Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Φορέας
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Τμήμα
Πολιτικών Δημόσιας Υγείας
Τίτλος Προγράμματος
Δημόσια Υγεία (MSc in Public Health)
Δίδακτρα
3600 ευρώ
Κατευθύνσεις

1. Επιστήμη και Πολιτικές Δημόσιας Υγείας (Public Health Science and Policy)
2. Λοιμώδη Νοσήματα – Εργαστηριακή Δημόσια Υγεία (Infectious Diseases – Public Health Laboratories)
3. Προαγωγή Υγείας Παιδιών και Εφήβων – Σχολική Υγεία (Health Promotion of Children and Adolescents – School Health)

Πρόσθετες Πληροφορίες

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Δημόσιας Υγείας είναι η μεταπτυχιακή εκπαίδευση, η έρευνα και η εξειδίκευση στελεχών και επαγγελματιών στην Επιστήμη και στις Πολιτικές Δημόσιας Υγείας με έμφαση στη διεπιστημονική προσέγγιση και προσανατολισμό στη διδακτική και ερευνητική αριστεία. Ειδικότερα, το Πρόγραμμα έχει ως στόχο να εφοδιάσει τους φοιτητές με όλες εκείνες τις δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να κατανοήσουν και να εμβαθύνουν στα σύνθετα θέματα της Δημόσιας Υγείας, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται με επιτυχία στις ιδιαίτερες επιστημονικές ανάγκες που απαιτούν οι σύγχρονες προκλήσεις του εθνικού και παγκόσμιου περιβάλλοντος και να προτείνουν εναλλακτικές δράσεις για τη βελτίωση του Τομέα της Δημόσιας Υγείας στη χώρα μας.

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Δημόσια Υγεία με 120 ECTS και τρεις Ειδικεύσεις:

  1. Επιστήμη και Πολιτικές Δημόσιας Υγείας
  2. Λοιμώδη Νοσήματα - Εργαστηριακή Δημόσια Υγεία
  3. Προαγωγή Υγείας Παιδιών και Εφήβων - Σχολική Υγεία

Γίνε μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας με τη μεγαλύτερη εκπαιδευτική παράδοση στη Δημόσια Υγεία

Το Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, της Σχολής Δημόσιας Υγείας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ως καθολικός διάδοχος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (Ν. 4610/2019), διαθέτει μοναδική εκπαιδευτική εμπειρία, προσωπικό και τεχνογνωσία στην εκπόνηση μεταπτυχιακών προγραμμάτων και ακαδημαϊκή παράδοση 95 ετών στη Δημόσια Υγεία. Οι απόφοιτοι των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας εργάστηκαν και εργάζονται σε σημαντικές θέσεις πολιτικής, στρατηγικής και παρεμβάσεων στην κοινότητα, στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα Υγείας, καθώς και σε μη κυβερνητικές οργανώσεις στην Ελλάδα και διεθνώς.

Ξεκίνα Δυναμικά την καριέρα σου στις Πολιτικές Δημόσιας Υγείας

Τίτλος

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ, το Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, της Σχολής Δημόσιας Υγείας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής θα απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη «Δημόσια Υγεία», με Ειδίκευση:

  1. Επιστήμη και Πολιτικές Δημόσιας Υγείας ή
  2. Λοιμώδη Νοσήματα - Εργαστηριακή Δημόσια Υγεία ή
  3. Προαγωγή Υγείας Παιδιών και Εφήβων - Σχολική Υγεία

Διάρκεια Σπουδών

Το ΠΜΣ είναι πλήρους φοίτησης και δομείται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας. Οι φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ., οφείλουν να επιλέξουν μία εκ των τριών ειδικεύσεων. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών ορίζεται στα έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Κατηγορίες εισακτέων 

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημόσια Υγεία» γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής σχετικών με επιστήμες υγείας, βιολογικές και θετικές επιστήμες, επιστήμες της γης και κοινωνικές, ανθρωπιστικές, νομικές και πολιτικές επιστήμες, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Τ.Ε.Ι. συναφών γνωστικών αντικειμένων, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν επιστημονική εξειδίκευση στην ευρύτερη γνωστική περιοχή του Π.Μ.Σ, ή άλλων επιστημονικών πεδίων και ειδικοτήτων που, κατά περίπτωση, δύνανται να κριθούν ως συναφείς από τη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. κατά την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων.

Διαδικασία εισαγωγής

Η επιλογή των φοιτητών γίνεται σύμφωνα με το νόμο 4485/2017 και τις προβλέψεις του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. Κάθε χρόνο, κατά τη διάρκεια του Εαρινού Εξαμήνου, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος και του Τμήματος προκήρυξη για την εισαγωγή́ μεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Μ.Σ, του οποίου η έναρξη έχει προγραμματισθεί για το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

Για την επιλογή των υποψηφίων συνεκτιμώνται ο βαθμός του πτυχίου και η συνάφειά του με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ, η επαγγελματική εμπειρία, η επιστημονική δραστηριότητα, το κοινωνικό έργο και η εθελοντική δράση των υποψηφίων, η συγγραφή δοκιμίου μικρής έκτασης σε θέμα Δημόσιας Υγείας και η προσωπική συνέντευξη. Η βαρύτητα των κριτηρίων για τη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας αναφέρεται στον Κανονισμό Σπουδών του Π.Μ.Σ.

Τέλη φοίτησης

Για τη συμμετοχή στο Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή τελών φοίτησης. Το ύψος των προβλεπόμενων τελών φοίτησης για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. καθορίζεται στο ποσό των 900 ευρώ το εξάμηνο και των 3.600 ευρώ συνολικά.

Παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής καταβολής σε τέσσερις έως οκτώ ισόποσες δόσεις.

Ιστοσελίδα Π.Μ.Σ

Περισσότερες πληροφορίες για το Π.Μ.Σ. «Δημόσια Υγεία» μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ: https://mdy.uniwa.gr/

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο