Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Ανάλυση και διδασκαλία πρώτης και δεύτερης/ξένης γλώσσας (2019-2020)

Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών (Τ.Μ.Σ.) σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.) της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ανάλυση και διδασκαλία πρώτης και δεύτερης/ξένης γλώσσας» (ΦΕΚ ίδρυσης 2885/19.07.2018 τ. Β΄), το οποίο απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Ανάλυση και διδασκαλία πρώτης και δεύτερης/ξένης γλώσσας».

Αντικείμενο του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ανάλυση και διδασκαλία πρώτης και δεύτερης/ξένης γλώσσας» είναι η ανάλυση και η διδασκαλία της γλώσσας ως πρώτης, δεύτερης/ξένης. Σκοπός του είναι η εμβάθυνση σε ποικιλία ζητημάτων που αφορούν τη γλωσσική ανάλυση και η παροχή τεχνογνωσίας για τη διδασκαλία της πρώτης, δεύτερης/ ξένης ή γλώσσας κληρονομιάς. Αξιοποιεί τη γνώση γύρω από την ανάλυση, την αντιπαραβολή των γλωσσών, τη διδακτική του γλωσσικού μαθήματος, τη γλωσσική πολυμορφία, τη διδασκαλία δεύτερης γλώσσας και στοχεύει στην παροχή θεωρητικών και μεθοδολογικών εργαλείων για την περεταίρω ανάπτυξη δεξιοτήτων με επίκεντρο τη γλωσσική διδασκαλία. Το περιεχόμενο σπουδών καλύπτει τις πλέον σύγχρονες προσεγγίσεις για την ανάλυση της γραμματικής δομής και της κειμενικής διάστασης της γλώσσας. Καλύπτει επίσης, τις σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για τη γλωσσική διδασκαλία. Αυτές αφορούν τόσο τη δομική όσο και τη λειτουργική διάσταση της γλώσσας και συνδέονται με διαφορετικές ανάγκες διδασκαλίας της πρώτης, δεύτερης/ξένης ή γλώσσας κληρονομιάς σε ποικίλα ακροατήρια (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τάξεις ενηλίκων κ.τ.λ.)., γεγονός που αποτελεί καινοτομία του προγράμματος. Επίσης, το πρόγραμμα αξιοποιεί τις τεχνολογίες της πληροφορίας στην ανάλυση και τη διδακτική γλωσσικών φαινομένων και κειμένων τόσο δια ζώσης όσο και εξ αποστάσεως. Έμφαση δίνεται στην ανάλυση και τη διδακτική της Ελληνικής και άλλων γλωσσών της ΝΑ Μεσογείου (ενδεικτικά: Αραβικά, Εβραϊκά, Τουρκικά).

Το Πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης και η χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, δύο (2) διδακτικά και το τρίτο (3) αφορά στην εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Στο Α εξάμηνο απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση τεσσάρων (4) Υποχρεωτικών μαθημάτων και στο β εξάμηνο τεσσάρων (4) Κατ’ επιλογήν μαθημάτων σε σύνολο πέντε (5) Προσφερόμενων. Το τρίτο εξάμηνο αφιερώνεται στη συγγραφή της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Δ.Π.Μ.Σ. και την κείμενη νομοθεσία (Ν. 4559/2018, ΦΕΚ 142/03.08.2018 τοµ. Α΄), το Πρόγραµµα προσφέρεται κατά 50% με εξ αποστάσεως διδασκαλία.

Κατά τα δύο πρώτα ακαδημαϊκά εξάμηνα, το Πρόγραμμα υλοποιείται σε περιβάλλον μικτής διαδικασίας μάθησης µε πρότυπες συνδυαστικές μορφές δια ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα του Προγράμματος, η επιτυχής εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και η συγκέντρωση ενενήντα (90) Πιστωτικών Μονάδων.

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 θα εισαχθούν στο Δ.Π.Μ.Σ. «Ανάλυση και διδασκαλία πρώτης και δεύτερης/ξένης γλώσσας» κατ’ ανώτατο όριο 35 μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες.

Στο Διατμηματικό Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ες πτυχιούχοι Τμημάτων Φιλοσοφικών και Παιδαγωγικών Σχολών, Κοινωνικών, Πολιτικών, Πολιτισμικών, Ανθρωπιστικών και Περιφερειακών Σπουδών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτές/οί και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Επιπλέον, γίνονται δεκτοί επί πτυχίω φοιτητές και φοιτήτριες των ιδρυμάτων της ημεδαπής, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν προσκομίσει σχετική βεβαίωση μέχρι την ημερομηνία εγγραφής τους στο Δ.Π.Μ.Σ.

Το ύψος των προβλεπόμενων τελών φοίτησης για το σύνολο του προγράμματος καθορίζεται στο ποσό των 2.500€. Παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής καταβολής τους. Η πρώτη δόση, ύψους 1.250 ευρώ, καταβάλλεται κατά την εγγραφή του/της φοιτητή/τριας και η δεύτερη δόση, ύψους 1.250 ευρώ, στην έναρξη του 2ου εξαμήνου στις ημερομηνίες που ορίζονται από τη Γραμματεία.

Η καταβολή των διδάκτρων γίνεται στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) ο οποίος είναι αρμόδιος για τη διαχείρισή τους.

Οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες οφείλουν να εξοφλούν εγκαίρως όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, όπου αυτά προβλέπονται, οι φοιτητές/τριες Δ.Π.Μ.Σ. των οποίων το εισόδημα (ατομικό ή οικογενειακό) δεν υπερβαίνει το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για την συμμετοχή σε ένα μόνο Δ.Π.Μ.Σ.. Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι/ες φοιτητές/τριες δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών/τριών που εισάγονται στο Δ.Π.Μ.Σ.. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσοστό, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς/ές που έχουν το μικρότερο εισόδημα. Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου λαμβάνονται υπόψη από την Επιτροπή που συγκροτείται δυνάμει της περίπτωσης δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 31 του Ν.4485/17 τα εισοδήματα του τελευταίου φορολογικού έτους, για το οποίο κατά το χρόνο της επιλογής στο Δ.Π.Μ.Σ. έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση φόρου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης υποβάλλεται από τον/την ενδιαφερόμενο/ης στην ΕΔΕ ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών/τριών στο Δ.Π.Μ.Σ.. Η οικονομική κατάσταση υποψηφίου/ας σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί λόγο μη επιλογής σε Δ.Π.Μ.Σ. Όσοι/ες λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, δεν δικαιούνται απαλλαγή. Σε περίπτωση μη τήρησης των οικονομικών υποχρεώσεων είναι δυνατή η προσωρινή αναστολή φοίτησης ή η διαγραφή του φοιτητή ή της φοιτήτριας από το Πρόγραμμα, μετά από απόφαση της ΕΔΕ.

Στους μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες παρέχεται αριθμός υποτροφιών, δυνατότητα δωρεάν σίτισης και στέγασης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Νόμο και στους Κανονισμούς- Αποφάσεις του Ιδρύματος.

Υποτροφίες και βραβεία

Το Δ.Π.Μ.Σ. δύναται να παρέχει έως δύο υποτροφίες βάσει ακαδημαϊκών κριτηρίων σε φοιτητές και φοιτήτριες πλήρους φοίτησης, σύμφωνα με απόφαση της ΕΔΕ στην οποία καθορίζεται, το ύψος των υποτροφιών, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία χορήγησης υποτροφιών και οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των υποτρόφων (παρ. 4 άρθρο 35 Ν.4485/2017).

Υποβολή αιτήσεων

Οι αιτήσεις των Υποψηφίων πρέπει να συνοδεύονται από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. Η αίτηση και τα ηλεκτρονικά αντίγραφα των δικαιολογητικών κατατίθενται στο σύστημα «Ναυτίλος» (https://nautilus.aegean.gr/). Έντυπα αντίγραφα κατατίθενται κατά την εγγραφή.

Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

1. Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας

2. Βιογραφικό σημείωμα

3. Φωτοτυπία πτυχίου/διπλώματος ή Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών

4. Φωτοτυπία πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων στο οποίο θα αναγράφεται ο βαθμός του πτυχίου/διπλώματος

5. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν

6. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν

7. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας

8. Μία συστατική επιστολή

9. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας Αγγλικά (επίπεδο FCE/Lower ή TOEFL (500+) Γαλλικά (επίπεδο Delf 2) Γερμανικά (επίπεδο ZertifiKat) Ιταλικά (επίπεδο Diploma di Lingua Italiana) Ισπανικά (επίπεδο DELE B2) Αραβικά, Εβραϊκά, Τουρκικά επιπέδου Β2 (επισημαίνεται ότι προϋπόθεση για την επιλογή αποτελεί η επαρκής γνώση μιας τουλάχιστον γλώσσας πέραν της γλώσσας διεξαγωγής του Δ.Π.Μ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 2 του Ν. 4485/17).

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή/τρια του/της οποίου/ας ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το Ν. 3328/2005 (Α' 80) –σχετ. άρθρο 34 παρ. 7 του Ν. 4485/17. Συνεπώς οι φοιτητές/τριες από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αναγνώρισης του τίτλου σπουδών α’ κύκλου από τον ΔΟΑΤΑΠ, Πιστοποιητικό ελληνομάθειας, σε περίπτωση που η/ο υποψήφια/ιος δεν έχει την ελληνική εθνικότητα ή δεν είναι απόφοιτη/τος ελληνικού Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ.

Κριτήρια επιλογής

Η αξιολόγηση των ειδικών προσόντων των υποψηφίων γίνεται από την Επιτροπή Εξέτασης/Επιλογής Υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών με βάση σειρά κριτηρίων επιλογής. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των ειδικών προσόντων, κάθε υποψήφιος/α συγκεντρώνει συγκεκριμένο αριθμό μορίων στη βάση κλίμακας από 0 μέχρι 100. Τα προσόντα που είναι δυνατόν να μοριοδοτηθούν είναι τα εξής:

Α/Α      Κριτήριο        Βαθμοί (max.)

1  Συνέντευξη  30

2  Γενικός βαθμός πτυχίου  20

3 Βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων ειδίκευσης (Μέσος όρος) (ως μαθήματα ειδίκευσης νοούνται όσα προπτυχιακά μαθήματα εμπίπτουν στους τομείς της Γενικής, Θεωρητικής, Συγκριτικής, Ιστορικής, Υπολογιστικής, Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας, Κοινωνιογλωσσολογίας και Διδακτικής/Διδασκαλίας της 1ης, 2ης, ξένης γλώσσας) 10

4 Ξένη γλώσσα

  • 1 η γλώσσα με πιστοποίηση επιπέδου Γ2: 15
  •  2 η γλώσσα με πιστοποίηση επιπέδου Β2: 10
  •  γλώσσα περιοχής Μεσογείου με πιστοποίηση επιπέδου Β2, Β1 ή πτυχίο συναφούς τμήματος: 7 15

5  Επίδοση σε πτυχιακή εργασία 10

6  Ερευνητική δραστηριότητα-λοιπά ειδικά προσόντα (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, συστατική επιστολή, συμμετοχή σε Θερινά Σχολεία Γλωσσολογίας, αποδεδειγμένη γνώση χρήσης Η/Υ, συμμετοχή στο πρόγραμμα ERASMUS, συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια κ.ά.) 15

ΣΥΝΟΛΟ 100

Οι υποψήφιοι/ες που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις θα κληθούν, στη συνέχεια, σε συνεντεύξεις που θα πραγματοποιηθούν στην έδρα του Τμήματος, (παρέχεται η δυνατότητα η συνέντευξη να πραγματοποιηθεί με τη χρήση νέων τεχνολογιών), σε χρονικό διάστημα που θα γνωστοποιηθεί στους/στις υποψηφίους/ες και θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του Τμήματος.

Κατά την διάρκεια της συνέντευξης εκτιμάται η γενικότερη συγκρότηση του υποψηφίου και άλλα πρόσθετα προσόντα, πέραν των ειδικών, όπως προσδιορίστηκαν παραπάνω, μεταξύ των οποίων, οι επικοινωνιακές δεξιότητες, η επιστημονική κατάρτιση κυρίως στα γνωστικά πεδία του Δ.Π.Μ.Σ., η κριτική και δημιουργική του/ της ικανότητα, η λοιπή ερευνητική δραστηριότητα, καθώς και τα κίνητρά του/της για την επιλογή του συγκεκριμένου Δ.Π.Μ.Σ.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλουν την υποψηφιότητα τους μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση: https://nautilus.aegean.gr/ μέχρι τις 18 Ιουνίου 2019 5 Ιουλίου και ώρα 14:00 (κατόπιν παράτασης) αφού ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης εδώ.

Τα αποτελέσματα επιλογής των Υποψηφίων θα αναρτηθούν στην Ιστοσελίδα του Τμήματος.

Περισσότερες πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ., Δημοκρατίας 1, κτήριο «ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ», Ρόδος, Τ.Κ. 85132, τηλ.: 22410 99060 και ώρες 10:00-14:00 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση rhodes_pms_Ling@aegean.gr ή στην ιστοσελίδα του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών http://dms.aegean.gr/ .

Η Πρόεδρος του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών

Καθηγήτρια Αικατερίνη Φραντζή

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη σε μορφή pdf 


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr
eduguide App

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα