Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (2023-2024)

Το Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, αναθεωρημένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» (ΦΕΚ επανίδρυσης 3245/08.08.2018 τ.Β΄), το οποίο απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Αγωγής (Master of Education) στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.

Αντικείμενο και στόχοι
Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» είναι η μεταπτυχιακή εξειδίκευση επιστημόνων στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη, στο πλαίσιο των Επιστημών της Αγωγής. Ειδικότερα, εστιάζει στην εκπαίδευση και κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού, στον σχεδιασμό, την οργάνωση, την υλοποίηση και την αξιολόγηση προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) της τυπικής, μη τυπικής και της άτυπης εκπαίδευσης. Επιδιώκει τη συστηματική έρευνα στο πεδίο της Π.Ε. με βασική στοχοθεσία την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, την παραγωγή νέων ιδεών και την ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθόδων και τεχνικών. Επικεντρώνεται στη διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνας στο εκπαιδευτικό σύστημα, τους κοινωνικούς θεσμούς και εν γένει στους φορείς που συμμετέχουν στη διαμόρφωση, τη λήψη και τον έλεγχο αποφάσεων για την προστασία του φυσικού, ανθρωπογενούς και πολιτισμικού περιβάλλοντος, μέσω της ανάπτυξης συνεργασιών με ερευνητικά ιδρύματα και άλλους φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Χρονική διάρκεια φοίτησης
Το Πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης και η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται στα τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, με το Γ΄ εξάμηνο να αφιερώνεται στην εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας. Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες υποχρεούνται να παρακολουθήσουν ανελλιπώς όλες τις δραστηριότητες του Π.Μ.Σ.
Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) απαιτείται: η πλήρης φοίτηση επί τρία (3) εξάμηνα σπουδών, η επιτυχής εξέταση σε δέκα (10) συνολικά μαθήματα (εννέα (9) υποχρεωτικά και ένα (1) υποχρεωτικό επιλογής), η επιτυχής εξέταση της ∆ιπλωματικής Εργασίας και η συγκέντρωση ενενήντα (90) πιστωτικών μονάδων (ECTS).

Αριθμός εισακτέων
Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023- 2024, θα εισαχθούν στο Π.Μ.Σ. «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» κατ’ ανώτατο όριο σαράντα (40) μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες.

Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ές κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι από τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) της χώρας, ήτοι απόφοιτοι/ες από τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και από τη Σχολή Ικάρων (άρθρο 88 Ν. 3883/2010 ΦΕΚ 167/24-9-2010, τ. Α΄). Επίσης, γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι από τη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας (άρθρο 38 Ν. 4249/2014 (ΦΕΚ 73 Α΄).
Επιπλέον, γίνονται δεκτοί επί πτυχίω φοιτητές/τριες των ιδρυμάτων της ημεδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν προσκομίσει σχετική βεβαίωση περάτωσης σπουδών μέχρι την ημερομηνία αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων από την Επιτροπή Επιλογής/Εξέτασης.
Σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 34 του Ν. 4485/2017, Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή/τρια του/της οποίου/ας ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).

Υποβολή αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλουν την υποψηφιότητα τους μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση: https://nautilus.aegean.gr/ μέχρι τη Δευτέρα 05 Ιουνίου 2023 και ώρα 16:00, αφού ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης.

Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να υποβάλουν εμπρόθεσμα τα παρακάτω δικαιολογητικά ηλεκτρονικά:

  1. Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας.
  2. Βιογραφικό σημείωμα.
  3. Φωτοτυπία/ες πτυχίου/ων ή/και διπλώματος/ων ή/και Βεβαίωση/εις Περάτωσης Σπουδών. Οι φοιτητές/τριες από ιδρύματα της αλλοδαπής, πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον ΔΟΑΤΑΠ, εφόσον σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 34 του Ν. 4485/17, δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή/τρια του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από Ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από ΔΟΑΤΑΠ.
  4. Φωτοτυπία/ες πιστοποιητικού/ών αναλυτικής/ών βαθμολογίας/ών μαθημάτων στο/στα οποίο/α θα αναγράφεται ο βαθμός του/των πτυχίου/ων ή διπλώματος/ων.
  5. Αντίγραφο προπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, εάν υπάρχει.
  6. Δημοσιεύσεις (βιβλία/μονογραφίες, άρθρα, εισηγήσεις/κεφάλαια κ.λπ.), εάν υπάρχουν.
  7. Αποδεικτικά ερευνητικής, επιστημονικής, επαγγελματικής ή κοινωνικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν.
  8. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
  9. Δύο (2) συστατικές επιστολές, εάν υπάρχουν.
  10. Πιστοποιητικό/ά γλωσσομάθειας Αγγλικών/Γερμανικών/Ιταλικών/Γαλλικών, επιπέδου τουλάχιστον Β2, εάν υπάρχει/ουν (βλ. συνημμένο παράρτημα Τίτλων Γλωσσομάθειας του Α.Σ.Ε.Π.).

Διαδικασία επιλογής
Για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών που θα παρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ., εκτός των υποχρεωτικών για τη συμμετοχή τους δικαιολογητικών (πτυχίο Α.Ε.Ι. και η επαρκής γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας εκ των Αγγλικά/Γερμανικά/Ιταλικά/Γαλλικά, επιπέδου Β2, η οποία αποδεικνύεται είτε με σχετικό αποδεικτικό είτε με εξέταση της ξένης γλώσσας για τον έλεγχο της δυνατότητας κατανόησης επιστημονικών κειμένων συναφών με την ειδίκευση του Π.Μ.Σ., εφόσον ο/η υποψήφιος/α δεν διαθέτει αποδεικτικό γλωσσομάθειας επιπέδου Β2), αξιολογούνται και συνεκτιμώνται:
α) τα ακαδημαϊκά προσόντα των υποψηφίων, στα οποία περιλαμβάνονται ιδίως, ο βαθμός του πτυχίου, η βαθμολογία στα μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., η επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών, καθώς και η σχετική ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου (παρ. 2 του άρθρου 34 του Ν. 4485/2017), όπως αυτά προκύπτουν από τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, και
β) η απόδοση των υποψηφίων κατά τη διάρκεια προφορικής συνέντευξης ενώπιον της Επιτροπής Επιλογής/Εξέτασης. Οι υποψήφιοι/ες που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις θα κληθούν σε προφορικές συνεντεύξεις, είτε με φυσική παρουσία στην έδρα του Τμήματος, είτε με τη χρήση νέων τεχνολογιών, σε χρονικό διάστημα που θα γνωστοποιηθεί στους/στις υποψηφίους/ες και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος και του Π.Μ.Σ.. Κατά τις ημερομηνίες των συνεντεύξεων, θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης και οι εξετάσεις γλωσσομάθειας για όσους/ες υποψήφιους/ες δεν διαθέτουν αποδεικτικό γλωσσομάθειας επιπέδου Β2. Συνεπώς, αν κάποιος/α υποψήφιος/α δεν διαθέτει αποδεικτικό γλωσσομάθειας, τότε στην περίπτωση αυτή, τόσο η συνέντευξη όσο και η εξέταση της ξένης γλώσσας, μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο δια ζώσης στην έδρα του Τμήματος.

Τα αναλυτικά κριτήρια για τα ακαδημαϊκά προσόντα και τη συνέντευξη περιγράφονται στην ενότητα 8.3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Π.Μ.Σ.

Ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων/ουσών (επιλεγέντων/εισών και επιλαχόντων/ουσών) εγκρίνεται και επικυρώνεται από τη Συνέλευση και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος και του Π.Μ.Σ..

Διδασκαλία μαθημάτων
Το Π.Μ.Σ. αρχίζει το χειμερινό εξάμηνο. Η διδασκαλία όλων των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης, με φυσική παρουσία, ωστόσο, η διδασκαλία των μαθημάτων δύναται να πραγματοποιείται και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης λαμβανομένων πάντα υπόψη των προβλέψεων της εκάστοτε νομοθεσίας. Η διδασκαλία μαθημάτων με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, δύναται να πραγματοποιείται έως 50% συνολικά αλλά και ανά μάθημα. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση δύναται περιλαμβάνει, κατά περίπτωση και μεταξύ άλλων, τα εξής: Διαρκή πρόσβαση των φοιτητών/τριών στο εκπαιδευτικό υλικό και τη βιβλιογραφία που αναπτύσσονται και επικαιροποιούνται. Διεξαγωγή διαλέξεων, σεμιναρίων, θεωρητικών εισηγήσεων, μελετών περίπτωσης κ.ά. Συμμετοχή σε επιμέρους μαθησιακές δραστηριότητες, όπως ασκήσεις, ατομικές και ομαδικές, παρουσιάσεις, προετοιμασία μικροδιδασκαλίας και ομαδικής διδασκαλίας κ.ά.
Για την υποβοήθηση των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών που έχουν παράλληλη επαγγελματική απασχόληση, τα μαθήματα δύνανται να διεξάγονται όλες τις ημέρες της εβδομάδας κατά κύκλους (modules), όπου συμπεριλαμβάνονται Σαββατοκύριακα και αργίες.
Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η Ελληνική και δύνανται κάποια μαθήματα να προσφέρονται εν όλω ή εν μέρει στην Αγγλική, κατόπιν απόφασης Συνέλευσης. Η γλώσσα εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας είναι η Ελληνική.

Δίδακτρα – απαλλαγή διδάκτρων - Υποτροφίες
Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προβλέπονται τέλη φοίτησης ύψους 2.700,00€. Τα τέλη φοίτησης καταβάλλονται σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις: 900€ κατά την εγγραφή στο Α’ εξάμηνο, 900€ κατά την έναρξη του Β’ εξαμήνου και 900€ κατά την έναρξη του Γ’ εξαμήνου. Σε περίπτωση μη τήρησης των οικονομικών υποχρεώσεων είναι δυνατή η προσωρινή αναστολή φοίτησης ή η διαγραφή του/της φοιτητή/τριας από το Πρόγραμμα, μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση μη εγγραφής ή διακοπής της φοίτησης, ή διαγραφής, το ποσό των διδάκτρων το οποίο έχει ήδη καταβληθεί, δεν επιστρέφεται.
Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, οι φοιτήτριες/ές Π.Μ.Σ. των οποίων το εισόδημα (ατομικό ή οικογενειακό) δεν υπερβαίνει το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.
Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι/ες μεταπτυχιακές/οί φοιτήτριες/ές δεν θα ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών/τριών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ.
Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσοστό, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς/ές που έχουν το μικρότερο εισόδημα. Η Επιτροπή Εξέτασης/Επιλογής (Ε.Ε.Ε.) λαμβάνει υπόψη τα εισοδήματα του τελευταίου φορολογικού έτους, για το οποίο κατά το χρόνο της επιλογής στο Π.Μ.Σ. έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση φόρου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Όσοι/ες λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, δεν δικαιούνται απαλλαγή.

Το Π.Μ.Σ. παρέχει δύο (2) υποτροφίες ανά ακαδημαϊκό έτος, βάσει ακαδημαϊκών κριτηρίων, σε μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες, με στόχο την καλλιέργεια της ευγενούς άμιλλας και την επιβράβευση των προσπαθειών τους. Υποτροφία απονέμεται στους/στις δύο (2) μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες, του Π.Μ.Σ. με τον υψηλότερο τελικό βαθμό του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. Προϋπόθεση για τη χορήγηση των υποτροφιών είναι η ολοκλήρωση των σπουδών τους εντός του προβλεπόμενου ελάχιστου χρόνου φοίτησης (18 μήνες). Κάθε υποτροφία προσδιορίζεται ως η επιστροφή του συνόλου των τελών φοίτησης.
Το Π.Μ.Σ. δύναται επίσης να χορηγεί βραβεία σε φοιτητές/τριες με εξαιρετικές επιδόσεις ή διακρίσεις, σύμφωνα με κριτήρια και διαδικασίες που προβλέπονται με απόφαση της Συνέλευσης.

Πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», Δημοκρατίας 1 «Κτήριο 7ης Μαρτίου», 2ος Όροφος, Τ.Κ. 85 132, Ρόδος (τηλ. επικοινωνίας: 22410 – 99120, 6942987375 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση psemper@rhodes.aegean.gr, στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο