Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Υγεία (2021-2022)

Παράταση Υποβολής Αιτήσεων έως  10/9/2021.

Το Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) (ΦΕΚ 4031/τ.Β’/ 21 Σεπτεμβρίου 2020 επανίδρυσης) που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ), στο γνωστικό αντικείμενο: «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ» (MSc in Occupational & Environmental Health), με Ειδίκευση:

  • Ειδίκευση Ι: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ (OCCUPATIONAL HEALTH), για πτυχιούχους Ιατρικών Σχολών.
  • Ειδίκευση ΙΙ: ΥΓΙΕΙΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ENVIRONMENTAL HYGIENE), για διπλωματούχους όλων των τμημάτων Πολυτεχνείων ή Πολυτεχνικών Σχολών, πτυχιούχους Περιβαλλοντικών Επιστημών των Πανεπιστημίων, πτυχιούχους του Τμήματος Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας (Κατεύθυνση Δημόσιας Υγιεινής) και των Σχολών Τεχνολογικών Εφαρμογών των ΤΕΙ.

Γενικές Πληροφορίες

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Υγεία» (ΠΜΣ ΕΠΥ) έχει ως στόχο την εξειδίκευση στελεχών για την αναγνώριση, εκτίμηση και έλεγχο των παραγόντων κινδύνου για την υγεία των ανθρώπων που προέρχονται από την εργασία και το περιβάλλον. Το πρόγραμμα καλύπτει ένα ευρύ πεδίο γνωστικών αντικειμένων, στοχεύοντας στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων έτσι ώστε οι απόφοιτοι του ΠΜΣ ΕΠΥ να είναι σε θέση ως ερευνητές ή λειτουργοί ΕΠΥ να σχεδιάσουν, αναπτύσσουν, παρακολουθήσουν και αξιολογήσουν πολιτικές Δημόσιας Υγείας.

Το ΠΜΣ ΕΠΥ έχει ως αντικείμενο τη μεταπτυχιακή εκπαίδευση σχετικά με τους δυνητικούς επαγγελματικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους, την ανάπτυξη σχεδίων εκτίμησης και ελέγχου των εργασιακών και περιβαλλοντικών κινδύνων, στην αξιολόγηση πολιτικών αντιμετώπισης συνεπειών από την επαγγελματική και περιβαλλοντική έκθεση. Σε αυτούς τους άξονες δίνεται έμφαση διεθνώς.

Το συγκεκριμένο ΠΜΣ απευθύνεται κυρίως σε όσους είναι ή στοχεύουν να γίνουν ανώτερα στελέχη δημόσιων οργανισμών, υπηρεσιών και επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, καθώς και ερευνητικών κέντρων και επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις στο εν λόγω πεδίο, συμβάλλοντας στον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη των υπηρεσιών δημόσιας υγείας.

Η χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, ειδικότερα, δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα διδασκαλίας και ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο αφιερωμένο στην εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας (ΔΕ) ή στην πρακτική άσκηση, τα οποία οδηγούν συνολικά στην απόκτηση ενενήντα (90) πιστωτικών μονάδων (ECTS). Παρέχεται η δυνατότητα παράτασης η οποία δεν υπερβαίνει το ήμισυ της κανονικής διάρκειας φοίτησης του ΠΜΣ.

Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται στους πενήντα (50).

Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται σε 2.000 € (δύο χιλιάδες ευρώ) και επιμερίζονται σε τρείς δόσεις [700+700+600 €]. Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την εγγραφή στο ΠΜΣ. Οι υπόλοιπες δύο (2) δόσεις καταβάλλονται έως το τέλος του πρώτου μήνα κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου. Σε περίπτωση αναμονής για λήψη υποτροφίας και απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης, ο/η υποψήφιος/α μπορεί να μην καταβάλει τέλη φοίτησης μέχρι την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης.

Διαδικασία & Χρονοδιάγραμμα Αιτήσεων
Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, από 26/4/2021 έως και 10/9/2021.

Ειδικότερα υποβάλλονται:

1) Ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας στο ΠΜΣ

2) Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων ΑΕΙ ή πρώην ΤΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Εάν ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται η επίσημη μετάφρασή του και πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ).

3) Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου (ΜΟΝΟ στην περίπτωση που ο βαθμός πτυχίου (αριθμητικά) δεν αναγράφεται στο Αντίγραφο πτυχίου).

4) Ένα από τα αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας, όπως ορίζονται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, ή TOEFL, ή GMAT ή GRE. Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν κατέχουν τα σχετικά αποδεικτικά, η επάρκεια για τις ανάγκες του ΠΜΣ στην Αγγλική γλώσσα θα αξιολογηθεί την ημέρα της συνέντευξης.

5) Βιογραφικό Σημείωμα

6) Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

7) Μία πρόσφατη φωτογραφία. Σε περίπτωση επιλογής του/της υποψηφίου/ας, προσκομίζονται δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες, στις οποίες αναγράφεται το ονοματεπώνυμό του/της.

8) Δύο (2) συστατικές επιστολές από επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους από τον ακαδημαϊκό ή τον επαγγελματικό χώρο, βάσει υποδείγματος (https://mepy.uniwa.gr). Οι συστατικές επιστολές θα αποσταλούν απευθείας από τον συντάκτη τους, ηλεκτρονικά στη γραμματεία του ΠΜΣ στη διεύθυνση: mepy@uniwa.gr 

9) Οποιοδήποτε άλλο πρόσθετο στοιχείο (αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας, επιστημονικές ερευνητικές δραστηριότητες, διακρίσεις, υποτροφίες, σεμινάρια, μεταπτυχιακοί τίτλοι, κ.λπ. (αν υπάρχουν), το οποίο οι υποψήφιοι/ες θεωρούν ότι θα βοηθήσει, τα μέλη της Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων στην τελική κρίση τους.

Αξιολόγηση Υποψηφίων

Για την επιλογή συνεκτιμώνται τα παραπάνω δικαιολογητικά και η συνέντευξη του/της υποψήφιου/ας, ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων. Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα 22-30/6/2021. 

Περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες διεξαγωγής των συνεντεύξεων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.

Επικοινωνία – Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επισκέπτονται, την ιστοσελίδα του ΠΜΣ, ή να απευθύνονται στη Γραμματεία του ΠΜΣ, καθημερινά από 11:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ., στο 213-2010101 ή μέσω email στη διεύθυνση: mepy@uniwa.gr, υπόψη κας Ιωάννας Γιαννάκη.

ΠροκήρυξηΈχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο