Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Δημόσια Υγεία (2023-2025)

Ιστοσελίδα Προγράμματος: https://mdy.uniwa.gr/

Το Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, της Σχολής Δημόσιας Υγείας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής οργανώνει και λειτουργεί το Ακαδημαϊκό Έτος 2023 – 2025, αυτοδύναμο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ» (ΦΕΚ 3988/Β /́ 17-09-2020 & Κανονισμός Σπουδών (ΦΕΚ5183Β’/24-11-2020).

Καλούνται οι υποψήφιοι/ες να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο Π.Μ.Σ. ως κάτωθι:
1ος κύκλος, από 20-04-2023 έως και 30-06-2023 και
2ος κύκλος, από 01/09/2023 έως και 17/09/2023.

Στην αίτησή τους οι υποψήφιοι θα επιλέξουν μόνο μία από τις τρεις (3) Ειδικεύσεις του Π.Μ.Σ.

Τίτλος
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη «Δημόσια Υγεία» και αγγλικό τίτλο «MSc. in Public Health», με εκατόν είκοσι (120) εκπαιδευτικές πιστωτικές μονάδες (ECTS) και τρεις (3) Ειδικεύσεις:

  1. Επιστήμη και Πολιτικές Δημόσιας Υγεία
  2. Λοιμώδη Νοσήματα - Εργαστηριακή Δημόσια Υγεία
  3. Προαγωγή Υγείας Παιδιών και Εφήβων - Σχολική Υγεία

Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα με τριάντα (30) εκπαιδευτικές πιστωτικές μονάδες (ECTS) ανά εξάμηνο, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας.

Επιλογή Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Ο αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται σε πενήντα (50) μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες. Η κατανομή των φοιτητών/τριών ανά ειδίκευση θα είναι η εξής:
α) Επιστήμη και Πολιτικές Δημόσιας Υγείας: 20 άτομα
β) Λοιμώδη Νοσήματα - Εργαστηριακή Δημόσια Υγεία: 10 άτομα 
γ) Προαγωγή Υγείας Παιδιών και Εφήβων - Σχολική Υγεία: 20 άτομα

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ές, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής σχετικών με επιστήμες υγείας, βιολογικές και θετικές επιστήμες, επιστήμες της γης, κοινωνικές, ανθρωπιστικές, νομικές και πολιτικές επιστήμες, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφών γνωστικών αντικειμένων, οι οποίοι/ες επιθυμούν να αποκτήσουν επιστημονική εξειδίκευση στην ευρύτερη γνωστική περιοχή του Π.Μ.Σ, ή άλλων επιστημονικών πεδίων και ειδικοτήτων που, κατά περίπτωση, δύνανται να κριθούν ως συναφείς από τη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. κατά την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων.
Φοιτητές/τριες προπτυχιακών Τμημάτων Ανώτατων Ιδρυμάτων της ημεδαπής, αποδεδειγμένα επί πτυχίω με σχετική βεβαίωση, δύνανται να υποβάλλουν αίτηση στο Π.Μ.Σ, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν προσκομίσει, εφόσον επιλεγούν, βεβαίωση περάτωσης/σπουδών, μέχρι την ημερομηνία εγγραφής τους στο Π.Μ.Σ.

Η εγγραφή των επιλεγέντων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών πραγματοποιείται, πριν την έναρξη του εξαμήνου, μέσα σε προθεσμία που καθορίζεται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. με την προσκόμιση των δικαιολογητικών που αναφέρονται στην παρούσα Πρόσκληση Συμμετοχής στο Π.Μ.Σ.

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών/τριών, καλούνται να εγγραφούν στο Π.Μ.Σ. οι αντίστοιχοι/ες επιλαχόντες/ούσες, αν υπάρχουν, με βάση τη σειρά κατάταξής τους στον τελικό Αξιολογικό Πίνακα.
Η επιλογή των υποψηφίων πραγματοποιείται από τριμελή Επιτροπή Επιλογής Υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια:

Βαθμός Πτυχίου 20%
Επαγγελματική εμπειρία 10%
Επιστημονική Δραστηριότητα 10%
Κοινωνικό έργο - Εθελοντική δράση 10%
Δοκίμιο μικρής έκτασης 25%
Προσωπική Συνέντευξη 25%

Υποβολή Αιτήσεων
Οι αιτήσεις εισαγωγής των υποψηφίων θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά προς τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. «Δημόσια Υγεία», μέσα στην προθεσμία που αναφέρεται στην προκήρυξη και θα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση υποψηφιότητας στο Π.Μ.Σ, που είναι αναρτημένη ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα: https://mdy.uniwa.gr/. Θα
πρέπει να δηλώνεται μόνο μία από τις τρεις ειδικεύσεις.
2. Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας (δύο όψεις).
3. Βιογραφικό Σημείωμα, σύμφωνα με το υπόδειγμα που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ, στο οποίο θα
αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η επιστημονική δραστηριότητα (π.χ, τυχόν ερευνητική δραστηριότητα, δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις σε συνέδρια, συγγραφικό έργο), η επαγγελματική εμπειρία (εφόσον υπάρχει), και το εθελοντικό έργο και η κοινωνική δράση του/της υποψηφίου/ας.
4. Τίτλοι σπουδών (πτυχίο/α βασικών και μεταπτυχιακών σπουδών ή/και διδακτορικού διπλώματος). Για τους/τις κατόχους τίτλου ανώτατων ιδρυμάτων της αλλοδαπής απαιτείται η επίσημη μετάφρασή του και πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.). Φοιτητές/τριες προπτυχιακών Τμημάτων Ανώτατων Ιδρυμάτων της ημεδαπής, αποδεδειγμένα επί πτυχίω με σχετική βεβαίωση, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Π.Μ.Σ, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν προσκομίσει, εφόσον επιλεγούν, βεβαίωση περάτωσης σπουδών, μέχρι την ημερομηνία εγγραφής τους στο Π.Μ.Σ.
5. Αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών και μεταπτυχιακών (αν υπάρχουν) μαθημάτων, στην οποία αναγράφεται ο βαθμός του πτυχίου, με βαθμολογικό ποσοστό, όπου αποδίδεται.
6. Δύο (2) συστατικές επιστολές από επιστήμονες/επαγγελματίες αναγνωρισμένου κύρους προερχόμενων από τον ακαδημαϊκό ή/και από τον επαγγελματικό χώρο του υποψηφίου (η μία τουλάχιστον από τον ακαδημαϊκό χώρο), σύμφωνα με το υπόδειγμα που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. Οι συστατικές επιστολές θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά απευθείας στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. από το πρόσωπο που συστήνει τον/την υποψήφιο/α. Οι συστατικές επιστολές είναι εμπιστευτικές και δεν γνωστοποιούνται στους/ις υποψηφίους/ες σε καμία περίπτωση, είτε πριν είτε μετά την ενδεχόμενη εισδοχή τους.
7. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2 ή ανώτερο), το οποίο γίνεται αποδεκτό από το ΑΣΕΠ. Σε περίπτωση που δεν προσκομισθεί πιστοποιητικό γλωσσομάθειας, θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση του/της υποψηφίου/ας στην κατανόηση κειμένου στην αγγλική γλώσσα, στο πλαίσιο της συνέντευξης.
8. Δοκίμιο με θέμα: «Θεωρείτε ότι η φτώχεια συμβάλει στην δημιουργία προβλημάτων δημόσιας υγείας; Τεκμηριώστε την άποψή σας». Το δοκίμιο θα πρέπει να έχει έκταση μέχρι 500 λέξεις και θα πρέπει να αναγράφονται το ονοματεπώνυμο του/της υποψηφίου/ας και η Ειδίκευση για την οποία έχει υποβληθεί η αίτηση.
9. Αποδεικτικά επιστημονικής δραστηριότητας τελευταίας πενταετίας (βεβαιώσεις συμμετοχής σε ερευνητικά έργα, ανάτυπα ανακοινώσεων σε συνέδρια, επιστημονικών δημοσιεύσεων, διακρίσεις, υποτροφίες, πιστοποιητικά παρακολούθησης σεμιναρίων κλπ) (αν υπάρχουν).
10. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (βεβαιώσεις εργοδοτών ή/και ασφαλιστικών φορέων, αν υπάρχουν).
11. Αποδεικτικά εθελοντικού έργου - κοινωνικής δράσης (αν υπάρχουν).
12. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες, στις οποίες αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του/της υποψηφίου/ας. Οι φωτογραφίες
προσκομίζονται μόνο σε περίπτωση επιλογής του/της υποψήφιου/ας.
13. Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να υποβάλλουν στην κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής κάθε πρόσθετο
στοιχείο, το οποίο θεωρούν ότι θα βοηθήσει τα μέλη της στην τελική κρίση τους..
Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά́, ευδιάκριτα σκαναρισμένα και το δοκίμιο, θα αναρτώνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εδώ
Οι συστατικές επιστολές θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά́ προς τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στο email: mdy@uniwa.gr, ή ταχυδρομικά στην διεύθυνση του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, υπόψη κ. Σταθάκη Μαρίας, απευθείας από το πρόσωπο που συστήνει τον/την υποψήφιο/α με την ένδειξη: Αίτηση Υποψηφιότητας Π.Μ.Σ. «ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ» 2023 – 2025 και το ονοματεπώνυμο του/της υποψηφίου/ας.
Η εξυπηρέτηση με φυσική παρουσία γίνεται μόνο κατόπιν ραντεβού στο γραφείο της Γραμματείας του Π.Μ.Σ (τηλέφωνο Γραμματείας: 213 20 10 207).
Η Επιτροπή Επιλογής, προκειμένου να υποβοηθήσει το έργο της αξιολόγησης των αιτήσεων εισαγωγής των υποψηφίων, δύναται να ζητήσει από τους/τις υποψηφίους/ες συμπληρωματικά στοιχεία και τυχόν απαιτούμενα δικαιολογητικά που δεν έχουν υποβληθεί.

Συνέντευξη
Οι υποψήφιοι/ες που θα καταθέσουν εμπρόθεσμα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα ενημερωθούν εγκαίρως για τον τόπο, το χρόνο και τον τρόπο διεξαγωγής της συνέντευξης από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. με μήνυμα στο προσωπικό τους email. Στο πλαίσιο των μέτρων κατά της εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, οι συνεντεύξεις των υποψηφίων δύνανται να πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας MS TEAMS. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ, αποστέλλοντας σχετικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: mdy@uniwa.gr, υπόψη κ. Σταθάκη Μαρίας.
Οι ημερομηνίες των συνεντεύξεων ορίζονται ως κάτωθι: 1ος κύκλος, από 04/07/2023 έως και 07/07/2023 και
2ος κύκλος, από 20/09/2023 έως και 22/09/2023.

Τέλη φοίτησης
Για τη συμμετοχή των φοιτητών/τριών στο Π.Μ.Σ. προβλέπονται τέλη φοίτησης που ανέρχονται στα 900€ ανά εξάμηνο και συνολικά στα 3,600€, τα οποία μπορούν να καταβάλλονται σε 4-8 ισόποσες δόσεις. Προβλέπεται απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης για ποσοστό έως 30% των εισακτέων στο ΠΜΣ, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις των νόμων για τα ΠΜΣ. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά́ με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημόσια Υγεία» μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ: https://mdy.uniwa.gr/.

Προκήρυξη
 


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο