Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία (2023-2024)

Παράταση υποβολής αιτήσεων έως 07/07 (Ανακοίνωση)

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις υποψηφίων φοιτητών για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (πλήρους και μερικής φοίτησης) στη «Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία» για το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024.

Το πρόγραμμα σκοπεύει στο να προετοιμάσει στελέχη τα οποία να μπορούν να συνδυάζουν με τον καλύτερο τρόπο γνώσεις στη διοικητική επιστήμη, πληροφοριακές τεχνολογίες και οργανωσιακές σπουδές με σκοπό την αποδοτική διοίκηση οργανισμών και επιχειρήσεων. Για να επιτευχθεί αυτό οι φοιτητές παρακολουθούν (και εξετάζονται) σε μαθήματα που προέρχονται από τις επιστημονικές περιοχές που υποστηρίζονται από το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας: (α) Ποσοτικές Μέθοδοι και Επιχειρησιακή Έρευνα, (β) Διοίκηση Πληροφοριακών Τεχνολογιών και Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, (γ) Οργανωσιακές Σπουδές και Επιχειρηματική Στρατηγική, (δ) Εφοδιαστική Αλυσίδα και Διοίκηση Μεταφορών.

Η χρονική διάρκεια του κύκλου σπουδών του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Πλήρους Φοίτησης είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα και του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Μερικής Φοίτησης είναι πέντε (5) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ, της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Για τη φοίτηση στα παραπάνω τμήματα απαιτείται η καταβολή διδάκτρων (περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση Δίδακτρα & Υποτροφίες | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Το πρόγραμμα λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του εγκεκριμένου Κανονισμού Λειτουργίας (Υ.Α 4141, ΦΕΚ 4648/8-10-2021, τ. Β΄) και του Ν.4957/2022.

Η διαδικασία αποδοχής και αξιολόγησης των αιτήσεων υποψηφιότητας είναι κυλιόμενη και πραγματοποιείται σε δύο επιμέρους κύκλους:

  • Η καταληκτική ημερομηνία αποδοχής αιτήσεων του 1ου κύκλου είναι η Παρασκευή 24/3/2023.
  • Η καταληκτική ημερομηνία αποδοχής αιτήσεων του 2ου κύκλου είναι η Παρασκευή 23/6/2023.
  • Η καταληκτική ημερομηνία αποδοχής αιτήσεων του 3ου κύκλου είναι η Παρασκευή 07/07/2023

Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται από επιτροπή η οποία κρίνει, καθορίζει και εισηγείται στη Συνέλευση τη σειρά προτεραιότητας των υποψηφίων στους πίνακες επιτυχίας, με βάση τη συνάφεια των βασικών σπουδών τους με τους επιστημονικούς στόχους του παρόντος Μεταπτυχιακού Προγράμματος, τη βαθμολογία των τίτλων σπουδών, τις συστατικές τους επιστολές, τη γνώση ξένων γλωσσών, την επαγγελματική εμπειρία, καθώς και την επίδοσή τους στην ατομική συνέντευξη. Η διαδικασία αυτή τηρείται, κατά την κρίση της επιτροπής, είτε ενιαία, είτε κατά στάδια, κατά τα οποία γίνεται διαδοχική εκτίμηση των προσόντων των υποψηφίων, αποκλειομένων εκείνων που δεν πληρούν τα κριτήρια των προηγουμένων σταδίων.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση εδώ. Για την υποβολή της ηλεκτρονικής σας αίτησης απαιτείται:
1. να συνδεθείτε στον ανωτέρω σύνδεσμο,
2. να εντοπίσετε στον κατάλογο των προσφερόμενων ανά Σχολή Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων το ΠΜΣ στη Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία,
3. να επιλέξετε τμήμα πλήρους ή μερικής φοίτησης,
4. να συμπληρώσετε με ακρίβεια όλα τα στοιχεία της αίτησης και ανεβάσετε στην πλατφόρμα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (όπως αυτά υποδεικνύονται ακολούθως). Εφόσον γίνετε δεκτοί θα πρέπει να προσκομίσετε τα δικαιολογητικά και σε έντυπη μορφή, σε χρόνο που θα σας ανακοινωθεί από την Γραμματεία του ΠΜΣ.

Προσοχή: θα πρέπει να ολοκληρώσετε τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αιτήσεως και να πατήσετε «Υποβολή» προκειμένου να ληφθεί υπόψη.

Η πλήρης αίτηση περιλαμβάνει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση (ηλεκτρονικά και σε έντυπη μορφή),
2. Βιογραφικό σημείωμα με μία (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου,
3. Αντίγραφο πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία (οι τελειόφοιτοι πρέπει να υποβάλουν δήλωση του ν. 1599/1986 ότι η αποδοχή τους γίνεται με την αίρεση της απόκτησης πτυχίου μέχρι και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου που ακολουθεί),
4. Δύο εμπιστευτικές συστατικές επιστολές από καθηγητές ή/και εργοδότες (Προσοχή: Η υποβολή των συστατικών επιστολών θα πραγματοποιηθεί μόνο μέσω της πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων),
5. Αποδεικτικά άριστης/πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (επικυρωμένα φωτοαντίγραφα (από την εκδούσα αρχή ή από δικηγόρο),
6. Βεβαίωση της ισοτιμίας και αντιστοιχίας πτυχίων από Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής από το ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ.
Το ΟΠΑ υποχρεούται να διαπιστώσει εάν οι τίτλοι σπουδών από την αλλοδαπή εντάσσονται στο Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής και στο Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής του ΔΟΑΤΑΠ , σύμφωνα με το άρθρο 304, του ν. 4957/2022.
7. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (προαιρετικό για το τμήμα πλήρους φοίτησης/υποχρεωτικό για το τμήμα μερικής φοίτησης),
8. Βαθμολογία GMAT/GRE (προαιρετικό)

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Προγράμματος Δευτέρα έως Παρασκευή 11:00-17:30 (Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 9ος όροφος, 11362 Αθήνα), Τηλ.: 210 8203685, e-mail: ms-mst@aueb.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του Προγράμματος http://management.aueb.gr.

Η υποβολή υποψηφιότητας στη παρούσα προκήρυξη δε δημιουργεί οιαδήποτε αξίωση για αποδοχή αυτής.

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεσμεύεται να εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες και δικαιώματα στην εργασία και στην εκπαίδευση.

Προκήρυξη


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο