Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: MSc in Business Analytics (full-time) (2024-2025)

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την έναρξη της περιόδου υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιχειρηματική Αναλυτική» πλήρους και μερικής φοίτησης («MSc in Business Analytics» full-time & part-time) η οποία θα διαρκέσει μέχρι και 31 Μαΐου 2024.

Τα μαθήματα του Προγράμματος ξεκινούν τον Σεπτέμβριο 2024. Η χρονική διάρκεια του κύκλου σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι:

  • Για το τμήμα πλήρους φοίτησης: 2 πλήρη ακαδημαϊκά εξάμηνα (διαιρούμενα σε 3 διδακτικές περιόδους), ακολουθούμενα από μία μεταπτυχιακή εργασία ή έρευνα πεδίου ή πρακτική άσκηση, που πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του επόμενου εξαμήνου.
  • Για το τμήμα μερικής φοίτησης: 4 πλήρη ακαδημαϊκά εξάμηνα (διαιρούμενα σε 6 διδακτικές περιόδους), ακολουθούμενα από μία μεταπτυχιακή εργασία ή έρευνα πεδίου, που πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του επόμενου εξαμήνου.

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ, της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής (επίπεδο έξι (6) του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων σύμφωνα με το άρθρο 47 του Ν. 4763/2020).

Το πρόγραμμα λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του εγκεκριμένου Κανονισμού Λειτουργίας (ΦΕΚ 6072 Β/19-10-2023) και του Ν. 4957/2022.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση https://e-graduate.applications.aueb.gr/. Για την υποβολή της ηλεκτρονικής σας αίτησης απαιτείται:

  1. να συνδεθείτε στον ανωτέρω σύνδεσμο,
  2. να εντοπίσετε στον κατάλογο των προσφερόμενων ανά Σχολή Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων το ΠΜΣ στην Επιχειρηματική Αναλυτική και να επιλέξετε τμήμα πλήρους ή μερικής φοίτησης,
  3. να συμπληρώσετε με ακρίβεια όλα τα στοιχεία της αίτησης και ανεβάσετε στην πλατφόρμα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (όπως αυτά υποδεικνύονται ακολούθως).

Προσοχή: θα πρέπει να ολοκληρώσετε τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αιτήσεως και να πατήσετε «Υποβολή» προκειμένου να ληφθεί υπόψη.

Ο πλήρης φάκελος αίτησης περιλαμβάνει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

I. Αίτηση (σε ηλεκτρονική μορφή) με μία πρόσφατη φωτογραφία,
II. Αντίγραφο πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία (οι τελειόφοιτοι/τες πρέπει να υποβάλουν δήλωση του ν. 1599/1986 ότι η αποδοχή τους γίνεται με την αίρεση της απόκτησης πτυχίου μέχρι την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου που ακολουθεί),
III. Αποδεικτικά πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας. Όσοι/ες δεν κατέχουν τον απαιτούμενο τίτλο κατά την περίοδο υποβολής αιτήσεων πρέπει να υποβάλουν δήλωση του ν. 1599/1986 ότι η αποδοχή τους γίνεται με την αίρεση της απόκτησης του απαιτούμενου αποδεικτικού γνώσης της αγγλικής,
IV. Δύο (2) συστατικές επιστολές από καθηγητές ή/και εργοδότες (το σχετικό έντυπο που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα είναι υποβοηθητικό, δεν είναι δεσμευτικό),
V. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν),
VI. Βιογραφικό σημείωμα στα Αγγλικά, VII. GMAT/GRE scores (εάν υπάρχουν), VIII. Βεβαίωση της ισοτιμίας και αντιστοιχίας πτυχίων από Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής από το ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ. Το ΟΠΑ υποχρεούται να διαπιστώσει εάν οι τίτλοι σπουδών από την αλλοδαπή εντάσσονται στο Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής και στο Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής του ΔΟΑΤΑΠ (https://www.doatap.gr/anagnorish/mitroa/), σύμφωνα με το άρθρο 304, του ν. 4957/2022.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων, καθώς και των εργαστηρίων και φροντιστηριακών ασκήσεων, είναι υποχρεωτική.

Τα μαθήματα διδάσκονται στην Αγγλική γλώσσα.

Για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα απαιτείται η καταβολή διδάκτρων. Το ύψος των διδάκτρων ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος (http://analytics.aueb.gr/).

Κάθε αίτηση για το παρόν πρόγραμμα αξιολογείται ανεξάρτητα από τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στα άλλα μεταπτυχιακά προγράμματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Προγράμματος Δευτέρα έως Παρασκευή 11:00-17:30 (Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, Αθήνα 113 62, γραφείο 907, Τηλ.: 210 8203 676, e-mail: ms-ba@aueb.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του προγράμματος: http://analytics.aueb.gr/).

Η υποβολή υποψηφιότητας στη παρούσα προκήρυξη δε δημιουργεί οιαδήποτε αξίωση για αποδοχή αυτής.

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεσμεύεται να εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες και δικαιώματα στην εργασία και στην εκπαίδευση.

Προκήρυξη


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο