Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Μεταπτυχιακό στην Οικονομική Επιστήμη (πλήρους φοίτησης) (2022-2023)

Ιστοσελίδα προγράμματος: https://gradecon.aueb.gr/

Τα Τμήματα Οικονομικής Επιστήμης και Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 προσφέρουν το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) πλήρους φοίτησης στην Οικονομική Επιστήμη (MSc in Economics). Το Πρόγραμμα αποτελεί συνέχεια του ΠΜΣ στην Οικονομική Επιστήμη (κατεύθυνση Οικονομικής Θεωρίας) του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, του πρώτου μεταπτυχιακού προγράμματος που λειτούργησε στην Ελλάδα (1978) και αποσκοπεί στην εκπαίδευση οικονομολόγων υψηλής επιστημονικής κατάρτισης στο επιστημονικό πεδίο της Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής.

Απευθύνεται σε αποφοίτους Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής (αναγνωρισμένων από ΔΟΑΤΑΠ) Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών και άλλων Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου (Χρηματοοικονομικών, Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης, κ.λπ.), καθώς και Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών (Μηχανικών, Μαθηματικών, Φυσικής, Στατιστικής, Πληροφορικής κλπ).

Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται σε 2.500€. Η χρονική διάρκεια σπουδών ορίζεται σε 3 ή 4 εξάμηνα, ανάλογα με το αν ο φοιτητής, μετά το 2 ο εξάμηνο, επιλέξει διπλωματική εργασία (3 ο εξάμηνο) ή 6 προχωρημένα μαθήματα (3 ο & 4 ο εξάμηνο). Η διδασκαλία και οι εξετάσεις διεξάγονται στην Ελληνική ή/και Αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση που γίνει δεκτός μη Ελληνόφωνος φοιτητής, η γλώσσα του Προγράμματος προβλέπεται να είναι εξ’ ολοκλήρου η Αγγλική.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://e-graduate.applications.aueb.gr/ έως και την Πέμπτη 30/6/2022.

Για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης απαιτείται:

1. Σύνδεση στον ανωτέρω σύνδεσμο.
2. Εγγραφή ως νέος χρήστης.
3. Επιλογή από τον κατάλογο των προσφερόμενων από τη Σχολή Οικονομικών Επιστημών μεταπτυχιακών προγραμμάτων, του «Δ.Π.Μ.Σ. στην Οικονομική Επιστήμη (πλήρους φοίτησης)».
4. Ακριβής συμπλήρωση όλων των στοιχείων της αίτησης, σύμφωνα με τις οδηγίες συμπλήρωσης (και φωτογραφία).
5. Επισύναψη όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών, όπως αναγράφονται στην προκήρυξη.

Προσοχή: Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την ενεργοποίηση του πλήκτρου «Υποβολή».

Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Η αξιολόγηση των υποψηφίων και η προσφορά θέσεων γίνεται σταδιακά καθ’ όλη τη διάρκεια υποβολής αιτήσεων και με σειρά προτεραιότητας.

Περισσότερες πληροφορίες:

Ιστοσελίδα Προγράμματος: https://gradecon.aueb.gr/

Γραμματεία Προγράμματος: τηλ. 210 8203617 (Δευτέρα έως Παρασκευή 11:00-19:00), email: post.econ@aueb.gr

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1. Αντίγραφο Πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του, απαιτείται πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία συνοδευόμενο από Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 στην οποία ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι σε περίπτωση εισαγωγής του, η εγγραφή του θα ισχύει υπό την προϋπόθεση λήψης του πτυχίου του μέχρι και την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2022.

2. Βεβαίωση Ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ (για τίτλους σπουδών πανεπιστημίων του εξωτερικού)

3. Πιστοποιητικό άριστης ή πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ1/C1 ή Γ2/C2). (Ενδεικτικά Πιστοποιητικά: Proficiency του Cambridge ή Michigan, Certificate in Advanced English (CAE), TOEFL (IBT), IELTS, TOEIC, Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, καθώς και τα λοιπά αποδεκτά πιστοποιητικά από τον ΑΣΕΠ). Όσοι δεν κατέχουν το απαιτούμενο πιστοποιητικό κατά την περίοδο υποβολής αιτήσεων πρέπει να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι η αποδοχή τους γίνεται με την αίρεση της απόκτησης του απαιτούμενου πιστοποιητικού γνώσης της αγγλικής και απαραίτητη προϋπόθεση για την αποφοίτησή τους είναι η προσκόμιση αυτού του πιστοποιητικού.

4. Δύο εμπιστευτικές συστατικές επιστολές από Καθηγητές Πανεπιστημίου. Αποστέλλονται απευθείας από τους καθηγητές στη Γραμματεία του Προγράμματος ηλεκτρονικά (μέσω email ή μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος αιτήσεων).

Τα δικαιολογητικά, σε πρώτη φάση, υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά. Επικυρωμένα αντίγραφα των απαιτούμενων πιστοποιητικών γνώσης Αγγλικής γλώσσας κατατίθενται εντύπως μετά από επικοινωνία της Γραμματείας με τους υποψήφιους.

Η υποβολή υποψηφιότητας στην παρούσα προκήρυξη δεν δημιουργεί οιαδήποτε αξίωση για αποδοχή αυτής.

Προκήρυξη


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο