Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το Π.Μ.Σ. ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους.

Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών, η επιτυχής εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και η συγκέντρωση 90 πιστωτικών μονάδων (ECTS).

Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών διαμορφώνεται ως εξής:

Α` Εξάμηνο 

 • Θεωρητικό πλαίσιο της Π.Ε.: Βασικές Αρχές και Έννοιες (6 ECTS)
 • Μέθοδοι Κοινωνικής Έρευνας (6 ECTS)
 • Καινοτομία - Δημιουργικότητα - Τεχνικές στο πεδίο των Επιστημών της Αγωγής (6 ECTS)
 • Εκπαίδευση Αξιών και Περιβάλλον. Ζητήματα Εφαρμοσμένης Ηθικής (6 ECTS)

και ένα από τα παρακάτω:

 • Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής (6 ECTS)
 • Εισαγωγή στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

Β` Εξάμηνο 

 • Πρακτική Άσκηση I: Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Αξιολόγηση Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε Σχολεία (6 ECTS)
 • Περιβαλλοντικά ζητήματα στην προοπτική της Αειφόρου Ανάπτυξης (6 ECTS)
 • Διά βίου εκπαίδευση: Ενεργός πολίτης και προστασία περιβάλλοντος στις Επιστήμες της Αγωγής (6 ECTS)
 • Πρακτική Άσκηση ΙΙ: Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Αξιολόγηση Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε Φορείς και Οργανισμούς (6 ECTS)
 • Εφαρμοσμένη Περιγραφική και Επαγωγική Στατιστική στις Επιστήμες της Αγωγής (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

Γ` Εξάμηνο

 • Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Ο φόρτος εργασίας που απαιτείται να καταβάλλει κάθε μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. αποτιμάται σε δύο χιλιάδες διακόσιες πενήντα (2.250) ώρες, για τη διεξαγωγή όλων των απαιτούμενων εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του προγράμματος σπουδών: παρακολούθηση των μαθημάτων, μελέτη του εκπαιδευτικού και λοιπού υλικού, συμμετοχή σε μαθησιακές και ερευνητικές δραστηριότητες, συμμετοχή στις πρακτικές ασκήσεις, εκπόνηση εργασιών, συμμετοχή σε εξετάσεις, κ.λπ.. Αναλυτικότερα για κάθε μάθημα του προγράμματος σπουδών απαιτούνται από τον/τη μεταπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια εκατόν πενήντα (150) ώρες εργασίας, ενώ για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας απαιτούνται επτακόσιες πενήντα (750) ώρες εργασίας. Συνολικά, το χειμερινό εξάμηνο απαιτεί 750 ώρες εργασίας, το εαρινό εξάμηνο 750 ώρες εργασίες, ενώ η περίοδος εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας απαιτεί 750 ώρες εργασίας.

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών απαιτείται η φοίτηση επί τρία (3) εξάμηνα σπουδών, η επιτυχής εξέταση σε δέκα (10) συνολικά μαθήματα (εννέα (9) υποχρεωτικά και ένα (1) υποχρεωτικό επιλογής), η επιτυχής εξέταση της Διπλωματικής Εργασίας και η συγκέντρωση εννενήντα (90) πιστωτικών μονάδων (ECTS).

Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η Ελληνική και δύνανται κάποια μαθήματα να προσφέρονται εν όλω ή εν μέρει στην Αγγλική, κατόπιν απόφασης Συνέλευσης. Η γλώσσα εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας είναι η Ελληνική.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο