Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Για την απόκτηση του ΜΔΕ απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος καθώς και η επιτυχής εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Σε εφαρμογή της υπουργικής απόφασης υπό στοιχεία Φ5/89656/Β3 (Β΄ 1466/2007), όπως ισχύει και με τις μεταγενέστερες διατάξεις, τα μαθήματα αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο σπουδών. Κατά την διάρκεια των τριών πρώτων εξαμήνων οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν με επιτυχία σε δώδεκα (12) μαθήματα συγκεντρώνοντας 90 πιστωτικές μονάδες (credits). Η διπλωματική εργασία αντιστοιχεί επίσης σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες. Συνολικά απαιτείται η συμπλήρωση εκατόν είκοσι (120) πιστωτικών μονάδων. Η γλώσσα διδασκαλίας του μεταπτυχιακού ορίζεται η Ελληνική ή/ και η Αγγλική.

Αναλυτικά η διάρθρωση του προγράμματος είναι η ακόλουθη:

Πρόγραμμα μαθημάτων ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο

1ο Εξάμηνο

 • Σύγχρονο μάνατζμεντ κτηνοτροφικών επιχειρήσεων (Innovative animal farm management) - 7.5 ECTS
 • Βιολογία διατήρησης και διαχείριση άγριας πανίδας (Conservation biology and wild fauna diversity) - 7.5 ECTS
 • Καινοτόμες τεχνολογίες στην εκτροφή των αγροτικών ζώων (Novel technologies in animal husbandry)  - 7.5 ECTS
 • Ανθρωποζωονόσοι και δημόσια υγεία (Human-zoonoses and public health) - 7.5 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS

2ο Εξάμηνο

 • Aειφόρος και βιώσιμη παραγωγή αγροτικών προϊόντων και τροφίμων-Βιοοικονομία (Sustainable agricultural and food production-Bioeconomy) - 7.5 ECTS
 • Πρόοδοι στην διατροφή των αγροτικών ζώων (Recent advances in animal nutrition) - 7.5 ECTS
 • Μοριακές τεχνικές στις ζωικές επιστήμες (Molecular techniques in animal science and wildlife) - 7.5 ECTS
 • Μαθήματα επιλογής υποχρεωτικά (1)
  • α. Συλλογικές μορφές αγροτικής επιχειρηματικότητας. (Collective forms of agribusiness/ Community support agriculture) - 7.5 ECTS
  • β. Αγροτουρισμός και οικοτουρισμός (Agrotourism and ecotourism) - 7.5 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS

3ο Εξάμηνο

 • Αγροτική πολιτική και Διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων (Agricultural policy and European program management) - 7.5 ECTS
 • Υδρόβια οικοσυστήματα και ζωικοί πόροι (Wetlands and animal resources) - 7.5 ECTS
 • Ορθές πρακτικές εκτροφής και Ηθολογία στις ζωικές επιστήμες (Best farming practices and Ethology in animal science) - 7.5 ECTS
 • Μαθήματα επιλογής υποχρεωτικά (1)
  • α. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών για Περιοχές Natura και Ramsar (GIS for Natura 2000 Network Areas and Ramsar Convention) - 7.5 ECTS
  • β. Εφαρμογές πράσινης κυκλικής οικονομίας και βιώσιμης διαχείρισης αποβλήτων στη ζωική παραγωγή (Application of green circular economy and sustainable waste management in animal production) - 7.5 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS

4ο Εξάμηνο

 • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Master thesis) - 30 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο