Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Τεχνητή Νοημοσύνη και Οπτική Υπολογιστική (2020-2021)

Tο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Limoges, οργανώνει και λειτουργεί για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 (ΦΕΚ επανίδρυσης: 4462/τ.Β'/9-10-2020) Διιδρυματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο: Τεχνητή Νοημοσύνη και Οπτική Υπολογιστική (Intelligence Artificielle et Informatique Visuelle). Το ΔΠΜΣ απονέμει κοινό δίπλωματα μεταπτυχιακών σπουδών, στο οποίο αναγράφονται και τα 2 συνεργαζόμενα πανεπιστήμια. 

Με την παρούσα πρόσκληση καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εκφράσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στο Π.Μ.Σ., καθώς και να λάβουν τις απαραίτητες πληροφορίες για υποβολή υποψηφιότητας για φοίτηση στο Π.Μ.Σ.

Αντικείμενα του προγράμματος είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη και η Οπτική Υπολογιστική, όπως αυτά αναπτύσσονται μέσω των ακόλουθων εξειδικευμένων κατευθύνσεων:

  1. Επιστήμη Δεδομένων – ΕΔ 
  2. Σύνθεση & Ανάλυση Εικόνας – ΣΑΕ 
  3. Γεωπληροφορική – ΓΕΩ

Αναλυτικά, οι θεματικές του Π.Μ.Σ. είναι η σύνθεση και ανάλυση εικόνας, ο σχεδιασμός γραφικών, η αναγνώριση προτύπων, η μηχανική μάθηση, η όραση υπολογιστών, η επεξεργασία και διαχείριση δεδομένων μεγάλης κλίμακας και γεωδεδομένων, καθώς και τα ευφυή συστήματα γεωπληροφορικής. Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή ειδίκευσης υψηλού επιπέδου, καινοτομικής και σύγχρονης για επαγγέλματα που σχετίζονται με την επιστήμη των δεδομένων, την τεχνητή νοημοσύνη και τη γεωπληροφορική. Επιπλέον, το πρόγραμμα στηρίζει και προάγει ταυτόχρονα τα κοινά πεδία έρευνας που καλλιεργούνται από τα δύο ιδρύματα στους τομείς της Πληροφορικής και της Τοπογραφίας.

Οι ως άνω επιστημονικοί τομείς εφαρμόζονται συνδυαστικά στην τεχνολογία δημιουργίας περιεχομένου και της ευφυούς διαχείρισής του, στα νέα μέσα (new media), στις 3Δ εφαρμογές σε κινητές συσκευές, στην 3Δ διαδραστική τηλεόραση, στην επεξεργασία φυσικής γλώσσας, σε εφαρμογές εξόρυξης δεδομένων και εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, σε εφαρμογές πολυτροπικής και φυσικής αλληλεπίδρασης ανθρώπου/υπολογιστή, στην ανάπτυξη λογισμικού ψυχαγωγικών και εκπαιδευτικών εφαρμογών (video and mobile gaming) και σε εφαρμογές γεωεπισκόπησης και βιοϊατρικής.

Υποψήφιοι: Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής με ειδικότητα στην Πληροφορική ή σε άλλες συναφείς ειδικότητες. Μπορεί επίσης να γίνουν δεκτοί Πτυχιούχοι άλλων ειδικοτήτων που αποδεικνύουν κατάλληλο επίπεδο γνώσεων Πληροφορικής.

Αριθμός Εισακτέων: Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε εξήντα (60) μεταπτυχιακούς φοιτητές. Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 34 του νόμου 4485/2017.

Τα μαθήματα διεξάγονται στις εγκαταστάσεις των Τμημάτων Μηχανικών Πληροφορικής & Υπολογιστών και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής του ΠΑ.Δ.Α. στο Αιγάλεω, κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες.

Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται στα 2900 € ανά φοιτητή. Η κατανομή των τελών φοίτησης ανά εξάμηνο έχει ως εξής: 1ο εξάμηνο: 1000 €, 2ο εξάμηνο: 1000€, 3ο εξάμηνο: 900€. Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 4485/2017, έως το 30% των φοιτητών θα απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης με βάση οικονομικά κριτήρια.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στο ΠΜΣ έως και τις 27 Οκτωβρίου 2020. Η υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας εδώ

Διαδικασία επιλογής: Η επιλογή των εισακτέων γίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης του Π.Μ.Σ. με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων: τον γενικό βαθμό του πτυχίου (20%), τη βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα (συμπεριλαμβανομένης της πτυχιακής / διπλωματικής εργασίας) που είναι σχετικά με τo αντικείμενο του ΠΜΣ (10%), την τυχόν ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου (10%), την τυχόν επαγγελματική εμπειρία του υποψηφίου (10%), επιπρόσθετα προσόντα (ειδικά σεμινάρια, μεταπτυχιακοί τίτλοι, εργασίες, συμπληρωματικά πτυχία, συστατικές επιστολές, γνώση αγγλικής ή/και γαλλικής γλώσσας κ.α.) (10%) και την προσωπική συνέντευξη (40%).

Για περισσότερες πληροφορίες:

Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, τηλ: 2105385312
Email: msc‐aivc@uniwa.gr.

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη και τα απαραίτητα δικαιολογητικά εδώ.


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα