Msc Financial Management AUEB
Λογιστική και Χρηματοοικονομική AUEB

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής-Πολυτεχνείο Κρήτης: Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών

Το Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού και το Τμήμα Επιστημών Οίνου Αμπέλου και Ποτών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σε συνεργασία με τη μονοτμηματική Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης προσκαλούν υποψήφιους φοιτητές για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο "Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών" με ειδικεύσεις: α) Αγροτουρισμός, Οινοτουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη και β) Επιχειρησιακές Λειτουργίες Δραστηριοτήτων Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Τουρισμού» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Αντικείμενο του Προγράμματος αποτελεί η εμπεριστατωμένη εκπαίδευση Πτυχιούχων ΑΕΙ, κυρίως Οικονομικών Σχολών, των Ελληνικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ, σε επιστημονικές μεθόδους συστηματικής και βέλτιστης διαχείρισης των πόρων και των λειτουργιών των επιχειρήσεων και οργανισμών και ειδικότερα εκείνων που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά αφενός στον Αγροτουρισμό και τον Οινοτουρισμό, και αφετέρου στην οργάνωση Πολιτιστικών και Εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων που συνδέονται με τον Τουρισμό. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης για τη χορήγηση του τίτλου σπουδών είναι οι δεκαοκτώ (18) μήνες (τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα).
 
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι πτυχιούχοι κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής συναφών γνωστικών αντικειμένων με εκείνα των τμημάτων που οργανώνουν και λειτουργούν το παρόν Δ.Π.Μ.Σ., κατά προτεραιότητα, αλλά και απόφοιτοι άλλων ειδικοτήτων που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που συνδέονται με τον τουρισμό και ειδικότερα με τον εναλλακτικό τουρισμό.

Επιπλέον προϋπόθεση για την επιλογή των φοιτητών αποτελεί η επαρκής γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2). Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών του πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) σύμφωνα με τον ν. 3328/2005 (ΦΕΚ 80/τ.Α΄) και τον ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄). Η επιλογή των φοιτητών/τριών γίνεται από την Ειδική Διϊδρυματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.).

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιλέξουν στην αίτηση τους την κατεύθυνση στην οποία επιθυμούν να ενταχθούν. Εάν επιλέξουν και τις δύο κατευθύνσεις η τελική τοποθέτηση στη μία εκ των δύο κατευθύνσεων γίνεται με απόφαση της Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής. 

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών βασίζεται στον έλεγχο του φακέλου υποψηφιότητας και σε προσωπική συνέντευξη, η οποία θα πραγματοποιηθεί εξ΄ αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα (Skype ή Ms Teams).

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στη ηλεκτρονική διεύθυνση delaitisi2@uniwa.gr από 16/02/2021 – 26/02/2021, επισυνάπτοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά σε μορφή «pdf» ή «jpeg» ή «jpg»:

1. Αίτηση Υποβολής Υποψηφιοτήτων (συμπληρώστε το έντυπο της αίτησης που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ σε μορφή word «doc» και επισυνάψτε τη μαζί με τα υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά)
2. Βιογραφικό σημείωμα
3. Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών ΑΕΙ και αναλυτική βαθμολογία πτυχιούχου (σε περίπτωση πτυχίου αλλοδαπής θα πρέπει να προσκομιστεί επιπλέον , η αναγνώριση και η ισοτιμία από το ΔΟΑΤΑΠ)
4. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
5. Δύο συστατικές επιστολές (από καθηγητή ή εργοδότη)
6. Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2
 Επιπλέον δικαιολογητικά:
7. Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας άλλων ξένης γλωσσών –πέραν της Αγγλικής- επιπέδου Β2 (εφόσον υπάρχουν)
8. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές (εφόσον υπάρχουν)
9. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας ή ερευνητικής δραστηριότητας (εφόσον υπάρχουν)

Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. δεν προβλέπεται καταβολή διδάκτρων και χρηματοδοτείται πλήρως από το Δήμο Φυλής. Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του Δήμου Φυλής. Για όσο διάστημα ισχύουν οι περιορισμοί στο πλαίσιο των αποφάσεων για τον COVID-19 τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως μέσω τηλεδιάσκεψης από την πλατφόρμα MS TEAMS.

Για πληροφορίες μπορείτε να καλείτε εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα 210 5385210 εως 212 ή να στείλετε email στο del@uniwa.gr.

Ιστοσελίδα

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο