Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. «Διδακτική Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση: Διεπιστημονική Προσέγγιση» απονέμεται Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Αγωγής (Master of Education) στη «Διδακτική Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση: Διεπιστημονική Προσέγγιση», πιστοποιώντας παράλληλα την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια.

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος Πρακτικής Άσκησης και εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας.

Α' Εξάμηνο

 • Διδακτική των Θετικών Επιστημών: Διεπιστημονική Προσέγγιση (7,5 ECTS)
 • Σύγχρονες Θεωρίες Μάθησης και Οργάνωσης Εκπαιδευτικών Δομών (7,5 ECTS)
 • Σχεδιασμός Προγραμμάτων Διδασκαλίας και Μάθησης των Θετικών Επιστημών (7,5 ECTS)
 • Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Εφαρμογών των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πρακτική (7,5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Β' Εξάμηνο

 • Εκπαιδευτικές Πολιτικές Μοντέλων Ένταξης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στα Εκπαιδευτικά Συστήματα (7,5 ECTS)
 • Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Υλικού για τη Διδακτική των Θετικών Επιστημών (7,5 ECTS)
 • Μεθοδολογία Έρευνας Διδακτικής Θετικών Επιστημών και Μάθησης μέσω Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (7,5 ECTS)
 • Σύγχρονες Κατευθύνσεις και Εφαρμογές της Έρευνας στη Διδακτική των Θετικών Επιστημών (7,5 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Γ' Εξάμηνο

 • Μεθοδολογία Παρατήρησης – Διεπιστημονικού Σχεδιασμού για την Πρακτική Άσκηση (3 ECTS)
 • Πρακτική Άσκηση: Εκπαιδευτική – Πειραματική Εφαρμογή (7 ECTS)
 • Προσαρμοσμένη Μεθοδολογία στις Θεματικές Περιοχές Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας (5 ECTS)
 • Διπλωματική Εργασία: Συγγραφή και Εξέταση Διπλωματικής Εργασίας (15 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS

Μεθοδολογία Υλοποίησης

Η παρακολούθηση των Σεμιναρίων και Εργαστηριακών μαθημάτων είναι υποχρεωτική, ενώ παρέχεται η δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης και συμμετοχής κατά 50%.

Οι εκπαιδευτικές συναντήσεις κάθε εξαμήνου πραγματοποιούνται σε τέσσερις κύκλους στην έδρα του Τμήματος, στις εγκαταστάσεις της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σε συγκεκριμένες μέρες (συμπεριλαμβάνονται Σαββατοκύριακα και αργίες), ώστε να μπορεί να εξυπηρετηθεί και η περίπτωση μετακίνησης φοιτητών και φοιτητριών που δεσμεύονται επαγγελματικά σε άλλες περιοχές της χώρας.

Η συμμετοχή και παρακολούθηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων μπορεί να γίνεται και εξ αποστάσεως σε ποσοστό έως 50%. Οι διαλέξεις, τα σεμινάρια και τα εργαστήρια έχουν σχεδιαστεί και οργανωθεί με βάση αλληλεπιδραστικές διαδικασίες διδασκαλίας-μάθησης, καθώς και με την αξιοποίηση ηλεκτρονικής πλατφόρμας σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης.

Κάθε εξαμηνιαίο μάθημα απαρτίζεται από δέκα (10) ενότητες εκπαίδευσης και μάθησης, περιλαμβάνει συγκεκριμένο παιδαγωγικό πακέτο στόχων, εργασιών, βιβλιογραφικής τεκμηρίωσης, προσδοκώμενων αποτελεσμάτων και τρόπου αξιολόγησης. Κάθε ενότητα αντιστοιχεί σε τρεις (3) διδακτικές ώρες.

Η κατανομή των διδακτικών ωρών των μαθημάτων στους τέσσερις κύκλους κάθε εξαμήνου (ωρολόγιο πρόγραμμα) ανακοινώνεται έγκαιρα πριν την έναρξη των μαθημάτων, βάσει του παραπάνω μοντέλου οργάνωσης.Η κατανομή αυτή δύναται να τροποποιείται με βάση τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις.

Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η Ελληνική και δύναται κάποια μαθήματα να προσφέρονται στην Αγγλική, εν όλω ή εν μέρει, κατόπιν απόφασης Συνέλευσης.
Η γλώσσα εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας είναι η Ελληνική και δύναται να είναι και η Αγγλική, κατόπιν απόφασης Συνέλευσης.

Η αξιολόγηση των μ.φ στα μαθήματα μπορεί να γίνει προφορικά, γραπτά, με εκπόνηση εργασιών (για την εκπόνηση των γραπτών εργασιών ισχύει η δέσμευση της §4 του άρθρου 9 του εσωτερικού κανονισμού του Π.Μ.Σ) ή συνδυασμό των προηγούμενων ή με άλλο τρόπο που θα καθορίσει ο διδάσκων κατά την έναρξη του μαθήματος. Οι εξεταστικές περίοδοι πραγματοποιούνται δύο φορές το χρόνο, στο τέλος κάθε εξαμήνου, ενώ η επαναληπτική εξεταστική περίοδος προβλέπεται το Δεκέμβριο.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι μεταπτυχιακές φοιτήτριες υποχρεούνται να παρακολουθούν όλες τις δραστηριότητες του Π.Μ.Σ. Ένας μεταπτυχιακός φοιτητής ή μία μεταπτυχιακή φοιτήτρια θεωρείται ότι έχει παρακολουθήσει κάποιο μάθημα (και επομένως έχει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις) μόνον αν έχει παρακολουθήσει τουλάχιστον το 80% των ωρών της διδασκαλίας του μαθήματος. Σε κάθε περίπτωση, η συμμετοχή και παρακολούθηση διαπιστώνεται με ευθύνη των διδασκόντων και διδασκουσών των μαθημάτων.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο