Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Μοντέλα Παρέμβασης στην Ειδική Αγωγή (2023-2024)

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου συνεχίζει να οργανώνει και να λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Μοντέλα Παρέμβασης στην Ειδική Αγωγή», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν. 4957/2022 (Α ́ 141) και την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου με ημερομηνία 27.04.2023, το οποίο οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με ομώνυμο τίτλο (Master in Education, 120 ECTS) και παρέχει Συνάφεια με το Αντικείμενο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) (ΦΕΚ 1217/10.04.2019, τ.Β ́).

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ Π.Μ.Σ.
Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι η εξειδίκευση επιστημόνων διαφόρων ειδικοτήτων και η έρευνα στην Ειδική Αγωγή με εμβάθυνση σε μοντέλα και πρακτικές παρέμβασης. Ειδικότερα, το Π.Μ.Σ. επιδιώκει να προσφέρει τη δυνατότητα σε επιστήμονες να αποκτήσουν τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να ανταποκριθούν επιτυχώς στις απαιτήσεις της σύγχρονης συμπεριληπτικής εκπαίδευσης. Το περιεχόμενο σπουδών καλύπτει τις πλέον καινοτόμες θεωρητικές, ερευνητικές και διδακτικές προσεγγίσεις για έναν σύγχρονο κλάδο της εφαρμοσμένης παιδαγωγικής. Εστιάζει στην ανάλυση εκπαιδευτικών ζητημάτων, που προάγουν την Ειδική Αγωγή, και έχει ερευνητικό και επαγγελματικό χαρακτήρα. Συνάμα, πιστοποιεί ερευνητικές και επαγγελματικές ικανότητες εκπαιδευτών/τριών παιδιών και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες (ε.ε.α./α.).

Ο στόχος του προτεινόμενου προγράμματος είναι η εμβάθυνση σε ποικίλα ζητήματα που αφορούν στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, καθώς και η ανάπτυξη τεχνογνωσίας σε εκπαιδευτές/τριες παιδιών και ενηλίκων με ε.ε.α./α. Ειδικότερα, το πρόγραμμα στοχεύει να προσφέρει γνώσεις σχετικά με την αναγνώριση και κατανόηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των παιδιών και ατόμων με ε.ε.α./α., τον σχεδιασμό, την εφαρμογή αλλά και την αξιολόγηση κατάλληλων παρεμβάσεων και συστημάτων υποστήριξης των παιδιών και ατόμων με ε.ε.α./α. Προσεγγίζει το άτομο σε όλο το συνεχές της ανάπτυξής του και της συμμετοχής του σε εκπαιδευτικά και κοινωνικά πλαίσια. Ειδικότερα, δίνεται έμφαση στην αξιολόγηση και αντιμετώπιση του ατόμου με ε.ε.α./α., μέσα από ένα συστημικό πλέγμα, όπου αναδεικνύονται συνεργατικά μοντέλα και συνέργειες ανάμεσα στο άτομο, την οικογένεια και την κοινότητα, γεγονός που αποτελεί καινοτομία του προγράμματος.

Απευθύνεται σε εν ενεργεία και πτυχιούχους εκπαιδευτικούς (προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας (π.χ. ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, φυσικοθεραπευτές, ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, κτλ) και σε κατόχους πτυχίων σχετικών με την εκπαίδευση, την ψυχική υγεία, κ.ά. Αξιοποιεί τη γνώση γύρω από ευαίσθητα ζητήματα λειτουργικής ένταξης και συμπερίληψης ατόμων, που επιδιώκουν να ενταχθούν σε ένα Σχολείο και μία Κοινωνία για Όλους.

ΦΟΙΤΗΣΗ
Το πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης και η χρονική διάρκεια για την απονομή του Δ.Μ.Σ. είναι τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα.

Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε εννέα (9) υποχρεωτικά μαθήματα κατά τα τρία εξάμηνα [τέσσερα (4) μαθήματα στο πρώτο, τέσσερα (4) μαθήματα στο δεύτερο εξάμηνο και ένα (1) μάθημα στο τρίτο εξάμηνο], η επιτυχής υλοποίηση της πρακτικής άσκησης κατά το τρίτο εξάμηνο και η επιτυχής εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ή η επιτυχής εξέταση σε τρία (3) υποχρεωτικά/επιλογής μαθήματα κατά το τέταρτο εξάμηνο.

Η διδασκαλία των μαθημάτων, πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Κατά τη διάρκεια του τρίτου εξαμήνου υλοποιείται η πρακτική άσκηση και κατά τη διάρκεια του τέταρτου εξαμήνου εκπονείται, εφόσον κάποιος το επιλέξει, η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία,

Η παρακολούθηση των μαθημάτων και η συμμετοχή στις κάθε είδους εκπαιδευτικές δραστηριότητες είναι υποχρεωτική.

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ
Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-24, θα εισαχθούν στο Π.Μ.Σ. «Μοντέλα Παρέμβασης στην Ειδική Αγωγή» κατ’ ανώτατο όριο πενήντα (50) μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ες πτυχιούχοι τμημάτων πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, γίνονται δεκτοί/ες επί πτυχίω φοιτητές/τριες των ιδρυμάτων της ημεδαπής υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν προσκομίσει σχετική βεβαίωση και μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών, οπωσδήποτε όμως μέχρι την ημερομηνία εγγραφής τους στο Π.Μ.Σ.

Σύμφωνα με το άρθρο 304 του Ν. 4957/2022, τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), προκειμένου να διαπιστώσουν αν ένα ίδρυμα της αλλοδαπής ή ένας τύπος τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής είναι αναγνωρισμένα για την αποδοχή αίτησης και εγγραφής για εισαγωγή σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών ή εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, δεσμεύονται από το Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής και το Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της Αλλοδαπής του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει απονεμηθεί από Ίδρυμα που συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των αλλοδαπών ιδρυμάτων που απονέμουν τίτλους σπουδών που οργανώνονται μέσω συμφωνίας δικαιόχρησης με ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα του άρθρου 307 του ν.4957/2022, η αρμόδια Γραμματεία του Τμήματος οφείλει να ζητήσει Βεβαίωση Τόπου Σπουδών από το Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής. Αν ως τόπος σπουδών ή μέρος αυτών βεβαιώνεται η ελληνική επικράτεια, ο τίτλος σπουδών δεν αναγνωρίζεται, εκτός αν το μέρος σπουδών που έγιναν στην ελληνική επικράτεια βρίσκεται σε δημόσιο Α.Ε.Ι..

Σε περίπτωση που κάποιο Ίδρυμα ή τίτλος σπουδών της αλλοδαπής δεν έχει καταχωρηθεί στα σχετικά μητρώα, ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. εξετάζει αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αιτήματος από την αρμόδια Γραμματεία του Τμήματος αν πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις και με απόφασή του τα εντάσσει στα μητρώα.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Για την επιλογή των εισακτέων που θα παρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ., εκτός των υποχρεωτικών για τη συμμετοχή τους δικαιολογητικών (βασικός τίτλος σπουδών, επαρκής γνώση Αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Γ1, η οποία αποδεικνύεται με σχετικό αποδεικτικό), αξιολογούνται και συνεκτιμώνται:

  • Τα ειδικά προσόντα τους, όπως αυτά προκύπτουν από τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν κατά την αίτησή τους (σε ποσοστό 70%)
  • Η απόδοσή τους κατά τη διάρκεια προφορικής συνέντευξης (σε ποσοστό 30%)

Οι υποψήφιοι/ες, έπειτα από την αξιολόγηση των αιτήσεων από την αντίστοιχη Επιτροπή Επιλογής του Π.Μ.Σ., καλούνται σε συνέντευξη που θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως με χρήση νέων τεχνολογιών, σε χρονικό διάστημα που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.

Οι ημέρες και ώρες των συνεντεύξεων θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.. Οι υποψήφιοι/ες οφείλουν να ενημερώνονται με δική τους μέριμνα για την ημέρα και ώρα των συνεντεύξεων και τα αποτελέσματα της διαδικασίας επιλογής από την ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλουν την υποψηφιότητα τους μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση: https://nautilus.aegean.gr/, μέχρι την Κυριακή 18 Ιουνίου 2023 και ώρα 23:59, αφού ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης.

Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να υποβάλουν εμπρόθεσμα τα παρακάτω δικαιολογητικά ηλεκτρονικά:
1. Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας (μέσω του συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ»).
2. Βιογραφικό σημείωμα συνοδευόμενο από δήλωση σκοπού κινήτρων για μεταπτυχιακές σπουδές.
3. Φωτοτυπία πτυχίου/διπλώματος ή Βεβαίωση περάτωσης σπουδών ΑΕΙ ή ΤΕΙ
Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος /α δεν είναι ακόμη πτυχιούχος/διπλωματούχος, θα πρέπει να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι θα προσκομίσει φωτοτυπία του πτυχίου-διπλώματος του/της ή βεβαίωση περάτωσης των σπουδών του/της κατά την εγγραφή του/της στο Π.Μ.Σ., εφόσον επιλεγεί (βλ. στο Παράρτημα).
4. Φωτοτυπία πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας, στο οποίο να αναγράφεται και ο βαθμός πτυχίου. Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α δεν είναι ακόμη πτυχιούχος/διπλωματούχος, στο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας πρέπει να αναγράφεται και ο Μ.Ο. της βαθμολογίας των μαθημάτων στα οποία έχει επιτύχει μέχρι εκείνη τη στιγμή ή να συνοδεύεται από βεβαίωση του τμήματος στην οποία αναγράφεται ο μέσος όρος βαθμολογίας. Σε διαφορετική περίπτωση ως βαθμός πτυχίου θα θεωρείται το 5.
5. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
6. Αντίγραφο πιστοποιητικού γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Γ1.
7. Δήλωση με τα μαθήματα που ο/η υποψήφιος/α επιθυμεί να μοριοδοτηθούν ως σχετικά με
την ειδική αγωγή (για το πρότυπο βλ. στο Παράρτημα).
8. Περίληψη πτυχιακής εργασίας έως 300 λέξεις και αντίγραφο του εξωφύλλου (αν έχει
εκπονηθεί). Η πτυχιακή θα μοριοδοτηθεί μόνο αν έχει εκπονηθεί κατά τη διάρκεια προπτυχιακών σπουδών και αναγράφεται στο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας του βασικού τίτλου σπουδών ή άλλων τίτλων σπουδών ΑΕΙ που έχει καταθέσει ο/η υποψήφιος/α. Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α είναι τελειόφοιτος/η και βρίσκεται στο στάδιο εκπόνησης της πτυχιακής του εργασίας, μπορεί να υποβάλει έκθεση προόδου εκπόνησης του/τηςεπιβλέποντά/ουσάς του/της (για το πρότυπο βλ. στο Παράρτημα). Οι υποψήφιοι/ες που δηλώνουν ότι έχουν εκπονήσει πτυχιακή εργασία καλούνται να την επιδείξουν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.
9. Αποδεικτικά δημοσιεύσεων του/της υποψηφίου/ας σε πρακτικά συνεδρίων ή επιστημονικά περιοδικά (με σύστημα κριτών) ή βιβλίων ή μονογραφιών μόνο από εκδοτικό οίκο (εάν υπάρχουν). Ως αποδεικτικά νοούνται οι φωτοτυπίες των περιεχομένων του τόμου πρακτικών ή του περιοδικού ή του συλλογικού τόμου κλπ. από τις οποίες αποδεικνύεται η συμμετοχή του/τη υποψήφιου/ας.
10. Αντίγραφα αποδεικτικών επαγγελματικής εμπειρίας σχετικής με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (εάν υπάρχουν) (βλ. στο Παράρτημα).
11.Αντίγραφα αποδεικτικών επαγγελματικής εμπειρίας σχετικής με την εκπαίδευση (εάν υπάρχουν) (βλ. στο Παράρτημα).
12. Αντίγραφα άλλων τίτλων σπουδών (άλλο πτυχίο ΑΕΙ, Δ.Μ.Σ., Δ.Δ.Σ.) (εάν υπάρχουν).
13. Αντίγραφα αποδεικτικών εθελοντικής εργασίας σχετικής με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (εάν υπάρχουν). Ως αποδεικτικά εθελοντικής εργασίας νοούνται βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά φορέων στους οποίους προσέφερε εθελοντικά την εργασία του ο/η υποψήφιος/α και
δηλώνουν το αντικείμενο και τη διάρκεια απασχόλησης του/της υποψηφίου/ας.
14. Αντίγραφα σεμιναρίων σε θέματα σχετικά με την ειδική αγωγή (εάν υπάρχουν) στα οποία θα
αναγράφονται οι ώρες παρακολούθησης.
15. Αντίγραφα ειδικών γνώσεων στην ειδική αγωγή (εάν υπάρχουν).

Οι τρόποι απόδειξης της γλωσσομάθειας, επικύρωσης τίτλων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων (ξενόγλωσσων ή μη) αναφέρονται στο Παράρτημα της παρούσας πρόσκλησης.

Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι, τα προσόντα, τα κριτήρια ή οι ιδιότητες που αναγράφονται από τον/την υποψήφιο/α στην αίτηση συμμετοχής του πρέπει να υφίστανται κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων. Δεν γίνονται δεκτές υπεύθυνες δηλώσεις ότι θα προσκομιστούν αργότερα τα έγγραφα εκτός από τη φωτοτυπία πτυχίου/διπλώματος των τελειόφοιτων.

Ακόμα δεν γίνονται δεκτά έγγραφα που στέλνονται με email ή οποιοδήποτε άλλο τρόπο και δεν έχουν αναρτηθεί μαζί με την αίτηση. Τα προσόντα που δηλώνονται στην αίτηση δεν μοριοδοτούνται αν δεν έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.

Τα αποτελέσματα επιλογής των υποψηφίων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. https://pms-misedu.pre.aegean.gr/, από όπου οι υποψήφιοι/ες οφείλουν να ενημερώνονται με δική τους μέριμνα για τα αποτελέσματα της διαδικασίας επιλογής.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, ύψους 3.200,00 ευρώ, για τα οποία παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής καταβολής τους σε τρεις (3) δόσεις ως εξής: 1η δόση ύψους 1.000 € με την εγγραφή στο Π.Μ.Σ., 2η δόση ύψους 1.1000 € το α ́ εξάμηνο και 3η δόση ύψους 1.100 € το β ́ εξάμηνο σε ημερομηνίες που ορίζονται από τη Γραμματεία. Σε περιπτώσεις μη εγγραφής, οριστικής αποχώρησης ή διαγραφής, τα καταβληθέντα τέλη φοίτησης δεν επιστρέφονται.

Εγγεγραμμένοι φοιτητές/φοιτήτριες του Π.Μ.Σ. δύνανται να φοιτούν δωρεάν εφόσον πληρούν τα οικονομικά ή κοινωνικά κριτήρια του άρθρου 86 του Ν. 4957/2022. Προϋπόθεση για τη χορήγηση του δικαιώματος δωρεάν φοίτησης λόγω οικονομικών ή κοινωνικών κριτηρίων είναι η πλήρωση προϋποθέσεων αριστείας κατά τον πρώτο κύκλο σπουδών, που αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστον στην κατοχή βαθμού ίσου ή ανώτερου του επτάμιση με άριστα στα δέκα (7,5/10), εφόσον η αξιολόγηση στον βασικό τίτλο σπουδών που προσκομίζεται για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη δεκάβαθμη κλίμακα αξιολόγησης Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής, άλλως το κριτήριο αυτό εφαρμόζεται αναλογικά σύμφωνα με την εκάστοτε κλίμακα αξιολόγησης, εφόσον ο προσκομιζόμενος τίτλος σπουδών έχει χορηγηθεί από Ίδρυμα της αλλοδαπής.

Ο συνολικός αριθμός των φοιτητών που φοιτούν δωρεάν δεν δύναται να υπερβαίνει τον αριθμό που αντιστοιχεί στο τριάντα τοις εκατό (30%) του συνόλου των εγγεγραμμένων φοιτητών ανά ακαδημαϊκό έτος. Αν, κατά τον αριθμητικό υπολογισμό του αριθμού των δικαιούχων απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης προκύπτει δεκαδικός αριθμός, γίνεται στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα. Αν ο αριθμός των δικαιούχων απαλλαγής υπερβαίνει το ποσοστό της παρούσας, οι δικαιούχοι επιλέγονται με σειρά φθίνουσας κατάταξης έως τη συμπλήρωση του αριθμού.

Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης υποβάλλεται από τον/την ενδιαφερόμενο/η ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών/τριών στο Π.Μ.Σ. Η οικονομική κατάσταση υποψηφίου/ας σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί λόγο μη επιλογής στο Π.Μ.Σ. Όσοι/ες λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, δεν δικαιούνται απαλλαγή.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ – ΠΑΡΟΧΕΣ
Το Π.Μ.Σ. χορηγεί υποτροφίες αποφοίτησης και αριστείας ύψους 1.000 και 2.000 ευρώ αντίστοιχα, ετησίως, με την προϋπόθεση ότι έχουν εξευρεθεί πόροι οικονομικής στήριξής του. Η υποτροφία αποφοίτησης, ύψους 1.000 ευρώ, απονέμεται στον/στη μεταπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια με την καλύτερη επίδοση βάσει του γενικού βαθμού πτυχίου του Δ.Μ.Ε. του αντίστοιχου έτους φοίτησης, με την προϋπόθεση ότι αποφοίτησε στον προβλεπόμενο χρόνο. Η υποτροφία αριστείας ύψους 2.000 ευρώ απονέμεται σε έναν/μία ή περισσότερους/ες μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες ανά έτος με ακαδημαϊκά κριτήρια, σύμφωνα με τον Κανονισμό Χορήγησης Υποτροφιών Αριστείας του Π.Μ.Σ. Το Π.Μ.Σ. δύναται επίσης να χορηγεί βραβεία σε φοιτητές και φοιτήτριες με εξαιρετικές επιδόσεις, σύμφωνα με κριτήρια και διαδικασία που καθορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Γραμματεία Π.Μ.Σ. «Μοντέλα Παρέμβασης στην Ειδική Αγωγή» Δημοκρατίας 1, 85100, Ρόδος
Τηλ.: 22410 99229
e-mail: pms.eidiki.agogi@aegean.gr
 Ιστοσελίδα Π.Μ.Σ.: https://pms-misedu.pre.aegean.gr/

Προκήρυξη


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο