Neapolis University
Neapolis University
International Hellenic University

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Ανόργανη Βιολογική Χημεία (2018-2019)

Η Ειδική Δι-ιδρυματική Επιτροπή του ΔΠΜΣ Ανόργανη Βιολογική Χημεία, στο πλαίσιο της λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Φ.Ε.Κ. 2612/5-7-2018, τ. Β) προκηρύσσει την εισαγωγή 15 (δεκαπέντε) νέων μεταπτυχιακών φοιτητών για το Πανεπιστημιακό έτος 2018-19.

Η εισαγωγή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών θα γίνει το Σεπτέμβριο του 2018.

Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Δι-ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Ανόργανη Βιολογική Χημεία", οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην “Ανόργανη Βιολογική Χημεία”.

Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Χημείας, Βιολογίας, Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιοχημείας, Χημικών Μηχανικών, Μηχανικών Υλικών και συναφών Τμημάτων της ημεδαπής ή Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Σε ό,τι αφορά πτυχιούχους ΑΕΙ άλλων κλάδων θετικών επιστημών, επιστημών υγείας ή Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου ((Τεχνολογίας Τροφίμων, Διατροφής, Ιατρικών Εργαστηρίων, Εποπτών Δημόσιας Υγείας). είναι δυνατή η αποδοχή τους στο ΔΠΜΣ υπό την προϋπόθεση ότι θα παρακολουθήσουν και θα εξεταστούν σε επί πλέον μαθήματα προπτυχιακού επιπέδου, που για κάθε πτυχιούχο θα υποδεικνύεται από τη Συντονιστική Επιτροπή του ΔΠΜΣ, με απόφασή της, ανάλογα με το επίπεδο γνώσεών του σχετικά με το αντικείμενο της Ανόργανης Βιολογικής Χημείας. Η παρακολούθηση και εξέταση στα μαθήματα αυτά πρέπει να ολοκληρώνονται με επιτυχία κατά τη διάρκεια του 1ου έτους φοίτησης.

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό όπως έχει δημοσιευτεί στο Φ.Ε.Κ. 2612/5-7-2018, τ. Β, του ΔΠΜΣ Ανόργανη Βιολογική Χημεία.

Για την επιλογή αξιολογούνται και συνεκτιμούνται τα ακόλουθα στοιχεία, όπως προκύπτουν από έγγραφα που επισυνάπτονται στην αίτηση των υποψηφίων:

 1. Συνολικός βαθμός πτυχίου, αναλυτική βαθμολογία
 2. Βαθμολογία σε μαθήματα συγγενή με την κατεύθυνση σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ.
 3. Ερευνητική δραστηριότητα όπως προκύπτει από δημοσιεύσεις σε επιστημονικά συνέδρια και επιστημονικά περιοδικά (μέχρι 5).
 4. Συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π. που σχολιάζουν ουσιαστικά και αξιολογούν την ικανότητα του υποψηφίου ή της υποψηφίας να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών.
 5. Επαγγελματική εμπειρία σε αντικείμενα συναφή με τη μεταπτυχιακή κατεύθυνση σπουδών για την οποία υποβάλλεται η αίτηση.
 6. Αποδεδειγμένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, η οποία κατά κανόνα προκύπτει από σχετικά πιστοποιητικά (επιπέδου Β2) ή κατά περίπτωση, και σύμφωνα με την κρίση της Σ.Ε. (Συντονιστικής Επιτροπής), από σπουδές σε Πανεπιστήμια με επίσημη γλώσσα την Αγγλική. Η πιστοποίηση (αν δεν υπάρχει πιστοποιητικό) είναι δυνατόν να γίνει μέσω γραπτής εξέτασης από την Σ.Ε. σε ημερομηνία προγενέστερη της αξιολόγησης των αιτήσεων.
 7. Η Σ.Ε., προκειμένου να διαμορφώσει την πρότασή της προς την Ε.Δ.Ε, καλεί σε συνέντευξη υποψήφιους φοιτητές.

Όσοι από τους υποψηφίους οφείλουν μέχρι τρία (3) μαθήματα επί πτυχίω, υπάρχει ανοχή για την λήψη του πτυχίου τους μέχρι 31 Οκτωβρίου του ίδιου χρόνου. Για την επιλογή τους όμως λαμβάνεται υπ’ όψιν ο μέσος όρος της βαθμολογίας των λοιπών μαθημάτων τους, τόσο σαν τελικός βαθμός του πτυχίου τους, όσο και για την εξαγωγή του μέσου όρου της βαθμολογίας τους στα σχετικά μαθήματα της Ανόργανης Χημείας και της Βιοχημείας.

Επισημαίνεται ότι για να είναι έγκυρη η υποψηφιότητα των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών θα πρέπει τα δικαιολογητικά να παραληφθούν σε έντυπη μορφή από την Γραμματεία του Τμήματος Χημείας, μέχρι 31-08-2018, στην διεύθυνση (ΔΠΜΣ Ανόργανη Βιολογική Χημεία, Γραμματεία Τμήματος Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 45110, Ιωάννινα). Επίσης τα δικαιολογητικά πρέπει απαραιτήτως να αποσταλούν και σε ηλεκτρονική μορφή στις παρακάτω διευθύνσεις (cbanti@cc.uoi.gr, gramchem@cc.uoi.gr).

Οι αιτήσεις περιλαμβάνουν:

 1. Συμπληρωμένη αίτηση, έντυπο της οποίας διατίθεται από την ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού προγράμματος (http://bic.chem.uoi.gr/)
 2. Αντίγραφα τίτλων σπουδών, αναλυτικής βαθμολογίας ανά μάθημα, πιστοποιητικών αντιστοιχίας και ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τίτλους που αποκτήθηκαν από ιδρύματα της αλλοδαπής.
 3. Αντίγραφα τυχόν αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.
 4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών.
 5. Επιστημονικές εργασίες ή διατριβές ή συμμετοχές σε συνέδρια με εργασίες (μέχρι 5), 2η ξένη γλώσσα εκτός της Αγγλικής αποδεικνυόμενη με αντίστοιχο πτυχίο, επιμόρφωση σε άλλο χρήσιμο πεδίο (π.χ. Η/Υ) αποδεικνυόμενη με σχετικό πτυχίο, προϋπηρεσία σε άλλο ερευνητικό εργαστήριο ή στη βιομηχανία, διπλωματική εργασία, λοιπές δραστηριότητες (π.χ. συμμετοχή στα όργανα διοίκησης του Παν/μίου, αθλητικές δραστηριότητες κτλ.))
 6. Βιογραφικό σημείωμα
 7. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
 8. Δύο συστατικές επιστολές

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν σχετικές πληροφορίες από την Γραμματεία του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Web: bic.chem.uoi.gr, Email: cbanti@cc.uoi.gr, gramchem@cc.uoi.gr, Τηλ. 2651007225, 2651007294, 2651008362 Fax: 2651007006)


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα