Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Κοινοτική Νοσηλευτική και Νοσηλευτική Δημόσιας Υγείας (2022-2023)

Το Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) ΦΕΚ 3962/τ Β΄/12-9-2018, που οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε) στο επιστημονικό πεδίο της Κοινοτικής Νοσηλευτικής και Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας (MSc, in Community and Public Health Nursing) και καλεί τους ενδιαφερόμενους νοσηλευτές για υποβολή αιτήσεων.

Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε) είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Η διδασκαλία των μαθημάτων πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, στην Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω. Για την απόκτηση Μ.Δ.Σ γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, απόφοιτοι των Τμημάτων Νοσηλευτικής, Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της ημεδαπής ή αντιστοίχων αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ ιδρυμάτων και τμημάτων της αλλοδαπής.

Ο αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών που θα επιλεγούν και θα εγγραφούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 ορίζεται σε δέκα πέντε (15). Επιπλέον του αριθμού των εισακτέων γίνονται δεκτοί μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π.,Ε.Δ.Ι.Π και Ε.Τ.Ε.Π., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 34 του Ν. 4485/2017. Οι υποψήφιοι θα εγγραφούν στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Η παρακολούθηση του Π.Μ.Σ «Κοινοτική Νοσηλευτική και Νοσηλευτική Δημόσιας Υγείας» συνεπάγεται καταβολή των ελαχίστων τελών φοίτησης ανά φοιτητή τα οποία ανέρχονται σε 510 € και προορίζονται για λειτουργικά έξοδα. Οι εγγεγραμμένοι στο Π.Μ.Σ. απολαμβάνουν όλων των ευεργετημάτων, τα οποία ορίζει η σχετική με τη φοιτητική ιδιότητα νομοθεσία.

Οι υποψήφιοι γίνονται δεκτοί ,μετά την αξιολόγησή τους για τα τυπικά και ουσιαστικά τους προσόντα με βάση συγκεκριμένα κριτήρια. Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει την αξιολόγηση του φακέλου υποψηφιότητας και τη συνέντευξη. Η συνέντευξη έχει ως σκοπό να διαπιστωθεί το κίνητρο και το ενδιαφέρον καθώς και η συναφής με το αντικείμενο δραστηριότητα του υποψηφίου. Για την ημερομηνία της συνέντευξης οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν με ηλεκτρονικό μήνυμα. Για την αξιολόγηση του φακέλου υποψηφιότητας, λαμβάνονται υπόψη όλα τα παρακάτω:

 • Βαθμός Πτυχίου.
 • Συναφής με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ επαγγελματική / εκπαιδευτική εμπειρία.
 • Τυχόν ερευνητική δραστηριότητα
 • Κείμενο εκδήλωσης επιστημονικού ενδιαφέροντος.
 • Γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Συστατικές επιστολές (2)

Οι υποψήφιοι για το Π.Μ.Σ., καλούνται να υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας και Βιογραφικό σε ειδικό έντυπο (Παράρτημα Ι)
 2. Επικυρωμένο Αντίγραφο Πτυχίου Νοσηλευτικής, Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, νομίμως επικυρωμένα. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού πρέπει να έχουν την αναγνώριση ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ.
 3. Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου.
 4. Πιστοποιητικό καλής γνώσης ξένης γλώσσας (Παράρτημα ΙΙ).
 5. Ανάτυπα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων με κριτές, αντίγραφα συγγραφικού έργου κ.λπ., εφόσον υπάρχουν.
 6. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής εμπειρίας, εάν υπάρχουν.
 7. Κείμενο εκδήλωσης επιστημονικού ενδιαφέροντος για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ., δύο (2) σελίδων
 8. Δύο (2) συστατικές επιστολές.
 9. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

Η υποβολή αιτήσεων αρχίζει την 15η Ιουνίου 2022 λήγει στις 15 Ιουλίου 2022. Οι αιτήσεις με όλα τα δικαιολογητικά αποστέλλονται με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω. Αγίου Σπυρίδωνος 28. Αιγάλεω 12243

Οι ενδιαφερόμενοι για να ενημερωθούν καλύτερα μπορούν να επισκεφθούν την ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. mscpubnurs.uniwa.gr/ όπου έχουν αναρτηθεί: το ΦΕΚ ίδρυσης και ο Κανονισμός του Π.Μ.Σ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται 10:00 - 12:00 στο τηλ. 6946274217 και 18.00 - 20.00 στο τηλ. 6977267451.

Η ονομαστική κατάσταση των επιτυχόντων θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος Νοσηλευτικής και οι ίδιοι θα ειδοποιηθούν ηλεκτρονικά στο e-mail που έχουν δηλώσει.

Δείτε την αναλυτική Προκήρυξη (περιλαμβάνεται και η αίτηση).

 


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο