ΠΜΣ Πληροφορική και Εφαρμογές
Food Law - Auth
MBA Food and Agribusiness
Κατανεμημένα Συστήματα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Στατιστική και Αναλογιστικά - Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά (2020-2021)

Το Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 αναμορφωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Στατιστική και Αναλογιστικά – Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά», το οποίο απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με περαιτέρω εξειδίκευση σε μια από τις κατευθύνσεις:

 1. Στατιστική και Ανάλυση Δεδομένων (ΣΑΔ)
 2. Αναλογιστικά και Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά (ΑΧΜ)

Σκοπός του Προγράμματος είναι αφενός η προαγωγή της επιστήμης και της γνώσης μέσα από τη διδασκαλία και την έρευνα στα επιστημονικά πεδία της Στατιστικής και των Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών και αφετέρου η άρτια κατάρτιση και εξειδίκευση επιστημόνων που θα μπορούν να σταθούν ανταγωνιστικά στο εργασιακό περιβάλλον της σύγχρονης Ελληνικής και Διεθνούς πραγματικότητας

Η χρονική διάρκεια φοίτησης που οδηγεί στην απονομή του Δ.Μ.Σ. ανέρχεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα πλήρους φοίτησης (ή πέντε (5) ακαδημαϊκά εξάμηνα μερικής φοίτησης), με το τελευταίο εξάμηνο να διατίθεται για την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Για την ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτούνται:

 1. Η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε πέντε (5) μαθήματα σε καθένα από τα δύο πρώτα εξάμηνα
 2. Η εκπόνηση και παρουσίαση της μεταπτυχιακής διατριβής στο τρίτο εξάμηνο.

Το Πρόγραμμα υλοποιείται με πρότυπες μορφές εκπαίδευσης και μάθησης, που συνδυάζουν τόσο δια ζώσης όσο και εξ αποστάσεως μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης. Ειδικότερα, η εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία των δύο πρώτων ακαδημαϊκών εξαμήνων του ΠΜΣ υλοποιείται:

 • κατά 50% από απόσταση, με χρήση ηλεκτρονικών πλατφορμών σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης.
 • κατά 50% δια ζώσης, με εντατικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες που κατανέμονται σε τρείς ολιγοήμερες συναντήσεις στην αρχή και στο τέλος των δύο πρώτων ακαδημαϊκών εξαμήνων.

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, θα εισαχθούν στο Π.Μ.Σ. κατ’ ανώτατο όριο σαράντα (40) μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες.

Σημείωση: Το ΠΜΣ έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει άμεσα και εξ ολοκλήρου με εξ αποστάσεως μεθόδους στην απευκταία περίπτωση που αυτό απαιτηθεί για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, όπως συνέβη κατά το ακαδ. έτος 2019-2020 για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.

Απαιτούμενα προσόντα για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής και κυρίως συναφούς γνωστικού αντικειμένου όπως επί παραδείγματι Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών, Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Στατιστικής, Μαθηματικών, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Μαθηματικών και Στατιστικής, Πληροφορικής, Οικονομικών και Οικονομικής Επιστήμης, Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Επιστήμης, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων κ.α.

Επίσης, γίνονται δεκτοί επί πτυχίω φοιτητές και φοιτήτριες των Τμημάτων των Ιδρυμάτων της ημεδαπής κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν προσκομίσει σχετική βεβαίωση μέχρι την ημερομηνία εγγραφής τους στο Π.Μ.Σ.

Υποβολή αιτήσεων και αξιολόγηση υποψηφιοτήτων

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλουν την υποψηφιότητα τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση: https://nautilus.aegean.gr/ στο χρονικό διάστημα από 01/06/2020 έως και 20/07/2020 και ώρα 23:59, αφού ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης: εδώ

Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας.
 2. Βιογραφικό σημείωμα, στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα.
 3. Μονοσέλιδο κείμενο όπου θα αναφέρονται τα κίνητρα και οι λόγοι που ο/η υποψήφιος/α επιθυμεί να παρακολουθήσει το Π.Μ.Σ.
 4. Δύο συστατικές επιστολές.
 5. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 6. Φωτοτυπία πτυχίου/διπλώματος ή Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών.
 7. Φωτοτυπία πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων στο οποίο θα αναγράφεται ο βαθμός πτυχίου ή διπλώματος.
 8. Αντίγραφο πτυχιακής εργασίας (εφόσον έχει εκπονηθεί).
 9. Αντίγραφα άρθρων που δημοσιεύτηκαν σε επιστημονικά περιοδικά ή σε πρακτικά συνεδρίων (με σύστημα κριτών), εάν υπάρχουν.
 10. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν.
 11. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Β2. Στην περίπτωση που δεν διατίθεται επίσημο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας, η Επιτροπή Εξέτασης/Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών (Ε.Ε.Μ.Φ.) θα ελέγξει την επάρκεια γνώσης της Αγγλικής γλώσσας διενεργώντας ειδική εξέταση.

Έντυπα αντίγραφα κατατίθενται κατά την εγγραφή, μόνο εφόσον ζητηθούν.

Επισημαίνονται τα εξής:

(α) Προϋπόθεση για την επιλογή αποτελεί η επαρκής γνώση μιας τουλάχιστον γλώσσας πέραν της γλώσσας διεξαγωγής του ΠΜΣ, σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 2 του Ν. 4485/17.
(β) Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή/τρια του/της οποίου/ας ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από Ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)

Οι υποψήφιοι/ες που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις θα κληθούν, στη συνέχεια, σε συνεντεύξεις που θα πραγματοποιηθούν είτε με φυσική παρουσία στην έδρα του Τμήματος, είτε με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, σε χρονικό διάστημα που θα γνωστοποιηθεί στους/στις υποψηφίους/ες και θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του Τμήματος.

H αξιολόγηση και η επιλογή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών γίνεται από Επιτροπή Επιλογής, σύμφωνα με κριτήρια αξιολόγησης που προσδιορίζονται στο άρθρο 8.3 του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος.

Τα αποτελέσματα επιλογής των Υποψηφίων θα αναρτηθούν στην Ιστοσελίδα του Τμήματος και οι επιλεγέντες θα ενημερωθούν από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. για τις ημερομηνίες εγγραφής και για τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν κατά την εγγραφή τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να συμβουλευτούν την ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. του Τμήματος (http://msc.actuar.aegean.gr/) ή να απευθυνθούν στην Γραμματεία του Π.Μ.Σ. (τηλ.: 22730-82310, fax: 22730-82309, e-mail: dmsas@aegean.gr).

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη σε μορφή pdf


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα