Μ.Σ. απονέμει συνολικά 120 ECTS.


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο