Economic Strategy
ΕΚΠΑ: Ευφυής Διαχείριση Ανανεώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων
ΠΜΣ Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Εκπαιδευτική Πράξη
Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση Βιοποικιλότητας (2019-2020)

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020 - Η υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου 2019.

Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 2019- 2020 ΦΕΚ (2884/19.07.18, τ. Β΄) Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Περιβαλλοντική Πολιτική και Διατήρηση Βιοποικιλότητας», το οποίο απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με ομώνυμο τίτλο.

Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Το ΠΜΣ διαρκεί τρία διδακτικά εξάμηνα (18 μήνες) και υλοποιείται σε περιβάλλον μικτής διαδικασίας μάθησης με πρότυπες συνδυαστικές μορφές εκπαίδευσης, οι οποίες περιλαμβάνουν: [α] ένα πενθήμερο κύκλο εντατικών διαλέξεων που πραγματοποιείται στην έδρα του Τμήματος στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου (Οκτώβριο, Φεβρουάριο, Ιούλιο), [β] ηλεκτρονικές διαδικασίες σύγχρονης μάθησης, με αξιοποίηση σχετικής πλατφόρμας, που υποστηρίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία κατά τη διάρκεια όλων των εβδομάδων σπουδών των δύο πρώτων ακαδημαϊκών εξαμήνων, με ποσοστό έως 50% συνολικά στο πρόγραμμα διδασκαλίας (παρ. 3, άρθρο 30 του Ν.4559/2018) και πραγματοποιούνται απογευματινές ώρες. Κατά τη διάρκεια του τρίτου εξαμήνου εκπονείται μόνο διπλωματική εργασία. Η παρακολούθηση των μαθημάτων και η συμμετοχή στις κάθε είδους εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως εργασίες, ασκήσεις κ.λπ., είναι υποχρεωτική. Οι γλώσσες διδασκαλίας είναι η ελληνική και η αγγλική.

Τελικός σκοπός του Π.Μ.Σ. «Περιβαλλοντική Πολιτική και Διατήρηση Βιοποικιλότητας» είναι:

Α. Η συνεισφορά στην ανάδειξη στελεχών και ανθρώπινων πόρων υψηλού επιπέδου σε ζητήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και πολιτικής.

Β. Η προώθηση παραγώγων της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας για το περιβάλλον και την ανάπτυξη.

Γ. Η διάχυση επιστημονικών γνώσεων και πολιτισμικών αξιών σε κοινωνικές ομάδες και θεσμοθετημένους ο οργανισμούς που εμπλέκονται σε περιβαλλοντικά ζητήματα.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Περιβαλλοντική Πολιτική και Διατήρηση Βιοποικιλότητας» εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του Πανεπιστημίου Αιγαίου, διέπεται από επιστημονική συνοχή και αποσκοπεί στην περαιτέρω προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας και των τεχνών, την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, στην υψηλού επιπέδου εξειδίκευση των διπλωματούχων σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές συγκεκριμένων γνωστικών κλάδων, ειδικές θεματικές ενότητες ή επιμέρους κλάδους των γνωστικών αντικειμένων του πρώτου κύκλου σπουδών του οικείου Τμήματος.

Η έναρξη των μαθημάτων αναμένεται την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου 2019 και η ολοκλήρωση του Προγράμματος τον Ιανουάριο 2021.

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται ενενήντα πιστωτικές μονάδες (ECTS) οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

1. Τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS) από τα μαθήματα του Α΄ εξαμήνου

2. Τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS) από τα μαθήματα του Β΄ εξαμήνου

3. Τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS) από την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, θα εισαχθούν στο ΠΜΣ κατ’ ανώτατο όριο 30 μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες.

Υποτροφίες: Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», σε συνεργασία με το ΠΜΣ «Περιβαλλοντική Πολιτική και Διατήρηση Βιοποικιλότητας», χορηγεί τα τελευταία δεκαεπτά (17) χρόνια, δύο (2) υποτροφίες ύψους 3.500 ευρώ εκάστη, στους δύο πρωτεύσαντες φοιτητές/τριες, του Π.Μ.Σ. με βάση την βαθμολογία των δύο πρώτων εξαμήνων για την εκπόνηση των διπλωματικών τους διατριβών.

Απαιτούμενα προσόντα για την εισαγωγή στο ΠΜΣ

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ες πτυχιούχοι Τμημάτων Περιβαλλοντικών, Θετικών και Κοινωνικών Επιστημών και πτυχιούχοι άλλων τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι ΤΕΙ, συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Επίσης, γίνονται δεκτοί/ές επί πτυχίω φοιτητές/τριες των κατά τα ανωτέρω οριζόμενων Ιδρυμάτων της ημεδαπής υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν προσκομίσει σχετική βεβαίωση και μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών, οπωσδήποτε όμως μέχρι την ημερομηνία εγγραφής τους στο ΠΜΣ (Οκτώβριος 2019).

Υποβολή Αιτήσεων και Αξιολόγηση Υποψηφιοτήτων Η επιλογή γίνεται με γραπτή εξέταση των υποψηφίων σε ερωτηματολόγιο πολλαπλών επιλογών, επί των βασικών αρχών της περιβαλλοντικής επιστήμης στην Αγγλική, και με συνέντευξη στις 26 Ιουνίου 2019. Η εξέταση/συνέντευξη θα γίνει είτε με φυσική παρουσία των υποψηφίων στην έδρα του Τμήματος, είτε από απόσταση.

Η υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 23 Ιουνίου 2019 22 Σεπτεμβρίου 2019 (καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής κατάθεσης δικαιολογητικών).

Τα Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

1. Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας

2. Βιογραφικό σημείωμα

3. Φωτοτυπία πτυχίου/διπλώματος ή Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών Σε περίπτωση τελειόφοιτου, υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι θα πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών έως την περίοδο των εγγραφών

4. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων με το βαθμό πτυχίου/διπλώματος.

5. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν

6. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν

7. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

8. Δύο συστατικές επιστολές εκ των οποίων η μια τουλάχιστον να προέρχεται από καθηγητή ο οποίος έχει διδάξει τον υποψήφιο, στο ειδικό Έντυπο Συστατικής Επιστολής που βρίσκεται στο σύστημα «Ναυτίλος»

9. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Β2 και άνω (τα αποδεκτά πιστοποιητικά βρίσκονται αναρτημένα στον ιστότοπο του ΠΜΣ), και πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής γλώσσας (για αλλοδαπούς/ες υποψήφιους/ες.)

10. Τέλος, οι υποψήφιοι/ες μπορούν να καταθέσουν κάθε άλλο στοιχείο που, σύμφωνα με τη γνώμη τους, θα συνέβαλλε ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη άποψη για το επιστημονικό και ερευνητικό προφίλ τους. Οι φοιτητές/τριες από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον ΔΟΑΤΑΠ, καθόσον σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 7 του Ν. 4485/17 , δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή/τρια του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από Ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από ΔΟΑΤΑΠ.

Οι Έλληνες/ίδες υποψήφιοι/ες πρέπει να έχουν επάρκεια της αγγλικής γλώσσας, η οποία να αποδεικνύεται με αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος πιστοποιητικό, ενώ οι αλλοδαποί/ές πρέπει να έχουν επιπλέον και επάρκεια ελληνικής γλώσσας. Υποψήφιοι/ες που δεν έχουν πιστοποιητικό επάρκειας αγγλικής γλώσσας, είναι δυνατόν να προεπιλεγούν εφόσον πληρούν τα υπόλοιπα κριτήρια και να κληθούν να εξεταστούν γραπτά στην αγγλική γλώσσα στις 26 Ιουνίου 2019

Τέλος, ο/η υποψήφιος/α μπορεί να καταθέσει κάθε άλλο στοιχείο που, σύμφωνα με την γνώμη του/της, θα συνέβαλε ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη άποψη.

Τα ονόματα των επιτυχόντων θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού προγράμματος εντός του Ιουλίου 2019 και οι επιλεγέντες θα ενημερωθούν από τη Γραμματεία του ΠΜΣ. Τα δίδακτρα ανέρχονται στο ποσόν των 2.500,00 €* και καταβάλλονται σε πέντε δόσεις των 500 € έκαστη: Η πρώτη δόση ύψους 500 € με την εγγραφή, η οποία θεωρείται ολοκληρωμένη μόνο με την καταβολή της, ενώ οι υπόλοιπες τέσσερεις κατά τη διάρκεια των 2 πρώτων εξαμήνων του ακαδημαϊκού έτους.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλουν την υποψηφιότητα τους μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση: https://nautilus.aegean.gr/ μέχρι τις 23 Ιουνίου 2019 και ώρα 24.00, αφού ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης εδώ. Στο εν λόγω σύστημα οι υποψήφιοι/ες συμπληρώνουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους και μεταφορτώνουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σκαναρισμένα κατά προτίμηση σε μορφή .pdf ή .jpg.

Για τα απαραίτητα έγγραφα την εξεταστέα ύλη στο αντικείμενο της γραπτής δοκιμασίας καθώς και για κάθε συμπληρωματική πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία και στον ιστότοπο του ΠΜΣ.

Γραμματεία ΠΜΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ»

Τμήμα Περιβάλλοντος

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Λόφος Πανεπιστημίου, 81100, Μυτιλήνη Τηλ: 22510-36212, 22510-36246 e-mail: postgrad@env.aegean.gr

Website

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη σε μορφή pdf


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα