Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Κυβερνοασφάλεια (Cybersecurity) (2024-2025)

Η Ειδική Διϊδρυματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) του Διϊδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑ» του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής προσκαλεί υποψηφίους μεταπτυχιακούς φοιτητές για υποβολή αιτήσεων εισαγωγής στο Πρόγραμμα κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2024-25.

(Έναρξη Μαθημάτων: Σεπτέμβριος, 30 2024)

Το Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών οργανώνεται από το Τμήμα Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.) και λειτουργεί σε συνεργασία με Πανεπιστήμια της αλλοδαπής, σύμφωνα με το ΦΕΚ επανίδρυσής του.

Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο «Κυβερνοασφάλεια» είναι να εκπαιδεύσει αποφοίτους ΑΕΙ καθώς και στρατιωτικών σχολών, κατά κύριο λόγο ειδικοτήτων του ευρύτερου χώρου της Πληροφορικής, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες στο αντικείμενο της Κυβερνοασφάλειας και να διαμορφώσει επιστήμονες που θα στελεχώσουν τους Δημόσιους Οργανισμούς, υπουργεία και επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, και θα συμβάλουν στην πλήρη προστασία της πληροφορίας και των πληροφοριακών συστημάτων από τις Κυβερνοεπιθέσεις.

Φοίτηση: H διάρκεια ορίζεται σε τρία (3) Ακαδημαϊκά εξάμηνα, κατ’ ελάχιστον. Η διδασκαλία πραγματοποιείται στην αγγλική και μερικώς στην ελληνική γλώσσα.

Τέλη Φοίτησης: Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλλουν τέλη φοίτησης, που ανέρχονται στο ποσό των 2.900,00 €. Απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης παρέχεται κατ’ εφαρμογή όσων ορίζονται στο άρθρο όπως ισχύει. Ειδικοί όροι ισχύουν για τα σώματα ασφάλειας και τους στρατευμένους. Αναλυτικές οδηγίες στο ΦΕΚ του προγράμματος.

Υποβολή Αιτήσεων
Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τα ακόλουθα έγγραφα – δικαιολογητικά:

  • Αίτηση υποψηφιότητας. Το έντυπο της αίτησης ανακτάται από την ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.
  • Βιογραφικό Σημείωμα.
  • Αντίγραφα Τίτλων Προπτυχιακών Σπουδών. Διευκρινίζεται ότι οι τίτλοι που προέρχονται από Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται απαραίτητα από αντίστοιχη αναγνώριση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
  • Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας.
  • Πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών. Θεωρείται απαραίτητη η υποβολή πιστοποιητικού γνώσης της αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον επιπέδου C1).
  • Κείμενο προθέσεων, με μέγιστο μήκος 300 λέξεων, στο οποίο ο υποψήφιος θα εξηγεί τους λόγους για τους οποίους επιθυμεί να παρακολουθήσει το Π.Μ.Σ.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν και κάθε άλλο έγγραφο – δικαιολογητικό που θεωρούν ότι δύναται να υποστηρίξει την επιλογή τους, όπως π.χ. βεβαιώσεις συμμετοχής σε συνέδρια, ειδικά σεμινάρια, μελέτες, κ.λπ.
Τα προσωπικά στοιχεία των υποψηφίων χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς του Δ.Π.Μ.Σ. και διασφαλίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Η υποβολή των αιτήσεων αρχίζει την 25η Μαΐου 2024 και λήγει στις 30 Ιουνίου 2024.

Η υποβολή των αιτήσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση pyannakopoulos@yahoo.co.uk με θέμα: AIΤΗΣΗ ΜΤΧ 2024

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΡΧΙΚΑ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ.

Η αίτηση θα υποβληθεί σε .docx ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ και σε pdf υπογεγραμμένη.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται εδώ και στο cscyb.uniwa.gr

Αίτηση
Προκήρυξη


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο