Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας: Ολοκληρωμένη διαχείριση παραγωγικών ζώων και άγριας πανίδας (2024-2025)

To Τμήμα Γεωπονίας, της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνει για 5η χρονιά το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), με τίτλο: «Ολοκληρωμένη διαχείριση παραγωγικών ζώων και άγριας πανίδας»

Στο ΠΜΣ «Ολοκληρωμένη διαχείριση παραγωγικών ζώων και άγριας πανίδας» γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή, πτυχιούχοι, αλλά όχι αποκλειστικά, Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής, Γεωπονικών Σχολών, Οικονομικών Σχολών, Σχολών Τεχνολογίας Γεωπονίας, Σχολών ή Τμημάτων Κτηνιατρικής, Βιολογίας, Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Γεωλογίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Περιβάλλοντος, Ιχθυολογίας ή παρεμφερών αντικειμένων καθώς και ομοταγών Ιδρυμάτων του εξωτερικού.

Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή: Μεταπτυχιακού Διπλώματος (ΜΔ) στην «Ολοκληρωμένη διαχείριση παραγωγικών ζώων και άγριας πανίδας» και στην Αγγλική γλώσσα Master of Science in «Livestock and Wildlife Management».

Η διάρκεια του ΠΜΣ που οδηγεί σε μεταπτυχιακό δίπλωμα (ΜΔ) είναι 4 εξάμηνα εκ των οποίων το 4ο εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Κάθε περίοδος αποτελείται από 13 εβδομάδες διδασκαλίας και μία εβδομάδα εξετάσεων.

Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται σε είκοσι φοιτητές (20) και κατ ́ ανώτερο όριο σε είκοσι πέντε (25) φοιτητές ανά έτος. Σε περίπτωση ισοβαθμίας των υποψηφίων φοιτητών εισάγονται ως υπεράριθμοι όσοι ισοβαθμούν με τον τελευταίο επιτυχόντα. Εφόσον οι εισακτέοι υπερβαίνουν το παραπάνω όριο, δημιουργείται και δεύτερο τμήμα. Ο αριθμός των εισακτέων μπορεί να τροποποιείται με απόφαση της Ειδικής Επιτροπής.

Τα τέλη φοίτησης έχουν οριστεί σε 2.200 € συνολικά για τις 4 περιόδους του προγράμματος από τα οποία θα πρέπει να καταβληθούν 800 € κατά την εγγραφή στο Α’ εξάμηνο, 700 € κατά την ανανέωση εγγραφής στο Β’ εξάμηνο και 700 € κατά την ανανέωση εγγραφής στο Γ’ εξάμηνο.

Με βάση την παρ. 2 του άρθρου 418 και του άρθρου 86 του ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α’ 141) ποσοστό έως 30% των εισακτέων δύναται, εφόσον συντρέχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις, να απαλλάσσεται από τα τέλη φοίτησης. Οι φοιτητές αυτοί θα γίνουν δεκτοί ως υπεράριθμοι.

Η διδασκαλία των μαθημάτων θα πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου με τη χρήση μεθόδων σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του ν. 4957/2022.

Οι ημερομηνίες πραγματοποίησης των μαθημάτων ανακοινώνονται στην αρχή κάθε εξαμήνου. Τα μαθήματα του ΠΜΣ βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. (lwm.uowm.gr)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

 • Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση εγγραφής στο ΠΜΣ, στο ειδικό έντυπο της γραμματείας, που περιλαμβάνει και ενσωμάτωσει μιας φωτογραφίας του/της υποψηφίου/ας.
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 • Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών*.
 • Για τους Έλληνες υποψηφίους αναγνωρισμένα πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας και άλλων ξένων γλωσσών, εάν υπάρχουν. Για τους αλλοδαπούς, επιπλέον της γνώσης της αγγλικής γλώσσας, πρέπει να πιστοποιούν κατά το νόμο, εξίσου και τη γνώση της Ελληνικής γλώσσας.
 • Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου.
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας για στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, όπως αυτό αναλύεται στην Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση.
  * Προκειμένου για κατόχους τίτλων σπουδών της αλλοδαπής, σύμφωνα με την παράγραφο 2, του άρθρου 36, του Ν.5029 (ΦΕΚ 55Α/2023), με την οποία τροποποιείται η παράγραφος 4, του άρθρου 304 του Ν.4957/2022 καταργείται η ατομική αίτηση αναγνώρισης αλλοδαπού ακαδημαϊκού τίτλου από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και τα ΑΕΙ της Ελλάδας, για να διαπιστώσουν αν ένα ίδρυμα της αλλοδαπής ή ένας τύπος τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής είναι αναγνωρισμένο, δεσμεύονται από το Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής και το Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
  Επίσης, η πρόβλεψη των σχετικών διατάξεων για υποβολή «Βεβαίωσης Τόπου Σπουδών», όταν ένας τίτλος έχει απονεμηθεί από αλλοδαπά ιδρύματα που απονέμουν τίτλους σπουδών που οργανώνονται μέσω συμφωνίας δικαιόχρησης με ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα και βρίσκονται στον οικείο κατάλογο, αφορά μόνον τα αλλοδαπά ιδρύματα που περιλαμβάνονται στον «Κατάλογο των αλλοδαπών ιδρυμάτων που απονέμουν τίτλους σπουδών οργανώνονται μέσω συμφωνίας δικαιόχρησης με ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα».

Για την επιλογή των υποψηφίων τα κριτήρια αξιολόγησης και η αντίστοιχη μοριοδότηση είναι τα εξής:

 • Προπτυχιακή Επίδοση – Βαθμός πτυχίου (60 %).
 • Καλή γνώση της Αγγλικής (Προαπαιτούμενο, με δυνατότητα εξέτασης εάν δεν υπάρχει αποδεικτικός τίτλος).
 • Επαγγελματική εμπειρία συναφή με το αντικείμενο του ΠΜΣ, μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών, και η οποία αποδεικνύεται νομίμως (μέγιστο 5 έτη) (10 %).
 • Προσωπική συνέντευξη (30%).

Η αξιολόγηση των υποψηφίων φοιτητών, που έχουν προσκομίσει εμπρόθεσμα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά γίνεται ως εξής:
Αξιολόγηση υποψηφιοτήτων από την Επιτροπή Επιλογής: Η ΕΕ αξιολογεί τις υποψηφιότητες οι οποίες υποβλήθηκαν αφενός μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες και αφετέρου είναι πλήρεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Στην περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων που καλύπτουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις είναι μικρότερος του οριζόμενου ορίου, τότε δεν απαιτείται μοριοδότηση, παρά μόνο ανακοίνωση της λίστας των επιτυχόντων.

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων: Μετά την επικύρωση του καταλόγου επιτυχόντων και επιλαχόντων, αναρτώνται στους πίνακες του Τμήματος και ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του τα αποτελέσματα της επιλογής των υποψηφίων δηλ. ο κατάλογος των επιτυχόντων κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης, για το ΠΜΣ στην «Ολοκληρωμένη διαχείριση παραγωγικών ζώων και άγριας πανίδας».

Αποδοχή επιλογής εισακτέου: Με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του Τμήματος, ο Διευθυντής ή Αν. Διευθυντής του ΠΜΣ αποστέλλει επιστολή αποδοχής σε κάθε υποψήφιο που γίνεται δεκτός στο ΠΜΣ. Στην επιστολή αποδοχής επισημαίνεται ότι εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών, από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, οι επιτυχόντες καλούνται να απαντήσουν με Υπεύθυνη Δήλωση τους, κατά νόμο (άρθρο 8 Ν.1599/1986), στη Γραμματεία του ΠΜΣ σχετικά με την αποδοχή ή όχι της επιλογής τους στο ΠΜΣ. Η περίπτωση μη-έγκαιρης ανταπόκρισης από επιλεγέντα υποψήφιο εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, ισοδυναμεί με παραίτηση από την υποψηφιότητά του. Εφόσον υπάρξουν παραιτήσεις η Γραμματεία ενημερώνει τους αμέσως επόμενους, επιλαχόντες, στη σειρά αξιολόγησης του σχετικού καταλόγου.

Ενστάσεις: Τυχόν ενστάσεις των υποψηφίων κατατίθενται στη γραμματεία του ΠΜΣ εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων. Τις ενστάσεις εξετάζει η ΕΕ.

Η ΕΕ αποφασίζει για την αποδοχή ή όχι των ενστάσεων και αντίστοιχα τροποποιεί ή όχι τον Κατάλογο επιτυχόντων και επιλαχόντων.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας από 14/06/2024 μέχρι 16/09/2024 είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ankonstantinidou@uowm.gr ή ταχυδρομικώς (σφραγίδα ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφορών), στην παρακάτω διεύθυνση:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γραμματεία Τμήματος Γεωπονίας
ΠΜΣ «Ολοκληρωμένη διαχείριση παραγωγικών ζώων και άγριας πανίδας» Τέρμα Κοντοπούλου, τ.κ. 50100 Φλώρινα
Τηλ. 2385054610

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται:
Α) Στη Γραμματέα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (κα Άννα Κωνσταντινίδου), τηλ.: 23850 54610 και email: lwm@uowm.gr
B) Στη Διευθύντρια του ΠΜΣ (κα. Αικατερίνη Μέλφου), τηλ. 6932726093

Προκήρυξη
Αίτηση


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο