Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Master of Science in Business Analytics (full-time)- Μεταπτυχιακό στην Επιχειρηματική Αναλυτική (πλήρους φοίτησης) (2022-2023)

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την έναρξη της περιόδου υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιχειρηματική Αναλυτική» πλήρους και μερικής φοίτησης («MSc in Business Analytics» full-time & part-time) η οποία θα διαρκέσει μέχρι και 31 Μαΐου 2022.

Τα μαθήματα του Προγράμματος ξεκινούν τον Σεπτέμβριο 2022.

Η χρονική διάρκεια του κύκλου σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι:

 • Για το τμήμα πλήρους φοίτησης: 2 πλήρη ακαδημαϊκά εξάμηνα (διαιρούμενα σε 3 διδακτικές περιόδους), ακολουθούμενα από μία μεταπτυχιακή εργασία ή έρευνα πεδίου ή πρακτική άσκηση, που πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του επόμενου εξαμήνου.
 • Για το τμήμα μερικής φοίτησης: 4 πλήρη ακαδημαϊκά εξάμηνα (διαιρούμενα σε 6 διδακτικές περιόδους), ακολουθούμενα από μία μεταπτυχιακή εργασία ή έρευνα πεδίου, που πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του επόμενου εξαμήνου.

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ, της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4485/2017.

Το πρόγραμμα λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του εγκεκριμένου Κανονισμού Λειτουργίας (ΦΕΚ 3347 Β/10-8-2018 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) και του Ν.4485/2017.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση εδώ. Για την υποβολή της ηλεκτρονικής σας αίτησης απαιτείται:

 1. να συνδεθείτε στον ανωτέρω σύνδεσμο,
 2. να εντοπίσετε στον κατάλογο των προσφερόμενων ανά Σχολή Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων το ΠΜΣ στην Επιχειρηματική Αναλυτική και να επιλέξετε τμήμα πλήρους ή μερικής φοίτησης,
 3. να συμπληρώσετε με ακρίβεια όλα τα στοιχεία της αίτησης και ανεβάσετε στην πλατφόρμα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (όπως αυτά υποδεικνύονται ακολούθως).

Προσοχή: θα πρέπει να ολοκληρώσετε τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αιτήσεως και να πατήσετε «Υποβολή» προκειμένου να ληφθεί υπόψη.

Ο πλήρης φάκελος αίτησης περιλαμβάνει τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

 1. Αίτηση (σε ηλεκτρονική μορφή),
 2. Βιογραφικό σημείωμα στα Αγγλικά, με φωτογραφία τύπου διαβατηρίου, 
 3. Αντίγραφο πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία (οι τελειόφοιτοι πρέπει να υποβάλουν δήλωση του ν. 1599/1986 ότι η αποδοχή τους γίνεται με την αίρεση της απόκτησης πτυχίου μέχρι την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου που ακολουθεί),
 4. Δύο συστατικές επιστολές από καθηγητές ή/και εργοδότες (το σχετικό έντυπο που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα είναι υποβοηθητικό, δεν είναι δεσμευτικό),
 5. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχει),
 6. Αποδεικτικά άριστης/πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας,
 7. GMAT/GRE scores (εάν υπάρχουν),
 8. Βεβαίωση της ισοτιμίας και αντιστοιχίας πτυχίων από Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής από το ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ (ή βεβαίωση ότι σχετική αίτηση για αναγνώριση έχει κατατεθεί, οπότε η αποδοχή στο πρόγραμμα γίνεται υπό την προϋπόθεση θετικής σχετικής απόφασης).

Η παρακολούθηση των μαθημάτων και των εργαστηρίων είναι υποχρεωτική.

Τα μαθήματα διδάσκονται στην Αγγλική γλώσσα.

Για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα απαιτείται η καταβολή διδάκτρων. Το ύψος των διδάκτρων ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος.

Κάθε αίτηση για το παρόν πρόγραμμα αξιολογείται ανεξάρτητα από τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στα άλλα μεταπτυχιακά προγράμματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Προγράμματος Δευτέρα έως Παρασκευή 11:00-17:30 (Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, Αθήνα 113 62, γραφείο 907, Τηλ.: 210 8203 676, e-mail: ms-ba@aueb.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του προγράμματος: http://analytics.aueb.gr).

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ.Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο