Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (2023-2024)

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων πρόκειται να δεχθεί 12 μεταπτυχιακές/ούς φοιτήτριες/τές στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» για το ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2024.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, η διάρκεια σπουδών είναι τέσσερα (4) εξάμηνα και παρέχεται δωρεάν. Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτές/οί πτυχιούχοι Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης, πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών Τμημάτων της ημεδαπής και ομοταγών, αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι πρώην ΤΕΙ.

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους από την 1η έως την 10η Σεπτεμβρίου 2023 ακολουθώντας το σύνδεσμο: εδώ)

Οι επιτυχούσες/όντες υποψήφιες/οι είναι υποχρεωμένες/οι, προκειμένου να εγγραφούν, να προσκομίσουν επίσης:
1. Αντίγραφο πτυχίου και λοιπών τίτλων (σε περίπτωση πτυχίου της αλλοδαπής, απαιτείται και η επίσημη αναγνώριση από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ)
2. Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας

Επιτυχούσα/ών υποψήφια/ος η/ο οποία/ος δεν θα προσκομίσει κάποιο από τα παραπάνω δικαιολογητικά αποκλείεται και τη θέση της/ου καταλαμβάνει η/ο πρώτη/ος επιλαχούσα/ών στη σειρά κατάταξης.

Διαδικασία Επιλογής

Οι υποψήφιες/οι θα εξεταστούν σε γραπτή δοκιμασία σχετική με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (για εξεταστέα ύλη και βιβλιογραφία βλ. Παράρτημα). Επίσης, θα εξεταστούν σε μία από τις εξής ξένες γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική. Όμως, εάν διαθέτουν πιστοποιητικό κατοχής ξένης γλώσσας Επιπέδου C1 και άνω ή και αντίστοιχο με αυτό σύμφωνα με τη νομοθεσία και τον Εσωτερικό Κανονισμό του ΠΜΣ Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, ή είναι πτυχιούχοι Πανεπιστημίων ξένων χωρών από Τμήματα που η επίσημη γλώσσα διδασκαλίας τους συμπίπτει με κάποια από τις προαναφερόμενες γλώσσες ή είναι πτυχιούχοι Ξένων Φιλολογιών ελληνικών Πανεπιστημίων, απαλλάσσονται της συγκεκριμένης εξέτασης.

Η γραπτή εξέταση στην ξένη γλώσσα για όσες/ους δεν διαθέτουν πιστοποιητικό κατοχής ξένης γλώσσας Επιπέδου C1 και άνω ή και αντίστοιχο με αυτό σύμφωνα με τη νομοθεσία και τον Εσωτερικό Κανονισμό του ΠΜΣ Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, ή είναι πτυχιούχοι Πανεπιστημίων ξένων χωρών από Τμήματα που η επίσημη γλώσσα διδασκαλίας τους συμπίπτει με κάποια από τις προαναφερόμενες γλώσσες ή είναι πτυχιούχοι Ξένων Φιλολογιών ελληνικών Πανεπιστημίων προηγείται και η επιτυχία σε αυτή θεωρείται ως προαπαιτούμενο για τη συμμετοχή των υποψηφίων στην εξέταση του γνωστικού αντικειμένου που ακολουθεί.

Οι επιτυχούσες/όντες στη γραπτή δοκιμασία, δηλαδή, που βαθμολογήθηκαν με ≥30 θα κληθούν να προσέλθουν σε προφορική συνέντευξη.

Για την τελική κατάταξη των υποψηφίων, λαμβάνονται υπόψη ειδικά κριτήρια, όπως: ο βαθμός πτυχίου, ο βαθμός της γραπτής δοκιμασίας, ο βαθμός της συνέντευξης, η πιστοποιημένη παρακολούθηση σεμιναρίων σχετικών με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, οι δημοσιεύσεις της/ου υποψήφιας/ου σε έγκριτα περιοδικά και ο βαθμός της πτυχιακής εργασίας (εφόσον έχει εκπονηθεί πτυχιακή εργασία), κ.ά. Ο συντελεστής βαρύτητας καθενός από τα παραπάνω κριτήρια αναφέρεται, αναλυτικά, στο Παράρτημα (σελ. 3)

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων θα γνωστοποιηθούν οι ακριβείς ημερομηνίες των γραπτών δοκιμασιών (στην ξένη γλώσσα και το γνωστικό αντικείμενο), οι οποίες θα πραγματοποιηθούν το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου ή το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου.

Για κάθε συμπληρωματική πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Διευθυντή του ΠΜΣ (τηλ.: 2651005664).

Προκήρυξη


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο