Economic Strategy
ΕΚΠΑ: Ευφυής Διαχείριση Ανανεώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων
International Hellenic University postgraduate
ΕΚΠΑ: Ευφυής Διαχείριση Ανανεώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Κυβερνοασφάλεια (Cybersecurity) (2020-2021)

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια UTM, USM, USARB και ASEM της Μολδαβίας προσκαλούν υποψηφίους μεταπτυχιακούς φοιτητές να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στo Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διπλού Διπλώματος (ΔΠΜΣ) «Κυβερνοασφάλεια» που συνδιοργανώνουν για το Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Διπλό Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΔΜΣ) στην «Κυβερνοασφάλεια» σε όλους τους φοιτητές είτε εκπονήσουν τμήμα των σπουδών τους στην αλλοδαπή, σε συνεργαζόμενο Πανεπιστήμιο, είτε εκπονήσουν το σύνολο των σπουδών τους στην Ελλάδα.

Έναρξη Μαθημάτων: 12/10/2020 
Διαλέξεις: Δευτέρα και Παρασκευή, 17.00 – 22.00

Το Φ.Ε.Κ. του προγράμματος δημοσιεύθηκε στο Τεύχος Β’ 1038/28-03-2019,  και το Φ.Ε.Κ. με τον κανονισμό στο Τεύχος Β’ 3150/08-08-2019.

Το ΔΠΜΣ «Κυβερνοασφάλεια» αποτελεί μια αναγκαιότητα και έρχεται να ανταποκριθεί στις προκλήσεις που θέτει η αναγνώριση και  αντιμετώπιση των σύγχρονων απειλών στην  δομή των συνεχώς αναπτυσσόμενων δικτύων υπολογιστών. 

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει το εν λόγω ΜΠΣ αφορούν στην αντιμετώπιση της έλλειψης εξειδικευμένων επιστημόνων, για την πρόληψη και αντιμετώπιση απειλών στον σύγχρονο Κυβερνοχώρο.

Το ΠΜΣ απευθύνεται σε πτυχιούχους των ΑΕΙ με έμφαση στους πτυχιούχους τμημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών, ή και Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, ή πτυχιούχους Ανωτάτων Σχολών που εργάζονται στον χώρο της Κυβερνοασφάλειας, χωρίς να αποκλείει και συναφείς ειδικότητες, με σκοπό να δημιουργήσει εξειδικευμένους επιστήμονες ικανούς να λειτουργήσουν για την κάλυψη αναγκών της αγοράς, με γνώσεις και δεξιότητες που αφορούν στην συνολική προστασία του Υλικού και του Λογισμικού από κακόβουλες επιθέσεις.

Σκοπός του Π.Μ.Σ. «Κυβερνοασφάλεια» είναι να εκπαιδεύσει αποφοίτους ΑΕΙ καθώς και στρατιωτικών σχολών, κατά κύριο λόγο ειδικοτήτων του ευρύτερου χώρου της Πληροφορικής, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν  γνώσεις και δεξιότητες στο αντικείμενο της Κυβερνοασφάλειας και να διαμορφώσει επιστήμονες που θα στελεχώσουν τους Δημόσιους Οργανισμούς, υπουργεία και επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, και θα συμβάλουν στην πλήρη προστασία της πληροφορίας και των πληροφοριακών συστημάτων από τις Κυβερνοεπιθέσεις.

Το ΔΠΜΣ έχει διάρκεια τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων και απονέμει Διπλό Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στον «Κυβερνοασφάλεια». Ο μεταπτυχιακός τίτλος στην αγγλική γλώσσα ορίζεται ως «Cybersecurity». 

Eνδεικτικές δεξιότητες

 • Εντοπισμός απειλών
 • Ανίχνευση τυχόν σφάλματων στις θύρες εισόδου του πληροφοριακού συστήματος
 • Προστασία του δικτύου
 • Λήψη αποφάσεων, που συμβάλλουν στην καλή διαχείριση και ασφάλεια δικτύων και συστημάτων.
 • Ανάπτυξη σχεδίου κατάρτισης για δραστηριότητες που εμπλέκονται στην ασφάλεια υπολογιστών.
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογών ασφαλείας των πληροφοριακών συστημάτων
 • Ασφαλής κωδικοποίηση της πληροφορίας.
 • Διαχείριση προγραμμάτων ασφάλειας των βάσεων δεδομένων και του διαδικτύου των πραγμάτων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν πρόσκληση ενδιαφέροντος με στοιχεία όπως αυτά αναφέρονται παρακάτω μέχρι 20 Σεπτεμβρίου 2020 στην ηλεκτρονική διεύθυνση pyannakopoulos@yahoo.co.uk ώστε να ξεκινήσει η προεπιλογή των υποψηφίων. Οι φάκελοι αιτήσεων των υποψηφίων θα υποβληθούν μετά την έκδοση του νέου ΦΕΚ.
Στοιχεία: Όνομα, Επίθετο τηλέφωνο επικοινωνίας, Επαγγελματική εμπειρία, Πτυχίο Αγγλικών

Γλώσσα Διδασκαλίας

 • Τα μαθήματα διεξάγονται, κατ’ αρχήν, στην ελληνική γλώσσα. Καθώς αποτελεί τμήμα εγκεκριμένου διπλού διπλώματος με χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης σε περίπτωση που εγγραφεί αλλοδαπός φοιτητής, η γλώσσα διδασκαλίας ορίζεται η Αγγλική.
 • Οι προσκεκλημένοι από το εξωτερικό καθηγητές, διδάσκουν στην αγγλική γλώσσα.
 • Η συγγραφή της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας πραγματοποιείται στην ελληνική ή Αγγλική γλώσσα για τους Έλληνες φοιτητές, μετά από αίτηση του μεταπτυχιακού φοιτητή με σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος και έγκριση από τη Συνέλευση του Τμήματος.
 • Για τους αλλοδαπούς που εκπονούν την πτυχιακή σε άλλη χώρα πλην της οικείας, η γλώσσα είναι η Αγγλική.

Κόστος

Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ καλύπτεται από τέλη φοίτησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του N. 4485/2017. Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται σε 2900 € καταβλητέα σε τρείς δόσεις στην αρχή κάθε εξαμήνου ως ακολούθως:

 • Α’ εξάμηνο: 1000 €
 • Β’ εξάμηνο: 1000 €
 • Γ’ εξάμηνο: 900 €

Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 4485/2017, έως το 30% των φοιτητών μπορούν να απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης με βάση οικονομικά κριτήρια.

Το συνολικό ποσό μπορεί να καταβληθεί εξ ολοκλήρου ή σε δόσεις μέχρι το τέλος του εκάστου εξαμήνου.

Επικοινωνία

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Σχολή Μηχανικών
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών
Αγ. Σπυρίδωνος 28, 122 43 Αιγάλεω, Αττική
Τηλέφωνα Επικοινωνίας:

 • Γραμματεία: 2105385382
 • Μεταπτυχιακά:  2105385117
 • Κινητό:  6937246289

Email: ice@uniwa.gr


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr
Farm Business Management

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα