Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Στατιστική (2023-2024)

 Ιστοσελίδα προγράμματος: https://aueb-analytics.wixsite.com/msc-stats/m-sc-in-applied-statistics?lang=el

Παράταση υποβολής αιτήσεων έως τις 17 Σεπτεμβρίου 2023

Το Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 1995-1996 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Στατιστική σε επίπεδο Master. Το ΠΜΣ με τίτλο «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Στατιστική» (ΦΕΚ 3082/τ.Β’/27-7-2018) έχει ως αντικείμενο την παροχή ειδικευμένων γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου σε πτυχιούχους Ελληνικών και αναγνωρισμένων ξένων ΑΕΙ στους βασικούς τομείς της Στατιστικής και των Πιθανοτήτων. Ειδικότερα, το αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών στα εξής γνωστικά πεδία: α) Ανάλυση Δεδομένων, β) Βιοστατιστική, γ) Υπολογιστική Στατιστική Μεγάλων Δεδομένων, δ) Εφαρμοσμένες Πιθανότητες.

1) Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Δικαίωμα αίτησης έχουν και οι τελειόφοιτοι, οι οποίοι - εφόσον γίνουν δεκτοί - έχουν δυνατότητα εγγραφής στο ΠΜΣ εφόσον ολοκληρώσουν τις σπουδές τους έως και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2023.

2) Οι υποψήφιοι υποβάλλουν την αίτησή τους στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας. Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων ορίζονται στην προκήρυξη και περιλαμβάνουν, ενδεικτικά: βαθμό πτυχίου, βαθμολογία σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με τα μαθήματα του ΠΜΣ, επιστημονικές εργασίες, τυχόν εργασιακή εμπειρία, καθώς και ποιοτικά κριτήρια, όπως (ενδεικτικά): πανεπιστήμιο και τμήμα προέλευσης, είδος ερευνητικής ή/και επαγγελματικής εμπειρίας, γνώση της αγγλικής γλώσσας, γνώση άλλης ξένης γλώσσας, προσωπική συνέντευξη, συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ ή/και εργοδότες. Η διαδικασία επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών είναι η ακόλουθη:

i. Ο Διευθυντής του ΠΜΣ καταρτίζει κατάλογο όσων έχουν υποβάλει αίτηση και απορρίπτει όσους δεν πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια (π.χ. απόφοιτος μη σχετικού τμήματος κλπ.).

ii. Η Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων καλεί σε συνέντευξη όσους υποψήφιους απέμειναν.

iii. Διεξάγονται εσωτερικές εξετάσεις, εάν αυτό κριθεί αναγκαίο. iv. Ιεραρχούνται οι υποψήφιοι και η Επιτροπή προβαίνει στην τελική επιλογή. v. Ο τελικός πίνακας επιτυχόντων και επιλαχόντων επικυρώνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος.

3) Η χρονική διάρκεια του ΠΜΣ ορίζεται σε πέντε (5) εξάμηνα, περιλαμβανομένης της εκπόνησης της μεταπτυχιακής εργασίας.

4) Η παρακολούθηση των διαλέξεων και των εργαστηρίων είναι υποχρεωτική. Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ΠΜ) του ΠΜΣ είναι ενενήντα (90 ECTS). Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση 12 μαθημάτων (60 ECTS). Στο πέμπτο εξάμηνο οι φοιτητές εκπονούν τη διπλωματική εργασία (30 ΕCTS). H διπλωματική εργασία είναι υποχρεωτική.

5) Η παρακολούθηση του ΠΜΣ συνεπάγεται καταβολή τελών φοίτησης. Για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24 τα τέλη φοίτησης ανέρχονται σε 5.500€ ανά φοιτητή και καταβάλλονται τμηματικά.

6) Σε επιλεγμένους μεταπτυχιακούς φοιτητές χορηγούνται υποτροφίες ως εξής: 

  • Υποτροφία επίδοσης: Χορηγείται με βάση αποκλειστικά και μόνο την επίδοση των φοιτητών στα μαθήματα των τεσσάρων εξαμήνων του ΠΜΣ.
  • Υποτροφία βάσει οικονομικών κριτηρίων: Απαλλάσσονται πλήρως από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές του ΠΜΣ των οποίων το ατομικό εισόδημα (εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα) και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο ΠΜΣ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα. Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα του τελευταίου φορολογικού έτους για το οποίο κατά το χρόνο της επιλογής στο ΠΜΣ έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση φόρου. Η αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης υποβάλλεται ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών του ΠΜΣ.

7) Αριθμός θέσεων φοιτητών: Σαράντα (40).

8) Τα μαθήματα αναμένεται να αρχίσουν την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου 2023.

9) Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://e-graduate.applications.aueb.gr μαζί με τα εξής:

  • Πρόσφατη φωτογραφία (τύπου ταυτότητας, έγχρωμη ή ασπρόμαυρη)
  • Αντίγραφο πτυχίου (οι πτυχιούχοι). Οι τελειόφοιτοι πρέπει να υποβάλουν δήλωση του Ν. 1599/86 ότι η αποδοχή τους γίνεται με την αίρεση της απόκτησης πτυχίου μέχρι και την εξεταστική περίοδο του Σεπτέμβρη που ακολουθεί
  • Αντίγραφο τελικής αναλυτικής βαθμολογίας.
  • Συστατικές επιστολές (υποβάλλονται στο σύστημα αιτήσεων ή αποστέλλονται με e-mail ή παραδίδονται σε κλειστό φάκελο στη Γραμματεία).
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, με αναφορές σε τυχόν δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες και σε ενδεχόμενη σχετική επαγγελματική εμπειρία.
  • Σύντομη έκθεση ενδιαφερόντων, στην οποία να αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ενδιαφέρεται ο υποψήφιος για μεταπτυχιακές σπουδές.
  • Αποδεικτικό καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας, που αποδεικνύεται με κατάλληλο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. Όσοι δεν προσκομίσουν τέτοιο πιστοποιητικό ενδέχεται να εξεταστούν στη γνώση της γλώσσας.

Διευκρινίζεται ότι όλα τα παραπάνω έγγραφα κατατίθενται μέσω της ηλεκτρονικής αίτησης (επισύναψη αρχείων) και στη συνέχεια, εφόσον ο υποψήφιος γίνει δεκτός στο Πρόγραμμα, θα καταθέσει τα εκτυπωμένα αντίγραφα που θα του ζητηθούν.

10) Καταληκτική ημερομηνία Β’ κύκλου αιτήσεων: 17 Σεπτεμβρίου 2023

11) Η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων θα είναι συνεχής μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία. Η οριστικοποίηση του καταλόγου των φοιτητών που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα θα γίνει μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου 2023. Επισημαίνεται ότι το ποσό που καταβάλλεται για την κατοχύρωση της θέσης (500€) στο Πρόγραμμα (και αποτελεί μέρος των διδάκτρων) δεν επιστρέφεται στον υποψήφιο, εκτός εάν γίνει δεκτή από το ΔΠΜΣ η αίτησή του για απαλλαγή διδάκτρων λόγω οικονομικών κριτηρίων (βλ. παραπάνω, παράγραφος 6).

12) Κάθε αίτηση για το ΠΜΣ αξιολογείται ανεξάρτητα από αιτήσεις που τυχόν έχουν υποβληθεί σε άλλα ΠΜΣ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

13) Για διευκρινίσεις και περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ευελπίδων 47Α & Λευκάδος 33, 7ος όροφος, Γραφείο 706 και 707, κα Αργυρώ Σμυρνάκη και κα Μάρω Χρυσανθοπούλου, τηλ. 2108203681 ή 2108203692, e-mail: masterst@aueb.gr).

Αναλυτικό πληροφοριακό υλικό είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ εδώ

Προκήρυξη


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο