Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα (2021-2022)

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έως την Κυριακή 05.09.2021.

Tο Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αιγαίου (www.icsd.aegean.gr) ανακοινώνει τη λειτουργία του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) µε τίτλο: «Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήµατα», που οδηγεί στην απόκτηση Διπλώµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.). Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην επιλογή µεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών για το ακαδηµαϊκό έτος 2021-2022. To Π.Μ.Σ. έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας (ΦΕΚ ίδρυσης ΠΜΣ: 2824/τ.Β’/16.07.2018).

Το Π.Μ.Σ. διαρκεί συνολικά τρία διδακτικά εξάµηνα και υλοποιείται σε περιβάλλον µικτής διαδικασίας µάθησης µε πρότυπες συνδυαστικές µορφές εκπαίδευσης, οι οποίες περιλαµβάνουν: [α] ολιγοήµερο κύκλο εντατικών διαλέξεων που πραγµατοποιείται στην έδρα του Τµήµατος εντός του ακαδηµαϊκού εξαµήνου (εφόσον οι συνθήκες το επιβάλλουν υπάρχει η δυνατότητα να υλοποιηθούν και αυτές πλήρως εξ αποστάσεως), [β] ηλεκτρονικές διαδικασίες σύγχρονης µάθησης, µε αξιοποίηση σχετικής πλατφόρµας, που υποστηρίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία κατά τη διάρκεια όλων των εβδοµάδων σπουδών των δύο πρώτων ακαδηµαϊκών εξαµήνων του μεταπτυχιακού προγράμματος. Κατά τη διάρκεια του τρίτου εξαµήνου εκπονείται µόνο µεταπτυχιακή διπλωµατική εργασία. Η παρακολούθηση των µαθηµάτων και η συµµετοχή στις κάθε είδους εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως εργασίες, ασκήσεις κ.λπ., είναι υποχρεωτική.

Απαιτούµενα προσόντα για την εισαγωγή στο ΠΜΣ

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής και οµοταγών αναγνωρισµένων ιδρυµάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τµηµάτων ΤΕΙ. Εξαιρούνται οι πτυχιούχοι Τµηµάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Επίσης, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι από τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Σ.Ε.Ι.) της χώρας, ήτοι οι απόφοιτοι από τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίµων και από τη Σχολή Ικάρων (άρθρο 88 Ν.3883/2010 ΦΕΚ 167/24-9-2010, τ. Α΄). Επίσης, γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι από τη Σχολή Αξιωµατικών της Ελληνικής Αστυνοµίας (άρθρο 38 Ν.4249/2014 (ΦΕΚ 73 Α΄).

Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων προσδιορίζονται στο άρθρο 8 του Κανονισµού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος, που είναι διαθέσιµος στην ιστοσελίδα http://msc.icsd.aegean.gr.

Υποβολή Αιτήσεων και Αξιολόγηση Υποψηφιοτήτων

Αιτήσεις για το Π.Μ.Σ. υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα http://msc.icsd.aegean.gr/ έως και την Κυριακή 05.09.2021​​​​​​​. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την Αίτηση Υποψηφιότητας που είναι διαθέσιµη στην παραπάνω ιστοσελίδα και να επισυνάψουν τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα.
2. Φωτοτυπία πτυχίου/διπλώµατος ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών.
3. Δηµοσιεύσεις σε περιοδικά µε κριτές, εάν υπάρχουν.
4. Αποδεικτικά επαγγελµατικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν.
5. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας.
6. Δύο συστατικές επιστολές.
7. Πιστοποιητικό γλωσσοµάθειας αγγλικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον Β2.
8. Φωτοτυπία πιστοποιητικού αναλυτικής βαθµολογίας προπτυχιακών µαθηµάτων, στο οποίο θα αναγράφεται ο βαθµός του πτυχίου ή διπλώµατος.

Οι φοιτητές/τριες από ιδρύµατα της αλλοδαπής πρέπει να προσκοµίσουν πιστοποιητικό αναγνώρισης του τίτλου σπουδών τους, πρώτου κύκλου από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύµφωνα µε το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17.

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα ολοκληρωθεί σε δύο στάδια: Αρχικά οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν µε βάση τα στοιχεία της ηλεκτρονικής τους αίτησης. Οι υποψήφιοι που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις θα κληθούν στη συνέχεια, σε προφορικές συνεντεύξεις που θα πραγµατοποιηθούν διαδικτυακά, εντός του Ιουλίου.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται από επιτροπή επιλογής που συγκροτείται από καθηγητές του Τµήµατος µε κριτήρια αξιολόγησης που προσδιορίζονται στο άρθρο 8 του Κανονισµού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος, που είναι διαθέσιµος στην ιστοσελίδα http://msc.icsd.aegean.gr/.

Τα ονόµατα των επιτυχόντων θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του µεταπτυχιακού προγράµµατος εντός του Αυγούστου 2021 και οι επιλεγέντες θα ενηµερωθούν ηλεκτρονικά.

Δίδακτρα – Υποτροφίες απαλλαγής διδάκτρων

Το ύψος των προβλεπόµενων τελών φοίτησης για το σύνολο του προγράµµατος καθορίζεται στο ποσό των 3.000€. Τα τέλη φοίτησης καταβάλλονται σε τρεις δόσεις: (α) 500ευρώ (15 µέρες το αργότερο µετά την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων), (β) 1.000,00€ κατά την εγγραφή στο 1ο εξάµηνο (αρχές Οκτωβρίου) και (γ) 1.500,00€ κατά την έναρξη του 2ου εξαµήνου (Φεβρουάριος). Η έγκαιρη καταβολή της 1ης δόσης αποτελεί προϋπόθεση για την παρακολούθηση του προγράµµατος. Οι µεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες οφείλουν να εξοφλούν εγκαίρως όλες τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις. Σηµειώνεται ότι, σε περίπτωση µη εγγραφής ή διακοπής της φοίτησης, το µέρος των τελών φοίτησης, το οποίο έχει ήδη καταβληθεί, δεν επιστρέφεται.

Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές/τριες Π.Μ.Σ. των οποίων το εισόδηµα (ατοµικό ή οικογενειακό) δεν υπερβαίνει το µεν ατοµικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδοµήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάµεσου διαθέσιµου ισοδύναµου εισοδήµατος, σύµφωνα µε τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δηµοσιευµένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για την συµµετοχή σε ένα µόνο Π.Μ.Σ.

Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόµενοι/ες φοιτητές/τριες δεν θα ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθµού των φοιτητών/τριών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσοστό, επιλέγονται µε σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς/ές που έχουν το µικρότερο εισόδηµα.

Για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου λαµβάνονται υπόψη από την Επιτροπή που συγκροτείται δυνάµει της περίπτωσης δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 31 του Ν.4485/17, τα εισοδήµατα του τελευταίου φορολογικού έτους, για το οποίο κατά το χρόνο της επιλογής στο Π.Μ.Σ. έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση φόρου, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος.

Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης υποβάλλεται από τον/την ενδιαφερόµενο/η στο Τµήµα ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών/τριών στο Π.Μ.Σ. Η οικονοµική κατάσταση υποψηφίου/ας σε καµία περίπτωση δεν αποτελεί λόγο µη επιλογής σε Π.Μ.Σ.. Όσοι/ες λαµβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, δεν δικαιούνται απαλλαγή.

Το Π.Μ.Σ. δύναται να παρέχει περιορισµένο πλήθος υποτροφιών (απαλλαγή µέρους των τελών φοίτησης) βάσει ακαδηµαϊκών κριτηρίων σε φοιτητές και φοιτήτριες πλήρους φοίτησης, σύµφωνα µε απόφαση της Συνέλευσης στην οποία καθορίζεται, το ύψος των υποτροφιών, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία χορήγησης υποτροφιών, και οι υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα των υποτρόφων (παρ. 4 άρθρο 35 Ν.4485/2017). Τα αποτελέσµατα της σχετικής διαδικασίας επιλογής θα ανακοινωθούν στα τέλη Οκτωβρίου. Οι φοιτητές και φοιτήτριες θα τύχουν της εν λόγω απαλλαγής θα κληθούν να παρέχουν ολοκληρωµένο εργαστηριακό, φροντιστηριακό ή άλλο υποστηρικτικό έργο του προγράµµατος προπτυχιακών σπουδών του Τµήµατος, εβδοµαδιαίως, σύµφωνα µε τις ανάγκες του Τµήµατος.

Για κάθε συµπληρωµατική πληροφορία, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να συµβουλευτούν τον οδηγό σπουδών του Π.Μ.Σ. που βρίσκεται αναρτηµένος στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://msc.icsd.aegean.gr/ ή να απευθυνθούν στη Γραµµατεία του Π.Μ.Σ. (κα Νίκη Κυριακού, τηλ. 22730-82210, Fax 22730-82209, dmicsd@icsd.aegean.gr).

ΠροκήρυξηΈχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο