Law and Economics in Energy Markets
Eφαρμοσμένη Στατιστική
MBA Food and Agribusiness
Κλινικές Μελέτες, Σχεδιασμός και Εκτέλεση

Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Διδακτική Θετικών επιστημών και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση: Διεπιστημονική προσέγγιση (2020-2021)

Παράταση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή Μεταπτυχιακών Φοιτητών /τριών ακαδημαϊκού έτους 2020-2021_ έως και 01 Ιουνίου 2020
Δείτε ΕΔΩ την Παράταση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021
Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλουν την υποψηφιότητα τους μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση: εδώ μέχρι  τη Δευτέρα 01 Ιουνίου 2020 και ώρα 14:00, αφού ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης: εδώ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020– 2021

Το Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού καλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διδακτική Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση: Διεπιστημονική Προσέγγιση» (90 ECTS) το οποίο οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Αγωγής (Master of Education), πιστοποιώντας παράλληλα την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα λειτουργεί στην έδρα του Τμήματος στη Ρόδο από το 2014 και αναμορφωμένο με ψηφιακή/δικτυακή δυνατότητα παρακολούθησης εξ αποστάσεως κατά 50% από το 2018 (ΦΕΚ επανίδρυσης 3246/08.08.2018, τ. Β’).

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, θα εισαχθούν στο Π.Μ.Σ. «Διδακτική Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση: Διεπιστημονική Προσέγγιση» κατ’ ανώτατο όριο σαράντα (40) μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλουν την υποψηφιότητα τους μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση: https://nautilus.aegean.gr/ μέχρι τη Δευτέρα 25 Μάϊου 2020 και ώρα 14:00, αφού ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης εδώ

 

Κριτήρια επιλογής

Για την επιλογή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών που θα παρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ. συνεκτιμώνται:

(α) Τα ειδικά προσόντα των υποψηφίων, όπως αυτά προκύπτουν από τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.. Τέτοια προσόντα είναι ο βαθμός πτυχίου, η συνάφεια προπτυχιακών μαθημάτων ή πτυχιακής εργασίας, το επιστημονικό έργο, η συμμετοχή σε συναφή ερευνητικά προγράμματα, η κατοχή και άλλων πανεπιστημιακών πτυχίων ή μεταπτυχιακών τίτλων πέραν του πρώτου, η επαρκής γνώση (επίπεδο Β2) περισσότερων από μια ξένη γλώσσα κ.λπ.,

(β) Η απόδοση των υποψηφίων κατά τη διάρκεια προφορικής συνέντευξης (δείτε το «Παράρτημα»). Οι υποψήφιοι/ες που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις θα κληθούν, στη συνέχεια, σε συνεντεύξεις που θα πραγματοποιηθούν στην έδρα του Τμήματος, σε χρονικό διάστημα που θα γνωστοποιηθεί στους/στις υποψηφίους/ες και θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του Τμήματος και του Π.Μ.Σ.. Μετά από αιτιολογημένη αίτηση των υποψηφίων, παρέχεται η δυνατότητα η συνέντευξη να πραγματοποιηθεί με τη χρήση νέων τεχνολογιών.

Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να υποβάλουν εμπρόθεσμα τα παρακάτω δικαιολογητικά ηλεκτρονικά:

 1. Ηλεκτρονική Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας.
 2. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 3. Βιογραφικό σημείωμα.
 4. Φωτοτυπία Πτυχίου/Διπλώματος ή Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών. (Οι κάτοχοι τίτλων σπουδών από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 34 του Ν. 4485/17).
 5. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας του Βασικού τίτλου Σπουδών (με ακριβή μέσο όρο βαθμολογίας).
 6. Άλλα Πτυχία – Διπλώματα (Δίπλωμα Διετούς Μετεκπαίδευσης (διδασκαλείο), πτυχίο Α.Ε.Ι., Δ.Μ.Σ., Διδακτορικό Δίπλωμα), εάν υπάρχουν. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ.
 7. Αποδεικτικά γνώσης ξένης γλώσσας επιπέδου Β2 και άνω (καλή γνώση) στις εξής ξένες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά ή Ισπανικά. Όσοι/ες από τους/τις υποψηφίους/ες δεν διαθέτουν αντίστοιχο αποδεικτικό γνώσης ξένης γλώσσας, θα εξεταστούν γραπτώς την ημέρα της συνέντευξής τους. (Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις με ξενόγλωσσο κείμενο πρέπει να είναι επικυρωμένοι και επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα).Το επίπεδο γλωσσομάθειας της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται με τους τρόπους και τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στον ΑΣΕΠ (βλ. Παράρτημα), για τα οποία οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν ακριβή και επικυρωμένα αντίγραφα.
 8. Αποδεικτικά γνώσης ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ) στα αντικείμενα: α) επεξεργασία κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) παρουσιάσεων και δ) υπηρεσιών διαδικτύου. Τα αποδεικτικά που γίνονται δεκτά αναφέρονται στο «Παράρτημα». Όσοι/ες από τους υποψηφίους δεν διαθέτουν αντίστοιχο αποδεικτικό γνώσης χειρισμού Η/Υ, θα εξεταστούν στην χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών την ημέρα της συνέντευξής τους.
 9. Ανάτυπα άρθρων που δημοσιεύτηκαν είτε σε επιστημονικά περιοδικά, είτε σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων, τα οποία δημοσιεύουν εργασίες με σύστημα κριτών, μονογραφίες ή διακρίσεις (εάν υπάρχουν).
 10. Αποδεικτικά Επαγγελματικής ή Ερευνητικής δραστηριότητας, συναφούς με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (εάν υπάρχουν).
 11. Αντίτυπο πτυχιακής εργασίας με θέμα συναφές με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (εφόσον εκπονήθηκε), σε ψηφιακή μορφή.
 12. Αντίτυπο πτυχιακής εργασίας με θέμα συναφές με τις Επιστήμες της Αγωγής (εφόσον εκπονήθηκε), σε ψηφιακή μορφή.
 13. Κάθε άλλο στοιχείο που θα συνέβαλε, ώστε η Επιτροπή Εξέτασης/Επιλογής να σχηματίσει πληρέστερη εικόνα σχετικά με τα επιστημονικά ενδιαφέροντα και την εμπειρία. Τα αποτελέσματα επιλογής των Υποψηφίων θα αναρτηθούν στην Ιστοσελίδα του Τμήματος και του Π.Μ.Σ..

Για περισσότερες πληροφορίες

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., Δημοκρατίας 1, κτήριο «ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ», Ρόδος Τ.Κ.85132, Ρόδος (τηλ. επικοινωνίας 2241099192, καθημερινά (από 09:00 έως 15:00), Fax: 2241099193 ή στο email Rhodes_PMS_DT@aegean.gr καθώς και στην Ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.: http://www.pse.aegean.gr/dithenet/).


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα