Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Εκπαιδευτική Πράξη (Master’s Degree in Digital Transformation and Educational Practice) (2021-2022)

Ιστοσελίδα προγράμματος: http://msc-ditrep.uniwa.gr/

Ύστερα από εκδήλωση ενδιαφέροντος φοιτητών που ολοκληρώνουν τις σπουδές τους κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου 2021, η Διεύθυνση του ΔΠΜΣ Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Εκπαιδευτική Πράξη παρατείνει τις αιτήσεις έως την 1η Οκτωβρίου 2021.

Τα Τμήματα

  • Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
  • Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και
  • Παιδαγωγικό Τμήμα της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

προσκαλούν υποψηφίους μεταπτυχιακούς φοιτητές για υποβολή αιτήσεων με σκοπό τη συμμετοχή στo Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Εκπαιδευτική Πράξη» που συνδιοργανώνουν για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Υποβολή αιτήσεων: 21 Ιουλίου 2021 έως και 1 Οκτωβρίου 2021
Έναρξη μαθημάτων: Οκτώβριος 2021

Το ΔΠΜΣ έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας,Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 3068 τ.Β΄/31-10- 2019).

Το ΔΠΜΣ «Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Εκπαιδευτική Πράξη» αποτελεί μια επιστημονική και κοινωνική αναγκαιότητα και έρχεται να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις που θέτει η ψηφιακή διάσταση του 21ου αιώνα για την εκπαίδευση και τη μάθηση. Στοχεύει στη διαμόρφωση εκπαιδευτικών με υψηλού επιπέδου επιστημονικές και επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες, οι οποίοι θα συνεισφέρουν και θα συμμετέχουν ενεργά στην εξέλιξη των σύγχρονων εκπαιδευτικών συστημάτων με έμφαση στην αποτελεσματική αξιοποίηση των κατάλληλων ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαιδευτική πρακτική και το μετασχηματισμό του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος μέσα από το σχεδιασμό μαθησιακών πλαισίων που ενσωματώνουν ψηφιακές τεχνολογίες.

Στο ΔΠΜΣ «Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Εκπαιδευτική Πράξη» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών Τμημάτων Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής θετικών και θεωρητικών σπουδών.

Το ΔΠΜΣ έχει διάρκεια τεσσάρων (4) ακαδημαϊκών εξαμήνων και απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στον «Ψηφιακό Μετασχηματισμό και Εκπαιδευτική Πράξη». Ο μεταπτυχιακός τίτλος στην αγγλική γλώσσα ορίζεται ως «Master’s Degree in Digital Transformation and Educational Practice». Για την ολοκλήρωση των σπουδών οι φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή αξιολόγηση δέκα (10) μεταπτυχιακών μαθημάτων και εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας (dissertation), που αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι(120) πιστωτικές μονάδες ECTS.

Ο τίτλος σπουδών του ΔΠΜΣ είναι ενιαίος, απονέμεται από κοινού από τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα, και παρέχει Παιδαγωγική Επάρκεια και Επάρκεια Πληροφορικής.

Τα μαθήματα διεξάγονται απογευματινές ώρες, δύο μέρες ανά εβδομάδα στις εγκαταστάσεις των συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν Αίτηση Συμμετοχής ηλεκτρονικά (παρέχεται στο δικτυακό τόπο εδώ συνοδευόμενη υποχρεωτικά από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • Αντίγραφο πτυχίου ελληνικού ΑΕΙ, ή αντίγραφο πτυχίου ανώτατου ιδρύματος της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ), ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών.
  • Aναλυτική βαθμολογίαπροπτυχιακώνμαθημάτωνστην οποία να αναγράφεται ο βαθμός του πτυχίου, ή να προκύπτει η βαθμολογία του υποψηφίου μέχρι την ημέρα της αίτησης.
  • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα.
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
  • Δύο συστατικές επιστολές.
  • Κείμενο εκδήλωσης επιστημονικού ενδιαφέροντος για το ΠΜΣ (max 500 λέξεις).
  • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Β2.

Οδηγίες Υποβολής: Τα αρχεία που θα αναρτηθούν πρέπει να είναι σε μορφή pdf.

Η κατάθεση εκ μέρους των ενδιαφερομένων όλων των δικαιολογητικών που ζητούνται, είναι απαραίτητη για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής υποψηφίων. Η επιλογή θα γίνει μετά από αξιολόγηση των δικαιολογητικών και από ζωντανή συνέντευξη στην οποία θα κληθούν να συμμετάσχουν οι υποψήφιοι. Ενημέρωση για τον τόπο και χρόνο διεξαγωγής της συνέντευξης θα σταλεί ενημέρωση από τη Γραμματεία στις αρχές του Σεπτεμβρίου σε όλους τους υποψήφιους.

Για απορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία στα τηλέφωνα 2105385581, καθώς και με το msc-ditrep@uniwa.gr.


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο