Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Στατιστική και Αναλογιστικά - Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά (2019-2020)

Το Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 αναμορφωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Στατιστική και Αναλογιστικά – Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά» (ΦΕΚ Επανίδρυσης ΠΜΣ 2778/τ.Β΄/12.07.2018), το οποίο απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με περαιτέρω εξειδίκευση σε μια από τις Ειδικεύσεις:

1. Στατιστική και Ανάλυση Δεδομένων (ΣΑΔ)

2. Αναλογιστικά και Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά (ΑΧΜ)

Σκοπός του Προγράμματος είναι αφενός η προαγωγή της επιστήμης και της γνώσης μέσα από τη διδασκαλία και την έρευνα στο επιστημονικό πεδίο της Επιστήμης της Στατιστικής και των Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών και αφετέρου η κατάρτιση επιστημόνων που να μπορούν να σταθούν ανταγωνιστικά στο εργασιακό περιβάλλον της σύγχρονης Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Πραγματικότητας.

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ που οδηγεί στη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα πλήρους φοίτησης, με το τελευταίο εξάμηνο να διατίθεται για την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης η διάρκεια ορίζεται σε τέσσερα (4) έως πέντε (5) εξάμηνα με το τελευταίο εξάμηνο να διατίθεται για την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, θα εισαχθούν στο Π.Μ.Σ. κατ’ ανώτατο όριο σαράντα (40) μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες.

Απαιτούμενα προσόντα για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής και κυρίως συναφούς γνωστικού αντικειμένου όπως επί παραδείγματι Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών, Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Στατιστικής, Μαθηματικών, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Μαθηματικών και Στατιστικής, Πληροφορικής, Οικονομικών και Οικονομικής Επιστήμης, Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Επιστήμης, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων κ.α. Επίσης, γίνονται δεκτοί επί πτυχίω φοιτητές και φοιτήτριες των Τμημάτων των Ιδρυμάτων της ημεδαπής κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν προσκομίσει σχετική βεβαίωση μέχρι την ημερομηνία εγγραφής τους στο Π.Μ.Σ.

Υποβολή αιτήσεων και αξιολόγησης υποψηφιοτήτων

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλουν την υποψηφιότητα τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση: https://nautilus.aegean.gr/ μέχρι τις 17/09/2019 και ώρα 23:59, αφού ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης εδώ.

Δικαιολογητικά

1. Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας

2. Βιογραφικό σημείωμα, στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα

3. Μονοσέλιδο κείμενο όπου θα αναφέρονται τα κίνητρα και οι λόγοι που ο/η υποψήφιος/α επιθυμεί να παρακολουθήσει το ΠΜΣ

4. Δύο συστατικές επιστολές

5. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας

6. Φωτοτυπία πτυχίου/διπλώματος ή Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών

7. Φωτοτυπία πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων στο οποίο θα αναγράφεται ο βαθμός πτυχίου ή διπλώματος

8. Αντίγραφο πτυχιακής εργασίας (εφόσον έχει εκπονηθεί)

9. Αντίγραφα άρθρων που δημοσιεύτηκαν σε επιστημονικά περιοδικά ή σε πρακτικά συνεδρίων (με σύστημα κριτών), εάν υπάρχουν

10. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν

11. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Β2. Στην περίπτωση που δεν διατίθεται επίσημο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας, η Επιτροπή Εξέτασης/Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών (Ε.Ε.Μ.Φ.) θα ελέγξει την επάρκεια γνώσης της Αγγλικής γλώσσας διενεργώντας ειδική εξέταση.

Έντυπα αντίγραφα κατατίθενται κατά την εγγραφή, μόνο εφόσον ζητηθούν.

Επισημαίνονται τα εξής:

α) Προϋπόθεση για την επιλογή αποτελεί η επαρκής γνώση μιας τουλάχιστον γλώσσας πέραν της γλώσσας διεξαγωγής του ΠΜΣ. σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 2 του Ν. 4485/17.

(β) Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή/τρια του/της οποίου/ας ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το Ν. 3328/2005 (Α' 80) – σχετ. άρθρο 34 παρ. 7 του Ν. 4485/17- Συνεπώς, οι φοιτητές/τριες από Ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Οι υποψήφιοι/ες που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις θα κληθούν, στη συνέχεια, σε συνεντεύξεις που θα πραγματοποιηθούν είτε με φυσική παρουσία στην έδρα του Τμήματος, είτε με τη χρήση νέων τεχνολογιών, σε χρονικό διάστημα που θα γνωστοποιηθεί στους/στις υποψηφίους/ες και θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του Τμήματος.

H αξιολόγηση και η επιλογή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών γίνεται από Επιτροπή Επιλογής, σύμφωνα με κριτήρια αξιολόγησης που προσδιορίζονται στο άρθρο 8.3 του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος.

Τα αποτελέσματα επιλογής των Υποψηφίων θα αναρτηθούν στην Ιστοσελίδα του Τμήματος και οι επιλεγέντες θα ενημερωθούν από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. για τις ημερομηνίες εγγραφής και για τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν κατά την εγγραφή τους.

Δίδακτρα – Απαλλαγή διδάκτρων – Υποτροφίες – Λοιπές παροχές

Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, ύψους 2.200 €, τα οποία καταβάλλονται σε δύο δόσεις κατά την έναρξη του Α’ και Β’ εξαμήνου σπουδών. Οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες οφείλουν να εξοφλούν εγκαίρως όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Σε περίπτωση μη τήρησης των οικονομικών υποχρεώσεων είναι δυνατή η προσωρινή αναστολή φοίτησης ή η διαγραφή του/της φοιτητή/τριας από το Πρόγραμμα, μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, οι φοιτητές/τριες Π.Μ.Σ. των οποίων το εισόδημα (ατομικό ή οικογενειακό) δεν υπερβαίνει το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για την συμμετοχή σε ένα μόνο Π.Μ.Σ.

Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι/ες φοιτητές/τριες δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών/τριών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσοστό, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς/ές που έχουν το μικρότερο εισόδημα.

Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου λαμβάνονται υπόψη από την Επιτροπή που συγκροτείται δυνάμει της περίπτωσης δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 31 του Ν.4485/17 τα εισοδήματα του τελευταίου φορολογικού έτους, για το οποίο κατά το χρόνο της επιλογής στο Π.Μ.Σ. έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση φόρου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης υποβάλλεται από τον/την ενδιαφερόμενο/η στο Τμήμα ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών/τριών στο Π.Μ.Σ. Η οικονομική κατάσταση υποψηφίου/ας σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί λόγο μη επιλογής σε Π.Μ.Σ. Όσοι/ες λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, δεν δικαιούνται απαλλαγή.

Επιπρόσθετα, το ΠΜΣ δύναται να παρέχει στους/στις φοιτητές/τριες έναν αριθμό ολικών ή και μερικών υποτροφιών, όπως επίσης και να χορηγεί βραβεία, σύμφωνα με κριτήρια και διαδικασία που προβλέπονται από την εκάστοτε απόφαση της Συνέλευσης (άρθρο 18.4 του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος).

Στους/στις μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες παρέχεται δυνατότητα δωρεάν σίτισης και στέγασης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Νόμο και στους Κανονισμούς-Αποφάσεις του Ιδρύματος.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να συμβουλευτούν την ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. του Τμήματος (msc.actuar.aegean.gr) ή να απευθυνθούν στην Γραμματεία του Π.Μ.Σ. (τηλ.: 22730-82310, fax: 22730-82309, e-mail: dmsas@aegean.gr).

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Στυλιανός Ξανθόπουλος Αν. Καθηγητής

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη σε μορφή pdf


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr
eduguide App

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα