Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Φορέας
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Τμήμα
Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών
Τίτλος Προγράμματος
Κυβερνοασφάλεια (Cybersecurity)
Δίδακτρα
2900 ευρώ
Πρόσθετες Πληροφορίες

To πρόγραμμα απονέμει Διπλό Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Σκοπός του Π.Μ.Σ. μεταπτυχιακής εξειδίκευσης στην Κυβερνοασφάλεια είναι να εκπαιδεύσει αποφοίτους σχολών Πανεπιστημίων ή πρώην ΤΕΙ ειδικοτήτων Πληροφορικής, Ανωτάτων Στρατιωτικών και Αστυνομικών Σχολών, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν γνώση στα θέματα της Ασφάλειας στον Κυβερνοχώρο σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών. Ο σκοπός του Π.Μ.Σ. συνδέεται άμεσα με την υψηλού βαθμού διαθεματικότητα της Πληροφορικής και τις σύγχρονες απαιτήσεις εξειδικευμένης γνώσης για χρήση στην Ασφάλεια της πληροφορίας και των Πληροφοριακών Συστημάτων εταιρειών και Οργανισμών.

Με την συνεργασία οργανισμών του χώρου της Κυβερνοασφάλειας παρέχεται η δυνατότητα απόκτησης πιστοποιήσεων και η δυνατότητα εξεύρεσης εργασίας σε αυτές μετά από επιλογή.

Η χρονική διάρκεια για τις σπουδές ορίζεται τουλάχιστον σε τρία (3) Ακαδημαϊκά εξάμηνα (30) πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο): (α) δύο εξάμηνα σπουδών με τέσσερα (4) μαθήματα ανά εξάμηνο, (β) ένα εξάμηνο για την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Η διδασκαλία πραγματοποιείται στην αγγλική και μερικώς στην ελληνική γλώσσα.

Στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. θα γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι Πανεπιστημίων και των πρώην ΤΕΙ Μηχανικοί Τμημάτων Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι άλλων συναφών τμημάτων  Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς επίσης και πτυχιούχοι των Ανώτατων Στρατιωτικών Σχολών της χώρας και της Σχολής Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας. Μπορεί επίσης να γίνουν δεκτοί Πτυχιούχοι άλλων ειδικοτήτων που αποδεικνύουν κατάλληλο επίπεδο γνώσεων  ή επαγγελματικής εμπειρίας στο χώρο της Κυβερνοασφάλειας. 

Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε είκοσι πέντε (25) μεταπτυχιακούς φοιτητές. Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 34 του νόμου 4485/2017.

Η επιλογή των εισακτέων γίνεται με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων: Βαθμός πτυχίου ΑΕΙ, την τυχόν ερευνητική δραστηριότητα και/ή επαγγελματική εμπειρία του υποψηφίου στον χώρο της κυβερνοασφάλειας, την άριστη γνώση της Αγγλικής και τυχόν άλλων γλωσσών και την προσωπική συνέντευξη.

Τα συνολικά τέλη φοίτησης ανέρχονται σε 2900 €. Έως το 30% των φοιτητών δύνανται να απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, με βάση τα οικονομικά κριτήρια, όπως αυτά ορίζονται ανά έτος. 

e-mail επικοινωνίας: ice@uniwa.gr, pyian@uniwa.gr

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο