Το Π.Μ.Σ. ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους.

Η διδασκαλία των μαθημάτων υλοποιείται σε δύο (2) διδακτικά εξάμηνα. Κάθε εξάμηνο μαθημάτων περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο δώδεκα (12) πλήρεις ενότητες εκπαίδευσης και μάθησης, που η καθεμία αντιστοιχεί σε δύο (2) ώρες διδασκαλίας. Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα, που το καθένα αποδίδει δέκα (10) πιστωτικές μονάδες (ΕCTS).

Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται α) η συμμετοχή του φοιτητή στο σύνολο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του προγράμματος, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο πρόγραμμα και στον παρόντα κανονισμό, β) η επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα του α΄ και β’ εξαμήνου, όπως ακριβώς ορίζεται από το εγκύκλιο πρόγραμμα σπουδών, γ) η επιτυχής εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (Μ.Δ.Ε.), δ) η συγκέντρωση 90 πιστωτικών μονάδων (ECTS), ε) η αποπληρωμή του συνόλου των τελών φοίτησης, και στ) η εκπλήρωση τυχόν υποχρεώσεων προς τη Φοιτητική Μέριμνα και τη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος.

Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών διαμορφώνεται ως εξής:

Α' Εξάμηνο 

  • Πληροφοριακά Συστήματα (Information Systems) (10 ECTS)
  • Τεχνολογίες Επικοινωνιών και Δικτύων (Communication Systems and Networks)  (10 ECTS)
  • Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (Information and Communication Systems Security) (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Β' Εξάμηνο 

  • Τεχνολογίες Λογισμικού (Software Engineering)  (10 ECTS)
  • Ευφυή Συστήματα (Intelligent Systems)  (10 ECTS)
  • Δομές και Βάσεις Δεδομένων (Data Structures and Databases)  (10 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

 

Γ' Εξάμηνο 

  • Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο