Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής-Πολυτεχνείο Κρήτης: Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών (2022-2023)

Το Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού και το Τμήμα Επιστημών Οίνου Αμπέλου και Ποτών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σε συνεργασία με τη μονοτμηματική Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης προσκαλούν υποψήφιους φοιτητές για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών με ειδικεύσεις: α) Αγροτουρισμός, Οινοτουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη και β) Επιχειρησιακές Λειτουργίες Δραστηριοτήτων Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Τουρισμού» για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Αντικείμενο του Προγράμματος αποτελεί η εμπεριστατωμένη εκπαίδευση Πτυχιούχων ΑΕΙ, κυρίως Οικονομικών Σχολών, των Ελληνικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και ομοταγών της αλλοδαπής αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ, σε επιστημονικές μεθόδους συστηματικής και βέλτιστης διαχείρισης των πόρων και των λειτουργιών των επιχειρήσεων και οργανισμών και ειδικότερα εκείνων που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά αφενός στον Αγροτουρισμό και τον Οινοτουρισμό, και αφετέρου στην οργάνωση Πολιτιστικών και Εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που συνδέονται με τον Τουρισμό. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης για τη χορήγηση του τίτλου σπουδών είναι δεκαοκτώ (18) μήνες (τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα).

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι πτυχιούχοι κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής συναφών γνωστικών αντικειμένων με εκείνα των τμημάτων που οργανώνουν και λειτουργούν το παρόν Δ.Π.Μ.Σ., κατά προτεραιότητα, αλλά και απόφοιτοι άλλων ειδικοτήτων που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που συνδέονται με τον τουρισμό και ειδικότερα με τον εναλλακτικό τουρισμό. Επιπλέον προϋπόθεση για την επιλογή των φοιτητών αποτελεί η επαρκής γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2).Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών του πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) σύμφωνα με τον ν.3328/2005 (ΦΕΚ80/τ.Α ́) και τον ν.4485/2017 (ΦΕΚ114/τ.Α ́). Η επιλογή των φοιτητών/τριών γίνεται από την Ειδική Διϊδρυματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.). Οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιλέξουν στην αίτηση τους την κατεύθυνση στην οποία επιθυμούν να ενταχθούν. Εάν επιλέξουν και τις δύο κατευθύνσεις η τελική τοποθέτηση στη μία εκ των δύο κατευθύνσεων γίνεται με απόφαση της Ειδικής Διϊδρυματικής Επιτροπής.

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών βασίζεται στον έλεγχο του φακέλου υποψηφιότητας και σε προσωπική συνέντευξη, η οποία θα πραγματοποιηθεί μετά την επεξεργασία των φακέλων υποψηφιότητας είτε δια ζώσης, είτε εξ ́ αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα (Skype ή MsTeams), ανάλογα με την εξέλιξη των συνθηκών της πανδημίας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από 26/04/2022 ως 06/05/2022, στο γραφείο Κ6.033 του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού, (βρίσκεται στο ισόγειο του κτηρίου 6 της Πανεπιστημιούπολης Άλσους Αιγάλεω) μετά από προγραμματισμένο ραντεβού σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου -Φ.Ε.Κ. 55/11-03- 2020, τ. Α΄-: «Κατεπείγοντα Μέτρα Αντιμετώπισης των Αρνητικών Συνεπειών της Εμφάνισης του Κορωνοϊού COVID-19 και της Ανάγκης Περιορισμού της Διάδοσής του» όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν) ή να τις αποστείλουν ταχυδρομικά (με συστημένη αλληλογραφία) με την ένδειξη:

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής,
Γραμματεία Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού, Κ6.103,
Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω
Αγ. Σπυρίδωνος και Δημητσάνας Αιγάλεω ΤΚ 12244
για το ΔΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών
Υπόψη κυρίου Βενέρη

με ημερομηνία αποστολής (σφραγίδα ταχυδρομείου) μέχρι την τελευταία ημέρα της προθεσμίας για υποβολή αίτησης, επισυνάπτοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά (με αντίστοιχη αρίθμηση, για διευκόλυνση του ελέγχου των δικαιολογητικών):

Υποχρεωτικά δικαιολογητικά:

1. Αίτηση Υποβολής Υποψηφιότητας (το έντυπο της αίτησης βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ σε μορφή word «doc» και περιλαμβάνει και την «Τεκμηρίωση εκδήλωσης επιστημονικού ενδιαφέροντος» που συμπληρώνεται υποχρεωτικά).
2. Βιογραφικό σημείωμα
3α. Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών ΑΕΙ (τα πτυχία αλλοδαπής χρειάζονται αναγνώριση και ισοτιμία από το ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Επισημαίνεται ότι Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης -Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.-, σύμφωνα με το ν. 3328/2005).
3β. Αναλυτική βαθμολογία πτυχιούχου
4. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας (και των δύο όψεων)
5. Δύο συστατικές επιστολές (από καθηγητή, εργοδότη κλπ – μπορεί να χρησιμοποιηθεί το έντυπο που υπάρχει στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ σε μορφή word «doc»). Οι συστατικές μπορούν να παραδοθούν από τον υποψήφιο μαζί με την αίτηση, ξεχωριστά η κάθε μία, σε κλειστό φάκελο υπογεγραμμένο από τον συντάκτη της, ή να αποσταλούν με συστημένη επιστολή κατευθείαν από τον συντάκτη της συστατικής στη γραμματεία του ΔΠΜΣ (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Γραμματεία Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού, Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω, Αγ. Σπυρίδωνος και Δημητσάνας, Αιγάλεω ΤΚ 12244, για το ΔΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών, υπόψη κυρίου Βενέρη), με την ένδειξη για τον υποψήφιο ……………….. και παραλαβή αποκλειστικά στο χώρο της γραμματείας του ΔΠΜΣ, με ημερομηνία αποστολής (σφραγίδα ταχυδρομείου) μέχρι την τελευταία ημέρα της προθεσμίας για υποβολή αίτησης.
6. Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2

Ο φάκελος υποψηφιότητας θεωρείται πλήρης, όταν περιέχονται σε αυτόν όλα τα «Υποχρεωτικά δικαιολογητικά». Μη πλήρεις φάκελοι δεν αξιολογούνται και η αίτηση απορρίπτεται.

Επιπλέον δικαιολογητικά

(κατατίθενται εφόσον υπάρχουν):

7. Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας άλλων ξένων γλωσσών (πέραν της Αγγλικής) επιπέδου τουλάχιστον Β2
8. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές
9. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (όπως προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία)
10. Αποδεικτικά ερευνητικής δραστηριότητας

Η μη κατάθεση «Επιπλέον δικαιολογητικών» δεν συνεπάγεται απόρριψη της αίτησης, αλλά για να προσμετρηθούν στην αξιολόγηση της υποψηφιότητας: η ερευνητική δραστηριότητα, η επαγγελματική εμπειρία, οι δημοσιεύσεις και η γνώση ξένων γλωσσών πέραν της αγγλικής, θα πρέπει να αποδεικνύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. δεν προβλέπεται καταβολή διδάκτρων. Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του Δήμου Φυλής δια ζώσης (έως και 4 φορές εβδομαδιαίως) και εξ’ αποστάσεως (σε ποσοστό έως 35% του συνόλου των μαθημάτων), σύμφωνα με την ισχύουσα κατά τη λειτουργία του προγράμματος νομοθεσία, το ΦΕΚ ίδρυσης και τον κανονισμό σπουδών. Για πληροφορίες μπορείτε να καλείτε εργάσιμες ημέρες από 11.00 ως 15.00 στα τηλέφωνα 210-5385210 και 210-5385261 ή να στείλετε email στο del@uniwa.gr

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο