Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Δημόσια Υγεία (2024-2026)

Ιστοσελίδα Προγράμματος: https://mdy.uniwa.gr/

Το Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, της Σχολής Δημόσιας Υγείας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής οργανώνει και λειτουργεί το Ακαδημαϊκό Έτος 2024 – 2026, αυτοδύναμο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ» (ΦΕΚ 7729/τ.Β’/31-12-2023, Επανίδρυσης του ΠΜΣ «Δημόσια Υγεία» και Κανονισμό Σπουδών του ΠΜΣ).

Καλούνται οι υποψήφιοι/ες να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο Π.Μ.Σ. ως κάτωθι:
1ος κύκλος, από 20-03-2024 έως και 20-06-2024 και
2ος κύκλος, από 01/09/2024 έως και 16/09/2024.

Στην αίτησή τους οι υποψήφιοι θα επιλέξουν μόνο μία από τις τρεις (3) Ειδικεύσεις του Π.Μ.Σ.

Τίτλος
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη «Δημόσια Υγεία» και αγγλικό τίτλο «MSc. in Public Health», με εκατόν είκοσι (120) εκπαιδευτικές πιστωτικές μονάδες (ECTS) και τρεις (3) Ειδικεύσεις:

 1. Επιστήμη και Πολιτικές Δημόσιας Υγεία
 2. Λοιμώδη Νοσήματα - Εργαστηριακή Δημόσια Υγεία
 3. Προαγωγή Υγείας Παιδιών και Εφήβων - Σχολική Υγεία

Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα με τριάντα (30) εκπαιδευτικές πιστωτικές μονάδες (ECTS) ανά εξάμηνο, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας.

Επιλογή Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Ο αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται σε εξήντα (60) μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες. Η κατανομή των φοιτητών/τριών ανά ειδίκευση θα είναι η εξής:

 1. Επιστήμη και Πολιτικές Δημόσιας Υγείας: 23 άτομα,
 2. Λοιμώδη Νοσήματα - Εργαστηριακή Δημόσια Υγεία: 12 άτομα
 3. Προαγωγή Υγείας Παιδιών και Εφήβων - Σχολική Υγεία: 25 άτομα

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ές, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής σχετικών με επιστήμες υγείας, βιολογικές και θετικές επιστήμες, επιστήμες της γης, κοινωνικές, ανθρωπιστικές, νομικές και πολιτικές επιστήμες, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφών γνωστικών αντικειμένων, οι οποίοι/ες επιθυμούν να αποκτήσουν επιστημονική εξειδίκευση στην ευρύτερη γνωστική περιοχή του Π.Μ.Σ, ή άλλων επιστημονικών πεδίων και ειδικοτήτων που, κατά περίπτωση, δύνανται να κριθούν ως συναφείς από τη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. κατά την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων.

Φοιτητές/τριες προπτυχιακών Τμημάτων Ανώτατων Ιδρυμάτων της ημεδαπής, αποδεδειγμένα επί πτυχίω με σχετική βεβαίωση, δύνανται να υποβάλλουν αίτηση στο Π.Μ.Σ, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν προσκομίσει, εφόσον επιλεγούν, βεβαίωση περάτωσης/σπουδών, μέχρι την ημερομηνία εγγραφής τους στο Π.Μ.Σ.

Η εγγραφή των επιλεγέντων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών πραγματοποιείται, πριν την έναρξη του εξαμήνου, μέσα σε προθεσμία που καθορίζεται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. με την προσκόμιση των δικαιολογητικών που αναφέρονται στην παρούσα Πρόσκληση Συμμετοχής στο Π.Μ.Σ.

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών/τριών, καλούνται να εγγραφούν στο Π.Μ.Σ. οι αντίστοιχοι/ες επιλαχόντες/ούσες, αν υπάρχουν, με βάση τη σειρά κατάταξής τους στον τελικό Αξιολογικό Πίνακα.

Η επιλογή των υποψηφίων πραγματοποιείται από τριμελή Επιτροπή Επιλογής Υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια (εδώ).

Υποβολή Αιτήσεων
Οι αιτήσεις εισαγωγής των υποψηφίων θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά προς τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. «Δημόσια Υγεία», μέσα στην προθεσμία που αναφέρεται στην προκήρυξη και θα περιλαμβάνουν τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας στο Π.Μ.Σ, που είναι αναρτημένη ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα: https://mdy.uniwa.gr. Θα πρέπει να δηλώνεται μόνο μία από τις τρεις ειδικεύσεις.
 2. Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
 3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
 4. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα, στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι τίτλοι σπουδών και ενδεχόμενες ερευνητικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες
 5. Αποδεικτικά ερευνητικής ή επαγγελματικής δραστηριότητας (εφόσον υπάρχουν)
 6. Συστατικές επιστολές (εφόσον υπάρχουν)
 7. Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου (εφόσον υπάρχουν)
 8. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές (εφόσον υπάρχουν)
 9. Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας (δύο όψεις).
 10. Αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης της αγγλικής γλώσσας. Η γνώση πιστοποιείται με αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών (π.χ. τίτλο σπουδών από εκπαιδευτικό ίδρυμα αγγλόφωνης χώρας ή αγγλόφωνου προγράμματος σπουδών, Πιστοποιητικό First certificate in English, Πιστοποιητικό Toefl με βαθμολογία τουλάχιστον 500 μόρια (ή 300 με το νέο τρόπο αξιολόγησης), Πιστοποιητικό IELTS με βαθμό 6,5 και άνω, Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (επίπεδο Β2). Οι πτυχιούχοι αγγλόφωνων πανεπιστημίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού γλωσσομάθειας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις για την καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση της κατανόησης κειμένου στην αγγλική γλώσσα, στο πλαίσιο της συνέντευξης του υποψηφίου. Θετικά συνυπολογίζεται η γνώση και άλλων ξένων γλωσσών.
  Για τους αλλοδαπούς φοιτητές, ορίζεται ως ακολούθως: Ο/η υποψήφιος/α θα πρέπει να προσκομίσει αντίγραφο αναγνωρισμένου πιστοποιητικού της ελληνομάθειας. Η γνώση πιστοποιείται με αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών (π.χ. τίτλο σπουδών από ελληνόφωνο εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής ή αναγνωρισμένο Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (επίπεδο Β2). Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις για την καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας, θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση της κατανόησης κειμένου στην ελληνική γλώσσα, στο πλαίσιο της συνέντευξης του υποψηφίου.
 11. Επιπρόσθετα προσόντα, υποτροφίες, ειδικά σεμινάρια, μεταπτυχιακοί τίτλοι, πτυχία συμπληρωματικής εκπαίδευσης κ.λ.π. (εφόσον υπάρχουν)

Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ευδιάκριτα σκαναρισμένα, θα αναρτώνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εδώ

Οι συστατικές επιστολές θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά προς τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στο email: mdy@uniwa.gr, ή ταχυδρομικά στην διεύθυνση του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, υπόψη κ. Σταθάκη Μαρίας, απευθείας από το πρόσωπο που συστήνει τον/την υποψήφιο/α με την ένδειξη: Αίτηση Υποψηφιότητας Π.Μ.Σ. «ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ» 2024 – 2026 και το ονοματεπώνυμο του/της υποψηφίου/ας.

Η εξυπηρέτηση με φυσική παρουσία γίνεται μόνο κατόπιν ραντεβού στο γραφείο της Γραμματείας του Π.Μ.Σ (τηλέφωνο Γραμματείας: 213 20 10 207).

Η Επιτροπή Επιλογής, προκειμένου να υποβοηθήσει το έργο της αξιολόγησης των αιτήσεων εισαγωγής των υποψηφίων, δύναται να ζητήσει από τους/τις υποψηφίους/ες συμπληρωματικά στοιχεία και τυχόν απαιτούμενα δικαιολογητικά που δεν έχουν υποβληθεί.

Συνέντευξη
Οι υποψήφιοι/ες που θα καταθέσουν εμπρόθεσμα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα ενημερωθούν εγκαίρως για τον τόπο, το χρόνο και τον τρόπο διεξαγωγής της συνέντευξης από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. με μήνυμα στο προσωπικό τους email. Στο πλαίσιο των μέτρων κατά της εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, οι συνεντεύξεις των υποψηφίων δύνανται να πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας MS TEAMS. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ, αποστέλλοντας σχετικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: mdy@uniwa.gr, υπόψη κ. Σταθάκη Μαρίας.

Οι ημερομηνίες συνεντεύξεων ορίζονται ως κάτωθι:
1ος κύκλος, από 27/06/2024 έως και 02/07/2024 και
2ος κύκλος, από 20/09/2024 έως και 24/09/2024.
  
Τέλη φοίτησης
Για τη συμμετοχή των φοιτητών/τριών στο Π.Μ.Σ. προβλέπονται τέλη φοίτησης που ανέρχονται στα 800€ ανά εξάμηνο και συνολικά στα 3,200€, τα οποία μπορούν να καταβάλλονται σε 4-8 ισόποσες δόσεις. Προβλέπεται απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης για ποσοστό έως 30% των εισακτέων στο ΠΜΣ, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις των νόμων για τα ΠΜΣ. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημόσια Υγεία» μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ: https://mdy.uniwa.gr/.

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημόσια Υγεία» Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας
Σχολή Δημόσιας Υγείας
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Πανεπιστημιούπολη Αθηνών
Λ. Αλεξάνδρας 196, 11521 Αθήνα
Ιστοσελίδα ΠΜΣ Δημόσια Υγεία: https://mdy.uniwa.gr/ Τηλ: 213 20 10 207
email: mdy@uniwa.gr

Προκήρυξη


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο