Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Artificial intelligence and Deep learning (Τεχνητή Νοημοσύνη και Βαθιά Μάθηση) (2023-2024)

Τα Τμήματα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής οργανώνουν σε συνεργασία το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Τεχνητή Νοημοσύνη και Βαθιά Μάθηση» (MSc in «Artificial Intelligence and Deep Learning») (ΦΕΚ 1104/Β/22-3-2021) και καλούν τους/τις ενδιαφερόμενους/ες να υποβάλλουν αίτηση για να ενταχθούν στο νέο τμήμα με έναρξη σπουδών το Εαρινό Εξάμηνο 2023-24 (Φεβρουάριος 2024). Ο αριθμός των θέσεων εισακτέων που προκηρύσσονται για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 ορίζεται σε 40 (σαράντα) μεταπτυχιακούς/ές, φοιτητές/ήτριες. Το ΔΠΜΣ προβλέπει καταβολή τελών φοίτησης.

Οι σπουδές προσφέρονται σε καθεστώς πλήρους φοίτησης και διαρκούν τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα και από το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 θα περιλαμβάνουν τη δυνατότητα για μερική φοίτηση. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών καθώς και η δυνατότητα προσωρινής αναστολής των σπουδών καθορίζονται (α) από την ισχύουσα νομοθεσία και (β) από τον ισχύοντα Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΔΠΜΣ (ΦΕΚ 1387/Β/8-4-2021) και (γ) από τον τροποποιημένο Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΔΠΜΣ ο οποίος αναμένεται να ισχύσει από Ιούλιο 2023, και αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη-πρόσκληση υποβολής αιτήσεων.

Στο πρόγραμμα πλήρους φοίτησης, τα δύο πρώτα εξάμηνα περιλαμβάνουν διδασκαλία μαθημάτων, ενώ το 3ο εξάμηνο αφιερώνεται στην εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Για την παρακολούθηση του προγράμματος σε καθεστώς μερικής φοίτησης, οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/ήτριες οφείλουν να δηλώσουν ανά εξάμηνο φοίτησης τουλάχιστον δυο (2) μαθήματα διδασκαλίας. Για κάθε εξάμηνο φοίτησης μερικής παρακολούθησης, η ανώτατη διάρκεια φοίτησης αυξάνεται κατά 1 επιπλέον εξάμηνο σε σχέση με την προβλεπόμενη ανώτατη διάρκεια πλήρους φοίτησης.

Τα μαθήματα διεξάγονται στην αγγλική γλώσσα, με τις σημειώσεις καιτο εκπαιδευτικό υλικό να δίνονται και αυτά στην αγγλική γλώσσα και τη δυνατότητα για διανομή μεταφρασμένων σημειώσεων στα Ελληνικά. Η γλώσσα συγγραφής της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας είναι η αγγλική. Οι διαλέξεις και η εξέταση των εργασιών υποστηρίζονται από σύστημα εξ αποστάσεως σύγχρονης εκπαίδευσης.

Μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών, απονέμεται Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην “Τεχνητή Νοημοσύνη και Βαθιά Μάθηση”. Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) απαιτούνται ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες του συστήματος ECTS οι οποίες αντιστοιχούν στην επιτυχή εξέταση σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών και την εκπόνηση, προφορική παρουσίαση και επιτυχή αξιολόγηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Το ΔΠΜΣ δίνει προαιρετικά τη δυνατότητα στους/στις φοιτητές/ήτριες να επιλέξουν στο δεύτερο εξάμηνο σπουδών συγκεκριμένα μαθήματα από δύο κύκλους ειδίκευσης. Στην περίπτωση που επιλεγούν όλα τα μαθήματα του ενός κύκλου, στον τίτλο αναγράφεται και η αντίστοιχη ειδίκευση, ήτοι «Ειδίκευση στα αυτόνομα συστήματα» ή «Ειδίκευση στα γνωσιακά συστήματα». Σε άλλη περίπτωση δεν αναγράφεται ειδίκευση.

(i) Ειδίκευση στα αυτόνομα συστήματα (Autonomous Systems)

Περιλαμβάνει 3 μαθήματα ειδίκευσης τα οποία εστιάζουν στη χρήση τεχνικών τεχνητής νοημοσύνης και βαθιάς μάθησης στον τομέα των αυτόνομων συστημάτων, και ειδικότερα:

1. Επεξεργασία σήματος, αναγνώριση προτύπων και μηχανική μάθηση

2. Προηγμένος ευφυής έλεγχος και ρομποτικά συστήματα

3. Αυτόνομα οχήματα και μη επανδρωμένα αεροσκάφη

(ii) Ειδίκευση στα Γνωσιακά Συστήματα (Cognitive Systems)

Περιλαμβάνει 3 μαθήματα ειδίκευσης τα οποία εστιάζουν στη χρήση τεχνικών τεχνητής νοημοσύνης και βαθιάς μάθησης στον τομέα των γνωσιακών συστημάτων, και ειδικότερα:

1. Επεξεργασία φυσικής γλώσσας με βαθιά μάθηση

2. Τεχνητή ευφυΐα στην υγεία και βιομετρικά δεδομένα

3. Συναισθηματική τεχνητή νοημοσύνη και φορετός υπολογισμός

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου Α΄ κύκλου σπουδών Τμημάτων AEI (Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ) της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Οι τίτλοι σπουδών που γίνονται δεκτοί κατά προτεραιότητα είναι των ειδικοτήτων Μηχανικού ή Θετικών Επιστημών. Τίτλοι σπουδών άλλων ειδικοτήτων εξετάζονται κατά περίπτωση από την Επιτροπή Επιλογής. Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με το Ν.4957/2022. Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, είναι απαραίτητο να έχει δοθεί αναγνώριση και αντιστοιχία από τον ΔΟΑΤΑΠ στο πανεπιστημιακό ίδρυμα φοίτησης του/της υποψηφίου/ας μέσω ανάρτησης στην επίσημη ιστοσελίδα του ΔΟΑΤΑΠ (https://www.doatap.gr/).

Διαδικασία αίτησης και επιλογής υποψηφίων

Τα δικαιολογητικά που απαιτείται να περιλαμβάνονται στον φάκελο υποψηφιότητας είναι τα εξής:

1. Αίτηση Συμμετοχής

2. Βιογραφικό σημείωμα.

3. Επικυρωμένο Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών και αναλυτική βαθμολογία.

4. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά ή διεθνή συνέδρια με κριτές, εάν υπάρχουν.

5. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν.

6. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

7. Δύο συστατικές επιστολές.

8. Κείμενο εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το ΔΠΜΣ (μέγιστο 500 λέξεις).

9. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον C1 κατά CERF.

10. Υπεύθυνη δήλωση για την γνησιότητα των δικαιολογητικών.

11. Υπεύθυνη δήλωση για την ικανότητα ανταπόκρισης στις απαιτήσεις της φοίτησης

Για τη γνώση της αγγλικής γλώσσας απαιτούνται είτε αποδεικτικά πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας βάσει του ΦΕΚ7/15-02-2017 και του παραρτήματος Β’ του ΑΣΕΠ είτε επιτυχία σε γραπτές εξετάσεις που οργανώνονται με ευθύνη του ΔΠΜΣ στο ΠΑΔΑ.

Τα ανωτέρω στοιχεία αποτελούν τα Ελάχιστα Τυπικά Δικαιολογητικά για την εξέταση της αίτησης.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται με προθεσμία έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2023, αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονική αποστολή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση aidl@uniwa.gr, σε ψηφιακή μορφή ως ένα ενιαίο PDF αρχείο. (Σε περίπτωση που το μέγεθος του αρχείου είναι μεγάλο και δεν μπορεί να συμπεριληφθεί σε ηλεκτρονικό μήνυμα, μπορεί να διαχωριστεί σε δύο ή περισσότερα αρχεία). Στο ‘θέμα’ του μηνύματος πρέπει να αναφέρεται ο τίτλος του ΔΠΜΣ «Τεχνητή Νοημοσύνη και Βαθιά Μάθηση». Οι αιτήσεις λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου που επιστρέφεται από τη Γραμματεία ηλεκτρονικά στους/στις αιτούντες/αιτούσες. Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεγούν και θα εγγραφούν στο ΔΠΜΣ, θα πρέπει για την εγγραφή τους να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά και σε έντυπη μορφή, σε χρονικό διάστημα που θα οριστεί από τη γραμματεία του ΔΠΜΣ.

Τέλη Φοίτησης

Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/ήτριες που εγγράφονται στο ΔΠΜΣ υποχρεούνται στην καταβολή τελών φοίτησης. Το ύψος των προβλεπόμενων τελών φοίτησης για το σύνολο του προγράμματος καθορίζεται στο ποσό των 3.000 ευρώ.

Παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής καταβολής τους σε ισόποσες δόσεις των 1.000 ευρώ, ως εξής:

1. Η πρώτη δόση κατά την εγγραφή του/της φοιτητή/ήτριας,

2. Η δεύτερη και η τρίτη δόση στην έναρξη του 2ου και 3ου εξαμήνου, αντίστοιχα, και σε προθεσμίες που ανακοινώνονται από τη Γραμματεία.

Όσον αφορά στα τα τέλη φοίτησης για κάθε εξάμηνο μερικής παρακολούθησης, αυτά ορίζονται στο 50% των τελών της πλήρους φοίτησης.

Η καταβολή των τελών φοίτησης γίνεται στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του ΠΑΔΑ ο οποίος είναι αρμόδιος για την οικονομική διαχείρισή τους. Τα στοιχεία για την καταβολή (αρ. λογαριασμού και λοιπές λεπτομέρειες) παρέχονται από τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ.

Οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/ήτριες οφείλουν να εξοφλούν εγκαίρως όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Τέλη φοίτησης που έχουν ήδη καταβληθεί, δεν επιστρέφονται. Απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης καθώς και χορήγηση ολικής ή μερικής υποτροφίας παρέχεται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΔΠΜΣ κατ’ εφαρμογή όσων ορίζονται στο Ν.4957/2022, όπως ισχύει.

Προκήρυξη

 


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο