Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Αειφορικός Σχεδιασμός στον Αρχιτεκτονικό Χώρο (2023-2024)

Παράταση υποβολής αιτήσεων έως 20 Αυγούστου 2023 (Ανακοίνωση)

Οριστική Υποβολή Αιτήσεων υποψηφιότητας για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

To Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής προκηρύσσει είκοσι πέντε (25) κενές θέσεις Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το Π.Μ.Σ. «Αειφορικός Σχεδιασμός Αρχιτεκτονικού Χώρου», με αγγλικό τίτλο: “Sustainable Design of Architectural Space” και έναρξη το χειμερινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν την  ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ  μέχρι και την νέα ημερομηνία οριστικής υποβολής που ορίζεται η Κυριακή 20 Αυγούστου 2023.

 ..................................................................................................

To Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής προκηρύσσει είκοσι πέντε (25) κενές θέσεις Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το Π.Μ.Σ. «Αειφορικός Σχεδιασμός Αρχιτεκτονικού Χώρου», με αγγλικό τίτλο: “Sustainable Design of Architectural Space” και έναρξη το χειμερινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024.

Γενικά

 • Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι., ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής (Τ. Β’ Αρ. 2368/ΦΕΚ 12.07.2017) των οποίων οι τίτλοι είναι αναγνωρισμένοι από τον ΔΟΑΤΑΠ.
 • Πτυχιούχοι που δεν προέρχονται από συναφείς ειδικότητες θα πρέπει να τεκμηριώσουν την δυνατότητα τους να διαχειριστούν χωρικές έννοιες και σχεδιαστικά εργαλεία.
 • Η εισαγωγή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών και η έναρξη των μαθημάτων θα γίνει το χειμερινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού έτους 2023-2024. Το ΠΜΣ θα πραγματοποιηθεί στην ελληνική γλώσσα και οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) χρονικής διάρκειας τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων.
 • Κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει όλα τα μαθήματα και να εκπονήσει τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία του, που στο σύνολό τους αντιστοιχούν σε ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Η εκπλήρωση των παραπάνω υποχρεώσεων οφείλει να πραγματοποιηθεί εντός του προβλεπόμενου χρόνου των δεκαοκτώ (18) μηνών. Αιτήματα συνοδευόμενα από επαρκή αιτιολόγηση των μεταπτυχιακών φοιτητών για προσωρινή διακοπή είναι δυνατόν να εξεταστούν ως ειδικές περιπτώσεις από την Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ.
 •  Τα μαθήματα διεξάγονται εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας MsTeams, ενώ σε κάθε εξάμηνο θα πραγματοποιείται ένα διήμερο μαθημάτων με φυσική παρουσία στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Το διήμερο θα γίνεται Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο. Το ύψος των διδάκτρων ανέρχεται σε 2000 € ανά φοιτητή και καταβάλλονται σε τρεις (3) δόσεις ως εξής: 1η δόση: 700 € με την εγγραφή, 2η δόση: 700 € πριν την έναρξη των μαθημάτων του 2ου εξαμήνου, 3η δόση: 600 € στην αρχή του 3ου εξαμήνου
 • Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος είναι είκοσι πέντε (25) μεταπτυχιακοί φοιτητές. Η επιλογή γίνεται βάσει ακαδημαϊκών κριτηρίων στα οποία περιλαμβάνεται: ο βαθμός πτυχίου, η συναφής με το αντικείμενο προϋπηρεσία, πιθανή προηγούμενη ερευνητική εμπειρία, ενώ προβλέπεται και προσωπική προφορική συνέντευξη.
 • Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων αυξάνεται ο αριθμός των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών, ώστε να εισαχθεί και ο τελευταίος ισοβαθμών υποψήφιος. Επιπλέον του αριθμού εισακτέων, γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8 του Άρθρο 34 του Ν.4485/17.
 •  Στο Π.Μ.Σ. μπορούν, ύστερα από απόφαση της Σ.Ε., να συμμετέχουν ως υπεράριθμοι φοιτητές πτυχιούχοι οι οποίοι πέτυχαν σε εξετάσεις του I.K.Y. στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του I.K.Y. σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., ή υπότροφοι από μη κερδοσκοπικά Ιδρύματα, καθώς και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του ΠΜΣ https://mssuda.uniwa.gr/ ή επικοινωνώντας με E-mail: στη ηλεκτρονική διεύθυνση mssuda@uniwa.gr.

Υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά στην φόρμα που βρίσκεται στο εδώ την αίτηση υποψηφιότητας με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, με καταληκτική ημερομηνία 20 Αυγούστου 2023. Οι υποψήφιοι, θα πρέπει να συμπεριλάβουν το Κείμενο Προθέσεων Φοίτησης (έως 2 σελίδες), στο οποίο θα εξηγούν τους λόγους για τους οποίους επιθυμούν να παρακολουθήσουν το συγκεκριμένο ΠΜΣ και θα αναφέρονται στα γενικά και ειδικά ενδιαφέροντά τους και τη μέχρι τώρα επαφή τους με τα επιστημονικά αντικείμενα του προγράμματος.

Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Συμπληρωμένη Αίτηση Υποψηφιότητας
 2. Βιογραφικό σημείωμα
 3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 4. Κείμενο Προθέσεων Φοίτησης (έως 2 σελίδες)
 5. Επικυρωμένο αντίγραφο Πτυχίου

i. Πτυχιούχοι ημεδαπής: Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ.

ii. Πτυχιούχοι αλλοδαπής: Αντίγραφο πτυχίου ομοταγών ΑΕΙ της αλλοδαπής (με επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά) και βεβαίωση αναγνώρισης ισοτιμίας ή και αντιστοιχίας πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ.

iii. Για όσους έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο σπουδών τους και εκκρεμεί η απονομή πτυχίου μπορούν να προσκομίσουν ανάλογη βεβαίωση της οικείας Γραμματείας τους

6. Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών

7. Επικυρωμένα αντίγραφα πιστοποιητικών καλής γνώσης (Β2) αγγλικών

8. Δύο (2) πρόσφατες συστατικές επιστολές

9. Βεβαίωση συναφούς επαγγελματικής προϋπηρεσίας

10. Πιθανή ερευνητική ή/και συγγραφική επιστημονική δραστηριότητα1

11. Επικυρωμένα αντίγραφα άλλων πιθανών πτυχίων ή/και αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών

12. Άρρενες υποψήφιοι: επικυρωμένη βεβαίωση εκπλήρωσης/απαλλαγής/αναβολής των στρατιωτικών υποχρεώσεών τους

13. Αλλοδαποί υποψήφιοι: οφείλουν να γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική (κάτοχοι πιστοποιητικού Β2 επιπέδου), βάσει της υπουργικής απόφασης Φ152/Β6/1504/30-5-2001(659 Β’).

Φάκελοι που δεν θα περιέχουν τα δικαιολογητικά 1-8 δεν θα αξιολογούνται.

Η συνέντευξη γίνεται σε θέματα ευρύτερου επιστημονικού ενδιαφέροντος και αποβλέπει: 

 • στη διαπίστωση της γενικής κατάρτισης του υποψηφίου και της εικόνας που σκιαγραφούν οι συστατικές επιστολές,
 • στην αξιολόγηση άλλων χαρακτηριστικών του υποψηφίου, και
 •  στην εκτίμηση (ανάλογα με τις προηγηθείσες σπουδές) των μαθησιακών αναγκών του υποψηφίου και των απαιτήσεων στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής και την προ-αξιολόγηση των κριτηρίων Κ1-Κ4, οι αξιολογούμενοι υποψήφιοι φοιτητές θα ειδοποιηθούν για την ημερομηνία και ώρα της προσωπικής συνέντευξης.

Πρόσκληση

 


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο